تفکیک جنسیتی
سحر نیازی

تفکیک جنسیتی به معنای جدا کردن جنس مخالف از هم است . در گذشته در ایران در دوره قاجار این تفکیک جنسیتی انجام می شد برای مثال دختران حق رفتن به مدارس را نداشتند و یا مردان و زنان در کنار هم و با هم در اماکن عمومی قدم نمی زدند. و جدا از هم بودند در آن دوره حتئ بعضی از خیابان ها متعلق به مردان بودو در قسمت دیگر زنان حرکت می کردند.اما با گذشت زمان و روی کار آمدن افراد مختلف این طرح نیز شکل های خاصی به خود گرفت.

طرح تفکیک جنسیتی طرحی است که از سوی دولت در چندین دانشگاه تهران  قم  اصفهان و مشهد انجام شده و در اجرا و ادامه طرح پافشاری دارد. در ایران با هدف کاهش غریزه جنسی ارائه می شود.به نظر دولت ایران اگر این طرح صورت نگیردصدها  گناه و طبعات جبران نا پذیری را به دنبال خواهد داشت.از نظر آخونذ علم الهدئ این طرح خواسته همه مردم ایران است.روحانیون ایران حجاب را پرچم هویت جامعه می دانند که در صورت برداشته شدن این حجاب هویت دینی جامعه از بین میرود.اما همانطور که می دانیم این تصور بسیار اشتباه و غلط است.موضوع حجاب امری کاملا شخصی و خصوصی است . در اسلام نیز معنا و مفهوم خاصی دارد.در قسمت هایی از قرآن ارتباط زن و مرد را محدود کرده اما هیچ وقت به صورت کلی این ارتباط را حذف نمی کند .ما در بعضی موارد حتئ شاهد این ارتباط هستیم برای مثال حضرت موسئ با دختران شعیب سخن می گفت یا سلیمان با بلقیس و....... از این قبیل در سنت نیز موجود است.در قدیم در دوره قاجار با فعالییت فعالان حقوق زنان در ایران مدارس دخترانه تاسیس شد که مخالفت های کثیری را در حوزه روحانییت به دنبال داشت.در اوایل دوره رضا شاه به طور کلی مسئله حجاب برداشته شد و ممنوئیت آن اعلام گردید و  تفکیک جنسییتی در هیچ مرکز و مجمعی قابل رویت نبود حتی در مدارس و دانشگا ه ها نیز دیگر صورت نگرفت.اما با روی کار آمدن آیت الله خمینی حجاب الزامی شد و این تفکیک  باز هم در مدارس دانشگاه اتوبوس ها و مکانهای عمومی و خاص صورت گرفت.البته با مرور زمان کمرنگ تر شد.

امروزه در قرن 21 و با مدرنیته شدن جهان دولت ایران پس از سال ها زور و جبر که بر مردم ایران روا داشته هر روز قوانین جدیدی علیه زن اعمال می کند و نمونه بارز این قوانین زن ستیز اکنون طرح تفکیک جنسیتی است که از سوی دولت احمدی نژاد اجرا می شود.این اعمال زور و جبر مطلق تنها به جداسازی سلف غذاخوری و جدا سازی کلاسها و کتابها در دانشگاهها منتهی نمی شود و دولت تمایل به احداث دانشکده های تک  جنسیتی نیز دارد و در این مورد از هر گونه کمک مالی دریغ نمی کند.هدف از اجرای ان برنامه اگر رعایت کردن مسائل دینی و اسلامی باشد که حتی در دین هم روابط بین زن و مرد اگر از حد خارج نشود و اگر پیرامون مسائل عاطفی نچرخد و به حرام نیافتد جائز است اگر از محدوده ضرورت های عقلی و شرعی تجاوز نکند اشکالی ندارد.

تمامی این قبیل فعالییت ها مادامی که به ضرر جامعه باشد عواقبی جز محدودیت برای زنان نیست.عواقبی نظیر قتل و کشتار تجاوز های گروهی اسید پاشی و.......و هزارن جرم و جنایات دیگری که در ایران اتفاق می افتد.برای مثال دختری که در اتوبان تهران با 50ضربه چاقو به قتل رسید و یا حمله به دختر جوان دیگر که اکنون در بیمارستان کرمان به سر میبرد.تبعات قانون های سطحی و بدون فکر  محدودیت های که برای زنان وجود دارد و نا برابری حقوق فردی واجتماعی است.تا زمانی که  سیاست ایران دست خوش مسائل دینی باشد جامعه ای بهتر این را نباید انتظار داشته باشیم.این طرح همانند زوج و فرد بودن اتومبیل ها عمل می کند و حتئ برای استادان نیز اجرا میشود .در برخی دانشگاه ها شاهد انتخاب بعضی از استادان برای کلاسهای مخصوص هستیم. با این روش در آینده تعداد دختران و پسران در رشته های خاص محدود می شود.برخی رشته ها فنی دانشجو دختر کمتر می پذیرد.

دانشگاه تحول عظیم اجتماعی است.هر گونه فاصله گذاری بین دو جنس مخالف بیشتر به ضرر اجتماع است.وقتی در محیط خانواده محل کار و اجتماع زن و مرد کنار هم هستندو رابطه اجتماعی برقرار می کنند چطور می شود در دانشگاه جدا باشند فقط به خاطر تفکرات روحانیون و سران کشور ایران که رابطه بین دختر و پسر باعث پشرفت درسی نمی شودو یا اگر حجاب و عفاف  نباشد کشور دیگر امن نخواهد ماند.هر گونه تفکیک جنسیتی در هر زمان و مکانی به ضرر زن و مرد و جامعه است.محدود کردن روابط  آنها به معنای محدود کردن بر قراری روابط اجتماعی است.در آینده زن و مرد باید به دنبال راه دیگری برای آشنایی وبرقراری رابطه و ادامه نسل باشند.شرایط بنیادی و فرهنگی جامعه باید ریشه یابی شود و تغییر کند.اشکال از درون جامعه و فرهنگ نشئات می گیرد.

منبع:پژواک ایران