نقدی بر فرهنگ بهتان و بدعت گذاری
عبدالستار دوشوکی

گویند مــُلا را دو بـُز بود، یکی از آن دو بگریخت. مــُلا هر چند کوشید گرفتن آن نتوانست، بر گشت و بـُز بسته را بـزدن گرفت. سبب پرسیدند، گفت شما ندانید اگر این بسته نبود از دیگری چابکتر می گریخت! این همان مصداق کلام مولانا است که می گوید: حرف قران را ضریران معدنند / خـر نبینند و به پالان بر زنند. در عصر پسامـُدرن امروز این حکایت تنی چند از "سکولاریست های نو" که دستشان به دامن مذهبیون حاکم بر ایران نمی رسد می باشد که با استدلالی نسبتا ً مشابه شلاق انتقاد و تازیانه بهتان را بر پیکر "سکولاریست های قدیمی" و دگراندیشان مخالف با بدعت گذاری در واژه ها فرود می آورند. اگرچه اندکی از دوستان وابسته به شبکه ء سکولارهای سبز با عطوفت و مهربانی بیشتری برخورد کرده اند که مستحق سپاسگزاری و قابل تحسین است.

متسفانه تیتر مندرجه در سایت سکولاریسم نو تحت عنوان " عبدالستار دوشوکی: چرا با سکولاريسم نو مخالفم" مرا بیاد تیترهای تحریک آمیز روزنامه های "تابلوید" و جنجالی غربی می اندازد که برای افزایش تیراژ تیتر صفحه اول را بصورت جنجالی می نویسند؛ علیرغم اینکه بنده با اعتقاد راسخ به اینکه سخن را زیوری جز راستی نیست بارها بوضوح آشکار کرده ام که من نه تنها با سکولاریسم مخالف نیستم بلکه خود را سکولار دمکرات دانسته و جدایی نهاد دین از نهاد حکومت را یکی از ارکان ضروری و اساسی دمکراسی می دانم. مخالفت من با فرهنگ بدعت گذاری در واژه های جهانشمول و شناخته شده نظیر سکولاریسم، دمکراسی، سوسیالیسم و حقوق بشر و چسباندن پیشوند و پسوند به آنها است.

عباراتی نظیر "سوسیالیسم انسانی"، "حقوق بشر اسلامی"، "سکولاریسم نو" جزوء اختراعات پاره ای از ایرانیان در هنر واژه سازی هستند، که خود را تافته جدا بافته محسوب می کنند، و مقوله های عام، شناخته شده تاریخی ـ سیاسی و حقوقی را با الحاق پسوند  انحصاری می کنند. حال اگر کسی به ابداع  صیغه "سوسیالیسم انسانی" اعتراض وارد کند، او را متهم خواهند کرد که نه تنها با سوسیالیسم بلکه با انسانیت نیز مخالف می باشد. مخالفان واژه "حقوق بشر اسلامی" ء من درآوردی لاریجانی نیز متهم به مخالفت با حقوق بشر و اسلام می شوند، و هکذا! سکولاریسم یکی از ارکان اصلی و پایه ها و ستون بنیادین عمارت دمکراسی است. همانگونه که دمکراسی بدون حقوق بشر، رفع تبعیض، تساوی جنسی و قومی، آزادی بیان و احزاب و غیره ناقص است؛ دمکراسی بدون سکولاریسم نیز ابتر است و معنا ندارد.

سکولاریسم بمثابه دست آورد جوامع آزاد بشری برای نیل به مـُدرنیته یک مقوله مشخص و شناخته شده تاریخی ـ سیاسی است که معنا و مفهوم معینی در علوم سیاسی و اجتماعی دارد. چرا باید برای واژه ء مشخصی که  برای همه جهانیان شناخته شده است، پیشوند و پسوند بگذاریم که مایه سردرگمی و سوءتفاهم بشود؟ زیرا جنگ ز الفاظ خیزد و ز معانی آشتی، و معنی سکولاریسم کاملا ً مشخص است. بقول شادروان مهرداد مشایخی روشنفکر ایرانی باید از زاویه جهانی به مسایل ملی ایران فکر کند. همانگونه که نمی توان در مقوله مدون حقوق بشر دستکاری کرد و مثلا آن را حقوق بشر اسلامی نامید. در مورد بقیه ارکان دمکراسی از جمله سکولاریسم نیز این قانون جهانشمول چه در کلام و چه در عمل و تعریف باید صدق کند. سکولاریسم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. ارائه بازتعریف جدید از سکولاریسم به سبک و سیاق دیرینه ایرانیان با افزودن واژه هایی نظیر "نو" و شمولیت "ایدئولوژی" به آن نه تنها باعث فاصله گیری از انگاره های آکادمیک ، سامانه های نظری و علوم سیاسی دانشگاهی و دمکراسی تجربه شده در ممالک دمکراتیک، بلکه قدم گذاشتن در جاده سردرگمی، تحریف و سراسیمگی لغوی می باشد، و باید از آن اکیدا ً پرهیز نمود.

 ایدئولوژی به مجموعه‌ای از باورها، عقاید و ایده‌ها اطلاق می‌شود که بعنوان منبع توجیه اعمال، رفتار و انتظارات یک فرد و یا گروه عمل میکند. ایدئولوژی از دیدگاه معرفت شناسی می تواند بار منفی داشته باشد نظیر ایدئولوژی طالبانی، فاشیسم، ناسیونالیسم افراطی، کمونیسم تامگرا، تشیع ولائی؛ و یا بار خنثی و یا مثبت نظیر ایدئولوژی لیبرال دمکراسی، سوسیال دمکراسی، لیبرالیسم و غیره. ورود ایدئولوژی ها با بار منفی در حوزه قدرت و حکومت بسیار فاجعه بار خواهد بود، در حالیکه ایدئولوژی های نوع دوم مجاز هستند که در صحنه دمکراسی حضور داشته باشند و مشروط به رعایت کامل اصول دمکراسی از جمله اصل سکولاریسم، از طریق انتخابات آزاد قوه مجریه و یا مقننه را برای مدت معینی تصاحب کنند. در کنار یکدیگر قرار دادن ایدئولوژی طالبانی از یک سو و ایدئولوژی لیبرالیسم از سوی دیگر در یک بقچه ذهنی یا حتی قالب قانونی معیوب؛ و ممنوع الورود کردن هر دو به حوزه سیاست و حکومت در کشورهای دمکراتیک و آزاد جهان تجربه نشده است. اشکالی که بر واژه "سکولاریسم نو" و تعریف بدعتی آن وارد است دقیقا ً همین است که سکولاریسم بمعنای جدائی هر نوع ایدئولوژی از حیطه سیاست و حکومت نیست؛ و اضافه نمودن ایدئولوژی در کنار دین، بدعت جدیدی است. یک سیستم دمکراتیک با قانون اساسی مبتنی بر سکولاریسم و دمکراسی اجازه دخالت ایدئولوژی های تامگرا و انحصارطلب ضد دمکراتیک در قانون اساسی را نمی دهد.  در این راستا عوامل بازدارنده استبداد ایدئولوژیک ارکان و اصول مختلف دمکراسی هستند. واژه سکولاریسم فقط عدم دخالت ایدئولوژی مذهبی (دین) در حکومت را تصریح می کنند و بس، و تسّری و تعمیم معنای لغوی آن به همه ایدئولوژی ها، غیر علمی و مغایر با عینیت موجود در کشورهای دمکراتیک می باشد. اگرچه قانون اساسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، نهادها، فرهنگ غالب و ساختار دمکراتیک یک سیستم آزاد اجازه ورود ایدئولوژی های افراطی و ضد انسانی غیر دمکراتیک را به حیطه حکومتی نمی دهند، اما این ضمانت لازم الاجرا و ضروری در "قباله" سکولاریسم مکتوب نشده است.

علاوه بر دو مورد انتقادات وارده در رابطه با الحاق پسوند "نو" به واژه جهانشمول "سکولاریسم" و عمومیت دادن آن به هر نوع " ایدئولوژی"، انتقاد سوم نیز به شیوه و اسلوب "مذهب ستیز" و جدل برانگیز تزریق مقوله سکولاریسم به جامعه و گفتمان انتزاعی و خصومت آمیز با روشنفکران مذهبی مربوط می شود. انتقاد چهارم با شیوه برخورد عصبی و عتاب گونه و  تحقیرآمیز به منتقدین ارتباط دارد. بهر روی تجربه حکومت دینی در ایران بسیار مصیبت بار بوده است. بهمین دلیل برخی از عوامفریبان ممکن است اینگونه تلقین کنند که بعد از جمهوری اسلامی یک حکومت "ضد دینی" تحت عنوان سکولاریسم بر سر کار بیاید. در نتیجه وظیفه همه سکولارها است که با سعه صدر و روشنگری به توده ها بفهمانند که یک سیستم سکولار با احترام به باورهای مردم، به حکومت اجازه نمی دهد تا در دین و امور مذهبی دینداران دخالت کند و بل العکس، و نه برعکس! در پایان باید یادآوری کرد کم عمق خواندن منطق منتقدین و اینکه آنها با منطقی در همریخته و ژولیده و ناسنجیده و بدلیل فقدان دانش کافی در زمینه تخصصی سکولاریسم و دمکراسی "بدآموزی" می کنند، عکس العملی مناسب به پرسش های مطرح شده و رفع ابهامات نیست. دلایل قوی باید و معنوی / نه رگهای گردن به حجت قوی. هر فرد ایرانی محق است تا در مورد سرنوشت خود و موضوعاتی نظیر دمکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، مساوات و غیره آزادانه، و بدون ترس از عتاب "از ما بهتران" اظهار نظر کند.  شارحان و واصفان سکولاریسم باید با رعایت احترام و بزرگ منشی در عرصه کلام و عمل، علاوه بر حذر از بهتان و بدعت،  "خوانندگان" و مردم را بر مسند داوری بنشانند. زیرا دمکراسی یعنی حاکمیت و داوری مردم؛ و سکولاریسم یکی از اجزاء و ارکان لاینفک  آن می باشد. چگونه می توان اعتماد مردم را برای ایجاد آلترناتیو سکولار ـ دمکرات و به اصطلاح کنگره ملی جلب نمود، اگر مردم را لایق نشستن بر کرسی داوری ندانیم؟

عبدالستار دوشوکی
جمعه ۱۵ مهر ۱۳۹۰
doshoki@gmail.com

پاورقی پایانی در سوگ دکتر  مهرداد مشایخی

دکتر مهرداد مشایخی انسانی آزاده، بسیار متین، فرهیخته، سکولار و آگاه بود. در بین سیاسیون و تحلیل گران برای وی احترام ویژه ای قائل بودم. بعد از اینکه چند بار با وی در مورد همگرائی ملی از طریق تلفن صحبت کردم، احترام من نسبت به این انسان گرانقدر و اندیشمند چندین برابر شد. رفتن او فقدان بزرگی برای جامعه ایرانی است. درگذشت او را به خانواده محترم، بازماندگان، یاران، همفکران و عموم مردم ایران بخصوص اپوزیسیون برونمرزی سکولار دمکرات از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم.  روانش شاد و یادش گرامی باد!

منبع:پژواک ایران


عبدالستار دوشوکی

فهرست مطالب عبدالستار دوشوکی در سایت پژواک ایران 

*توهین مدیرکل شورای مدیریت گذار به ٩٩ درصد اپوزیسیون  [2019 Oct] 
*حکایت یک شهر و دو قصهء تلخ اپوزیسیون ایرانی [2019 Oct] 
*نقدی گذرا به شورای مدیریت گذار (از تصور تا توهم) [2019 Sep] 
*در نقد اتهامات مطرح شده توسط رضا علیجانی و سهم خواهی بیشتر  [2019 Aug] 
*آیا توهین به اهل سنت بخشی از باورهای مذهب شیعه است؟ [2019 May] 
*نژادپرستی مامورین سپاه بر علیه کودکان بلوچ [2019 May] 
*سقوط دیکتاتور سودان و درس هایی برای ایرانیان [2019 May] 
*بازی ماهرانه عمران خان در زمین جمهوری اسلامی [2019 Apr] 
*سقوط دیکتاتور سودان و درس‌هایی برای ایرانیان [2019 Apr] 
*استاندار بلوچستان, گرگی در لباس میش برای دریدن استان  [2019 Mar] 
*شارلاتانیسم حشمت رئیسی و بی پرنسیبی تلویزیون کانال یک [2019 Mar] 
*نقدی بر بیانیه رضا پهلوی در چهل‌سالگی حصر.. [2019 Feb] 
*نامه سرگشاده اپوزیسیون به وزیر خارجه آمریکا در مورد کنفرانس لهستان [2019 Jan] 
*آیا کوه اتحاد چپ ء جمهوریخواه موش زائید؟  [2019 Jan] 
* دفاع صادق زیباکلام از شکنجه در ایران [2019 Jan] 
* نقشه فقر استانهای کشور [2018 Dec] 
* نقش تلویزیونهای تکفیری در بمبگزاری چابهار  [2018 Dec] 
*کالبدشکافی معضل اعتیاد در سیستان و بلوچستان  [2018 Dec] 
*سخنی صادقانه با هنرمندان دلواپس بر علیه تحریم ها [2018 Nov] 
*گروگانگیری جیش العدل و دروغپردازی خبرگزاری جمهوری اسلامی  [2018 Oct] 
*سیاست “نسل کشی فرهنگی” عامدانه جمهوری اسلامی در بلوچستان [2018 Oct] 
*کشتار اهواز و عکس العمل سردرگم سازمانهای اتنیکی ایران [2018 Sep] 
* بندر چابهار تا یک ماه آینده به هند واگذار می‌شود [2018 Sep] 
*نامه سرگشاده به مولوی عبدالحمید در مورد ضرورت اجرای شریعت اسلام [2018 Aug] 
*حضور «استقلال طلبان» و «فدرالیست ها» در کنگره ملی ایرانیان در ساختمان کنگره آمریکا | [2018 Jun] 
*نقدی بر نوشته دکتر علیرضا نوری‌زاده و کنفرانس واشنگتن، عبدالستار دوشوکی [2018 Jun] 
*دلیل دشمنی و اتهام زنی اصلاح طلبان برعلیه اپوزیسیون چیست؟  [2018 Jun] 
*موضوع: توهین یک استاد دانشگاه به بلوچها و تظاهرات اعتراضی مردم  [2018 May] 
* سیاست دوگانه دولت در قبال بی آبی در سیستان و بلوچستان  [2018 May] 
*مطلبی در مورد ادعای اولیه و سپس تکذیب صادق زیبا کلام  [2018 May] 
* ارتش آزاد سوریه یا سربازان پیاده نظام ترکیه؟ [2018 Jan] 
*نباید شعارهای ملت را به نفع سلطنت مصادره یا تحریف کرد [2018 Jan] 
* حمایت صریح و تمام قد مولوی عبدالحمید (رهبر اهل سنت ایران) از تجمعات اعتراضی مردم [2018 Jan] 
* توهین نادرست اصلاح‌طلبان به مردم عاصی و معترض ایران [2017 Dec] 
* مهستان یا کودکستان بزرگسالان «خبرگان رهبری سکولارها»  [2017 Dec] 
*ایران: ملتی پریشان و سرگردان بین پاسارگاد و کربلای معلی [2017 Nov] 
* آی ملت، به داد ما برسید [2017 Sep] 
*نامه مولوی عبدالحمید و جواب آیت‌الله خامنه‌ای [2017 Sep] 
*چرا از سخنان حسن روحانی باید حمایت کرد [2017 Jul] 
*طرح توسعه سواحل مکران یا نابودی بلوچستان؟ [2017 Jul] 
*شکست مفتضحانه اپوزیسیون در انتخابات  [2017 May] 
*چرا اهل سنت و اقوام نباید به روحانی رای بدهند [2017 May] 
*چرا در ایران روز جهانی زبان مادری جشن گرفته نمی شود؟  [2017 Feb] 
*بلوچها بعنوان اجنبی از حق اجاره منزل در بیدخون عسلویه محروم شدند [2016 Dec] 
*دلیل مخالفت با فراکسیون اقوام در مجلس چیست؟ [2016 Nov] 
*چرا بلوچها با امکانات و شرایط ۱۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند؟ [2016 Oct] 
*رفراندوم بریتانیا و رای خروج از اتحادیه اروپا  [2016 Jun] 
*نظر زیگموند فروید در مورد حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی [2016 Apr] 
*سفر بی ثمر رئیس جمهور به پاکستان  [2016 Mar] 
*مهندسی گسترده در انتخابات زاهدان [2016 Feb] 
*سخنی کوتاه با معاون رئیس جمهور در مورد اعدام مردان یک روستا [2016 Feb] 
*پایان دوران حسینعلی شهریاری در زاهدان و بهارستان [2016 Feb] 
*چرا باید انتخابات را تحریم و حامیان آن را نفی کرد؟ [2016 Feb] 
*چرا هموطنان در مقابل «رنج بلوچستان» بی تفاوت هستند؟ [2015 Dec] 
*رانتخواری بیسابقه وزیر صنعت در پروژه های منطقه آزاد چابهار [2015 Sep] 
*چرا توافق هسته ای به سود منافع استراتژیک ملت ایران است؟ [2015 Jul] 
*جام زهر هسته ای با نرمشی واقع بینانه [2015 Apr] 
*روز جهانی زبان مادری: فارسی را پاس بداریم بقیه زبانها را زاپاس [2015 Feb] 
*ترسیم فقر مطلق مردم بلوچستان در آغاز «دهه زجر» [2015 Jan] 
*بی‌اطلاعی يا تبليغات سوء بر عليه بلوچ‌ها؟ [2014 Dec] 
*هویت ایرانی به روایت دکتر عطاالله مهاجرانی [2014 Dec] 
*فتوای جدید جبهه ملی: تشیع از ارکان مهم ملیت ایرانی است [2014 Nov] 
* روشنفکر ایرانی به روایت مسعود بهنود؟  [2014 Nov] 
*نقدی بر عملکرد صدا و سیما، آیا بلوچ ایرانی نیست؟ [2014 Sep] 
*بلوچ ها و روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری [2014 Aug] 
*احتمال تجزیه عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان و عواقب آن برای ایران [2014 Jun] 
*نقدی بر عملکرد و اهداف درازمدت بخش فارسی بی بی سی و صدای آمریکا [2012 Dec] 
*نقدی بر فرهنگ بهتان و بدعت گذاری [2011 Oct] 
*سکولاریسم نو ! نواختن شیپور از سر گشاد آن [2011 Sep] 
*به یاد مـاشـاءالله بــامـری موسقی‌دان بلوچ که امروز به خاک سپرده شد [2011 Jul] 
*پروژه الماس فریب، درس آموزنده ای برای اپوزیسیون [2011 Jun] 
*در ذهـن بمبگذار انتحاری بلوچ چه میگذرد؟ [2011 May] 
*آمدند، نشستند و گفتند و رفتند ! [2011 Apr] 
*اعدام ۱۱ بلوچ و انتقامجویی جمهوری اسلامی از بمبگزاری چابهار [2010 Dec] 
*کشتار چابهار توسط جندالله وعکس‌العمل بلوچ‌ها [2010 Dec] 
*حقایق زندگی عبدالمالک ریگی از صعود تا سقوط  [2010 Jun] 
*نقدی برمنشور جنبش سبز و موضع اپـوزیـسـیـون سـکولار برونمرزی [2010 Jun] 
*فتواي تكان دهنده شيخ در مورد صدها ميليون مسلمان سنی مذهب [2009 Feb]