آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
محمد شوری


آیا ترورکارشناسان هسته ای که به سرعت تیم ترورآن شناسایی و دستگیر شد و ازآن نیز مستندی به تصویر کشیده شد،می تواند کار«وزارت اطلاعات»،یا«اطلاعات موازی»باشد؟

گُمانه ای که وقتی سوابق و اقاریر مسئولان درموردقتل های زنجیره ای را بررسی کنید،آنرا مقرون به صحت می کند!؟

«حسین شریعتمداری»مدیرمسئول روزنامه کیهان(10آذر77)درارتباط باوقوع قتلهای زنجیره ای در یادداشت خودمی نویسد:

«حتی دردورترین نقاط ذهن نیز نمی توان این توهُّم راجای دادکه عاملان قتل فروهر ازنیروهای انقلابی بوده اند و اساسا منطقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!بلکه به وضوح می توان گفت که عامل یاعاملان قتل در یک برنامه حساب شده و باهدف بدنام کردن نظام و نیروهای انقلابی،برای دست زدن به این اقدام زشت مأموریت داشتند...آمریکابعدازناکامی هیات 13نفره وخروش مردم علیه این هیات وبرنامه های پشت پرده آن بایستی به ایجاد یک حادثه موازی دست می زدکه ازیک سوافکار عمومی را تحت الشعاع قرارداده و از توجه به ماجرای مرموزهیات 13نفره آمریکایی منصرف کند و از سوی دیگر نیروهای انقلابی را مورد اتهام قراردهد...».

این درحالی بود که  حمله به اتوبوس گردشگران و ترورها از یک جا سرچشمه گرفت؛تعدادی ازکارمندان وزارت اطلاعات(وبقول خودشان خودسر)دراطلاعیه ای جعلی وبدون ماهیت خارجی بنام گروه«فدائیان اسلام ناب محمدی-مصطفی نواب» مسئولیت آنرا برعهده می گیرد و می نویسد:

«اعدام انقلابی داریوش فروهر،پروانه اسکندری،محمدمختاری و محمدجعفرپوینده اخطار و انذاری است کوچک به همه قلم بدستان مزدور و حامیان ضدارزش.آنهاکه سودای بازگرداندن سلطه اجانب و خیال گسترش فسق و فجور را در سر          می پرورانند؟(روزنامه خرداد30آذر77).

هم چنین«رضاامینی»ازمشاورین«هاشمی شاهرودی»رئیس سابق قوه قضائیه در اظهار نظری مشاورانه!!به ضرس قاطع،پس ازآنکه طبق روال مرسوم حاکمیت که ابتدا همه چیز را به گردن گروه منصوب به«سیدمهدی هاشمی»می اندازد،      می گوید:

«عکس العمل وحرکت برخی جوامع غربی ومطبوعات خارجی در این مورد،این باور را تقویت می کندکه این قتل ها ازسوی برخی کشورهای غربی و سازمان های خارجی وابسته به آنان انجام شده است».(روزنامه صبح امروز3دیماه77).

همینطور«هاشمی رفسنجانی»(رئیس مجمع تشخیص مصلحت)درجلسه پرسش و پاسخ بادانشجویان دانشگاه زنجان گفته است:

«شک ندارم حادثه ای که برای آقای فروهراتفاق افتادازسوی گروه های فشاری است که وابسته به صهونیستهاهستند»

ومحسن رضایی»هم اظهارنظرکرد که:«صهیونیستها یکسری افراد را پیدامی کنند و این ها را که هیچ کاری هم نمی توانندبکنند را ازبین می برنند.برای اینکه در داخل جامعه سیاسی مامشکلاتی بوجود آورند».

می بینیم همانطورکه کارشناسان هسته ای که ترور شده اندبه اقرار رسانه های شنیداری و نوشتاری از درجه آنچنان اهمیتی(ازلحاظ تخصص)برای نظام برخوردار نبودند!؟

او هم چنین گفته است:

«منافقین وصهیونیستها عده ای رامخفیانه به قتل می رسانند و می گویند دولت این کار را کرده است(روزنامه صبح امروز،16آدر77).

ازآنجاکه دراین 34سال بگیر،بگیرجاسوسان زیادبوده وهیچگاه هم از آن کم نشده،آدمی شک می کند که نکند«اُمُّ الجواسیس»،جاسوس وجاسوسه های بی اهمیت خود را به دَم تیغ می گذارد وقربانی می کند!!؟!

وقتی می خوانیم که روزنامه کیهان مورخ 2اردیبهشت68به نقل از هاشمی رفنسجانی خطیب نماز جمعه در مورد کشف یک شبکه بزرگ جاسوسی می نویسد:

«افراداین شبکه اطلاعات مربوط به کشوررادراختیارسیاقرار می دادند...وسپس به نقل از ایشان اضافه کرده است:

«جاسوس های بزرگی که ازسوی آمریکا روی آنهاسرمایه گذاری شده بود،وآموزش های بسیاربالاوپیچیده دیده بودند،دستگیرشده اند.به هرحال شبکه عظیمی گرفتار شده است.من تعداد رانمی گویم چون آمریکایی هانباید تعدادرابدانند.تعدادخیلی بالاست.آنهایی راکه مصلحت بدانیم می آوریم ودرتلویزیون وبه مردم نشان خواهیم داد.ازطریق این جاسوسان وزارت اطلاعات درسراسردنیابه مراکز مهم سازمان سیادست پیداکرده است واکنون آنهاراشناسایی کرده است.واین مراکزبکلی ناامن است.آمریکایی ها باهمه احتیاطی که می کنند بارها رودست خورده اندوهنوز هم همینطوراست.ازداخل زندان وازداخل بازداشتگاه بامرکز سیاصحبت می شود و حرفهایی که مأمورین مامی خواهندبه آنجا منتقل می شود.البته اخیرا آمریکایی ها فهمیده اندچون مدتی است که ارتباط قطع شده است»

«سعیدحجاریان»درمصاحبه ای(روزنامه فتح،16اردبیهشت79)درمورد نحوه وعلت  تأسیس وزارت اطلاعات گفته است:

«مابعدازانقلاب چشممان راکه باز کردیم که ساواک منحل شده و17-18جریان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است.هرکنار وگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته،آن بخش ازسپاه،ستادمبارزه بامواد مخدرآقای خلخالی، نخست وزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلات اطلاعاتی دقیق وجود نداشت. کشور محل تاخت و تازسرویس های اطلاعات خارجی شده بود.مااحساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».

هم چنین چارت تشکیلاتی وزارت اطلاعات به گونه ای است که هرواحد واداره ای  از کارآن واحد و اداره بی اطلاع است.

«محمدی ری شهری»اولین وزیراطلاعات ج.ا.ا.،درکتاب خاطرات سیاسی خود،چاپ سوم،انتشارات«مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی»درصفحه 24می نویسد:

«صدای زنگ تلفن مرابه خود آورد.درآن سوی سیم آقای...مدیرکل ضدجاسوسی وقت وزارت اطلاعات قرارداشت که باصدایی مطئمن ازکشف یک خانه تیمی خبر  می داد.دریک لحظه احساس تعجبی وجود مرافراگرفت؛اداره کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات موفق به کشف یک خانه تیمی شده است.معنای این جمله چیست؟آیااشتباهی رخ داده است؟آیاواقعااین صدای مدیرکل ضدجاسوسی است؟ آری قطعااین صدای اوست؛اماشاید این اداره سهوا در وظیفه سایرادارات کل دخالت کرده است...».

یاهمانطور که روزنامه الشرق الاوسط چاپ بیروت ولندن نحوه  لو رفتن قتل های زنجیره ای را بازگوکرده است.روزنامه خرداد به نقل ازاین روزنامه نوشت:

«الشرق الاوسط چاپ بیرون ولندن،دیروزادعاکرددستگاه شنودی که درخانه داریوش فروهرکارگذاشته شده بود،منجربه کشف شبکه ترورهای های اخیر شده است.این روزنامه مدعی شد دردرگیری کلامی میان داریوش فروهروهمسرش بانیروهای امنیتی که پیش از قتل این دو روی داد،دستگاه های استراق سمع یکی از مراکز اطلاعات نزدیک خانه فروهر ضبط شد.به نوشته الشرق الاوسط یکی از کارکنان این مرکز ازمحتوای نوارشگفت زده شده وآنرا به یکی از مسئولان می رساند.این مطلب می افزایددرنوارمزبور یکی ازقاتلان پس ازقتل فروهر تلفنی با(حاج اقا)....صحبت می کندوخطاب به وی می گویدکارباموفقیت تمام شد.امامامجبورشدیم ازدست زنش راحت شویم».

باتوجه پاکسازی مجاهدین خلق درترورهای دهه 60وبدنبال آن حدف خودی های دیگر،و هم چنین نخ نماشدن سوژه«سیدمهدی هاشمی»که هراتفاقی که در کشورانجام می شدبه گردن بانداو می انداختند،و نیز دستگیری فلّه ای جاسوسان سیاوموساددرایران که همچنان به وفورادامه دارد!وهم چینن اینکه بعدامعلوم شد «فرحنازانامی»،«مریم شهبازپور»و«بتول وافری»درقتل وترورکشیشان دست نداشته  و به شکل نمایشی  به صفحه تلویزیون آمده اند  و اقرار به قتل  وترور کرده اند،آیا این احتمال وجود ندارد که ترورکارشناسان هسته ای نیز  بازهم کار افراد خود سر در وزارت اطلاعات  باشد؟!واین افرادی که اقرار به ترور کرده قربانی آنها شده و بعدهم فورا دستگیر...!؟

 آیا وقتی اوج اخلاق اسلامی ومتعبِّد ومؤمن بودن بازجویان اطلاعات در بازجویی ازکارمندان خودش وهمسرسعیدامامی را می بینیم ومی شنویم احساس      نمی کنید  که کسانی هستند که باهروسیله ای-ولو نامشروع و قتل و جنایت و جاسوسی-می خواهندبه اهداف خود برسند؛ومی توانند خیلی راحت عامل موساد و سیا هم باشند!

و به طریق اولی آیا وزارت اطلاعات،توسط آنها به بازی گرفته شده است؟و اگر نیست،کجای این تشکیلات سوراخ است؟!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

16مرداد91

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]