آگاهی ایزوله شده
محمد شوری

 

 وقتی«آگاهی»ایزوله و درقرنطینه تمامت خواهان باشد،امکان حضور دمکراتیک برای همه فعالان سیاسی واجتماعی در عرصه اثر گذاری برای برون رفت از بن بست،نیست.

درسالهای انقلاب ایزوله آگاهی توسط هردوجناح دائمی قدرت اطلاع رسانی شده است.

برای خروج«از این تعلیق تا آن تعلیق»(آنچنانکه سعید حجاریان نوشت) وتحقق یک «انتخابات آزاد»(چنانچه هاشمی رفسنجانی گفت)اگر طمع قدرت نیست،بگذارند مردم کامل (ونه ناقص ومسخ و استحاله شده ودر لفافه و مغلطه)بفهمند.

دربهترین وضعیت آن است که(مخصوصا در دوره انتخابات)فرصت برای شناختن وشناساندن باشد.امری که در سالهای انقلاب خیلی مخدوش و کم افق بوده و همین امر به تثبیت انسداد قدرت  کمک و زمینه دیکتاتوری فردی در دپارتمان های اجرایی را تقویت کرده است.

ابتدایی  والبته مهم ترین اسکلت بندی مقاوم در مدیریت اداره کشور،شناختن و شناسایی مدیران است.

در وضعیت فعلی کشورمناسب است حداقل6ماه،همه مخالفان وموافقان(هم توسط خودشان وهم بامعرفی آنها توسط مخالفانشان)به دیگران شناخته شوند.و کمک به شناخت به مثابه دیگری استمرار یابد.

فرصتی که ابتدای انقلاب ازمردم گرفته شد.وتاآمدندبفهمندکه چی به چی است، تحت تاثیررهبری کاریزمای امام خمینی،ازسرشیفتگی وشیدایی چشم و گوش بسته اطاعت امر شد.ووقتی آغاز انقلاب  باجنگ سردآمریکا(درتصرف سفارت آمریکادرتهران)و8سال جنگ لجستیک عجین شد،دریک دور باطل انتخاباتی،کسانی دائم ومکرر ازاین صندوقها بیرون آمدندکه بقول علی شریعتی در«امت وامامت»رأس بودند،و رأی مردم  همان رأسها بود،نه رأی!

ازآنزمان ازاین صندوقها فقط خودی های تعریف شده توسط رأسها بیرون آمدند.وآخرالامر ازاین صندوق احمدی نژادی که حتی برای برخی از رأس ها هم گمنام بود،بیرون آمد!مثل سربازان گمنامی که الان تمام وکمال در پستهای نمایندگی،قضاوت ووزارت وتجارت درحال اداره و مدیریت جهان هستند!!

همین آگاهی ایزوله شده،سبب شدتا همانهایی که زمانی خودی بودندو سالها در رأس قدرت،واین زمان درتسویه حسابهای سیاسی جزو منتقدین حاکمیت شده اند،فرصت را غنیمت شمرده  و بتوانند کاسه کوزه همه کاستی وناراستی های این سالها را برسراحمدی نژادبشکنند.کم خوانده وشنیده ایم که کسی از خود شروع کند.هیچکس نمی گوید ماست من ترش است!

شاید اصلا احمدی نژاد(یکی از سربازان گمنام!!)در راستای حفظ نظام؟!برای این آمد که آنها بتوانند در این قحط الرجالی و آگاهی واطلاع رسانی ایزوله شده،محبوب ومحبوبه شوند!

در همان سال نخست انقلاب،مردم نمی دانستند،حکومت اسلامی،جمهوری اسلامی (آنهم با طعم  ولایت فقیه)،جمهوری اسلامی(با طعم دمکراتیک) و قس علیهذایعنی چه؟و با هیچ  شناختی(وکم شناختی)به تأسّی از رأس های کاریزمای خود،،به استقبال انتخابات و تدوین قانون اساسی،مجلس وریاست جمهوری رفتند!

آنهارأس هایی را که رهبری کاریزماتائیدمی کرد،رأی شان شد.

دولت بازرگان همان ابتدا دولت امام زمان وقرآن عنوان شدوبعددر اندک زمان یکهو،باتصرف سفارت آمریکا وملاقات وی بابرژینسکی،شددولت آمریکایی ووابسته ولیبرال وغرب زده...

مردم ما سالهاست درقرنطینه آگاهی ایزوله شده زندگی و سیاستگزارانش در جهل الرجالی،قحط الرجالی را اطلاع رسانی می کنند.

مردم الان دردامی هستندکه اگربخواهنددرخت انقلاب را ازبیخ وبن بَرکنند،می بینند این یک شورش کور وبی فایده است که دراین قحط الرجالی،فقط علف های هرز،ابن الوقت ها،مذبذبین ونوکیسه هایی که مثل قارچ گوشه وکنارروئیده وصاحب یال وکوپالی شده اند دوباره پر وبال می گیرند.

واگربخواهنددوباره فریب فردوگروه هایی رابخورند،که چون فعلادر مملکت جهل الرجال است و آگاهی ایزوله،آنگاه بیایندخداخداکنندو بگویند:«صدرحمت به کفن دزد اولی»[1]این هم نمی شود.

واگربخواهندمثل زنان ومردان مطلقه رجعت کنندبه همین کسانی که اینک ازدایره قدرت پرتاب شده اند،کسانی که تاچندی پیش دودستی آنرا دراختیارداشتند واینک حرف ازانتخابات آزاد می زنند و باریدن رانت ازآسمان را آنهم فقط برای رقیب می دانند و نه برای خودشان وحرف ها سخنان و مقالات وسخنرانی های  قشنگ و فرمانهای دلنشین و مردم پسند،حتی ازداخل زندان ارسال می کنند،اگر بخواهند با آغوش بازهمچون یک قهرمان وسوپرمن دوباره به پذیرایی آنها مشغول شوند،یاداین ضرب المثل  می افتندکه «آدم عاقل ازیک سوراخ دوبارگزیده نمی شود»و«آزموده را آزمودن خطاست»!

مردم می شنوندومی خوانند که آنهامی گویندقانون اساسی بایدبلامنازع اجراشود!

اما نمی شنوند ونمی گویندکه قانونی که تفسیرش با اعضای منصوب شده رهبری ورهبریش باانتخاب  نمایندگان استصواب شده اعضای خودش در شورای نگهبان است،چگونه می شود که بشود اصلاحات را در انقلاب به گِل نشسته را سرعت داد و کشور را از بن بست فعلی در عرصه سیاسی و اقتصادی نجات؟!

اکنون جریان راست(اعم ازراست افراطی،مدرن وسنتی)تمام قدرت راداردودائم به توسط رسانه های خودافکار ومغرهای مردم راازخزعبلات،دروغ های راستگونه و راستهای دروغین بمباران می کندوبه شستشوی مغزی مشغول است.

صداوسیمایش برای نشان دادن مردم،فقط از افرادی مصاحبه می کند،که با خود دنبال دارد،وحتی نوشته ومتن دیالوگ مصاحبه شونده راهم دراختیارش می گذارد و مردم رادرسیمای خودش به شکل خودش به مردم نشان می دهد!آنها الان قدرت تام  الاختیار را دارند وتخت گازمی روند.

در عوض،جریان چپ(اعم از اصلاح طلبان حکومتی،رادیکال وبرانداز)-که برخی شان،تادیروزمثل رقیب قدرت مکفی برای اصلاح راداشتندولی بیشتر به رانت اندوزی برای روز مبادا(که اینک باشد)وقت صرف کردند-رسانه های خارج از مرزهارابانیروهای ارسالی خود در نوردیده و بواسطه انواع وب سایت های مشابه و ماهواره و کارشناسان سیاسی،اقتصادی و نظامی خود در بی.بی.سی. وصدای آمریکا ورادیو فردا آگاهی واطلاع رسانی ایزوله شده باب تبع و طبع خود را به خورد مردم می دهند.آنها(به کمک همان رانت)تاآنجا پیش رفته اند که  اگر زیدو عمروشان در زندان بادی هم در کند آنچنان در بوق وکُرنامی کنندکه انگار آسمان سوراخ شده و فقط این فرد بوده که بادی در کرده است...؟!!

آنها به کمک همین رسانه با ایزوله کردن آگاهی افرادی خاص را و ناشناخته های دست چندم خود را سعی دارند با بمباران مکرر(والبته به قیمت بایکوت و حذف دیگران ولوبه هرقیمت ووسیله ای) در معرض شنیداری و دیداری مردم قرار دهند! در این اطلاع رسانی ایزوله شده،فقط آنها می توانند با این رسانه ها حرف بزنند،مصاحبه کنند،خاطرات زندان بگویند و قس علیهذا...

و آنها با همین شیوه البته برای بخشی از مردم که حداقل با این رسانه ها مانوس هستند،هم اولا شناخته می شوندوهم قهرمان هایی جلوه گر می شوندکه گویی اگر همین الان قدرت رادراختیاربگیرند،ممکلت را گل وبلبل می کنند!

در ایزوله کردن آگاهی همه آن کسانی که در این 34 سال رأس قدرت اجرایی و اطلاعاتی  بوده اند،سهیم وشریک هستند،بنابراین زیاد دوست ندارند که کس وکسانی پرده هارا کنار بزند و افراد رابی نقاب نشان دهد.بنابراین با تمام قوا در یک ساخت وپاخت نانوشته شده به بایکوت  آنها پرداخته و با توسل به همان رسانه هایی که دراختیاردارند،باشیوه های مشابه و قطار کلمات و جملات کلیشه ای مثل توهم و تئوری توطئه و مانندآن سعی می کنند اذهان رامنحرف  ومشوش و مخالف را از دور رقابت(حداقل)محترمانه و درکمال آزادی و وضعیت دمکراتیک خارج سازند!

 والسلام

25شهریور91

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 

  1-در روستایی فردی نبش قبرمی کرد وکفن می دزدید،اورایافتندومجازاتش کردند.پس ازمدتی فرد دیگری علاوه برنبش قبر ودزدیدن کفن،چوبی هم درماتحت مرده می کرد.ازآنزمان این ضرب المثل درست شد که:صدرحمت به کفن دزد اولی.

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]