قرآن رمل و اسطرلاب نیست
محمد شوری

طبله ها در پیش عطاران ببین
جنس را با جنس خود کرده قرین
قرآن رمل و اسطرلاب نیست که فال بین با دیدن کف فنجان،و طالع بین با خطوط کف دست،به کشف برسد و فرد را از عواقب و مناقب آن آگاه سازد!
«محسن کدیور»با چه رموزی بر اساس آیات5تا7سوره مؤمنون وآیات20تا31سوره معارج،دانست که استمناء(جلق زدن)درقرآن آمده و حرام و گناه کبیره است؟
اصلا مگر در مقابل و مقام خداوندی،گناه صغیره و کبیره هم دارد؟!
آیا مگر قرار است سیر تا پیاز هر موضوعی را در قرآن کشف وسپس برای آن حکم  صادر و قانون بنویسیم؟!
و چون کشف نمی شود،با جستجو و پیدا کردن یک سری روایات منقول،(احادیثی که برای«زید»معتبرو برای«عمرو»نامعتبر است)به کشف ناگفته های قرآن برسیم؟!
مثلامرحوم«احمد قابل»-که او نیز شاگرد نو اندیش آیت الله منتظری است-بر خلاف ایشان،حکم شاذّی برای استمناء(جلق زدن)صادرنکرده ونظری متفاوت باوی دارد. که از همین جا تفاوت شاگردها و استاد هم معلوم می شود.
برخی از شاگردان ناخلف،برخی کودن و کور ذهن و برخی مُرید و گاه عالم تر از خود استاد هستند.بقول مولوی در مثنوی:
«هر دو گون زنبور خورند از محل
لیک، شد زآن،نیش و زین دیگر عسل
هر دو گون آهو گیا خورند وآب
زین یکی سرگین شد وز آن مُشک ناب».
نمی خواهم دخول درتخصص شماکنم؛آنهابرای شماوامثال شمادرمباحثات دینی سودمنداست؛امامی خواهم بگویم،به قول یک عالم دین(نمی دانم،شاید آیت الله منتظری گفته باشد):«نروید50سال درحوزه درس بخوانیدوبعدازروی دست هم،یک رساله عملیه بنویسید»!
می خواهم مقصودخودرابه زبان ساده(ونه عوامانه وعامیانه)وباصراحت قرآن بیان کنم؛وبرای آن نیزدلیلی جزعقل ندارم؛وعقل هرکس-بستگی به نوع شناخت وفهم-اندازه اش تفاوت دارد.
زیرا همه مباحثات،اختراعات و کشفیّات و غیره،از فلسفه گرفته تا فیزیک و ماورای آن،بااندیشه و تفکرکردن-که همان کارخانه عقل است- بدست می آید.و اتفاقا یکی از راههای استنباط احکام دین،عقل است؛که به گمانم به آن شکل صحیح نیست!
این ظلم به اندیشه وتفکر وعقل است که بخواهیم آنرادرردیف«سنت،اجماع و کتاب»قرار دهیم.چون هرنوع آنالیز کردن اجماع دیگران،و احادیث وروایات رسیده از صحابه وغیره وسنت رایج درعهدپیامبروامامان،و غور در کتاب آسمانی قرآن،بواسطه تجزیه و تحلیل و بررسی و(به اصطلاح منطق)صغرا و کبرا چیدنها،توسط عقل صورت می گیرد.
هرچنددرمقام عشق وخلوص ومناقب عالی بین خالق ومخلوق،به قول مولانا، «محمدجلال الدین رومی»،«پای استدلالیان چوبین»است،امااین بکارزندگی روز مرّه وتدوین وتبیین مِتدمُدن مُدرنیته موجودنمی آیدومربوط به بخش شخصی انسان است،که درشیوه تعلیم وتربیت وآداب رسیدن به شناخت«همت عالی»می خواهد.
درعالم واقع  وعالم زندگی،هرفرد(اعم اززن ومردومسلمان وغیر مسلمان،زرد وسرخ وسیاه وسفید)هم«موسی»است و هم«شبان».(همان داستان موسی و شبان در  مثنوی مولوی).لذا نخواهیم با چنین کشفیّاتی شبان ها را موسوی کنیم!
دکتر«عبدالکریم سروش»در جایی گفته و نوشته است:
«مهم ترازپاسخ سؤال،طرح سؤال است.سؤال،اگر سؤال خوبی بود،کار سودمندی  است؛ولو شما خودتان جواب باطلی به آن بدهید.چرا؟برای اینکه قافله را روانه  کرده اید. آتش را افروخته اید.لازم نیست همه جوانبش بدست شما سامان بگیرد. بخش های دیگرش را دیگران عهده دار می شوند.».
سؤالی ازشماشد-هرچندجواب به عقیده برخی باطل است-امااین آتش راافروخت. لذادراین یادداشت باقصد«ان قلت»کردن(دراصطلاح شماطلبه ها)واردمی شوم:
1-مقدس ترین پروسه زندگی برای ساختن پروژه های زندگی،آزادی است.حتی از دین هم مقدس تر است.
آزادی یعنی انتخاب،که صدالبته اگرباشناخت باشد،ایدئولوژی فردی را می سازد.اما چون در کِش و قوس زندگی،این شناخت بواسطه جعل حقیقت و سفسطه و مغلطه،همواره ناقص وناقض(مخصوصا در حوزه حکومت و قدرت مندان حاکم)بیان می شود،ایدئولوژی هم فربه شد.
فربه شدن مثل آن است که یک فرد وزن بیش از حد داشته باشد،که مضر و خطرناک است.
فربه شدن مثل متورم شدن است که تورم در اقتصاد و اندام بدن،حکایت از بیماری دارد که اگر زود معالجه نشود،ممکن است به نقص عضو در بدن محکوم شود و در جامعه بانقض غرض،حقیقت درمسلخ،ذبح شرعی شود.
چنین کشفیّاتی از قرآن،به تورمی که از ناحیه حکومت دینی مبتلا هستیم و در این زمانه  که تبلیغ دین ستیزی سوژه هم شده است،کمک نمی کند.
2-مفهوم دین(به قول«مرتضی مطهری»درکتاب«بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی»ص 14،انتشارات حکمت،که چون با مخالفت روحانیون حکومتی مواجه شد،هیچگاه توزیع نشد)یعنی اینکه:
«اصل عدالت ازمقیاس های اسلام است که بایددیدچه چیزبراومنطبق می شود. عدالت در سلسله احکام است. نه در سلسله معلولات.نه این است که آنچه دین گفت،عدل است،بلکه آنچه عدل است،دین می گوید».در کشفیّات قرآنی بدنبال این باشید.
3-درآیه 122سوره«توبه»می خوانیم:«وماکان المؤمنون لینفروا کافه،فلولانفر من کل فرقه ومنهم طائفه لیتفقهوافی الدین ولینذرواقومهم اذارجعواالیهم لعلهم یحذرون».
آیا منظور این آیه فقط دین اسلام و مذهب شیعه است؟آنهم فقط توسط روحانیون درحوزه های طلاب علوم دینی؟
اگر اصل دین با مقیاس عدالت  و سپس تفقه در آن شود،هر شخصی به میزان فهم و شناخت-شناختی که با آزادی انتخاب بدست آید-می توانددرامرآن وارد و برایش  فرض و مفروض،یا مبانی وتئوری و راهکار متصور شود.
4-قرآن درسوره«بقره»آیه«256»می گوید:«لااکراه فی الدین،قدتبیَّن الرشد من الغی،فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله...».
آیا درست است که صراحت قرآن را ول کنیم و برای تفسیر وتأویل و تبیین آن،دنبال احادیث و روایات رویم و برای آنهاکه دین خودراتغییرمی دهنداحکام مرتد «فطری» و«ملی»صادرکنیم؟ودرمقام عمل(حکومت کردن)موجب گریزازدین هم شویم؟!
سؤال این است که منِ نوعی(که بالاجبار)دریک خانواده شیعی ومسلمان بدنیا آمده ام وبالطبع مسلمان زاده وشیعه مذهب هستم،اکنون که درسن شناخت رسیده ام اگر قصدتغییردین داشته باشم آیااین احکام برایم صادر نمی شود؟!
5-اصلاکلام قرآن برای چه برزبان«محمد امین»جاری شد؟!خود قرآن می گوید:«ان هذاالقرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشرالمؤمنین الذین یعملون الصالحات ان الهم اجراکبیرا».(اسرا/9).
یعنی قصد قرآن شناساندن راه درست ونادرست  وهدایت مردم به این سمت(نه به اجبار)است.قرآن یعنی اینکه هرکس که کارخوب انجام دهدوعدالت رابسط دهد.وکردارو پندارنیک داشته باشد،که آنهاهم درنزدخداپاداش بزرگ دارند.
ووقتی قرآن درسوره آل عمران آیه84می گوید:«قل امنا بالله وماانزل علیناوماانزل علی ابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب والاسباط ومااوتی موسی وعیسی و النبیّون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون»نه این است که موسی و عیسی هم مسلمان شوندو هستندویاآنچه راکه ما(مسلمانان)توصیف می کنیم  موسی و عیسی هم قبول دارند،نه؛می تواندمنظور این هم باشدکه هر که مردم را به امرخیردعوت کندوهرکه راه رابرای عدالت-که مقیاس دین است-هموارکندودین را با این معیار بشناساندودرآن تفقّه کند،مسلمان است.و این مشمول همه ادیان  می شودکه آن هم بادرجه وفهم وشناخت هرکس وبقول سروش با«بسط و قبض در دین»این شناخت هم متفاوت است.و می تواند درست هم باشد.
همانطور که خودِخدا هم در قرآن بیان می کند:«من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون»(روم/32):
«هردین و هرمذهب وهر عقیده زمینی وفرا زمینی به آنچه خودمی رسدمشعوف و برای استحکام آن،استدلال هم می آورد».
اما واقعیت این است که حقیقت کامل و ناب در اختیار یک فرد نیست. بقول قول مولوی در مثنوی و در داستان«فیل»در دست همه است:
«پیل اندر خانه تاریک بود،
عَرضه را آورده بودنش هُنود
از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همی شد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود
اندر آن تاریکیش کف می بَسود
آن یکی را کف بخرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودانست این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن برو چون باد بیزن شد پدید
آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بدست
هم چنین هر یک بجزوی که رسید
فهم آن می کرد هر جا می شنید
از نظر گه گفتشان شد مختلف
آن یکی دالش لقب داد و این الف
در کف هرکس اگر شمعی بدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی
چشم حس همچون کف دستست وبس
نیست کف را برهمه او دسترس».
آن ظلمت و تاریکی و جهل است که نمی گذارد مردم بدانندکه این«فیل»است و نه «منوچهر»!(بقول داستان شهر قصه).
کارشماودیگرانی مثل شمااین است که این ظلمت  رابه روشنایی تبدیل کنید.وگرنه باروحانیون حکومتی چه تفاوتی داریدکه ازجهل مردم سوء استفاده می کند و    می گوید:(سعیدی نماینده رهبردرسپاه):«دولت خاتمی صدهاسال ظهور امام زمان را به عقب انداخت»؟!!؟
هیچ تفاوتی بین شماکه به نواندیش دینی معروف هستید،با آن روحانی حکومتی که درتصاحب قدرت وحفظ آن،حاضراست هروسیله ای راتوجیه  کند،نیست.چه با «نصربالرعب»و چه با«گفت و گوی تمدنها»!
چون وقتی درمقام اجراء قصدحکومت داشته باشید،استنباط احکام ازدین،ازهردو متنهی به چنین احکام شاذّی می شود که درهمه امورزندگی قصددخالت داردوحق انتخاب را می گیرد.
تفاوت«حکومت دینی»و«حکومت دیندار»هم این نیست که مثلاشمانبایدباشید،اما امامثلا«قابل»قابل باشد!بلکه معیارتفاوت درنوع تدوین قوانین دین در اجراءبامقیاس و شاقول«عدالت»است،که  الان نیست.
6-قرآن مِتُدکلیدی داردکه حکم شاه کلیدند؛وباهمان می شوددرهای بیشترراباز و با آن«دَر»،«دَر»دیگری رابه روی فهم انسان-برای شناخت درست وباداشتن حق انتخاب-گشود.
منظورخداازآیه«فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»درسوره«زمر» چیست؟
قسم خوردن خدادر قرآن به زمان درسوره (والعصر)،و بیان«والناشرات نشرا»،وقسم به قلم در سوره«نون والقم  و ما یسطرون»چیست»؟
چرا قرآن در سوره یونس آیه47می گوید:«لکل امه رسول»؟!
برای این است که حق انتخاب داشته باشیم والا با چنین کشفیّاتی،شما هم که در رأس حکومت دینی قرار گیرید،دراجرای احکام،هیچ تفاوتی با آنان-که ماایشان را به نام مستبدان دینی معرفی می کنیم-نیست.
7-مگرقرآن برای مردم(نه فقیها و متکلمان و امثالهم)نیست؟پس آنها بایدبتوانندبا همان صراحت قرآن،قرآنی راکه می خوانند،درک کنند؛و نیازی به  کشفیّات رمل و اسطرلاب(که همانهاحکومتی دینی رابه استبداددینی تبدیل می کند)این چنینی هم نباشد.
قرآن می گوید:«ولقدیسرناالقرآن للذکرفهل من مدکر(قمر/22):«ما قرآن را به زبان ساده  وهمه کس فهم نازل کردیم.که از آن پند گرفته و هدایت شوید».
نمی خواهم بگویم چنین استنباط هاوبه اصطلاح اجتهادهاونظریه هایی  نباید باشد،که درحوزه اندیشه،هرچه ازهرجا،و از هرکه،که باشدبه حکم قرآن دری از درهای حکمت  را باز و راه تکامل وحرکت به سمت پبشرفت را نشان خواهد داد.
بلکه چون وقتی درحوزه عمل وصدور فتوا و اجرای قوانین،بیان شود،هرکه حکومت را بدست آورد و بخواهد از ظَنِّ خود حُکم خدا را جاری سازد،آنوقت است که همه حکومتهای دینی چه در دوره انگیزاسیون و تسلط کشیشان که   قصد کیش کردن مردم را داشتندوچه دردروره جمهوری سلامی که با امام زمان می خواهند مردم را مات کنند،آنوقت است که همه راهها به واتیکان و قم ختم می شود.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
22دی ماه سال 91
*هم چنین نگاه کنیدبه کتاب«همه حرف خدا»در3جلد.انتشارات«شرکت قلم».چاپ اول 1388.که درموردقرآن است.ومتأسفانه بدلیل تطمیع وتهدید (که نمی گویندماست ماتُرش است»بدون پذیرش مسئولیت،به دلایل واهی-همچون کتاب دیگر-توزیع نشد.
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]