آقای رجوی ! اموال اشرف چقدر می ارزد؟
ع .ریحانی

آقای رجوی ! در یکی از نشست های انقلاب ایدئولوژیکتان در بحث پاکیزه شدن توسط این انقلاب و دل و جان بە شما سپردن ، آیەای از انجیل را دو بار خواندید و روی آن تاکید کردید

" او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»

این آیە از متی ، باب ٣ ،آیەء ١٢است . این آیە مربوط بە وعدەای است کە یحیی تعمید دهندە بە مردم می دهد . اشارەء او بە مسیح است و وعدەء آمدن مسیح را می دهد.  در آن هنگام این سخن بە شما بر می گشت. منظورتان  در اینجا با توجه به حرفهای قبلی و بعدی کە زدید روشن بود . شما  می خواستید در موضع نبوی و خدایی،  با ابزار انقلاب ایدئولوژیک ، خرمن خودتان را کە ما بودیم پاک کنید ، گندم ها را برای موقعی که نیاز بدانید  در انبار ذخیرە کنید  وکاهها را هم کە بی ارزش بودند در آتش بسوزانید

آقای رجوی ! در آن لحظاتی کە این کلمات را از زبان شما می شنیدم هرگز تصور نمی کردم کە آن گندم ها را در انبار اشرف و برای حفظ اموال مادی آنجا در آتش "شمر" صفتان و جنایتکاران ،رها کنید .

ای خدای ماده و ای صاحب جانها و نفسها و خونها ! حالا بفرمایید قیمت اموال آنجا چند است؟ ٤٠٠ ملیون خوب است؟! چک و چانەای ندارید بزنید؟

ای خدای مجسم و ای صاحب جانها ! چند نفر دیگر باید توسط آن وحوشان ذبح شوند تا بفرمایید کافی است،  اموال را صورت جلسە کنید و پیگیری آن را بە تیم وکلای زبدەء خویش بسپارید و آن جانهای عزیز را از آنجا نجات دهید و تن بی دفاعشان را بیشتر از این به رگبار گلولەء وحوشان نسپارید؟
آقای رجوی ! دل بە دود و دم جنگ و آشوب منطقەای نبندید . این خونهای شریفی کە ریختە می شود یک مسئول دیگر  بە غیر از وحوشان ولایت هم دارد که شمایید . اگر صد رژیم هم در سوریه و ایران و عراق بە سر کار بیاید و برود ، پاسخگو هستید. پاسخگوی اینکە چکار می توانستید برای نجات جان آنها بکنید و نکردید

چه سادە
چه به ساده گی گفتند و
ایشان را
چه ساده
چه به ساده گی کشتند

 

ع . ریحانی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب ع .ریحانی در سایت پژواک ایران 

*خوشرقصی برای آمریکایی ها ؟!؟ [2015 Sep] 
*آقای توتونچیان! شرافت را در لحظەء اکنونت بجو [2015 Jan] 
*آقای جنتی ! من راز طول عمر شما را می دانم ! [2014 Oct] 
*چرا گزارش 92 و 93 در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی است ؟ [2014 Sep] 
*فرقه ها خطرناکند [2014 Sep] 
*چماق به دستان ولایت [2014 Jul] 
*من آن سپیدی خاکسترم [2014 Jun] 
*شرمتان باد ز هنگامەء رسوایی خویش [2014 May] 
*بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت [2014 Jan] 
*آقای رجوی! این جام زهر را سر بکشید [2014 Jan] 
*حسین بازجوی مجاهدین، نسخهء کوچکی از حرامزادگی کیهان [2013 Dec] 
*سخنی با امیر صیاحی [2013 Nov] 
* تو این را دروغ و فسانه مدان [2013 Nov] 
*بهشت؟! _ نه ،ممنون! [2013 Nov] 
*و کلمە بود هیچ نبود . و آن کلمە «دروغ» بود  [2013 Oct] 
*ترسم که اشک در غم ما پردە در شود [2013 Oct] 
*انشعاب از سازمان مجاهدین؛ نامه ای به ایرج مصداقی [2013 Oct] 
* آقای یغمایی! این شعر را از دفترتان پاک کنید [2013 Sep] 
*آقای «قهرمان» ! لطفا دیگر قهرمان نباشید‎ [2013 Sep] 
*آقای رجوی ! اموال اشرف چقدر می ارزد؟ [2013 Sep] 
* سر پیالە بپوشان کە خرقە پوش آمد  [2013 Aug] 
*آقای توتونچیان! آدم بە زندان نمی رود کە تبدیل بە بازجو بشود [2013 Aug] 
*چرا اصرار دارید خودتان را مضحکە کنید؟ [2013 Aug]