سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل)
مژگان پورمحسن

از ابتدای به قدرت رسیدن آخوند ها اعدام و قتل وسرکوب و کشتار افراد و گروههای مختلف مردم ما در زندانها و مناطق مختلف ایران شروع شد. برخی گروههای به اصطلاح انقلابی و سیاسی در این جنایات همراه وحتی راهنمای آخوند ها بودند ولی طولی نکشید که خمینی حکم اعدام و تمام کش کردن مجروحانشان را هم داد.
بواقع از« باصطلاح انقلاب ۵۷» زمانی نگذشته بود که نامِ کشور ما در روزنامه های مختلف فارسی زبان چاپ ایران یا نشریات فارسی زبان چاپ خارج یا گزارشات و مقالات روزنامه های کشورهای مختلف لقب پایتخت اعدام و شکنجه  گرفت. بارها از خود پرسیدم آیا ممکن است از ملّت ما، از بقّال و کارگر و دانشجو و دکتر و استاد ایرانی چنین جانوران وحشی و خونخواری بیرون بیاید؟ آیا ممکن است دهها هزار و صد ها هزار از بدترین نوع موجودات ضدّ ایرانی ازآشنایان خودمان و خانواده و فامیل آن هموطنمان باشند و همگی ایرانی و بسیاری از آنها ادعای مسلمانی و شیعهٔ دوازده امامی بودن را هم داشته باشند؟
باور بفرمایید فهم اینکه ایرانی آنهم صد ها هزاران، از زجرکش کردن ایرانی دیگری که در زندان و اسیراست  لذت می برد، آنرا واجب شرعی می داند، از تجاوز به دختران و پسران جوان و سپس کشتن آنها در طلب بهشت آن دنیا نیز می باشد حیرت زده ام. عده ای از ایرانیان فکر می کنند با « هندی خواندن خمینی»  و« یهودی خواندن» احمدی نژاد و فلسطینی خواندن آدمکشان رژیم بار ننگ ما ایرانیان پاک می شود و مثل همیشه می توانیم بگوییم « ما گناهی نداشتیم و این اراذل و اوباش همگی خارجی بودند و از حسودی چشم نداشتند تمدّن ما را ببینند و دارند ما و کشورمان را از بین می برند و ما قربانی همگان هستیم!»
از آنطرف ماشا الله همگی هوش خارق العادهٔ ایرانیان را باور داریم و اکثریت مان هم بازو را نشان داده و می پنداریم که دیگر حداقل رستم و کاوهٔ آهنگر که هستیم! البتّه این « افتادگی خاص» ماست که خود را تا این حّد دست کم می گیریم وگرنه که دروغ چرا برخی می گویند هزار و سیصد وپنجاه سالِ پیش مولا علی و امام حسین بخاطر امروزِ « رهبران ما» جان دادند و مردانه بخاک افتادند!!!!
بله، بزرگترین عیب ما ایرانیان از نظر بنده عدم جدیّت ماست و خود را در « رهبرهایمان » به بهترین شکل نشان می دهد. دقت بفرمایید برای ما ایرانیان « رهبر» نباید صلاحیت « رهبری» داشته باشد بلکه باید « نقّال» توانمندی باشد و برایِ ما قصه زیاد بگوید و از همه چیز بگوید!!
از نمازوشعرو گناه بگوید تا بوجود آمدن جهان و انسان و علت پیامبری ابراهیم و یونس و مسیح و محمد وعلت  امامت دوازده امام واینکه هر کدام در چند هزار سالِ پیش روزبروز چه می کردند و چه می خوردند و چگونه می خوابیدند و چگونه دیگران را تُف و لعن می کردند و از خودشان تعریف و چگونه این « برگزیدگانِ خدا» همگی « قربانی» شدند!!!
پس ما هم در ادامهٔ راه آنها « همه چیزمان را باید از نقّال زمانمان بخواهیم.» بدین ترتیبِ کاملاً علمی و منطقیِ ایرانی! از احکامِ فقهی تا قضایی تا اقتصادی تا اجتماعی تا نظامی تا هنری تا ورزشی تا روابط بین والمللی تا تعریف آن جهان و آنچه پس از مرگ برای هر کداممان اتفاق خواهد افتاد و حکم جنگ و صلح ارتش و مردم و در کجای این کرهٔ خاکی باید رفت وجگید و نقاط قوّت و ضعف فردی هر فرد وووهمه را یک «رهبرحقیقی» باید بتواند فرمان دهد وبما بگوید چه کنیم !!! و از همهٔ اینها مهمتر« رهبر کسیست که بتواند همهٔ رقبا را از دوُر خارج کند ومیخ رهبریش را محکم بکوبد.»
 
عزیزان، آیا با این فرهنگ باز هم تعجب می کنیم که هر رهبر ایرانی یک فرد خود پرست، بشدّت متوهّم بخود، خودرأی و بی احساس نسبت به وطن وهموطنانش باشد که جاهل حقیقتِ او و نقّال حرفهٔ او باشد؟ آیا  باز هم حیرت می کنیم که چنین رهبری دیکتاتور، خونریز، بغایت ترسو و« پارانویاک» و سادیک و انسان آزار باشد؟
کسانیکه با این « رهبران » برخورد داشته اید ویا  دمخورشان بوده یا هستید ، با این جانورانی که خودمان از آنها هیولا می سازیم شما چگونه رفتار می کنید که اینها اینچنین جلّاد و بی پروا و از خدا و خلق بی خبرمی شوند؟
 
 
ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]