کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران
مژگان پورمحسن

 
 
خانم شقایق گرامی، هموطن عزیز،
 
نامهٔ بسیار محترمانه، عمیقاً دلسوزانه و دوستانهٔ  شما خطاب به مسعود رجوی را روی سایت پژواک خواندم واینهمه صفا و صداقت شما مرا بر آن داشت تا مطلبی را که مدتهایِ طولانی است از نوشتن آن خودداری کرده بودم جهت انشاء الله درک درست موضوع بنویسم.
قبل از شروع، خدمت شما عرض کنم که بنده سالهای بسیار طولانیست که مقیم خارج کشور می باشم وهیچ  داعیه ای درسیاست ایران و گروههای ایرانی ندارم و از شما خواهش می کنم به بنده فقط بعنوان یک ایرانی معمولی خارج کشورنظر کنید.
 
هم شما و هم بسیاری از هم میهنان ما در نوشته هایشان مخاطبی بنام « سازمان مجاهدین خلق ایران » یا رهبری آن را عنوان می کنند و شما از « سازمان چریکهای فدائی خلق ایران » هم نام بُردید بصورتی که برای خوانندهٔ نامهٔ بسیار زیبای شما و بخصوص جوانان ایران این تصوّر پیش می آید که این دو سازمان امروز وجود دارند!
 
شقایق عزیز، من شاید به دلیل سنّ بالا و علاقه مندی به شناخت این دو سازمان در زمان شاه و حضور درایران درسالهای فعالیت این دو سازمان از یکسو و شانس مطالعهٔ برخی نوشتجات آنها که عمدتاً بصورت دست نویس به دستم می رسید و روابط نزدیک خانوادگی با برخی از آن عزیزانِ بخون  خفته از سویِ دیگر و سپس درخارج کشور بدست آوردن  ومطالعهٔ تعداد قابل ملاحظه ای از تحلیل ها و کتب این دو سازمان بعلاوهٔ انتشارات و جزوات تحلیلی « بخش م.ل سازمان مجاهدین »که بعدها نام « سازمان پیکاردر راه آزادی طبقهٔ کارگر» بر خود نهاد، می توانم جداً به شما و دیگران عرض کنم که این سازمانها قریب سی و چند سال است وجود ندارند.
دراین نوشته بصورت بسیارکوتاه فقط به سازمان مجاهدین خلق ایران می پردازم.
 
سازمانِ مجاهدین خلق ایران درپیِ جمعبندی شکست مبارزات رفرمیستی سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ درایران  و در دوران اوج گیری مبارزات چریکی و جنگ های آزادی بخش درجهان و درحالیکه نظام سیاسی ـ اقتصادی دو قطبی کاپیتالیسم​​ ـ کمونیسم در دنیا حاکم بود پایه گذاری شد. ایدئولوژی این سازمان توحیدی اسلامی و با اعتقاد به مشروعیت مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک شهری بعنوان تنها راه گشودنِ   قفلِ مبارزات توده های تحت ستم و سازمانی مَردانه بود که اعضایش عمدتاً مَردان جوان تحصیل  کرده بودند و درجامعه کارو فعالیت کرده بودند. نوشتم سازمانی مَردانه زیرا با توجّه به تضادهایِ زندگی مخفی آنهم برای دخترانِ خانواده هایِ  مذهبی درسازمانی مذهبی، دوره هایِ آموزشی چریکی که دراردوگاههایِ فلسطینی انجام می گرفت و تضاد غیرِقابل حل بین زندگی خانوادگی (مسئولیت نسبت به تأمین زندگیِ عاطفی ـ مادی همسروفرزندان طبق فرهنگ ایرانی وسلامت آنها) با مبارزهٔ چریکی که عمرش بین شش ماه تا یک سال برآورد میشد،  بنیان گذارانِ سازمان را به چنین تحلیل و چارچوبی رسانده بود.
سازمانِ مجاهدین ایرانی و وطن خواه و در میانِ مَردُمِ خودش بود. اعضاء با عشق به مَردُمِ محروم و آمادگی جانفشانی برایِ رهایی آنها از بند روابط ظالمانه ای که « آمریکایِ جهانخوار» با « نوکرانِ محلی اش»  در سیستم « سرمایه داری غیرِ ملّی ـ کُمپرادُرـ » برقرار کرده بودند به سازمانِ مجاهدین می پیوستند.
 
شقایق جان،
درخلاصه ترین شکل می خواهم به شما و دیگر علاقه مندان به « سازمان مجاهدین خلق ایران» عرض کنم که این سازمان حتی قبل  از ۱۳۵۷ متأسفانه عمر « سازمانی اش » به پایان رسیده بود امّا می بایست با تغییر رژیم و با تحلیلِ دُرُست و جدید ازشرایطِ پس از آمدن خمینی،  که دیگر نمیشد « سازمانِ مجاهدین سالهای ۱۳۴۴ یا  ۱۳۵۴ بخصوص دورهٔ ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ دردرون برخی زندانها » بود، راه جدید و شکل جدیدی ازمبارزهٔ  توده ای را با اهداف مشخص سازماندهی کنند ویا صادقانه به « اشتباهات وانحرافاتِ جمع شده با حضورومشارکت فعّالِ همهٔ مجاهدینِ زنده مانده وبا تصمیم  گیری جمعی » بپردازند وپس ازچنین « سازمان تکانی» ومشخص شدن جایِ واقعی سازمان درمبارزاتِ توده ای سالهای   ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۷ مسیرِ جدیدی بروند.
امّا حیف که چنین نشد. فکرش را بُکُن که خارج از آخوندها، از کدام نیروی انقلابی انتظار می رفت که دیوی بنام خمینی را بشناسد بجز مجاهدینی که هم رساله اش را خوانده بودند، هم نظراتش را در مورد اسلام، اقتصاد، مبارزه، زنان ووومی دانستند و هم بدیدنش حتی به عراق رفته بودند.
 
شما از سه امکان در سال جاری گفتی. چقدر گذشت داری. هر روز فرصتی بوده که مسعود رجوی و رجویان بخود آیند. امّا شقایق جان، روح هایِ مُرده و فکرهایِ منجمد شده در جسم های اسیر به هیچ ندایی پاسخ نمی دهند.
راست گفتی که ایرج مصداقی همهٔ آنچه را ایرانیانِ دل سوخته به حالِ « بچه ها» می گویند را چقدر دقیق و زیبا نوشته. من به گزارش ۹۲  ایرج مصداقی می گویم « عشق نامه به مسعود رجوی.»
اگرمن شخصیتی سیاسی بودم ومنتقدی با کیفیت مصداقی داشتم، هرروزاو را روبرویِ خود می نشاندم ومی گفتم « انتقاداتِ من وما را بگوتا زودتربه روح وفکرو قلب مَردُممان وصل شویم وزودتراین آخوندهای جنایت کار را از  صفحهٔ میهنمان پاک کنیم. 
 
 امّا برایِ چند میلیونیم بار رجوی نفهمید. این را شمایان، عزیزان می توانید بفهمید؟

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]