از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق!
عباس رحمتی

سرزمين کورش، سرزمين من، سرزمين دانايی، راستی، درستی و ميهن دوستی. سرزمين برابری مردم و سروری جهان.ک/نعيم
دهم بهمن ١٣٥٧ زمانی  که خمينی در کنار آخوندها و سياسيون همراهش با   " اير فرانس " فرانسوی  در فضا  بود، و مردم که بيشتر آنها فقط نامی از خمينی ميدانستند و بعضی حتا به او حمينی ميگفتند در سراسر ايران منتظر فرود او در فرودگاه مهرآباد بودند  ودر چنين روزی ، يکی از  خبرنگاران از او يک سوال مهم احسايی  کرد و اين سوال اين بود : بعد از  سالها دوری  از ايران  ، حال که با اين تشريفات بر ميگرديد چه احساسی داريد ؟ و او در جواب ميگويد هيچ !  و اين هيچ ، خيلی معنای عميقی داشت ولی ما ايرانيها  در آنزمان نفهميديم  معنای اين هيچ را نهتنها نفهميديم که بعضی ها اين هيچ را از فرتنی خمينی ميدانستند ! نفهميديم ، او  چه برنامه های ويران کننده ای  برای ايران در پشت سرش داشت  و چه خوابهای وحشتناکی برای ايران ديده بود ،  طولی نکشيد تا قدرت را  با حمايت آمريکا و البته با فريادهای مردم در دست گرفت و کمتر از دو هفته پس از ورودش به ايران ، مردم،  رژيم پهلوی را سرنگون ميکنند تا  غربيها هيولايی را  با تفکرات ارتجاعی  از پس  پستوهای تاريخ  و حوزه های علميه قم و نجف را در ايران  زمين پرتاب کنند .
چيزی نگذشت تا ژنرال ها و ارتشبد های محمد رضا شاه بدون دادگاهی در همان محل اقامت خمينی تيرباران شدند و فردای انقلاب   چماقداران طرفدار او در خيابان ها ی شهرها مستقر شدند و با گشت  کميته ها و بعد سپاه و بسيج  روزگار را به مردم شريفی که قدرت را به او داده بود ند سياه کرد  و سرکوب نيروها با چاشنی ها مختلف شروع ميشود، همان  تفکراتِ اولين روزها گريبان کشور را ميگيرد و جوخه های اعدام های صحرايی از ترکمن صحرا تا کردستان و زندانهای اوين و قزلحصار و سراسر ايران را فراميگيرد و سياه بخت تر اينکه ، چنين جناياتی بعد از سی و پنج سال هنوز  ادامه دارد ! همين تفکرات و تراوشات فکری و  فقاهتی امروز بنام "امر به معروف و نهی از منکر "چهره های زيبای دختران ما را با اسيدپاشی  برای رعايت حجاب اجباری هدف قرار داده است  ، اين معنی همان هيچ بود ! هيچ خمينی کلمه ی پوچی بود که از پيچهای قرون وسط به تاريخ تاريخ کشور ما پيوست و با بی احساسی و بدور از معنويت ، ايران را از درون دوازه های تمدن بيرون کشيد و به پرتگاه های بنياد گرايی) فوندومنتاليست )فرو نشاند و با بی احساسی کامل جامعه را به سمت ديگری برد ، با يک سيستم تروريست پروری ( استشهادی ) و شهيد پروری جامعه ای را ساخت که  مردم در طول تاريخ  هرگز نديده بود . "هيچ "خمينی ،ايران را در سراشيبی کامل قرار داد تا حکومت واپس گرای "  ولايت فقيه مطلقه "  را بجای حکومت دمکراتيک و سکولار قرار دهد تا با پوچهای ديگری، احساسات مردم برانگيخته و آنچه که توان  داشته و دارد از  حقوق ملت ملاخوار کند .و مردم از پشت صحنه اين هيچ خبر نداشتند و از او ( خمينی ) با دل و جان طرفداری کردند غافل از اينکه اين دامی است برای کل کشور ! وضعيت کنونی ايران نتيجه همان هيچ است که با منابع زير زمينی توانست تروريست را صادر کند  و صدور اسلام و انقلاب را بر آن نهاد . "هيچ" خمينی يعنی اشغال سفارتخانه آمريکا و بازگشايی سفارت انگليس و قدم گذاشتن در راهی که "دولت فخيمه "بر او ديکته کرده بود!و امروز همان ارباب بی مروت ميخواهد تمامی کاستی ها را جبران کرده و عمل خود را تغيير داده و با نامه پراکنی به رهبری  تروريست ها  ، نشان داده و ميدهد که در لحظه شليک به قلب " ندا آقا سلطان ها" همچنان  با شمائيم ، بکشيد تا زنده بمانيد ! اين" هيچ "بی احساس نتيجه ی ديگری هم داشت و آن اين که  امروز به جای گفتگو های متمدنانه که مردم در گذشته مزه مزه اش کرده بودند با " امربه معروف و نهی از منکر " ادامه يافته امری که نه لسانی (زبانی ) که   با پاشيدن اسيد بر صورتکهای زيبای دخترانمان صورت ميگيرد و اين مصيبتی است  که مردم تازه  به پوچی آن پيچ پی برده اند!     اگر به پوچی اين "هيچ "آگاه شده اند بايد   عميقتر به اين تفکرات ( فقهی )  بيانديشيند تا به  عمق اين  فاجعه تاريخی  بيشتر پی برده و از ادامه اين تفکرات در جامعه بکاهند. اشتباهات گذشته را تکرار نکنيم و به انديشه های  پوسيده و زير خاکی اين نظام وقعی نگذاريم ، در واقع ما ايرانی ها بدرستی  نفهميديم که او (خمينی )  قصد تهی کردن ايران و فرهنگ ايرانی را از محتوی و اصالت فرهنگی اش را  دارد  ، ولی آنها که او را با ايرفرانس به تهران آوردند بدرستی می دانستند چکار می کنند !
 
"هيچِ" خمينی ، يعنی بی احساسی مطلق .  او با بی احساسی می خواست ريشه های  همبستگی مردم را از هم بگسلد يعنی  همان  خصوصياتی که در تمام ديکتاتور سراغ داريم  ،ديکتاتورها  معمولا همه را چنين بی احساس ميخواهند ، و دخالت ندادن احساسات  در سياست، همين بی احساسی  خمينی ، او  را به يک ديکتاتور از نوع ديگری (توتاليتر ) نزول داد. گوئيا او ميدانست ، احساسات در عرصه عقل و حتی در زمينه اخلاقيات- بمانند پارازيت عمل می کنند. همين نگاه بدبينانه او بود که خمينی  احساسات انسانی عملا دور کرده بود   که در سياستهايش  از دخالت احساس در تصميم گيريهای خود استفاده نمی  کرد اخيرا خانم فيلسوف ا مريکايی مارتا نوسباون (Martha Nussbaum) در کتاب خود تحت عنوان سياست احساسی (political emotions) نظريه های مرسوم در مورد جدايی بين سياست و احساس را رد می کند و معتقد است که اتفاقا احساسات بشری نقش مثبت و سازنده ای در سياست می توانند داشته باشند، بدون احساس همدلی، همدردی و هموندی اصولا نمی توان از يک جامعه مستقل و متکی بر خود صحبت کرد و بدون اين استحکام اجتماعی نمی توان به يک دموکراسی پايدار دست يافت و نتيجه اين بی احساسی را ملت ما با پوست و استخوان حس ميکنند ! "هيچِ "  خمينی  يعنی خالی کردن ايران و ايرانی  از  فرهنگ ايرانی  بود عوض کردن پرچم ملی ما و اسلامی کردن آن از اين بی احساسی است  ولی ما  در آنزمان هيچ نفهميديم . "هيچِ"  او يعنی ،  ايران را  از فرهنگ کهنش  خالی کردن و جايگزين کردن   فرهنگ اسلامی از نوع ولايت مطلقه فقيه نيز  بود ولی حاشا آنطور که او و خامنه ای ميخواستند ،  نشد و جوانان ما راه ديگری را رفتند ، راهی را که از شرق تا غرب را نشان ميدهد  و حتا ميتوان گفت راه "  فرا غربی " چرا  که نه غربی است و نه شرقی است و هم غربی و هم شرقی است [١]  و جوانان ما نه بدنبال فرهنگ درست شرقی رفته اند و نه برداشت درستی از غرب  دارند اين هم باز از "هيچِ" خمينی ريشه ميگيرد !  با همان هيچ در ايران همه چيز تبدليل به هيچ شد و همه چيز با بی قانونی کامل به جلو رفت .

خمينی ، بنيانگذار ج اسلامی  ، فقط دو کلمه را برای انتخاب مردم انتخاب کرد تا انتخاب ديگری برای مردم نباشد   " آری  "و" نه "  به جمهوری اسلامی راه را بر امکانات ديگر بر مردم بست تا با اين ترفند و يا حقه  ريشه های جهل و خرافات را در جامعه قانونی کند  تا  با قانون اساسی تصويب شده در کوتاهترين مدت  به اهداف خمينی تزديکتر شد و گاهی بشکل غير قانونی آن اهداف را گسترش داد ، او رئيس جمهوری قانونی کشور را با ديکتاتوری مطلق عزل کرده و باز  مردم سکوت کردند [٢] معنای ديگرِ هيچِ خمينی آن بود که نشان داد او نه چيزی از ايران ميداند و نه تره ای برای ايرانی خرد ميکند او ميخواست اسلام زنده باشد به گفته بيشتر آخوندهای طرفدارش ، خمينی ،  روح اسلام را درک کرده بود و به خاطر اين قيام کرد ( هاشمی شاهرودی عراقی ) پس می بينيم او برای اسلام قيام کرد آنهم اسلام ارتجاعی از نوع خاص خودش (که امروزی به طالبانی و اخيرا داعشی معروف شده )  نه برای ايران و ايرانی !  علاوه بر اين او ميخواست رهبری شيعيان جهان را در دست گيرد و به صدور انقلاب پرداخت و خودش را به آب و آتش زدتا به اهدافش ارباب بزرگ زودتر برسد  .

با عنوان همين رهبری بود که کشتارهای گسترده را در ايران شروع کرد و موقعيت و جايگاه خود را نزد مقلدين و حواريون خاصش ، محکمتر کرد  طولی نکشيد به سنی کشی روی آورد و دستور به آتش زدن مساجد سنی ها  راصادر کرد تا  اقليت های ديگر مذهبی را  از اين انقلاب بی نصيب نگذارد با همين دستورات او و امروز خامنه ای ، آنها را يا دستگير ميکنند و يا خانه نشين  ! سنی کشی را به کشورهای ديگر ميکشاند در مراسم حج  بمب گذاری ميکند و حجاج ساير کشورها را به خاک و خون ميکشاند و کار را به جايی ميرساند که سنی مذهبها را در مقابل ايرانيان قرار ميدهد و آمريکا يی ها هم از آنطرف  دنيا  ،برای جبران خساراتشان  از جانب رژيم خمينی ساخته ، گروه های سنی مذهب رابرای اهداف بعدی ِخاورميانه  در مقابل شيعيان  قرار ميدهد و به صف آرايی جديدی دست می زند گروه ه های"  القاعده" و طالبان و اخيرن " داعش " ( شام و عراق ) دست پرورده انگليس و آمريکايی ها  درخاورميانه  رشد ميکند  و از طريق اينترنت  عضو گيری ( يار گيری ) ميکند و کار به جايی ميرسد که داعش علنی اعلام جنگ با شيعيان  را مطرح ميکند !   مردم ايران ميگويند بايد اين مسير طی ميشد تا آخونده را بهتر بشناسيم در صورتی که بهای اين کار اعدام زبده ترين و آگاهترين قشر  جوان ايرانی بود علاوه بر اعدام ها آواره گی پيشش از چهار ميليون ايرانی بود که هنوز هم فرار مغزها از کشور ادامه دارد و اين همان خواست رژيم خمينی ساخته بوده و هست . آخوندها از همان محله کوچک نوفل لوشاتو  که خمينی پيامهايش را از طرف غربيها ولی  برای  ايران و ايرانی ميفرستاد،  کم کم آماده ميشدند تا تخم بی احساسی  که از هيچِ  خمينی  ريش ميگرفت را در سراسر ايران بپراکنند ،خمينی از همان ابتدای ورودش فرصت طلبان حرفه ای را به دور خود جمع کرده بود و اين زمانی مشخص تر شده که خمينی عازم ايران بود ، و حذف افراد و نيروهای مردمی که سهم بسزايی در شناخت او  به مردم را داشتند از همان ابتدای انقلاب ، نهضت آزادی که اولين نخست وزيرش محبوب مردم ايران بود را محدود به کارهای اجرايی کرد و بگفته مهندس بازرگان ، تيغه چاقو را خود در دست گرفت و دسته چاقو را به من (بازرگان ) داد و بدين صورت او را برای هميشه گله مند کرد تا مجبور شود هرهفته گزارش کارش را به مردم بدهد و از ملا نصرالدين ( ملاخمينی ) مرتب طنز بگويد ولی خمينی و انصارش ، بدون گوش دادن به او   خود را برای مراحل بعد آماده ميکردند و در واقع کشور  ظاهرن در دست نهضت آزادی  بود ولی خمينی کشور  داری بياموخت و کشور  را با سياستهای ضد آمريکايی و  گروه های  باصطلاح ضد امپرياليست و ديگر خائينن چالش ها را هرروز عميق تر ميکردند و هيگاه به نفع مردم خطی براه نيفتاد و چيز  پيش نرفت . خمينی ،  همينکه کمی به خود آمد  و خود را باز يافت سياست ديگری را در پيش گرفت و همان گروه های امدادگرش را هم سر بريد و آخوند ها را قدرتِ ديگری بخشيد با اينکه گفته بود آخوندها در راس کار نمی مانند و من هم به قم ميروم يک شبه زير تمامی حرفهايش زد و به تهران آمد جا خوشک کرد و هرآنچه از دستش بر ميآمد بر عليه ايران و به نفع  اسلام عريز انجام داد !    

خمينی ، که بعضی ها آنرا در " ماه "  ديده بودند و اين ادعای جعلی   را می خواستند به باور مردم تزريق کنند برای بقای رژيمش گفته  بود: " حفظ نظام  از اوجب واجبات است" ، يعنی بايد به هر خس و خاشاکی دست زد تا باقی بمانی ! يعنی برای حفظ نظام و خود که نامش (اسم مستعار ) را با اسلام عجين کرده بود  دست به  هر  جنايتی  ميزد  تا اسلام عزيز حفظ شود . هيچِ خمينی در اينجا معنای مملوستری  پيدا ميکرد، در واقع او با اين حرفش  از هيچ جنايتی دريغ نکرد و خانواده ها را بهم جان يکديگر انداخت او مرتب از اسلام عزيز ( اسم مستعار ش) ميگفت و به مردم ياد ميداد چگونه برای حفظ اين عزيز ، دروغ بگويی و جاسوسی کنی از همان روزهای اول انقلاب دروغ و نيرنگ را در خانواده ها تبليغ ميکرد و برای بقای خود از مردم  ، خصوصاً مادران پير خواست تا فرزندان سياسی  و بچه های  محصلشان را به اطلاعات سپاه و کشور  لو داده و از خدا جايزه بگيرند ( بهشت )! اولين  بذر های  جهل و خرافات بدين شکل  توسط ولايت جهل (فقيه )   در ايران پراکنده ميشود که از آن تاريخ پيش از ٣٥ سال است  ميگذرد و چرخيدن پاشنه بر همان در  ادامه يافته است . تفکراتی که ريشه در فقه و حديث دارد و مربوط به اين دوره نيست .تفکرات فقهی که از قعر تاريخ به قرن بيستم پرتاب شده است ،  ريشه های تفکرات اسکولاستيکی که جهل را بيش از ۱۴۳۶ سال است با خود يدک ميکشد ، چنين افرادی  ضمن اينکه ريشه های  بنيادگرايی را با خود دارند با کمک سرمايه داری از چند قرن پيش   با خود به عصر تکنولوژی کشانده اند تا با فريب مردم به سرمايه های  زير زمينی و کوه های معدنی و سرب و طلا را دست يابد همه چيز  را مال خود کنند . ج اسلامی  با رهبری  خمينی با بی احساسی کامل احساسات مردم را  ربود و با مال خر دانستن اقتصاد،  اقتصاد ايران را در ورطه نابودی کشاند . تفکرات خمينی با خشک مغزها و خشکه مقدسهای درون حکومتی هر روز گسترش می يابد و دروغ و نيرنگ و فتنه از همان روزهای اول انقلاب در درون حکومتی ها موج ميزند و انتخابات اولين مجلس با حقه و نيرنگ برگزار ميشود ، من که خودم در حوزه انتخاباتی دور اول مجلس شورای اسلامی در  فرح آباد تهران بودم ، خود شاهد تقلبات گسترده ای بودم  که در آنجا چند نفر از دختر ان و پسران طرفدار گروه های سياسی را دستگير کرده و با خود بردند ، در آن هنگام که  شمارش آرايشروع ميشود ، شاهد بودم آخوندهای شناخته شده و نشناخته  چه کارها که با آرای مردم نکردند .آنها  شمارش های تقلبی ميکردند و بدين صورت خط ، حفظ نظام از همان روزهای اول مد نظر بوده است و بيشتر نمايندگان غير مردمی با تقلب  وارد مجلس شورای اسلامی می شوند البته از غير خودی هم عده ای برگزيده شدند که از دستشان در رفته بود  ولی بعداً ، از بعضی از   آنها هم در مجلس شورای اسلامی با  کتک حسابی  پذيرايی کردند که   عمامه زنان با زمين زدن  عمامه های خود  در مجلس ، عده محلسليان تقليل دادند آنها يا ديگر کانديد نشدند و يا با استعفاء مجلس  را ترک کردند و عده ای  هم با دستور خمينی يا از مجلس پاکسازی شدند و حتا  دفتر حزبشان را مهُر وموم کرده و غير قانونی اعلام کردند .خمينی با "هيچ" گفتن به خبرنگار در اير فرانس فرانسه  به ايران وارد شد و همه چيز را مال خود کند و حتا آنها که او را ياری کردند چه داخلی و چه خارجی را سر بردند  و با خصلت ِ تماميت خواهی توانستند همه جای کشور را در دست بگيرند . خمينی برای محکم کردن موقعيت رژيمش و  برای ضربه زدن به دولت موقت دانشجويان خط خودش (امام )را به  حمله به سفارتخانه آمريکا تشويق کرد و  سفارت آمريکا را هم اشغال کردند و بدينصورت جناح های چپ تر ايران را تار و مار کرد  . بقول بروس رايدل، از مقامات سابق سيا به بی‌بی سی فارسی می‌گويد"  که آيت الله خمينی در روز ۱۳ آبان ۵۸ توانست کنترل جناح راديکال و چپ انقلاب را در دست بگيرد" و اشغالگری را " انقلاب دوم" نام نهاد و  چنين راحت با اشغالگری باز  به هويت ايرانی ضربه خود را محکمتر زد .به اين نکته شايدکسی اشاره نکرده باشد که چرا سفارتخانه اشغال شد و چرا بعضی از سند ها افشاء نشد ؟آيا پشت  صحنه انقلاب اسلامی روشنتر ميشد ؟ آيا پرورنده هايی از خمينی و کسانی غير از بهشتی هم در آنجا موجود بود ه است که تمامی کاغذ ها را در کاغذ خرد کن های برقی خرد کرده اند ؟ با بررسی اين افشاگری که   اخيرن بی سی سی  در واشنگتن دست  زده است شايد  نظرتان نسبت به گذشته عوض شود ! چرا خمينی انقلاب دومش ناميد  در زير به بررسی آن می پردازيم    پيروزی 'انقلاب دوم' در پی اشغال سفارت و اعلام حمايت قاطع رهبر و اکثر گروه‌های سياسی از مهاجمان، بهشتی هم در پيوستن به «انقلاب دوم» و قطع تعاملاتش با «مرکز توطئه و طرح‌های ضد انقلاب» ترديدی از خود نشان نداد.

به همين خاطر بود که مسئول وقت امور ايران در وزارت خارجه آمريکا در واشنگتن ديگر صدای آقای بهشتی را از تلفن نشنيد. هنری پِرِکت و همکارانش حالا ديگر فقط به بيانيه‌های حزب وی دسترسی داشتند.

حزب جمهوری اسلامی فردای روز گروگان گيری با صدور بيانيه‌ای بر موضع رهبر مبنی بر اينکه «تمام گرفتاری‌های ما از آمريکاست» تاکيد کرد و «عمل انقلابی دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را واکنش مثبت و اجتناب ناپذير ملتی زجر ديده و به پاخواسته در برابر دشمنی خونخوار و چپاولگر» دانست.

بروس رايدل، از مقامات سابق سيا به بی‌بی سی فارسی می‌گويد که آيت الله خمينی در روز ۱۳ آبان ۵۸ توانست کنترل جناح راديکال و چپ انقلاب را در دست بگيرد.دراصل بنا نبودکه اينطوری شود ولی طمع آخوندها گوی قدرت را ربوده  همه چيز را مال خود کردو خط ديگری را رفت. وبهشتی در قدرت گرفتن خمينی با کمک گرفتن از غربی ها نقش اساسی داشت . [۲]

بروس رايدل ، می‌گويد: «بهشتی نايبی وفادار و بسيار کارآمد برای (خمينی) بود که می‌توانست برای رسيدن به اهدافش به او کمک کند. اشغال سفارت و بحران گروگان گيری به آن‌ها مکانيزمی داد برای آنچه در عمل انقلابی دوم بود.»

به نظر می رسد که تماس‌ها و مذاکرات اين يار وفادار آيت الله خمينی - از ديدارهای پنهانی با جورج لمبراکيس، ‌جان استمپل و ويليام ساليوان گرفته تا حضور در مراسم تحويل دادن ژنرال گست به سفارت آمريکا در شب پيروزی انقلاب و نيز برخوردهای دوستانه با مقامات ارشدی مانند بروس لينگن و هنری پِرِکت - همگی مانورهای تاکتيکی بوده باشد که در جهت تاسيس و تثبيت حکومت دينی مبتنی بر اصل ولايت فقيه انجام می شد.

آقای رايدل می‌افزايد: «انقلاب اول به سرنگونی شاه منجر شده بود. انقلاب دوم قدرت خمينی و آيت الله‌های دو و برش را تحکيم کرد. عملا در جريان انقلاب دوم بود که همراهانی مانند (صادق) قطب‌زاده، (ابوالحسن) بنی صدر و (آيت الله محمد کاظم) شريعتمداری به طور موثر از قدرت کنار گذاشته شدند.» در يکی از مقالاتم نوشته بودم که خمينی به کمک  نهضت آزادی ها  سر کار آمد ولی طولی نکشيد او خود به تنهايی قدرت را در دست گرفت و در واقع نمک را خورد و نمکدان را شکست! از حمايت مردم  سوءاستفاده کرد به صورت آنها سيلی زد و  ادامه دهندگانش هم اسيد پاشی را براه انداختند به ننگين ترين حکومت در ايران ادامه دهند . پس از دوران روشنگری در اروپا و با تحقق دو انقلاب بزرگ در اواخر قرن هيجدهم ميلادی در فرانسه و امريکا انسان رها شده از حصار های قرون وسطی، خود را مجددا باز می يابد و با ايمان به توانايی های عقلانی و احساسی خويش و پرشور از تولدِ دوباره خويش دوران جديدی را در حيات بشر رقم می زند. دورانی که از نظر عمق و سرعت تحولات قابل مقايسه با هيچ مقطعی از تاريخ بشر نيست. يکی از ويژگيهای بسيار بارز اين دوران اما وجود و حضورِ شور و احساس در عرصه سياست بود. رهبران و سياست مداران نيز با برخورداری از استعداد و توانايی بکارگيری شور و احساس می توانستند رابطه نزديکتری با مردم خود برقرار سازند. که می توان اين تلفيق شور و احساس با سياست را در بسياری از انقلابها و جنبش های سياسی-اجتماعی قرون نوزده و بيست مشاهده کرد.[۳] ملاحظه می کنيد در هم آميخته شدن سياست و احساس چه شتابی  به جامعه و انسانها ميدهد و سرکوب  احساسا ت در روند انقلاب  که از سی و پنج پيش در جامعه ايران رايج شد چه بلايی بر سر مردم ما آورد؟ خمينی احساسات انقلابی را بسرعت تبديل به يک سيستم و ماشين سرکوب و کشتار دولتی کرد ، رهبری که بکمک   فعالين سياسی و اجتماعی  کنار دشتش ، نتوانستن شور و احساس خود را تبديل به عشق و آرمان آزادی برای بشريت نمايند و اين فاجعه ای است که در ايران با همان " هيچ " اوليه شکل گرفت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [١] از آيت ا ... شريعتمداری پرسيده بود اقتصاد اسلامی چيست ؟ او پاسخ داده بود اقتصادی است نه شرقی است و نه غربی ، و هم شرقی است و غربی!   [۲]   منبع: بی بی سی- واشنگتن- ۲ نوامبر ۲۰۱۴ - ۱۱ آبان ۱۳۹۳ [۳] از مقاله زمانی برای باز گشت به شور و احساس /از حميد آقايی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]