بی‌اطلاعی يا تبليغات سوء بر عليه بلوچ‌ها؟
عبدالستار دوشوکی

سرکار خانم مهرانگيز کار در مقاله ای بنام "بدن زنان زير تيغ زنان" در سايت روز انلاين مدعی شده است که دختران در بخش هائی از جهان از جمله سيستان و بلوچستان ختنه می شوند. ايشان نوشته اند" "ختنه دختران يک سنت است و جمعی از مسلمانان آن را ضروری می دانند". ايشان سپس ادامه می دهند : "که معلوم نيست (اين سنت) از کجا آمده و هرچه هست حکم اسلامی نيست. شيعيان به ندرت به اين سنت پايبندی نشان داده اند".

يعنی ايشان اينگونه توجيه می کنند که فقط سنی های "عقب مانده" ايرانی مثل بلوچها به اينگونه رسوم ارتجاعی و ضد زن پايبند هستند، و شيعيان  (بخوان روشنفکر) به ندرت به اين سنت پايبندی نشان داده اند.

متاسفانه، عليرغم احترام وافر بنده نسبت به سرکار خانم مهرانگيز کار که پرونده درخشانی در دفاع از حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان دارد، بايد عرض کنم که اين ادعا ذره ای سنديت ندارد و کذب محض می باشد. به همين دليل پيام ايميلی برای سردبير روز انلاين فرستادم و درخواست نمودم که متن تصحيحی در روزانلاين  منتشر شود، که ايشان اين درخواست را رد کرده و از من خواستند تا مستقيما با خانم کار تماس بگيرم. اين در حالی است که مقاله در سايت روزانلاين منتشر شده است، و سردبير نمی تواند خود را از مسئوليت مبرا بداند. در آن متن نوشته بودم که اين اجحاف بزرگی است که مردم محروم و مظلوم بلوچ را به کار ناکرده متهم کرده و اين ذهنيت را در بين بقيه هموطنان به نادرستی تقويت کنيد که مردم بلوچ از نظر فرهنگی بسيار عقب مانده هستند و دختران خود را ختنه می کنند. اين نيز در ضمير ناخودآگاه هموطنان توجيه ديگری خواهد بود برای تبعيض و سرکوب مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی و بقيه رسانه های فارسی زبان در داخل و خارج کشور. نشر اين مطلب نادرست از جانب سرکار خانم کار، ظلم بزرگی است در حق مردم بلوچ. آن هم در شرايطی که آن استان بيشترين مديران زن،  فرمانداران زن و حتی نماينده زن در مجلس دارد، و تعداد بيشماری از دختران جوان بلوچ در دانشگاه های ايران و خارج مشغول تحصيل هستند.

همانگونه که خانم کار ظاهرا تفحص فقه ای و دينی کرده و به اين نتيجه رسيده اند که "ختنه هر چه است حکم اسلامی نيست و در بين شيعيان رواج ندارد"؛ ای کاش کنکاشی نيز در اينترنت می نمودند، تا پی ببرند اين تبليغات مسموم و کذب بر عليه مردم بلوچ از کجا سرچشمه می گيرد. برای درک بيشتر اين "دروغ بزرگ"؛ سرکار خانم کار و خواننده محترم را به سايت " انسان شناسی و فرهنگ" که در داخل کشور می باشد و مقاله تحقيقی آقای محمد بلوچزهی که آن را حدود ١٤ ماه پيش نوشته است رجوع می دهم (لينک ١). محمد بلوچزهی اکنون بخشدار مرکزی شهرستان نيکشهر است. ايشان می نويسند:  (بقيه اين نوشتار از مقاله محمد بلوچزهی اقتباس شده است)

بارها با طرح موضوع ختنه زنان بلوچ در رسانه ها توسط افرادی غير بلوچ اين پرسش برای من بوجود می آمد که چطور ممکن است چنين رسومی در فرهنگ بلوچستان وجود داشته باشد که اولا بعنوان فردی برخواسته از همين فرهنگ از وجود و اجرای چنين رسومی بی خبر باشم و دوماً اينکه خود سالهاست در مورد فرهنگ و هنر بلوچستان بويژه فرهنگ عامه مردم بلوچ پژوهش های فراوانی انجام داده و به عنوان يک مطلع هيچگاه چنين رسومی را در جامعه بلوچستان نه ديده و نه شنيده ام. جالب است بدانيد چند سال پيش همين موضوع با برخی از زنان فعال بلوچ در سراسر بلوچستان طرح شد که همه آنها واکنش مشابه و يکسانی از خود نشان دادند و از اجرای چنين رسومی اظهار بی اطلاعی نموده هيچ ؛ بلکه آنرا مغاير با ارزش ها و سنت های رايج در بلوچستان عنوان نمودند. با اين تفاسير چطور ممکن است چنين رسومی در بلوچستان رواج داشته باشد اما مردم آنجا حتی با نام و اصطلاح آن  "ختنه زنان" بيگانه باشند. رسوم کاذب ختنه زنان در بلوچستان که متاسفانه برخی از رسانه ها ناآگاه و بدون هيچگونه پشتوانه مستند و مستدلی به آن می پردازند نه تنها مغاير با اصول سنتی و ارزش های قومی رايج در اين منطقه است بلکه اين عمل در ميان مردم بلوچ قبح محسوب می شود. ختنه زنان نه در دوره معاصر و حتی در تاريخ بلوچستان سابقه نداشته و باتوجه به جايگاه والا و ويژه زنان در فرهنگ بلوچ هر آنکس با فرهنگ مردم بلوچ کمترين آشنايی داشته باشد آگاه است چنين رسوماتی مورد پذيرش مردم بلوچ نبوده و در مورد فرهنگ و سنن بلوچ صدق نمی نمايد و همخوانی با آئين های جاری قوم بلوچ ندارد.

پس اصرار چرا؟  هر ايرانی اندک شناخت نسبت به بلوچ و فرهنگ و آداب سنن اين قوم آريايی داشته باشند به خوبی بر اين امر واقف است که در فرهنگ بلوچ زنان از جايگاه ويژه ای برخوردار هستند و با توجه به حرمت و منزلت زنان در ميان قوم بلوچ هيچگاه چنين سنتی که جايگاه اين قشر  را مخدوش می نمايد در فرهنگ بلوچ پذيرفته نمی شود و اجازه اجرا نمی يابد. پس چرا اصرار؟ طرح اينگونه مطالب و نسبت دادن آن به مردم بلوچ از کجا نشئات گرفته و با چه هدفی صورت می گيرد؟.

از آنجا که مردم بلوچ فاقد هرگونه تريبون و يا رسانه تاثيرگذاری جهت شناخت فرهنگ و آداب و رسوم خويش هستند و رسانه ها نيز چندان رغبتی برای شناخت اقوام ايرانی از خود نشان نمی دهند اين موضوع يعنی فقدان رسانه باعث شده تا مردم ايران زمين نسبت به يکديگر و فرهنگ های ايرانی شناخت کافی و وافی نداشته و هر آنچه از سوی برخی رسانه ها ولو مطالب کذب باشد طرح شود ممکن است باتوجه به همين گسست فرهنگی مورد قبول آحاد مردم ايران واقع گردد.

اين شايعه از کجا آب می خورد؟: بی گمان شائبه و شايعه چنين رسومی در بلوچستان از آنجا نشئت گرفته شده که برخی از نويسندگان رسانه ها دورادور با توجه به اشتراکات مذهبی برخی اقوام و مناطق کشور همين موضوع را سندی بر گمانه زنی های وهمی خويش قرار داده و می آورند که با توجه به اينکه چنين رسومی در فلان و بهمان مناطق از کشور ممکن است وجود داشته باشد، پس در نتيجه ممکن است در بلوچستان نيز بر اساس  اشتراکات فرهنگی و يا مذهبی با فلان مناطق شايد به زعم آنان چنين رسومی رايج باشد!

در پايان از جانب خويش (دوشوکی) بايد در مورد ظلم و ستم  گسترده و همه جانبه بر عليه بلوچ ها توضيح کوتاهی بدهم. واقعيت تلخ اين است که بيشترين تبليغات سوء ولی هوشمندانه بر عليه بلوچها توسط رسانه های فارسی زبان خارج از کشور صورت می گيرد. بخصوص رسانه های که توسط دولت ها و موسسات کشورهای غربی حمايت مالی می شوند. و تلخ آور تر آنکه برخی از نويسندگان و مجريان و مفسران اين رسانه ها که از خارجی ها حقوق يا "حق المقاله" و"حق المصاحبه" می گيرند، فعالان قومی و بلوچ را با بی آزرمی مطلق متهم می کنند که از بيگانه و يا غرب برای تجزيه طلبی و غيره  پول دريافت می کنند. و ما بلوچ ها امکان پاسخگويی نداريم. اين آدرس اشتباهی دادن و رد گم کردن، شگرد شناخته شده ای است، آن هم در مملکتی که سنگ را بسته و سگ را آزاد گذاشته اند.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن آذر ١٣٩٣

١ ـ لينک ١ : http://anthropology.ir/node/19714

منبع:پژواک ایران


عبدالستار دوشوکی

فهرست مطالب عبدالستار دوشوکی در سایت پژواک ایران 

*توهین مدیرکل شورای مدیریت گذار به ٩٩ درصد اپوزیسیون  [2019 Oct] 
*حکایت یک شهر و دو قصهء تلخ اپوزیسیون ایرانی [2019 Oct] 
*نقدی گذرا به شورای مدیریت گذار (از تصور تا توهم) [2019 Sep] 
*در نقد اتهامات مطرح شده توسط رضا علیجانی و سهم خواهی بیشتر  [2019 Aug] 
*آیا توهین به اهل سنت بخشی از باورهای مذهب شیعه است؟ [2019 May] 
*نژادپرستی مامورین سپاه بر علیه کودکان بلوچ [2019 May] 
*سقوط دیکتاتور سودان و درس هایی برای ایرانیان [2019 May] 
*بازی ماهرانه عمران خان در زمین جمهوری اسلامی [2019 Apr] 
*سقوط دیکتاتور سودان و درس‌هایی برای ایرانیان [2019 Apr] 
*استاندار بلوچستان, گرگی در لباس میش برای دریدن استان  [2019 Mar] 
*شارلاتانیسم حشمت رئیسی و بی پرنسیبی تلویزیون کانال یک [2019 Mar] 
*نقدی بر بیانیه رضا پهلوی در چهل‌سالگی حصر.. [2019 Feb] 
*نامه سرگشاده اپوزیسیون به وزیر خارجه آمریکا در مورد کنفرانس لهستان [2019 Jan] 
*آیا کوه اتحاد چپ ء جمهوریخواه موش زائید؟  [2019 Jan] 
* دفاع صادق زیباکلام از شکنجه در ایران [2019 Jan] 
* نقشه فقر استانهای کشور [2018 Dec] 
* نقش تلویزیونهای تکفیری در بمبگزاری چابهار  [2018 Dec] 
*کالبدشکافی معضل اعتیاد در سیستان و بلوچستان  [2018 Dec] 
*سخنی صادقانه با هنرمندان دلواپس بر علیه تحریم ها [2018 Nov] 
*گروگانگیری جیش العدل و دروغپردازی خبرگزاری جمهوری اسلامی  [2018 Oct] 
*سیاست “نسل کشی فرهنگی” عامدانه جمهوری اسلامی در بلوچستان [2018 Oct] 
*کشتار اهواز و عکس العمل سردرگم سازمانهای اتنیکی ایران [2018 Sep] 
* بندر چابهار تا یک ماه آینده به هند واگذار می‌شود [2018 Sep] 
*نامه سرگشاده به مولوی عبدالحمید در مورد ضرورت اجرای شریعت اسلام [2018 Aug] 
*حضور «استقلال طلبان» و «فدرالیست ها» در کنگره ملی ایرانیان در ساختمان کنگره آمریکا | [2018 Jun] 
*نقدی بر نوشته دکتر علیرضا نوری‌زاده و کنفرانس واشنگتن، عبدالستار دوشوکی [2018 Jun] 
*دلیل دشمنی و اتهام زنی اصلاح طلبان برعلیه اپوزیسیون چیست؟  [2018 Jun] 
*موضوع: توهین یک استاد دانشگاه به بلوچها و تظاهرات اعتراضی مردم  [2018 May] 
* سیاست دوگانه دولت در قبال بی آبی در سیستان و بلوچستان  [2018 May] 
*مطلبی در مورد ادعای اولیه و سپس تکذیب صادق زیبا کلام  [2018 May] 
* ارتش آزاد سوریه یا سربازان پیاده نظام ترکیه؟ [2018 Jan] 
*نباید شعارهای ملت را به نفع سلطنت مصادره یا تحریف کرد [2018 Jan] 
* حمایت صریح و تمام قد مولوی عبدالحمید (رهبر اهل سنت ایران) از تجمعات اعتراضی مردم [2018 Jan] 
* توهین نادرست اصلاح‌طلبان به مردم عاصی و معترض ایران [2017 Dec] 
* مهستان یا کودکستان بزرگسالان «خبرگان رهبری سکولارها»  [2017 Dec] 
*ایران: ملتی پریشان و سرگردان بین پاسارگاد و کربلای معلی [2017 Nov] 
* آی ملت، به داد ما برسید [2017 Sep] 
*نامه مولوی عبدالحمید و جواب آیت‌الله خامنه‌ای [2017 Sep] 
*چرا از سخنان حسن روحانی باید حمایت کرد [2017 Jul] 
*طرح توسعه سواحل مکران یا نابودی بلوچستان؟ [2017 Jul] 
*شکست مفتضحانه اپوزیسیون در انتخابات  [2017 May] 
*چرا اهل سنت و اقوام نباید به روحانی رای بدهند [2017 May] 
*چرا در ایران روز جهانی زبان مادری جشن گرفته نمی شود؟  [2017 Feb] 
*بلوچها بعنوان اجنبی از حق اجاره منزل در بیدخون عسلویه محروم شدند [2016 Dec] 
*دلیل مخالفت با فراکسیون اقوام در مجلس چیست؟ [2016 Nov] 
*چرا بلوچها با امکانات و شرایط ۱۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند؟ [2016 Oct] 
*رفراندوم بریتانیا و رای خروج از اتحادیه اروپا  [2016 Jun] 
*نظر زیگموند فروید در مورد حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی [2016 Apr] 
*سفر بی ثمر رئیس جمهور به پاکستان  [2016 Mar] 
*مهندسی گسترده در انتخابات زاهدان [2016 Feb] 
*سخنی کوتاه با معاون رئیس جمهور در مورد اعدام مردان یک روستا [2016 Feb] 
*پایان دوران حسینعلی شهریاری در زاهدان و بهارستان [2016 Feb] 
*چرا باید انتخابات را تحریم و حامیان آن را نفی کرد؟ [2016 Feb] 
*چرا هموطنان در مقابل «رنج بلوچستان» بی تفاوت هستند؟ [2015 Dec] 
*رانتخواری بیسابقه وزیر صنعت در پروژه های منطقه آزاد چابهار [2015 Sep] 
*چرا توافق هسته ای به سود منافع استراتژیک ملت ایران است؟ [2015 Jul] 
*جام زهر هسته ای با نرمشی واقع بینانه [2015 Apr] 
*روز جهانی زبان مادری: فارسی را پاس بداریم بقیه زبانها را زاپاس [2015 Feb] 
*ترسیم فقر مطلق مردم بلوچستان در آغاز «دهه زجر» [2015 Jan] 
*بی‌اطلاعی يا تبليغات سوء بر عليه بلوچ‌ها؟ [2014 Dec] 
*هویت ایرانی به روایت دکتر عطاالله مهاجرانی [2014 Dec] 
*فتوای جدید جبهه ملی: تشیع از ارکان مهم ملیت ایرانی است [2014 Nov] 
* روشنفکر ایرانی به روایت مسعود بهنود؟  [2014 Nov] 
*نقدی بر عملکرد صدا و سیما، آیا بلوچ ایرانی نیست؟ [2014 Sep] 
*بلوچ ها و روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری [2014 Aug] 
*احتمال تجزیه عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان و عواقب آن برای ایران [2014 Jun] 
*نقدی بر عملکرد و اهداف درازمدت بخش فارسی بی بی سی و صدای آمریکا [2012 Dec] 
*نقدی بر فرهنگ بهتان و بدعت گذاری [2011 Oct] 
*سکولاریسم نو ! نواختن شیپور از سر گشاد آن [2011 Sep] 
*به یاد مـاشـاءالله بــامـری موسقی‌دان بلوچ که امروز به خاک سپرده شد [2011 Jul] 
*پروژه الماس فریب، درس آموزنده ای برای اپوزیسیون [2011 Jun] 
*در ذهـن بمبگذار انتحاری بلوچ چه میگذرد؟ [2011 May] 
*آمدند، نشستند و گفتند و رفتند ! [2011 Apr] 
*اعدام ۱۱ بلوچ و انتقامجویی جمهوری اسلامی از بمبگزاری چابهار [2010 Dec] 
*کشتار چابهار توسط جندالله وعکس‌العمل بلوچ‌ها [2010 Dec] 
*حقایق زندگی عبدالمالک ریگی از صعود تا سقوط  [2010 Jun] 
*نقدی برمنشور جنبش سبز و موضع اپـوزیـسـیـون سـکولار برونمرزی [2010 Jun] 
*فتواي تكان دهنده شيخ در مورد صدها ميليون مسلمان سنی مذهب [2009 Feb]