جنگ مردم با رژیم آخوندی
مژگان پورمحسن

رژیم آخوندی فعلاً موضوع سرنگونی خودش را توسط آمریکا و شرکا برای مدّت نامعلومی منتفی کرد ولی جنگ اصلی که بین بیش ازهفتاد میلیون ایرانی تحت انقیاد و بردگی رژیم و چند میلیون آ خوند خون آشام دست بکاروپاسدارجنایتکار خونریز و همکارانشان می باشد تا برچیدن کامل این رژیم ضد ایران و ایرانی با شتاب تمام ادامه خواهد داشت. بیش از صد میلیارد دلار از دارايی های بلوکه شدهٔ مردم ایران از خارجه به ایران برمی گردد و قرار است نفت و گاز، این سرمایه های ملّی بصورت عادی و پیش از تحریم ها بفروش برسند. چقدر عالیست زیرا مردم حالا می دانند که نقداّ سهم هر ایرانی از این سرمایه ها حداقل دویست هزار دلار است. وقتی انسان گرسنه و درمانده و بی آینده است، حرکت کردنش فوق العاده سخت است. ولی وقتی می دانید ثروتی عظیم دارید که  گرسنگی و تشنگی و بی خانمانی و بیماری و بی آیندگی خود و فرزندانتان را یکجا حل می کند و این ثروت را قُلدری از حساب شما مرتباً می دزدد و این قلدر است که شما و خانواده تان را به خاکِ سیاه نشانده، جرأت می کنید با هر آنچه در دست و توان دارید به این قلدر حمله برده و او را از پای درآورید و به ثروتتان دست یابید. در اینراه شاید آسیب بدنی ببینید، شاید خود و یا یکی از فرزندانتان جان ببازید  امّا مهمتر اینست که بقیهٔ خانواده تان را از هزاران بدبختی نجات داده اید و سلامت و تحصیل و کار و آیندهٔ آنها را تضمین نموده اید و به آنها مهمترین درس اخلاق را داده اید: از شرافت وآبرو و خانواده ات، ازحّق زندگی ودرمان و تحصیل وکار ودارایی خود وخانواده ات به هر قیمت دفاع کن حتی به قیمت جانت.

حال این دارایی شما هموطنان عزیزم از آژانس های پول، بانکها ووو به حساب تک تک شما در ایران ریخته میشود ولی بین این ثروت عظیم که تأمین کنندهٔ همهٔ نیازهای شما و خانواده تان و حق ملّی و سهم خدایی شماست و جیبتان قُلدری ایستاده که با وقاحت تمام به فقر و گرسنگی و بیماری و بدبختی شما می خندد و « نَفَس کِش می طلبد. » اصلاً از او نترسید و جا نزنید. هفتاد میلیونی قیام کنید و وحشت و ضعف او را به چشم ببینید.

شما مردم شریف ایران قیام  بر علیه ظلم را خوبِ خوب بلدید. اینبار همه با هم برای ثروت بحق تک به تکتان که بزودی بحسابتان ریخته میشود قیام کنید. باور کنید آرزو میکردم سَرپا بودم و در ایران و خودم آغازگر این جنبش. من برای گرفتن حق هزاران فرزندم که آنها را «کودکان کار» می نامند با تمام توانم به آنهایی که حقشان را دزدیده اند حمله میکردم. می گویند « حیف جان » عرض می کنم  حیفِ  میهنمان، حیف مردممان، وحیف دهها هزار فرزندم که هر روز زیر چنگالهای این رژیم ضد بشری به جنایت بارترین شکل لِه و لَوَرده میشوند. حیف غیرت و شرف و اصالت و نجابت و آبرو و ایمان. حیف والاترین ارزشها که خمینی جانی، آن ضّد ایران و ایرانی بی احساس و رژیم منحوسش کُشتند و سوزاندند. حیف سانتیمتر به سانتیمتر خاک از بین رفته و فروختهٔ خانه مان ایران. حیف آبهای سرزمینمان که آخوندها آنرا هم از جهالت و دزدی خشکاندند و هموطنانم آبِ لجن می نوشند. حیف جنگلهای شمال، حیف دریای خزر و ماهی هایش، حیف سواحل خلیج فارس و ماهی گیرانش، حیف زاینده رود و دریاچهٔ رضائیه. حیف زمینهای کشاورزی و محصولات بی نظیرشان. حیف برنج شمال و روغن کرمانشاهی، حیف توت سفید رضائیه و خربزهٔ گرگاب، حیف انگور یاقوتی قزوین و خیار کاکُل بسَر اصفهان. حیف ایران و مردم ایران. حیف میلیاردها ثروتی که متعلّق به چندین نَسل از ایرانیان بوده و هست و میشد با آن ثروت و تقسیم عادلانهٔ آن و ذخیرهٔ بخشی از آن و با یک جمهوری ملّی وحضور جمیع نیروهای سیاسی  ایران درقدرت وادارهٔ  کشور، مملکتی آباد با مردمانی سیر، سالم، فعّال و آینده ساز داشت. بله حیف از آن کاشانه و از آن پرندهٔ خوش الحان.

بهترین زمان قیام ملّی برای گرفتن تمام حق و حقوق ملّی و مردمیست. آن ایرانیان ازجان گذشته ای که زنده مانده و برخی سی و چند سال است منتظر بهترین فرصت زمین زدن رژیم هستند، الآن همان بهترین لحظه است.

 

جاوید باد ایران، سر بلند باد ملت ایران

مژگان پورمحسن

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]