خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟
عباس رحمتی

 

بعد از انقلاب ٥٧ ١٣در ايران اصطلاحي  بين اسلاميون رايج شد كه بر خلاف  اسم با مسماء و پُرتٓمتُوراقش از محتوا خالي بود ، اين اصطلاح رايج ، کلمه  " مكتبى " بود . مكتبي ، كسي بود كه ته ريشي داشت و همه چيز را ايدئولوژيك (مكتبي) ميديد و اگر خودش هم از درون مكتبي نبود مي بايد  حداقل ظاهرش را  مكتبي جلو ميداد يعني يك ته ريش و يك تسبيح و يك شلوار اتو نكرده و احتمالن پيراهنِ يقه گرد چروك خورده كافي بود كه طرف را با ديدِ مكتبي نگاه كنند ، در اين طرفِ  فرد مكتبي مي توانست  براحتي در هر جايي كه ميخواست استخدام شود و شروع به كار كند مكتبي ها تكثير شدند و عده اى به لباس شخصي تبديل شده و تعطاد زيادي به حراستهاي ادارات و كارخانه ها گمارده شدند ، بعدها خيلي از اين افراد (ویا برادران ) مكتبي و ايدئولوژيك در كارخانه ها براى تفتيش عقايد و جاسوسي از سري كارگران سر سپرده  رژيم اسلامي شدند و خلاصه سعي در اسلامي شدن كارخانه ها و ادارات كردند ولي مردم نمي دانستن كه در آينده اين مكتبي هائي كه در كارخانه ها گمارده شده اند ( مثلن كارخانه ماشين شازي  ) بناست خودروهاي اسلامي و ايدئولوژيك هم تحويل مردم بدهند و همين اتوموبيلهاي اسلامي  ساخت وطن است كه در حاضر جان ملت را مثل آب خوردن ميگيرد .جالب است بعد از سالها ، نام ملي را هم براين خودروها نيز گذاشتند، آنجايي كه ميخواهند، نان و نام  ملي را ميخورند و آنجا كه لازم باشد ملي و ملي گرا را آمريكايي و منافق و فتنه گر و... مي نامند، همانطوريكه نام "مصدق" را از خيابانهاي تهران برداشتن و "وليعصر "بر آن نهادند و امروز نام ملي را براى كارخانه خودرو سازي بر گزيده اند و اين يعني نان به نرخ روز خوردن است .   

خودروهاي اسلامي :

خودروهاي اسلامي ،ايدئولوژيك خودروهائي هستند كه ساخت آن با "بسم الله" آغاز ميشود و بر سر در و  سقفش  آيه " وآن ِیكاد الذين  " نوشته  و نصب شده باشد ! خودروهاي اسلامي خود روهايي هستند كه لحظه به لحظه اش با نام و ياد خدا و بدست برادران مكتبي ساخته ميشود  شايد كارگران غير مكتبي هم در ميان اين  كارگران لشگر امام زمان هم  باشند كه ماهها حقوق خود را دريافت نكرده باشند و يا حقوقشان صرف جيبهاي گشاد خلفای  همين برادران مكتبي شده باشد كه حراست كارخانه را هم بعهده دارند ، لاجرم بعضي اوقات هم با اعتراضات كارگران غير مكتبي  نه با سادگي كه با اعتراض و اعتصاب،  ساخت  خودرو هاي اسلامي را کوتاه مدت متوقف هم  شده باشد، درست مانند همين روزها كه مردم ، ديگر خودرو(ملي) داخلي  را نمي خرند و تحريم ميشود ولي مسئولين  باز به دروغ ميگويند اين شايعي بيش نيست . از موضوع دور نشويم با چنين وضعيتي شايد هم  روزي برسد كه سازندگان خود رو و حتا مصرف كنندگان اين گونه خود روها  را تمامن مكتبي  های خودشان  تشكيل دهند و خيال همه را راحت كنند ! گرچه آخوندها و آقا زاده همه جزء "پروشه" سواران شده اند. تعريف خود رو اسلامي را كاملتر ميكنيم خودروهائي كه تمامن بدست برادران مكتبي ساخته شود خودروهاي اسلامي هستند ! خودروهاي اسلامي  با كيفيت كاملن  نازل (پائين) ولي با بيشترين قيمت  به مشتري هاي كم در آمد  تحويل داده ميشود. خود روهاى ايدئولوژيك طوري ساخته ميشود كه در وسط راه با رمز و بي رمز زهرا ، منفجر شده و  سرنشينان  (خريداران فقیر ) خود را در كوتاهترين فاصله به بهشت  ميفرستد ، اما اين بار نه توسط  استكبار جهاني كه  برادران مكتبي با خودروهاي اسلامي و استاندارد هاي فقهي اين كار را ميكنند تا بدين صورت دل نگراني هاي دلواپسان آقا برطرف شود . مردم نام ديگري بر اين خودرو هاي اسلامي و ايدئولوژيك نيز گذاشته اند "تابوتهاي متحرك" بدون دنده و ترمز  كه يك سره به بهشت ميرود واين تعريفِ  مردمي  خود روهاي اسلامي است ! خودروهائي است كه قيمتشان بدون هيچ دليلي بالا ميرود و اين نه فقط به خاطر سهميه ي رهبري ولايت فقيه در هر خودرو  است و نه بخاطر تحريم هاي كمرشكن غربي ها   كه سود جويي و رانت خوارهاي مسئولين ج اسلامي  هم مي تواند  در آن دخیل باشد . فرقان ( فرقون ) ويا خودروهايي كه همه چيزش جزءِ " آبشنهاي  " ( انتخاب و درخواست  ) درخواستي است حتا در مواردي دنده عقب ماشين جزءِ آبشنهاي انتخابي بوده است ،اين خودروها از نوع همان خود روهاي ( قطار) بدون دنده و ترمز احمدي نژاد رئيس جمهوري برگزيده رهبري ولايت فقيه است كه  ميتواند تنها از يك   ذهن عقب افتاده تراوش وساخته شود. با اين تعاريف به اين نتيجه ميرسيم كه خود روهاي اسلامي خودروهايي را گويند كه جز چهار عدد چرخ لاستیک دار  چيز ديگري  ندارد (ماشين مشدي ممدلي )  مي توان به اين نوع خود روها ،  فٌرقون هاي مدرن هم گفت چون همه  وسائل و تجهيزات لازم و ضروري  را بايد سفارش داد! خودروهايي كه در سرعت بالا  ممكن است منفجر  شود ( سمند يا پرايد) و در آن ِواحد سرنشينان عزيز را راهي بهشت وعده دادهشده كند ، و اين بهشت همان جايي است كه سه تا از درب هايش در همين "قم " خودمان باز ميشود ( به گفته يكي از آخوندهاي ولايت فقيه ) شايد هم بدليل نگراني هاي دلواپسان چنين خودروها ساخته ميشود كه هميشه دلواپسيهايشان را نسبت به بهشت رفتن مردم نشان داده اند يكي از اين دلواپسيها ، همان اسيد پاشيهاى  مكرر به صورت نازنين زنان ايراني  است. 

خود روهاي اسلامي خودروهايي هستند كه در تنگناترين بحرانها و موقعيت هاي حساس ، مشگل گشاي اقتصاداسلامي (سرمايه دارى سنتي )كشور است ، بدين صورت كه هر زمان بخواهند ٤-٥ ميليون تومان  بر قيمت آن مي افزايند (بدون بال بردن کیفیت ) تا از كمبود بودجه و خالي بودن   جيب رانتخواران وَ يَا خزانه دولت و ... جلوگيري كند . خودروهاي اسلامي ، ايدئولوژيك  هرروز يك ايراد يا بيشتر پيدا ميكند حتا زماني كه از كمپاني آكبند  (صفر كيلومتر) بيرون ميايند بدون اشكال نيستند،  ممكن است چند جايش رنگ شده باشد و يا لوله گوارشي يا اگزوزش آويزان باشد ! در يك كلام اينگونه خودروها  هرروز بايد  به تعميرگاه بروند درست مثل مكتبي ها كه هر روز پنج بار نماز ميخوانندو  روزانه   چند بار به مسجد ميروند.

 نزد اين نوع خودروها ي وطني ، "گارانتي " رويائي بيش نيست [١]  ولي تا جائي كه بتوانند از مردم پول گارانتي ميگيرند چون گوئيا  بخشي از تحريم ها و كسري بودجه و بالانس ارزي را هم با اين كلك دور ميزنند . مردم كه هوشيارتر از گذشته شده اند فهميده اند تنها يك راه  وجود دارد كه با اين خودروها به بهشت ساخته شده ذهن آخونده نروند،  تحريم خريد اين خودروهاي اسلامي را در دستور كار خود قرار داده اند ،شايد اين بار ولايت ولايي و دولت اسلامي اش را مردم با اين ترفند تدبير واميد خود  راهي بهشت كنند ، همان بهشتي كه سه درب رورودي اش به شهر هميشه اسلامي قم باز ميشود! علي مطهري نماینده مجلس ، گفته است شما با عدم كاهش قيمّت خودروها مردم را در مقابل نظام قرارداده ايد و كار به جاهاي باريكي كشيده ميشود .مردم ايران با اين كار خود مسئولين خودروهاي اسلامي  مثل " احمد نعمت بخش " را به عكس العمل واداشته اند بطوري كه گفته است، فروش خودروهايمان( ايران خودرو و سايپا) همچنان رو به افزايش است بايد گفت : الله و العلم ! http://www.tabnak.ir/fa/news/531328/

البته مدير عامل سايپا خود خطر را احساس كرده و  از مردم يك عذر خواهي خشك و خالي كرده است. ولی مرغ "نعمت بخش" همچنان یک پا دارد.

چرا خود رو ملي ؟ 

رژيم جمهوري اسلامي اخيرن سعي ميكند از نامهاي ملي هم استفاده كند يكي از اينها نام ايران خودرو است كه به  خودروملي تبديل شده است . اگر به گذشته  نگاهي عميقتري بيندازيم  رژيم  علاوه بر عِوَض كردن نام خيابان مصدق (پهلوي ) نام  دانشگاه ملي را به هم بهشتي تغيير داد ، زماني كه نام اين دانشگاه مردمي را عوض ميكرد تا نام " بهشتي " (شهيد) را بر آن بگذارد به دوستان گفتم : واى بر احوال ملتي كه دانشگاهش  نام بهشتي  را بگيرد !  سالهاي بعد ديديم ، چنين دانشگاهي كه روزگاري از بهترين دانشگاههاي دنيا بود و بهترين دانشجويان را در دل خود مي پروراند بعد از انقلاب  به دانشگاه بسيجي ها تبديل شد كه استادانش را برادران مكتبي تشكيل ميدهند . گفتم: دانشگاهي كه نامش را "شهيد بهشتي "بگذارند بايد مملو از بسيجي و طرفداران "بهشتي " در آن تحصيل كنند دانشجوياني كه بعضن  دپيلم "ناپلئوني "هم نداشتند و با كمك نمايندگان ولي فقيه دپيلم  خود را دريافت و به دانشگاه راه  مي يافتند ، چنين افرادي  كه از سواد كافي برخوردار نبودن  بايد درچنين دانشگاههايي پزشك و مهندس كشور شوند بخاطر همين هم  بعد از ٣٧ سال ، كشور  در معرض ويراني كامل قرار گرفته است ، دكتر بختيار در آنزمان گفته بود كه: " اينها ( آخوندها ) مأموريت دارند كه  كشور را به ويراني ببرند و همين كار را خواهند كرد ولي من نيستم. ( طبق آمارهاي خودشان  ،پانزد سال  ديگر ايران  كوير ميشود )  دانشگاهي كه  دانشجوي  مكتبي ميپذيرد  مهندس مكتبي  هم تربيت  مي كند تا خودروهای   مكتبي و اسلامي هم توليد كند، دانشگاهي كه تعداد واحدهاي اسلامي اش تقريبا نيمي از  كل واحدهاي تخصصي را تشكيل ميدهد ، در چنين شرايطي بيشتر   دانشجويان بسيجي ، بدون زحمت  مدرك تحصیلی خود را ميگيرند و با باند بازي وارد بازار كار مي شوند، متخصصين مكتبي ،  سواد كافي  و  تخصص لازم براى درمان جامعه را ندارند و اين مسئله ، تنها در  خودرو سازي نيست  كه در كل  كشور همينطور است ، همه چيز در حال ويران شدن است در عمران و سازندگي در مسائل  زيست محيطي و در برق رساني  در سد سازي هاي بيرويه كه باعث پايين آمدن سطح چاههاي آب شده است و در قضاوت و حقوق جزایی و جنایی و ... از بحث خودرو دور نشويم ، در يك كلام ، جايگزيني تفكرات فقه حوزوي   در دانشگاههاي ايران  باعث ويراني كشور شده است ، در نتيجه همينطور كه  ملاحظه ميكنيم خودروهاي اسلامي يكي از معجزات اين متخصصين  ولايي  در اين دانشگاهها ( اسلامی ) است كه  سند مرگ را در دست سرنشينان اين خودروها قرار ميدهند ، بايد گفت اوضاع در  درمان هم  وخيم تر از آن است كه تصور ميرود ،  بيمارستانهاي  كشور همچون سالن انتظار مرگ  شده است . در صنعت هم افراد ايدئولوژيك و مكتبي با علوم اسلامي  شاهكار  ويژه اى كرده اند و آن ساختن خودرو هايي است كه تابوت سيار نام گرفته است ولي نام ملي را يدك ميكشد ! 

خودروهاي ملي ِمكتبي  شاهكارهاي ديگري هم دارند از لحظه اي كه به خيابانها راه پيدا ميكنند مسئله سازند در وهله اول راننده متوجه ميشود  دنده عقب ندارد بعد از  حرکت کردن صداي آويزان شدن  اگزوزش ، گوش راننده را نوازش ميدهد خودروهايي مكتبي  كه از كمپاني بيرون ميايند بايد مجددا به تعميرگاه بازگردند تا لكه گيري  شوند، در موارد زيادي موتورهاي اين خودروهاي اسلامي  مثل "سمند " و "پرايد "منفجر شده و سرنشينان را يك سره به ديدار خدا برده است شايد هم اشتباهن به مصرف كننده تحويل داده اند چون اين خودروها در جاهاي ديگري هم کاربرد دارد ( مثلن در كنار خيابانهاي عراق) ! حال سوال اينجاست چرا چنين خودروهايي با كيفت نازل هر روز بر قيمت آنها افزوده ميشود ؟مثلن  قيمت خودرو ، يك شبه از ١٤ ميليون تومان به ١٩ ميليون تومان  ميرسد؟

چرا افزايش قيمت ، مسئول كيست ؟

تلويزيون رژيم ميگويد : صد در صد خود روسازي بر عهده وزارت صنايع است  و تمام خود رو سازي ها تحت نظارت  وزارت صنعت ( خودرو سازي ) مي باشد . مسئوليني كه با فروش ماشينهاي" مشدي ممد علي " ميلياردر  شده اند ، مسئوليني كه هر كدام تقصير را بگردن ديگري مي اندازند تا خود را تبرئه كنند ،  آنها  مثل هميشه به مردم دروغ ميگويند، و كاري براى بهبود اين خودروهاي اسلامي نميكنند.قاضي پور عضو كميسيون صنايع مجلس  در مورد اين خودروهاي اسلامي ميگويد : "بجاي بهبود و بالا بردن كيفيت خودروها به واردات و خريد زمين مشغولند ! " با كدام پول؟ با همان پولهايي كه براي تسهيلات خودروميگيرند ( سودحاصل از همان خودروها ) و پولهايي كه بايد در بخش صنايع سرمايه گذاري شود بجاي آن به خريد و فروش زمين و واردات مشغولند. همين كار باعث ميشود  خودروها گرانتر شود تا مردم را بيشتر بچاپند .

قاضي پور در ادامه ميگويد : وقتي خودرو سازي هوس بانكدارى مي كند بانك ميخرد ، سرمايه در گردشش را ميبرد بيرون ، چون كه مدير يا هيئت مديره همان بانك ميشود آخر سال حد خدمه و پاداش و... ميبرند كه خود باعث ميشود آقايان بانك دارى هم بكنند . يكي از نمايندگان مجلس بيشتر در مورد خودرو سازي و گراني آن توضيح ميدهد "آنها وام كلان گرفته اند و آن وامها را پرداخت نكرده اند و (حال) دارند. جريمه و سود جريمه اش را ميدهند ، سود وام را ميدهند ( بهره ) يعني سه تا سود را پرداخت ميكنند و آنرا روي قيمت خودرو كشيده اند!" بايد پرسيد  اين چه ربطي به خودرو هاي اسلامي دارد ؟ يعني خودرو سازان با پولي كه از تسهيلات و وام ميگيرند ، ميروند بانك ميزنند ! در حالي كه چنين وضعيت در ايران جريان دارد.  لازم است توضيح دهم كه شركتهاي بزرگ مثل "مرسدس بنز" و" ب ام و "  آلمان بيشترين سودي را كه از هر اتوموبيل ميبرند به هزار يورو نمي رسد و هرروز سعي دارند كيفيت ماشين ها را بالا ببرند . در ايران مسئولين خود به خود هيئت مديره مي شوند و لقمه هاي چربتري برميدارند و معنوياتي كه رهبري اشان ميگويد را بيشتر به خودروهاي اسلامي سوار ميكنند . مسئولين اين معنويات را به بانكهاى غير دولتي خود كشانده اند جايي كه جزء اموال مردم محسوب نمي شود  ولي دولت به آنها وام ميدهد با سودهاي كلان و چون اين وامها پرداخت نشده و يانمي توانند پرداخت كنند در نتيجه روي سود اين وامها  ، سود ديگري ميگيرند و اين همه بدهي (براى هيئت مديره  )باعث ميشود  روي قيمت خودرو بياورند ، خودروهايي كه بيشترين تلفات را داشته است خودروهايي كه استاندارهاي بين الملي را ندارند خود روهايي كه با سرعت ٤٠ كيلومتر در ساعت از وسط خم ميشوند و خطر جاني سرنشنانش را تهديد ميكند ( در طول تاريخ خودروسازي ايران چنين نقصي وجود نداشته ) خودروهايي كه حين حركت منفجر ميشود (سمند)  خودروهايي كه در تصادفات سقف آن برداشته شده است كه باعث مرگ تعداد زيادي از سرنشينان شده است ، كشته شدگان اين خو ددروها به بالاتر از ٥٠٠ نفر در سال ميرسد ! جالب  است بدانيد خودروها ي اسلامي كار را به جايي رسانده اند كه راديو تلويزيون رژيم ج .ا مرتب از رانت خوارى و بانك داري و بانك سازي مسئولين آن پرده بر ميدارد و گزارش ميكند  . در يكي از اين گزارشها سيماي رژيم آمده است " اما بانك ها هر چند سود ده هستند اما سودهايي كه بين سهامداران تقسيم كرده اند ظرف يكسال از ٦٧٩ ميليارد تومان به ١٩٠٠ ميليارد تومان رسيده است ، چهار نفر از وزرا معتقدند امكان جبران ذخاير بانكها دست كم در پنج سال آينده وجود ندارد ! ( البته با گراني دلار احتمال اين كسري وجود خواهد داشت ) لازم به توضيح است كه رژيم ج اسلامي در آمد و كسري بودجه را هميشه از همين راه ( گران شدن دلار ) جبران كرده است ، بخاطر همين هم است كه دلار ٧ تومان به ٣٥٠٠ تومان رسيده است و بخاطر همين است كه علي لاريجاني در مجلس عربده ميزند : خدا را شكر كنيم ، چه رهبر بزرگواري داريم كه همه محاسبات را ميكند تا ملت بداند يك تكيه گاهي قوي دارد ( البته ملتي كه با خودروهاي اسلامي بيشترين نفرات را به بهشت مي فرستند ) خودروهاي اسلامي كه  بيشترين تلفات را در جهان  ميدهد و رهبرى ج اسلامي بازهم باید بگوید : ما ركورد زدیم .

در اين  جا بايد آوري كرد ، در غرب كه آخوندها مرتب آنها را  وحشي و يا مثل خميني شيطان بزرگ مي ناميد و در سرزنش كردن  آنها ،هيچگاه كم نمي آورند و آنها را بي خدا و بي دين و... مي نامند هرروز بدنبال بهتر كردن خودروهاي خود هستند اينها كارى ميكنند كه هم بر كيفيت خودروها افزوده شود و هم با سيستم هاي پيشرفته و كاتاليزاتورهاي دقيق از آلودگيها و الاينده ها (abgas) بكاهند ، اين در حالي است كه  خودروهاي اسلامي بر عكس در ایران ،هرروز بر الودگي های "اكو سيستم "افزوده ميشود خودروهايي كه از تكنولوژي پيشرفته استفاده نمي كنند . در اروپا و آمریکا امروزه اكثر خودروها داراى سیستمی، بنام  " اكو سيستم" هستند يعني اينكه خودرو ها پشت چراغ قرمز،  اتوماتيك خاموش ميشوند و باز در ادامه حركت موتور  به كار مي افتد كه این کار  در كمتر آلوده شدن هوا بسيار مفيد است . 

در آلمان ، چند سال پيش  اشكال مهمي در مدل A مرسدس بنز رخ ميدهد كه  در سرعت بالا چون انعطاف پذیری  كمتري داشتند،  باعث چپه شدن خودرو ها ميشد و براى اينكه از تلفات جاني جلوگيري كنند دستور جمع آوري  تمامي اين  نوع مدل را صادر ميكند كه بخاطر اين اشتباه ميليونها يورو ضرر مي دهد تا باعث مرگ و مير كمتري شود و يا  حقه اى كه اخيرن كارخانه فولكس واگن ( ماشين خلق ) [٢] در چند مدل ديزلي  زده بود  باعث شد كه پيش از ١١ ميليارديورو  ضرركند و مجبور به پرداخت هزينه هنگفتي شود تا باپرداخت سي وپنج  تا سی و هفت هزار دلار براى هر خودرو (٥/٥ميليون خودرو ) نام خود را در دنيا حفظ كند . در ايران آخوند زده نه تنها چنين كارى را نكرده اند و همانطور كه در بالا آمده است با تمامي اشكالات خودروهاي اسلامي ميليونها تومان به قيمت آنها افزوده شده است و مسئولين طلبكار هم هستند علت همان طور كه توضيح دادم رانتخوارى و بانك سازي مسئولين است . در غرب ماشينها بعد از ده سال  تقريبن از دور  خارج ميشوند و مدلهاي كهنه تر با نازلترين قيمت به فروش ميرسند چرا چون كمپاني ها در دست بخش خصوصي است و رقابت كيفت وجود دارد  . در ايران برعكس  همه چيز در دست دولت است و مسئولين براى بيشتر  فروختن از يكديگر سبقت ميگيرند و هر روز هم از كيفيت خودروها كاسته  ميشود چون جان ملت برای آنها ارزشي ندارد.از طرفي  سياستهاي غلط  رژيم ج اسلامي باعث شده كه وارد كننده خودروهاي كهنه و بونجول غربي باشند تا بتوانند سرمايه اصلي يعني نفت و گاز  كشور را صرف اتم سازي كنند در این میان باید گفت، تنها چيزي كه براى آخوندها و سپاه پاسدارانش ارزشي ندارد جان انسان هاست  ، حفظ قدرت بعنوان كشوري كه بتواند در منطقه اتوريته خود را نشان دهد بخاطر همين براى حمايت از تروريست و براه انداختن جنگها در منطقه  از بيشترفت تكنولوژي باز ميماند البته تمامى تلاش خود را در تكنولوژي و غني كردن اورانيوم بكار برده است كه باعث تحريمهاي  اقتصادي و ايزوله  سياسي  از سوي غرب شده است .  سوال اينجاست رژيمي كه براى ساختن پلوتونيوم  و بمب اتم و غني سازي  اورانيوم و  ... ميليارد دلار خرج كرده و سپاه پاسدارانش با ضررهاي بسيار تحريمها  را دور زده  وبا فشار غربي ها جام زهر را نوشيده و تمامي آنها را تقريبا به تعطيلی کشانده است، چرا در فكر بهتر كردن كيفيت خودروهايي كه با جان مردم سر و كار دارد نيست ؟ این رژیم، فقط به دنبال كسب قدرت ج اسلامي (اسلام ) در منطقه است و براى اين كار حاضر است  تمام منطقه را بهر گونه  به آتش بكشاند ، ميليونها انسان در اين راه كشته شده اند و اين در حالي است كه ايران بيشترين تلفات جاني از تصادفات را در جهان داشته است كه خود نشان دهنده بي كفيت بودن  خودروها و تجهيزاتش بوده است در حين اينكه خراب بودن  و نا امن بودن جاده ها و نحوه رانندگي كردن بعضي ها را نبايد فراموش كرد . دراين ميان اولين علت ( جلوگیری ازتولید خودروهای اسلامی ) بدست مردم غيور ايران خود حل شدني است ، همين جنبشي كه اخيرن شروع شده  رژيم را به زانو در خواهد آورد يعني نخريدن خودروهاي نازل  و بي كيفيت كه خود آنرا تابوتهاي سيار نام نهاده اند يكي  از راههاي است كه عملي است .  

   

___________________________________________________________________________

 

[١] خودروهاي كره اى از ٥ سال تا هفت سال گارانتي دارند ودر طول این مدت از راديو تا لنت هاي ماشين ،مجانی عوض  ميشوند و در طول اين چند سال معاينه كامل و تمام صورت ميگيرد  اين خودروها با نازلترين قيمت  بفروش ميرسند و هربار از قيمت ها اوليه كاسته ميشود تا مشتري هاي خود را جذب كند . 

[٢] فولكس واگن (كيفا) كه همان معني ماشين خلق يا ملي را ميدهد در زمان  جنگ جهاني دوم (هيتلر )ساخته شده است خودرويي كه آب احتياج ندارد و نيازمند مقدار كمي روغن است فقط بابنزين  هرچقدر مي خواهي بران اين كمپاني از آن تاريخ بهترين خودروها را توليد كرده است . گلف و پاسات وپلو و آيُودي و كيفا واسکات ... از بهترين خودروهاي دنيا محسوب ميشود.

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]