چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
محمد شوری

 

 از زمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،در قبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

درشماره بعد به حرفها ی سیاستمداران می پردازیم

محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)بهمن1394

16دی ماه1357روزنامه کیهان:

حضرت آیت الله العظمی خمینی:

«ازمطبوعات که زیرباردیکتاتوری وسانسورنرفتند تشکر می کنم».

17دی ماه1357روزنامه کیهان

امام خمینی:

«توطئه خطرناکی دردست اجراست.اعتصاب کنندگان به اعتصاب ادامه دهند».

آیت الله طالقانی:

«دانشگاه هابجای اینکه خانه علم باشد،خانه دربارشده است...بختیارهیچ شانسی ندارد...مردم نباید راساکسی را مجازات کنند».

به توصیه آیت الله طالقانی:

«آتش نشان هااعتصاب راشکستند».

«گرانفروشی توسط امام خمینی منع شد».

آیت الله منتظری:

«رهبران عرب بایدازحوادث ایران درس بگیرند».

آیت الله العظمی شریعتمداری درمصاحبه ای گفت:

«استناد به قانون اساسی،حفظ رژیم استبدادی کنونی نیست».

17دی ماه1357روزنامه آیندگان

«آیت الله العظمی خمینی ازمطبوعات تقدیرکرد.

18دی ماه1357روزنامه اطلاعات

امام خمینی:

«مداخله شوروی منجربه جنگ سوم می شود».

18دی ماه1357روزنامه آیندگان

 آیت الله طالقانی:

«عناصرمشکوک راازدانشگاه طرد کنید».

آیت الله طالقانی:

«زنان وفرزندان جنایت کاران گناهی ندارد».

20دی ماه1357روزنامه  کیهان

امام خمینی:«من مدعی مقام ریاست جمهوری نیستم».

حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری:

«استعمارگران نیم قرن درایران جنایت کرده اند».

 امام خمینی:

«مردم باکودتامقابله خواهندکرد».

21دی ماه1357روزنامه کیهان

بیانیه حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری درباره مجازات ماموران ساواک:

«به عموم مومنین واهالی محترم شهرستان هاودهات اعلام می داریم که درهرکاری باید تابع دستورمراجع بوده باشیدوبدون جهت معترض مال وجان و ناموس مردمان نشویدواگریک نفرراشنیدیدکه سابقابادستگاه ظلم وجور همراهی و همگامی کرده است شما حق نداریدکه اورا تنبیه کنیدوباید به حاکم شرع معرفی نمائیدکه اگر لازم باشد حاکم شرع تنبیه خواهدکرد.اگر توبه درستی کرده باشدتوبه ایشان را قبول می کنند(8صفر،1399)».

21دی ماه1357روزنامه اطلاعات

سیدمهدی هاشمی طی نامه ای به امام خمینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیه مجاهدین بود».

«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمهدی هاشمی که بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی به عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمه وی درنامه ای خطاب به امام خمینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».

سیدمهدی هاشمی پس ازذکرآیه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمی خمینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی که زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن جنبش مقدس اسلامی خودوتحقق بخشیدن به آرمان های شامخ نهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».

وی درقسمت دیگری ازنامه خودمی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیاست استعماری تراکه وجودت برای آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید کردندواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیاست داخلی آنان می باشد».

سیدمهدی هاشمی درادامه نامه اش می نویسد:«دولت هاپس ازرویارویی باقیام دلیرانه علما ومراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نهضت بین میلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام،جنبش های انقلابی درایران به مرحله اجرانهادندکه می توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین ومبارزرابخشی ازآن توطئه دانست».

وی دراین نامه یادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران که نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن در تنگنای شناخت انقلابی گروههاواستقبالی که قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمیم گرفته شدباایجادصحنه قتل مشارالیه عناصر مجاهدورزمجورا بدام اندازند.واکنش دیوانه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت6نفرومنجمله«نویسنده»رابه اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یادشده وبااعتراف تحمیلی درساواک شکل گرفت.در چارچوب یک دادگاه فرمایشی به تصویب قانونی رسید.جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت دربرابر پیشنهادها وخواسته مرموزانه دولت قربانی گشته ایم.وبه همه کسانی که استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمه وحلقوم هارناپاک میراثخواران استعمارنموده خطاب کرده وآخرین سخن سالار شهیدان حسین(ع)دنبردحماسه آفرین عاشورا را یادآوری می نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیزنمی هراسید،پس لااقل درزندگی دنیای خود آزادمردوآزادمنش باشید».

23دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«امام خمینی ازمسیحیان خواستندبرای ایران دعاکنند».

24دی ماه1357روزنامه کیهان

نامه سرگشاده آیت الله خوانساری به شاپوربختیار:

«درچندروزه دولت ملی شما،چندنفرازملت کشته شده اند».

آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):«نظام اقتصادی وصنعتی درحکومت اسلامی!

«صنعتی شدن یک چیزاست واستعمارصنعتی چیزدیگر.درنظام حکومت اسلامی خودکفایی یک اصل اساسی درتمامی زمینه هاست.ووابستگی و طفیلی گرایی منفورترین کارها!...این گونه مسائل برای آقای«دکتراوئن»و همفکرانش جنبه افسانه ای وایده آلیستی دارد.اوفقط متعلق به جامعه انگلستان است نه جامعه جهانی.پاسدارمنافع بی قیدوشرط آنها.مسائل مربوط به حقوق بشربرای اولفظی تو خالی است.یادکوری که برای تزئین دمکراسی مداربسته آنهابوجودآمده که وقتی پای منافع آنهابه میان آید،فورا برچیده می شود».

آیت الله العظمی خمینی:

«من بردولت آینده نظارت خواهم کرد».

دردانشگاه تهران چه گذشت؟

«سخنان حضرت آیت الله طالقانی درمراسم بازگشایی دانشگاه تهران»

«دیروزهم چنین ازطرف حوزه های علمیه قم،حجت الاسلام آقای جنتی که به همراه گروهی ازروحانیون ازقم به همین منظوربه تهران آمده است،پس از تبریک گشوده شدن دانشگاه تهران،همبستگی حوزه های علمیه قم را با دانشگاه هااعلام کرد».

24دی ماه1357روزنامه اطلاعات

اعلامیه حضرت آیت الله مرعشی نجفی:

«نشریه های بی امضا،نهضت اسلامی رامنحرف می کند».

«روحانیت قتل وغارت اشخاص رامحکوم کرد».

25دی ماه1357روزنامه کیهان

آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامی!

«نه ستم کنید،نه زیر بار ستم بروید...اصل اساسی که برمجموعه مناسبات حکومت اسلامی پرتوانداخته این است:درحکومت اسلامی حقوق زنان همانندمردم محترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه به زنان توصیه می کند:اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنهادرمحیطی پاک وبا احترام به مقررات اسلامی انجام گیرد...ثانیا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خودرا ازنظرتربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند...تشکیل پارلمان ومجلس درشکل کاملاحساب شده ومردمی،نه خودکامگی درلباس انتخاب آزادبرای شور،درهمه مسائل اجتماعی وسیاسی نه تنهامجازاست بلکه مشمول اصل کلی وامرهم شورا بینهم می باشد.امابه این شرط که درتمام مواردقوانین اسلامی مدنظرباشد.واز چهار چوب آن بیرون نرود».

25دی ماه1357روزنامه اطلاعات

مصاحبه باحضرت آیت الله روحانی که دی شب اززندان آزاد شد:

«کمونیستها درنهضت عظیم اسلامی قدرتی ندارند».

«امام خمینی نامه شاه راپس فرستاد».

26دی  ماه1357روزنامه کیهان

امام خمینی:

«درصورت عدم توطئه،مارکسیست هادرابرازعقیده آزادندوایران خورادرحال جنگ با اسرائیل می داند».

آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامه فرانسوی لوسووار):جنبش اسلامی مانه چپ است ونه راست!...ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت علی(ع)است که باشکل زندگی پیشرفته کنونی پیاده شوند!

س:«شماچندسال زندان بودید؟».

آیت الله منتظری:«من تاکنون مجموعاحدود5/5سال زندان بوده ام.ولی دردفعه ی اخیر به10سال محکوم شده بودم».

س:«علت محکومیت وزندانی شدن شما چه بود؟».

ج:«آنچه برای من گناه وجرم می شمردندعلاوه برکمک به خانواده های زندانیان سیاسی،طرفداری ازحکومت اسلامی بود».

س:«ممکن است تصویری ازحکومت اسلامی وجنبه های اجرائی آن برای ما بیان بفرمائید؟».

ج«:مقصودازحکومت اسلامی که مامی خواهیم آن چیزی نیست که معمولادرتبلیغات رژیم به چشم می خورد.مبنی براینکه درحکومت اسلامی هیچ تشکیلاتی وجود ندارد ویامثلاافرادارتشی درچنین حکومتی کنارزده می شوند.بلکه حکومت اسلامی این است که تمام قوانین مملکتی براساس موازین اسلامی زیرنظرکارشناسان دینی که علماومراجع وبخصوص حضرت آیت الله العظمی خمینی می باشدبیان واجرا شود.ومعلوم است که دراجرای دقیق آنهااحتیاج به مجالس شوراووزارت خانه هایی داریم که بدست مردان صالحی که مورد اعتمادندباشد.درخصوص قوه مجریه وقضائیه هم بایدگفت که مادراداره مملکت کاملا به آنهااحتیاج داریم.منتهی الامرقضاوت باید براساس عدالت که جزدرپرتوقوانین اسلامی ممکن نیست باشد.ارتش ونیروهای اجرایی داخل هم باید ازافرادصالح انتخاب شود.وحقوق اقلیت هاهم،کاملامحترم است.وروابط چنین حکومتی باسایرملت هاحسنه خواهدبود».

س:«کدام یک ازقوانین کنونی کشورمخالف موازین اسلامی است؟».

ج«:اصولاقوانینی که درحال اجراهستندبجزپاره ای از قوانین مدنی،نظیرارث وغیره مخالف بااسلام می باشد.(البته درارث هم تاحدودی)توجه به قوانین قضائی وجرائی کشور،مساله راروشن می کند.مثلامجازات دزدی وزناومیخوارگی زندان کردن نیست. بلکه بایدحَداسلامی بردزدوزناکارومیگسارجاری کرد».

س:«همچنانکه درپاکستان وعربستان معمول است؟».

ج:«حکومت های ذکرشده هرگزایده آل ونمونه حکومت اسلامی نیست.زیرادرآنجا ظلم وتعدی به اموال واختلاف طبقاتی کاملا وجوددارد.بلکه ایده آل ماحکومتی شبیه حکومت حضرت اما علی(ع)می باشد.که باشکل وزندگی پیشرفته کنونی دنیا پیاده شود.این دوجمله ازآن امام بزرگواربیانگرجهت گیری حگومتی اش می باشد:«1-ان الله فرض علی ائمه العدل ان بقدره وانفسهم بضعفه الناس کی لایتبغ بالفقیر فقره». یعنی خداوندبررهبران حکومت های عدل،واجب کرده که زندگی خودراتاسطح فقیر ترین مردم تنزیل دهند.مباداطبقه  فقیراحساس رنج کندوازپای درآید.2-گربخواهم از مغزگندم وعسل وپارچه ابریشمی غذاوپوشاک تهیه کنم می توانم ولیکن ازعدل وانصاف دوراست که من چنین زندگی کنم ولی درگوشه ای از کشوراسلامی عده ای به نان شب محتاج باشند...آنچه ذکرشدتصویری اجمالی ازحکومت اسلامی بودوتشریح ابعادگوناگون آن به نوشتن کتاب محتاج است... مقصوم این بودکه فریب تبلیغات رژیم رانخوریدکه همواره سعی داردچهره ی حکومت اسلامی رادردنیاخراب کند.درحالی که حکومت اسلامی،یعنی حکومت عدل واجرای قوانین عادلانه اسلام».

س:«خیلی متشکرم ازاینکه دورنمائی از حکومت اسلامی رابرای ما بیان فرمودید!

معذرت می خواهم درخارج ایران بعضی دراثرتبلیغات رژیم،فکرمی کنندحکومت اسلامی هم یک نظام دیکتاتوری فردی مانندلیبی است.ممکن است توضیحی بفرمائید؟».

ج:«هرگز!حکومت لیبی که زیرنظریک سرهنگ ارتش اداره می شود،نمونه ی حکومت اسلامی که خواسته مااست،نمی باشد.بلکه اصولادرحکومت اسلامی بایدقوانین واجرای آنهازیرنظرکارشناسان مسائل اسلامی،که همان علمای اسلام ومراجع هستند،باشدکه علاوه براجتهادوعدالت بایدبه شرایط سیاسی واجتماعی زمان کاملاآگاه باشند.ضوابط یادشده نقش اساسی درخط مشی وجهت گیری حکومت هاوجلوگیری ازانحراف مسیروظلم وتعدی به مردم دارندوهم اکنون چنین فردی آیت الله خمینی می باشد.ودرصورت تعدد،بایدکارهازیرنظرشورایی متشکل ازافرادذکرشده اداره شود.شورای فتوایی هم که شنیده اید،قدمی دراین جهت است».

س:«درموردمطابقت افکارافرادجبهه ملی بااسلام که معمولاگرایش سوسیالیستی دارند،چه می فرمائید؟.

ج:«من تفصیلاازنظریات وافکارآنهااطلاعی ندارم.آنچه مسلم است آنهاهم مانند طبقات ملت مسلمان ایران باوضع موجودموافق نیستندواکثریت قاطع ملت ما مسلمانندوافرادجبهه ملی هم ازهمین ملت اند.وبااجرای قوانین اسلام هزگزمخالف نیستند».

س«:به نظرشمادخترهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».

ج«:اصولاحجاب اسلامی به معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن است که زن درجامعه لخت نباشدکه وسیله شهوترانی قرارگیرد.وگرنه بامراعات حجاب اسلامی وعدم اختلاط دختروپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیازبرای زنان و دختران تامین می شود.وآنهاازتمام مزایاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».

علامه نوری،حکومت اسلامی ونحلیلی ازنهضت حاضر(مقاله):

«...حکومت دراسلام فراگیرترین وجدی ترین مقامات اجتماعی است که نمی توان آن راسهل وساده گرفت ونمی توان آنراازتوارث،میراث شخصی سخت وبازیچه اطفال ویاافرادفاقدصلاحیت های خاص علمی ووارستگی های اخلاقی گردانید...قدرت اجرائی درنظام اسلامی درمیان همه مردم وکل امت توزیع شده وهرگز دریک مقام متمرکز نگردید،تابه بروز استبدادبیانجامد.می توان گفت دراسلام به همه تعقل دارد».

 استقبال باشکوه ازحضرت آیت الله منتظری:

«حضرت آیت الله منتظری دربازگشت ازفرانسه به ایران،بوسیله دههاهزارتن ازمردم استان کرمانشاه مورد استقبال قرارگرفت.باوجودآنکه بازگشت ایشان بدون اطلاع قبلی بوددههاهزارنفرازمردم درخسروی،قصرشیرین،سرپل ذهاب وکرندازایشان استقبال کردندومردم کرمانشاه نیزتا10کیلومتری جاده قصرشیرین به استقبال رفتند».

26دی ماه1357روزنامه آیندگان

ازدکترعبدالرضاحجازی(پاسخ به نامه دکترمصطفی رحیمی،پیش داوری درباره جمهوری اسلامی):

«امام وپیشوای اسلامی بایددرتمام شئون زندگی دخالت کند.اگرمردم راکنارنمی گذاشتند،امام خمینی توصیه به رفراندوم نمی فرمودند...بایدبدانیدکه دریک جامعه اسلامی باتوجه به ساختن فرد،جامعه نیزساخته می شود...نوشته اید:شایسته مقام روحانیت آن است که خودرابه مقام سیاسی نیالاید؛اولا:امام خمینی ودیگر رهبران اسلام ازگرفتن هرپست سیاسی بی نیازهستند.زیراآن مقام سیاسی که شمامی اندیشید ومنشافسادمی گردد،ازمحرمات الهی است وازسوی دیگر دریک جامعه اسلامی احدی صاحب«قدرت»نمی شودتاانگیزه ای برای فسادبوجودآید. قدرت راتنها جامعه بدست داردورهبران اسلامی بدون هیچ امتیازی ازدیگرافرادجامعه پاسداران وخدمتگزاران انقلاب اسلامی هستند:کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته... راستی صفویه،یک حکومت اسلامی وشیعی نبوده،بلکه اسلام وشیعه را وسیله مبارزه باعثمانیان دردست گرفته بودند.اجازه دهیدملت مسلمان ایران ومردم آگاه مابه فیلسوف معاصرمیشل فوکووحضرت عالی بخندند که کلمه«روحانیت سیاسی»را اساسااستعمال می کنید.زیراامام خمینی وملت ایران نمی خواهندروحانیت سیاسی بوجودآید.ونه حکومت روحانی تشکیل دهند،بلکه علمای اسلام و همه ملت ایران می خواهندحکومت عدل وآزادی که متضمن سعادت ملت باشد بیافرینند».

27دی ماه1357روزنامه کیهان

«آیت الله قمی پیشنهاد عضویت شورای سلطنت رانپذیرفت».

 امام خمینی:

«پیروزی هنوزکامل نیست.اختلافات جزئی ومذهبی راکناربگذارید».

حضرت آیت الله طالقانی درپیامی:

«خواستارتشکیل وهمبستگی وانسجام اقشارمردم وتشکیل کانون های مرکزی در گروهها وسازمانهاوصنف هاشده اند.تابه این وسیله ازپراکندگی وتشتت آراءدر امور مزبور به مبارزه واعتصاب جلوگیری به عمل  آید».

27دی ماه1357روزنامه آیندگان

آیت الله علامه نوری:(مقاله):حکومت اسلامی وتحلیلی ازنهضت حاضر!

«....وطن پرستی که یک نوع شرک است ومیهن راباخداشریک می سازد.درمکتب توحیدی جائی ندارد...ادب،هنر،شعر،دانش هاوتحصیلات باید درنظام اسلام راه تعهدو هدف داری پیش گیرند...دراسلام وکلیت گرائی کمونیسم وجودداردونه بی بندو باری سرمایه داری غرب باکاپیتالیسم.باحفظ مالکیت شخصی اسلام آنرامحدودو مشروط به منافع عمومی واصول اخلاقی می سازد...عدالت اقتصادی که اسلام بوجودمی آوردبه مراتب کامل ترازعدالت اقتصادی کمونیست هااست...هرگزاسلام ازکارمشروع زن یامردجلوگیری نمی کند.بلکه تشویق نیزمی نماید...دراسلام قوه قضائیه استقلال کامل داردوزیرنفوذقوه مجریه قرارندارد.ماموریت قاضی تنفیذحکم خداوقوانین اسلام است...».

ازدکترعبدالرضاحجازی:پیش داوری پیرامون جمهوری اسلامی!(پاسخ به نامه دکتر رحیمی):

«آقای دکترشماموافق جمهوری«اسلامی»هستید،نه مخالف!...اگربااقتصاداسلامی درارتباط بودیدهرگزاین سوال رانمی کردید.درجامعه اسلامی موسسات اقتصادی برای جریان پول به جای رباوبهره،از«مضاربه»استفاده می کنند...کتاب بدون ربا در اسلام رامطالعه کنیدواینقدرازکلمه«پیش ساخته»سخن نگوئید...اضافه کنم چرا برای اداره کشورایران به ضوابط دمکراسی پیش ساخته دوقرن به عقب برمی گردید.  چه بهتربه اعلامیه جهانی حقوق بشرمتوسل کردید،که الفبای قرآن والفبای خطوط اصلی حکومت اسلامی است...سوال می کنم اگرحکومت آینده ایران رابه «اسلامی»توصیف کنندوارج بگذارندبرای بیش از30میلیون مسلمان ایرانی که با نثارخون مقدس خود،پرشکوه ترین حماسه های تاریخ رابوجودآوردندخطاس،.ولی توصیف کردن حکومت آینده ایران رابه«سوسیالیستی»بقول شماویاکمونیستی خطا نیست که ازپشت به جنبش ماخنجرمی زنند؟...آیادرکشوراسلامی ایران مطرح کردن حکومت به شکل«اسلامی»به گونه ای  قراردادیک طرفه است؟ولی مطرح کردن حکومت غیراسلامی یکطرفه نیست وهمه جانبه است؟هیچ فرزانه ای جواب مثبت نمی دهدومی داندحکومت بدون توصیف وبه شکل مطلق یافریب است ویاامری است مبهم.عبارت«جمهوری اسلامی»ویاحکومت اسلامی برای ملت مسلمان ایران ابهامش کمترازعبارت سوسیال دمکرات یادیکتاتوری پرولتاریاویاسوسیال لیبرال خواهد بود».

28دی ماه1357روزنامه کیهان

سه تن ازمستشرقین فرانسوی،انگلیسی وایتالیایی اخیرادرمصاحبه ای باحضرت آیت الله حسین علی منتظری پرسش هایی راپیرامون حکومت اسلامی ونظرگاه های اسلام درامورسیاسی واجتماعی مطرح کرده اند:

س:«انقلاب موجودایران آیاتنهاجنبه ی مذهبی دارد،یاآنکه یک انقلاب سیاسی می باشدوهدفش سرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن حکومت اسلامی است؟».

ج:«اصولادراسلام جنبه های مذهبی ازسیاسی درمسائل اجتماعی جدا نیست.و اسلام درعین توجه به مسائل معنوی واخلاقی کاملا به مسائل اقتصادی وسیاسی توجه کرده وازاین رومساله حکومت واداره ی شئون مردم از مسائل مهم آن است.و قرآن کریم حق حاکمیت رادرمرحله ی نخست مختص خداوندوسپس انبیاو فرستادگانش دانسته وبعدابه ائمه اطهار(ع)محول شده ودر زمان کنونی با مراعات ضوابط چهارگانه ی ذیل ازبین مردم باید رهبران حکومت ها انتخاب شوند:1-اجتهاد-یعنی تخصص درشناخت مسائل اسلامی.2-عدالت درعمل واجرای دستورات اسلام. 3-آگاهی کامل به مسائل وسیاست های روزر4-شجاعت موضع گیری قاطع دربرابر دشمنان اسلام.بنابراین هدف انقلاب ایران تبدیل رژیم موجود که اساسا مخالف اسلام است به یک رژیمی صددرصداسلامی که براساس ضوابط قرآن وسنت پیامبر وائمه اطهار(ع)که منطبق باشرایط پیشرفته عصرخودمی باشد».

س:«دراتوبوس ازکسی شنیدم می گفت مامی خواهیم این شاه راه ببریم ویک شاه دیگری که آیت الله خمینی باشدروی کاربیاوریم.ممکن است دراین باره توضیحی بفرمائید؟»

ج:«مساله این نیست که آیت الله خمینی بخواهند شاه بشوند،بلکه براین اساس که رژیم ایران که شاه درراس آن قرارداردازدرون پوسیده وپس ازسال هاظلم وجنایت وزندانی کردن وکشتن علماودانشمندان ورجال سیاسی وبقیه دیگرهیچ پایگاه مردمی برایش نمانده ودرهیچ جای دنیاحکومتی که پایگاه مردمی نداردپذیرفته نیست.هم اکنون تمام حملات ملت مسلمان درجنبش اسلامی خود متوجه شخص شاه است ودراین رابطه همه ازکوچک وبزرگ که کاملا برای شمامحسوس است یک شعارمی دهند.وابدابه اعترافات شاه وقول عدم تکرار وضع گذشته اعتنایی نمی کنندوهمگی بدنبال یک حکومت ونظامی هستندکه برخلاف گذشته عدالت اجتماعی اساس آن باشد،وازاین روخواسته ی خودراپیروی ازعلماومراجع وخاصه شخص آیت الله خمینی که پیشنهادسرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن جمهوری اسلامی راکردندمی بینندودرچنین رژیمی معظم له شاه نمی شوند.بلکه بامشورت سایرعلمای دین نظارت دقیق براداره کشوروانتخابات آزادمردان صالح ومتدین وتشکیل مجالس شوراوقوه قضائی واجرایی خواهندکردواصولاشورای فتوایی که احیانامطرح می شوددوکارابایدعملی کند.یکی بدست آوردن واجتهادقوانین اسلامی بارعایت شرایط مختلف ومتحول زمانی ومکانی ودیگری اجرای دقیق آنهاکه درپرتو قدرت حکومت اسلامی عمل خواهد شد.بنابراین باروی کارآمدن چنین حکومتی هرگز نیازی به«شاه»وآن تعریفات افسانه ای دربارنخواهدبودوباموازین اسلام نیز سازگار نیست».

شیخ مصطفی رهنما(مقاله):

«دمکراسی دراسلام،یک مبحث شیرین وپرارزش است.چون اظهارنظرورای مردم برای  بهبودوضع زندگی مردم،یک امراساسی ولازمه زندگی عادلانه ومنظم است. اسلام مراعات اصل دمکراسی رانموده...پیرمردی همین امروزسوال می کردچه می شود؟زندگی روزمره کی عادی می شود؟وی پدرسالخورده خانواده است.ومن برایش توضیح دادم وامیدوارش کردم که درست خواهدشدوحق وعدالت دمکراسی پیروزخواهدشد.یعنی اسلام ووجدان پیروزی خواهدیافت».

 طلاب حوزه علمیه قم خواستارآزادی سیدمهدی هاشمی شدند:

«عده ای ازطلاب حوزه علمیه قم طی نامه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سید مهدی هاشمی ازطلاب مبارز حوزه علمیه قم شده اند».

دراین نامه پس ازاشاره به مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامی آمده است:

«ساواک که ازتابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بوددامی برای ایشان ساخت وتوظئه قتل مرموز مرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را به ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیرسحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم با قتل مرحوم شمس آبادی تلاش می کردکه این قتل را به طرفداران حضرت امام خمینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا از این قتل که افکارعمومی به اونسبت می دادذپاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنهاخودداری نکرده وسرانجام سیدمهدی هاشمی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رژیم پس ازمواجهه شدن بااعتراضات همه جانبه روحانیون ودیگر اقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بی المللی حکم یادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ماروحانوین حوزه علمیه قم بدین وسیله به تمام مجامع حقوق ومدافع زندانیان سیاسی اعلام می داریم اتهام ایشان و برادرانش صددرصدسیاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان در بدترین شرایط بسرمی برد.ماخواستار رسیدگی فوری به وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ماآزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهد سید مهدی هاشمی راخواستاریم».

تلگرام آیت الله طالقانی درباره موسی صدر به شورای انقلاب الجزایر مخابره شد:

«...بومدین رهبرفقید شمادرباره هموطن وهمرزم مااقای موسی صدراقدامات ذیقیمتی نموده بودوخبرمی رسدتلاش مداوم آن فقیدمیرفت این مشکل جهان اسلامی خصوصانگرانی فوق العاده این لحظه ملت  مسلمان ایران رامرتفع نماید. اکنون که بومدین درمیان شمانیست شایسته است شورای انقلاب باجدیت و صمیمیت بهرطریقی که مقتضی می دانددرحفظ صیانت این شخصیت بزرگ عالم اسلام راه بومدین فقید راتاحصول نتیجه قطعی ادامه داده».

30دی ماه1357روزنامه کیهان

امام خمینی:

«مذهب ازسیاست جدانیست.جزئی ازآنست».

«آیت الله العظمی شریتعمداری درباره کمبودغذایی اعلام خطرکرد».

دستورامام خمینی درباره سفارت ایران درآمریکا:

«...بدینوسیله به جنابعالی(دکترجلیل ضرابی)وآقایان دکترطباطبائی،رضاصدر، احمد عزیزی وشهریارروحانی ماموریت داده می شودتا با همکاری کارمندان سالم و علاقمند به حیثیت وشرافت اسلامی وملی برامورسفارت خانه وکنسولگری ها سرپرستی نموده».

«تشکرواعتذارحضرت آیت الله منتظری ازعلمامحترم ومردم شریف وقهرمان غرب ایران».

اعلامیه آیت العظمی شریعتمداری درباره وقایع خونین اهوازودزفول:

«آدم کشی مزدوران ملت راازمبارزه منصرف نمی کند»..

30دی ماه1357روزنامه آیندگان

«آیت الله العظمی خمینی:ایران بافشار شوروی هم مقابله خواهدکرد».

1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

توضیح دکترسیدعبدالرضاحجازی:

«1-مقاله جوابیه ای که پیرامون مقاله ای که تحریر گردید،تنهاپاسخ به فرازهای انتخاب شده مقاله بود.که به اساس اسلام لطمه می زد.2-دربرابرهجوم به اسلام برهرمسلمانی واجب است دفاع کند.یکی درسنگر سربازی ودیگری درسنگر فرماندهی وبرخی هم آشپزی می کنند...3-تشخیص«صلاحیت»موردجواب بامراجع اسلام ومجتهدین اسلامی وبادانشمندانی پرهیزکارچون آقایان مهندس بازرگان ودکتر یدالله سحابی است نه با آقای گرمارودی که درحدیک شاعرپراحساس برای ماقابل احترام  هستند.وانتظار می رود هرچه زودترباشعرونثرپاسخ گوی مقالات ضداسلامی باشند».

مصطبفی حسینی طباطبایی(پاسخی دوستانه به آقای دکترمصطفی رحیمی درزمینه حکومت اسلامی):وحشتی ازعباوردانبایدداشت!

«...شماقانونگذاری اسلام راکه زیرباررباوقمارواستثمار(چه فردی وچه جمعی)نمی رود،عیب آن شمرده اید؟...اساسا آن دمکراسی آزادمنشی که جنابعالی طرفدارش هستیدچیزی جز اسلام نیست...روحانیون رانبایدبردیگران درامورسیاسی تحمیل کرد،من نیز باشما موافقم...ایراددیگرآن جناب به  حکومت اسلامی آن است که حکومتی بسیارمبهم می باشدوهرکس ازآن برداشتی منطبق باافکارخوددارد.درحالی که اینطورنیست.ونزدعوام ومردم نآگاه این سیستم حکومت مبهم ومجهول است ولی نزدکارشناسان ومتخصصان دینی ازآنجاکه متکی به کتاب وسنت می باشد، معلوم ومشخص است وابهامی درآن نیست».

2بهمن1357روزنامه کیهان

اعلامیه آیت الله العظمی شریعتمداری درباره فجایع 16سال پیش:

پانزده سال پیش،درخرداد42پس ازبازداشت حضرت آیت الله العظمی خمینی وچندتن تن دیگرازروحانیون ازطرف عمال رژیم،حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری،بیانیه ای صادرکرده بودندکه نشانگرماهیت انقلاب،اعتراض روحانیت مترقی است».

«آیت الله العظمی شریعتمداری دراین بیانیه که به تاریخ 13محرم1383صادرشده بود،ضمن تائیدحرکت انقلابی امام خمینی وتاکیدبراین که نهضت اسلامی حامی زحمتکشان ومخالف نفوذدولت های غاصب است،حقایقی رادرموردماهیت اعتراض روحانیت مترقی درسال42انشاء کرده بودند...:باکمال تاسف شخصیت بزرگ عالم اسلامی،حضرت آیت الله خمینی رادرتاریکی شب ازخانه خوددستگیرکرده وبجای نامعلوم برده اندوآیات وحجج اسلام دیگررانیزموردتجاوزوتعدی قرارداده اند...درقم و تهران وشیرازدست به کشت وکشتاربیرحمانه مردم بیدفاع زده اندوحتی به زنهاهم رحم نکرده اند...».

هشدارجامعه روحانیت مشهددرموردعوامل خرابکار:(ازطرف جامعه روحانیت مشهد، سیدکاطم مرعشی):

«جامعه روحانیت مشهدباانتشاراعلامیه ای درموردورودعده ای برای دست زدن به کارهای تحریک آمیزهشداردادند:..برادران مسلمان ومبارزمشهدشایع شده است که تعدادی کماندوباهواپیمادیروزازتهران به مشهدودرلباس افرادعادی واردشهرشده اند و می خواهند به شهربانی وستادارتش و ساواک که قبلاتخلیه شده ونیزبه منازل بعضی درجه داران حمله کنندودست به آتش سوزی وتخریب وغارت بزنندواین کار را بحساب مردم بگذارند...».

شیخ مصطفی رهنما(بانی جمعیت مسلم آزاد):چراهنوزدرباره موسی صدرسکوت می کنند؟

بیانیه حوزه علمیه قم درباره انتشارلیست های سیاه:

«دراین اعلامیه ضمن اشاره به نهضت پیروزمندانه ملت تاکید شده است:به نظرمی رسدرژیم شیطانی ازگذشته عبرت نگرفته ونغمه تازه سازکرده است.گاهی باجعل لیست های سیاه شایعه پراکنی همراه نام خائین معروف مارکدارخودافرادبی پناه واحیانابعضی ازمردمان شریف ومبارزوخدمتگزارراهم فاش ووابسته رژیم معرفی می کندوگاهی هم مزدوران خودرابه لباس مردم درمیان مردم می فرستد».

آیت الله طالقانی:انقلاب اسلامی ایران جهان راتغییرمی دهد:

«آیت الله طالقانی درشب اربعین99درمسجدهدایت خطاب به انبوه جمعیتی که برای سخنرانی ایشان درشب اربعین اجتماع کرده بودندضمن تشریح عدالت اسلامی به بسیاری ازمسائل روزنهضت پاسخ گفتند:...وقتی بت ازذهن بشرزدوده شد وتوحیدخالص جای آنراگرفت،بت های بیرونی چه ماه باشد،چه آفتاب،چه شاه باشد،چه قهرمانها،ازمیان خواهندرفت..«امروز این نهضت،این نهضت عظیم که درکشورما مشاهده می شود،نتیجه کارافراد،اشخاص ومکتب معینی نبود،قهرمان پرستی هانبود،حزب هانبود،نتیجه یک آزادی است برای همه مردم ».

نامه سرگشاده به بختیار(ازناصرمکارم شیرازی):

«دولت شما فقط یک عیب دارد!درست است که شما مرغ طوفانید،امااین بارطوفان نیست؛«صاعقه»ی آتش زاست باید ازآن اندیشه کنید!».

 امام خمینی:

«ماوارث یک مملکت ویران هستیم.شاه رابایدبه ایران برگرداندوثروت هایش راپس گرفت».

آیت الله خوانساری:

«مسئولیت کودتای نظامی برعهده آمریکاست».

آیت الله طباطبایی قمی:

«شبها به مغازه های مشهددستبرد می زنند».

پیام حضرت آیت الله منتظری به مناسبت حوادث اخیرشهرهای ایران وچهلم شهدای اصفهان ونجف آباد:

«مسلمانان باید صفوف خودرافشرده ترسازند».

2بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

آیت الله حسن سعید(کتابخانه مدرسه چهل ستون،مسجدجامع تهران):«اسلام ومبانی حکومت آن!

«درحکومت اسلامی نظارت دراجرای دستورهای الهی  بامردم است...نظام عادلانه  اسلام هیچگونه حقی راتضییع نمی کندوهمه افرادبه سهم خوددرحکومت اسلامی بهره مند می شوندوکسانی که این طرز حکومت راندیده ویانشنیده اندویابررسی دقیق نکرده اند،می ترسندبه حقوق آنها لطمه ای وارد آیدیاازقافله تمدن دور بمانند.درصورتی که اسلام آنچنان نظام عادلانه گسترده است که حتی حیوانات و نباتات وجمادات ازعدل آن برخوردارگشته اند...».

آیت الله مکارم شیرازی:«ازیک فاجعه خونین جلوگیری کنیم(مقاله):

«...بسیارخوش باوری وحتی ساده لوحی  و حماقت لازم است تاتصور کنیم بازگشت به وضع سابق امکان پذیراست».

3بهمن ماه 1357روزنامه کیهان

«حضرات آیات،حاج شیخ بهاءالدین محلاتی وحاج سیدعبدالحسین دستغیب ازمراجع بزرگ تقلیدشیعیان مقیم شیرازضمن صدور بیانیه هایی اظهارات دکترشاپور بختیاررا درپشتیبانی ازدولت راقویاتکذیب کردند».

آیت الله طالقانی:(سخنرانی درمسجدهدایت):

«...هی پشت سرهم می نویسند،روزنامه،نامه سرگشاده،نامه ی خصوصی که آقا به مااجازه نمی دهندماهم دادی بزنیم،فریادی بزنیم،حرف بزنیم.اساسا مطلب این است که می توانندخودشان راهماهنگ کنند؟مساله دیگر،درعین اینکه من درزندان وبیرون زندان به فداکاری این جوان های چپ گراکه به نظر من اندیشه ووجدان و محرکشان همان آزادی بوده،بعللی وعوامل داخلی ودیگر عوامل بین المللی به چپ کشیده شده اند،جان داده اند،فداکاری کرده اند،خون داده اند،مابه آنهااحترام می گذاریم،چون این اندیشه ازفطرت ووجدانشان برخاسته.چون انسان برای اینکه بخواهد مکتبی فکر کندمن خودم رابه کشتن بدهم زجربکشم زیرشکنجه مخوف وجانگداز جان بدهم برای اینکه کارگران برای50سال دیگربتوانندکار،خانه های خودشان را بدست آورند...آیا این عقل است؟نیست.مطابق مکتب است؟نیست.ولی مطابق وجدان است.وجدان هایشان اینهارابرانگیخته.یک دین مشخص روشن محرک ندیده اند ودین اوهام وخرافات آنهارامنحرف وناراضی کرده،ناراضی ازآزادنبودن راهم احساس می کردند،خوب کجابروند؟همین آقایان افسرهای توده ای درزندان خودشان بارهامی گفتند:مامکتبی ندیده ایم.وسیله ای برای فریادکشیدن نداشتیم،به حرب توده پیوستیم واین مساله رابازهم بگویم من بشخصه به این جورمردم فداکار ومقاوم که کشته داده ند،25سال،30سال درزندان بودکه ازجهت انسانیت نه ازجهت مکتب و وابستگی به مکتب خاص به آنهااحترام می گذارم.ولی جوان های ما،فرزندان من، دانشگاهی ها،اساتیدی که به من نامه می نویسیدآخراین مساله کمونیسم هم تجربه بدی نشان داده،می توانیم منکر بشویم؟تومی گویی من نیستم،اوبود،کی بود،کی بود،من نبودم...این تجربه بدی است که ملت ماداردوالاازجهت فکر،لااکراه فی الدین.من اعلام می کنم حضرت آیت الله العظمی خمینی اعلام می کند،قرآن که ماشاگرد مکتب این کتاب هستیم،اعلام می کند:لااکراه فی الدین،قدتبین الرشد من الغی.هرکه هرچه می خواهدبگوید.هرمسلکی آنهایی که می ترسندازاینکه دیگران درمقابل اندیشه هایشان حرفی نزنندکاری نکنند،یاآزادی نمی دهند،برای این است که ازنارسایی مکتب شان می ترسند.اسلامی که می گوید:قدتبین الرشد من الغی دیگربرای چه وحشت داشته باشیم؟».

امام خمینی درمصاحبه باکیهان:

«درحکومت اسلامی دیکتاتوری وجودندارد...راهی راکه باید برویم در بهشت زهرا اعلام می کنم...»

آیت الله طالقانی:

«اگرارتش کودتا کند،مردم مسلح می شوند».

3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

مصاحبه اطلاعات باامام خمینی:

«متن مصاحبه ازروی نوار بطور کامل ودقیق پیاده شده...برای نخستین بارجزئیات سیاست جمهوری اسلامی بطور مستقیم وبدون واسطه خبرگزاری ها ونقل قول از نزدیکان،اززبان امام خمینی درشماره امروز:...دراینجاخبرنگار کیهان سوال کرد:بعضی ازگروه های کوچک طی نامه وتلفنی به ما می گویندکه مااززیرچکمه استبداد به زیر نعلین استبدامی رویم!

ج:آنهاعمال شاه هستند.آنهائی که این حرف هارامی زنند سالهاست که می زنندو این هاراهم شاه به آنها دیکته کرده است.وآنهاهم برای شما می گویند برای اینکه می خواهندشاه رابرگردانند.به آنهابگوئید شاه دیگربرنمی گرددوشمااگرحکومت اسلامی راببینیدخواهید دیددیکتاتوری دراسلام اصلن وجودندارد...دراینجاخانم نوشابه امیری خبرنگار کیهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این است که نهضت مایک نهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی کردندنشان دهندکه عقب مانده است.فکر می کنید به نظرشماآیازنان ماباید حتماحجاب داشته باشند.مثلاچیزی روی سر داشته باشندیانه؟حضرت آیت الله خمینی درپاسخ فرمودند:«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمی دانستم که شمامی خواهید بیائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست که اسلام مترقی است که به مجرد اینکه شماآمدیداینجااسلام مترقی است!مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زن هایامردهای ماخیال کرده اند!مترقی کمالات انسانی ونفسانی  است وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نه اینکه سینما بروندودانس بروند.واینهاترقیاتی است که برای شما درست کرده اند.وباید بعداجبران کنیم.شماهاآزادیددرکارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح است بکنیدوهمه ملت دراین زمینه هاآزادند.امااگربخواهندکاربرخلاف عفت بکنندویامضربه حال ملت وخلاف ملیت بکنند،جلوگیری می شودواین دلیل برمترقی بودن است.س:نقش زنان درحکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟آیامثلادرامورکشورهم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیاقتی نشان دهند؟«:درمورداینگونه مسائل حکومت اسلامی تکالیف رامعین می کندوالان وقت اظهارنظردراین زمینه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای دادن ورای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمی چون مردان دارند.ماهمه گونه آزادی رابه زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامی می گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».

آیت الله سیدعزالدین حسینی(امام جمعه مهاباد)دریک بیانیه شدیدالحن:

«ماآزادیخواه هستیم.نه تجزیه طلب.تجزیه طلبی ونفاق رامحکوم می کنیم».

4بهمن ماه1357روزنامه کیهان

دکتربهشتی(سخنرانی):

«...اسلام دین آزادی است،آزادی کسی راسلب نمی کنیم...من این جاباصراحت می گویم:ای هموطن مارکسیست یاماتریالیست،لیبرالیست،اگزیستانسیالیسم و دیگرایسم ها.وای هموطن مسلمان رزمنده،همه باهم برای مدتی قابل ملاحظه یک صدایک نفس پیوسته درادامه مبارزه ارزنده ای که آغاز کرده ایم،جلوبرویم...مطمئن باش باکمال آزادی درفضای پاک ازهرنوع سانسوری ودیکتاتوری(نه دیکتاتورتاج،نه دیکتاتورعمامه ونعلین)بهترین زندگی برادرانه راخواهیم داشت...امیدمن این است که کیهان،اطلاعات،آیندگان ومطبوعات دیگر،درمحورآزادی قرارگیرند.امابایک نوع هدایت و رعایت موقعیت.من ازشما می خواهم آزادانه موقعیت رابشناسید.ورعایت کنیدواجازه بدهید برسرشناخت موقعیت هاباهم به سخن بنشینیم ممکن است درتشخیص موقعیت بین شماودوستان اختلاف نظری باشد...واگریکجادیدیدبین رهبری و نظر شما،یاگروه معدوددیگراختلافی وجوددارد،این اصل رابپذیریدکه درمسیرمبارزه آنجاکه مساله به رهبری مربوط می شوداولویت بانظررهبری است».

«جامعه روحانیت تهران امروزدراعلامیه ای ازمردم درخواست کردازدرگیری باتظاهرات ساختگی روزپنج شنبه بپرهیزند».

آیت الله ناصرمکارم شیرازی:10اصل پیروزی انقلاب!(مقاله):

«...سهم همه گروههادرانقلاب ایران باید محترم شمرده شود...به گفته روزنامه منتفذومعروف«لوموند»،انقلاب ایران غرب راواداربه تجدیدنظردرباره ی اسلام ونگاه مجددی به شرق کرده است.واین جمله کوتاه روشنگرابعادانقلاب ماست!...1-اجازه ندهیم هیچ عاملی وحدت خیرکننده نهضت مارابرهم زند2-...باید پیش ازآنکه دیگران ازماانتقادکنند،خودمان به انتقادازخویش بپردازیم...3-باید ازهدردادن نیروها،بشدت بپرهیزیم4-همه چیزبایددرزیرچتررهبری قرارگیرد5-برای حفظ همبستگی صفوف مبارزه باید سهم همه گروه هادراین انقلاب مقدس محترم شمرده شود6-یکی ازموانع بزرگ این راه،پخش شایعه است.بایدهم اکنون یک ستاد«خبری»ویک گروه تحقیق آزموده تشکیل گرددکه اخبارصحیح راتائیدوازپخش شایعات باشجاعت جلوگیری کند7-دراین مبارزه که گذشته ازجنبه ملی،چهره ی اسلامی روشنی دارد،باید توجه داشت که برای پیشرفت کارحتمااز«وسائل مشروع»استفاده شود8-بایدبرای بالابردن سطح آگاهی همه مبارزان درباره هدف های مبارزه حداکثرکوشش رابه عمل آوریم..9-باید بایاس ونومیدی مبارزه کنیم1-آمادگی برای آینده نیز یکی ازمهم ترین وظایف مااست».

آیت الله صالحی کرمانی:

«دولت بختیارراغیرقانونی اعلام کرد».

آیت الله العظمی شریعتمداری:

«سکوت دلیل رضایت ازدولت بختیارنیست!».

حضرت آیت الله خوانساری:

«انقلاب رافدای اختلاف مشرب نکنید!».

امام خمینی:کارتردشمن شماره یک مردم ایران است:

«این مطلب راهفته نامه معتبرتمپوچاپ اندونزی،منتشرکرده است.این هفته نامه در مصاحبه اختصاصی که درپاریس باآیت خمینی به عمل آورده،درشماره اخیرخودبه نقل ازوی نوشته است:وظیفه مردم آمریکااست تاازدولت ورئیس جمهوری خوددر مورد کمک وپشتیبانی ازشخصی چون شاه توضیح بخواهند».

آیت الله خمینی پاسخ داد:

«کارترودیگرمشاورانش دشمنان شماره یک ایران هستند».

«یکی ازهمراهان رمزی کلارک-وزیزپیشین دادگستری سابق آمریکا-درپاریس به خبرنگاران گفت:امام خمینی درپیامی که توسط رمزی کلارک برای دولت آمریکا فرستاده 3خواست زیرامطرح کرده  است:1-آمریکادرایران مداخله نکند20سیاازمداخله درایران خودداری کند3-آمریکاازشاه حمایت نکند».

4بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

آیت الله سیدمحمدشیرازی:

«درحکومت اسلامی نه فقر وچوددارد،نه فقیر».

5بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«حضرت آیت الله حاج سیدمحمدصادق روحانی،ضمن صدوربیانیه ای،مخالفت خودرابا دولت بختیاراعلام داشتند».

«عصردیروز،این اعلامیه ازمنزل آیت الله طالقانی به امضای ولی الله چهپورصادرشد:

«به اطلاع عموم می رساندکه ازمنزل حضرت آیت الله طالقانی تاکنون به هیچکس به منظورجمع آوری کمک های مالی ازاعم جنسی ونقدی ازادارات دولت، کارخانجات،شرکت هاویاهرموسسه ای اعم ازبخش خصوصی ودولتی ویاهرموسسه دیگرماموریتی داده نشده است...».

م.مجتهدشبستری:هویت انقلاب ایران چیست؟(مقاله):

«...انقلاب اسلامی ایران:1-مااکنون خوب می فهمیم که چراروشنفکران اصیل جوامع استعمارزده فریادمی زدندکه الگوهای تفسیر وتعبیرغربی راکناربگذاریدومکانیسم و قوانین وتحولات وانقلابات این جوامع راازبطن حرکت خوداین جوامع بدست آورید. دمکراسی غربی«میوه آزادی وبرابری است»که درسرزمین جوامع غرب روئید،امااین میوه نه طعم داشت ونه عطرونه نیازمبرم میلیون هاانسان غربی رابه تغذیه ازیک معنویت واصالت انسانی برآورده ساخت...این میوه حنظل ازآب درآمدوتلخ وتهوع آور. روشنفکرانی چون مارکوزه،سوماخرر،واریک فروم درکتاب جدیدش بنام داشتن یابودن، بیماری این نوع ازدمکراسی مکاروفریبکاررابخوبی نشان داه اند. سوسیالیسم هم یک پدیده منهای ارزشهاست درهمین معنااست...».

آیت الله طالقانی:

«بین سران مذهبی شیعه اختلاف نظرمهمی وجودندارد».

5بهمن ماه 1357روزنامه اطلاعات

سیدهادی خسروشاهی(ازحوزه علمیه قم):چگونه همه انقلابی شدند؟

«...اکثریت بلااتفاق مردم ماازچگونگی مبارزات حضرات جزنهضت آزادی ایران وچندنفر ازافرادمومن جبهه ملی اطلاعی دردست نداردوبسیاربجاست که آقایان باضافه آنهائی که باصطلاح نبرد مسلحانه رابه عنوان تنهاراه رهایی پیشنهادکرده اند، اسناد ومدارک مبارزات خودرامنتشرسازندونقش خودرادرروشنگری مردم توضیح دهند.تا مردم ایران لااقل بدانندکه آقایان درطول 30سال مبارزه...چه کارهائی علیه امپریالیسم غارتگر وایادی آن درداخل انجام داده اند؟...وگرنه باعکس یادگاری گرفتن درزیرعکس دکترمصدق یاسپر کردن نام مارکس ولنین نمی توان برملتی مسلمان حکومت راند...».

8بهمن ماه1357روزنامه کیهان

 نه دهم طرفداراران بختیارروحانی هاهستند!

«شاپوربختیارچندی قبل اعلام کرده بود که نه دهم روحانیت طرفداراو هستند. در راهپیمایی ذیروز،به ظنزگروهی اسم 6تن راکه نام روحانی دارند بدینگونه برروی پلاکارد نوشته بودند:منصورروجانی(وزیرزندانی)،گلوریاروحانی(خوانند)،انوشیروان روحانی(آهنگساز)،فوادروحانی(کارمندشرکت نفت)،تقی روحانی(گوینده رادیو)، سپهبدروحانی(مجلس)،سرتیپ روحانی و...میرازفشنگ خان روحانی».

آیت الله منتظری:بجای انتقام جویی فردی،چماقداران راشناسایی کنید!

«...چنانکه شنیده شده،دراطراف نجف آبادچندبچه خردسال راکشته ووانمودکرده اندکه مردمندکه چنین واکنشی نشان می دهند.دراین رابطه لازم است تذکردهم با توجه به حساس بودن مرحله کنونی جنبش واینکه دشمن شکست خورده ازهیچ کوششی برای فرصت تدارک نیرووبازیافتن رمق تازه خودداری نمی کند،برادران غیور ومسلمان باید کاملا آگاه باشندوگرفتار حالت انتقام جویی نشوند».

اعلامیه آیت الله العظمی مرعشی:

«بستن فرودگاهها،عواقب وخیمی برای دولت دارد».

8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

سوال وجواب پسرامام خمینی بانماینده اطلاعات درپاریس(منصورتاراجی):

«حاج احمدآقاخمینی تنهاپسرامام خمینی راجوانی برومندمی یابم که متاهل است ودریک فرصت غیرمنتظره،فورامصاحبه راشروع می کنم:

س:درحکومت اسلامی آیاآزادی احزاب،بیان وعقیده وجوددارد؟

ج:ملاک جوازوعدم حوازآزادی،خیانت به دین وملت است.آزادی تاآنجاکه به علت خیانت نباشد،مانعی ندارد.ولی اگریک وطن فروش آزادباشدحزبی تشکیل دهدعلیه دین ودیانت وملت ومملکت تبلیغ کند،شدیداازآن جلوگیری می شود.

س:حزب توده آزادی فعالیت داردیانه؟

ج:سلام علیکم حال شما خوبه؟!

8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

بیانیه علامه نوری:

«آقای بختیار!قانون برای مردم است،نه مردم برای قانون».

9بهمن ماه1357روزنامه کیهان

امام خمینی:

«جزازفساد،ازهیچ چیز جلوگیری نمی کنیم».

«آیت الله خمینی علی امینی رانپذیرفت».

مقاله ای ازامام خمینی:

«حکومت اسلامی ازانواع طرزحکومت های موجودنیست.مثلااستبدادی نیست که رئیس دولت مستبدوخودرای باشد.فرق حکومت اسلامی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمهوری دراین است که نمایندگان مردم،یاشاه،دراینگونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند.درصورتی که قدرت مقننه واختیارتشریع دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است....معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین ازدست برود،ومابابی حالی دست روی دست بگذاریم که هرکاری می خواهندبکنند؟واگرکارهای آنهاراامضاء نکنیم،ردنمی کنیم.آیاباید اینطورباشد؟یااینکه حکومت لازم است؟...این خاصیت که عبارت ازعلم به قانون وعدالت باشد،درعده ی بی شماری ازفقهای عصرماموجوداست.اگرباهم اجتماع کنند،می توانندحکومت عدل عمومی درعالم تشکیل اگرفردلایقی که دارای این دوخصلت باشد،بپاخاست و تشکیل حکومت داد،همان ولایتی راکه حضرت رسول اکرم(ص)درامراداره جامعه داشت،دارامی باشد.وبرهمه مردم لازم است که ازاواطاعت کنند.این توهم که اختیاررات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشترازحضرت امیر(ع)بودیااختیارات حکومتی حضرت امیر(ع)،بیشترازفقیه است باطل وغلط است...همان اختیارات وولایتی که حضرت روسول ودیگرائمه اطهار درتدارک وبسیج تعیین ولایت واستانداران،گرفتن مالیات وصرف آن درمصالح مسلمان داشتند،خداوندهمان اختیارات رابرای حکومت فعلی قرارداده است.منتهاشخص معینی نیست.روی عنوان عالم عادل است».(این مقاله ازکتاب حکومت اسلامی نوشته امام خمینی انتخاب شده است)

آیت الله خمینی:

«درروابط ایران باکشورهاتجدیدنظرمی شود».

10بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«م.مجتهدشبستری(مقاله):

«...دکترعلی شریعتی،متفکربزرگ مسلمان یک تن بود،چگونه ندای او،طرزجهت گیری وبینش اسلامی اواینقدرتکان وتحول آفرید؟اوپنچ شش سال بیشترنگفت و ننوشت وصدافسوس که شهادت اوچون میوه زودرس همه راغافلگیرکرد.امااوبه اندازه نیم قرن درتفکروتجربه نسل جوان اثرگذاشت».

10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

آیت الله طالقانی:عمال دستگاه می خواهند جنجال مذهبی راه بیندازند!

«عده ای ازسکنه مسیحی خیابات هدایت امروز(9/11/57)به منزل آیت الله طالقانی مراجعه واظهارمی دارنددوشب است که درساعات بعدازحکومت نظامی عده ای در خیابان ماراه می افتندوشعارمی دهندمرگ برمسیحیان،که این کارمسلماتحریکی است درچهت بدبینی وشوراندن مردم علیه مسیحیان ودرنتیجه براه انداختن یک جنجال مذهبی».

دکترعبدالرضاحجازی:تضادهای ایدئوژیک؛(مقاله):

«...بی تردیداین جنبش گسترده جنبه اسلامی داردواین دمونتراسیون هاباراهپیمایی هاوتحرک وسرانجام هم جانبه شدن آن ازسوی مسلمانان بوده است.آنهایی که جنبش اسلامی رابه مذهب وغیرمذهبی!!تقسیم می کنندمی توانددازهمه ملت ایران دعوت کنندوبگویندافرادی که ایدئولوزی اسلامی راقبول نداردوایدئولوژی ماراپذیرفته اند،دردمونتراسیونی شرکت جویند تاکمیت وکفیت آن اجتماع آنارا باواقعیت های اسلامی ایران آشنا سازد».

10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

دکترسیدعبدالرضاحجازی:بازهم پیشداوری درزمینه جمهوری«اسلامی:

«باسپاسگذاری ازمقاله آقای دکترقاسم افتخاری،استادمحترم دانشگاه تهران،که درشماره8بهمن مرقوم فرموده بودند:..هنوزخطوط اصلی جمهوری«اسلامی»ترسیم نگریدده تانویسندگان ارجمندی چون آقایان دکتررحیمی،دکتربهاروحضرتعالی به داوری بنشینند.تردیدی نیست که حضرتعالی به دمکراسی وآزادی قلم پای بندهستیدونباید به مقاله جوابیه ی بنده به آقای دکتررحیمی باتعصب هجوم بریدوباصفت های غیرواقعی توصیفش سازید...شماخودضداختناق هستیدولی دراواخر مقاله خودملت ایران را بامفهوم ومنطق کلام ازخواندن کتابی که هنوز انتشارنیافته وهیچگونه داوری نمی توانید درباره ی آن داشته باشید،برحذرداشته اید.وبازمارایادآوراختناق های «جهنمی»دوره ی دکتاتوری رژیم ویاسانسورهای استالینی می فرمائید؟».

11بهمن ماه1357روزنامه کیهان

آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):

«اصول اساسی حکومت اسلامی:1-حق مشارکت مردم2-استفاده ازصاحب نظران درهررشته3-نظارت فقیه....آنهاکه مطبوعات رازیرفشار گذاشتند،مذهبی نیستند...در زمینه آزادی زنان وحقوق آنهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونه محدودیتی برای تحصیل یاانتخاب شغل برای آنهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله برای تبلیغ کالایایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل!ویاهرگونه کاری که به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمه بزندواورا به راه فسادبکشاند،جلوگیری می کند.در این نظام تمام آزادی های دمکراتیک پیش بینی شده،آزادی بیان،آزادی قلم،آزادی اندیشه وهرگونه آزادی دیگر.تنهاشرط این آزادی این است که به زیان جامعه ومخالف قوانین اسلامی نباشد.حتی پیروان سایرمکتب هاومذهب به هیچ وجه تحت فشار برای تغییرعقیده قرارنخواهندگرفت.صریحااعلام می کنم آنهاکه مطبوعات رادرذکر مطالب تحت فشارقرارمی دهند.قطعاازمانیستند.ساواک مخصوص رژیم های استبدای است نه یک رژیم دمکراتیک همچون اسلام».

مجله سپید وسیاه11بهمن ماه1357(ش11):

«طاغوت یعنی چه؟ازماههاقبل که ملت ایران مبارزه باحکومت سابق راشروع کرده بودوهم چنین درآگهی های تبریکی که درحال حاضربه خاطرپیروزی انقلاب در مطبوعات چاپ می شودکلمه طاغوت به صورت قدرت طاغوتی،رژیم طاغوتی، دستگاه طاغوتی،حکومت طاغوتی زیادبکاربرده شده ومی شودکه بدنیست معنی آنرانیزبدانیم.فرهنگ معین درمعنای کلمه طاغوت چنین می نویسد:طاغوت یعنی بت، جادوگر،ساحر،باطل وسرکش ازاهل کتاب».

11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«دراطلاعیه ای،آیت الله طالقانی حمله به روسپی خانه رامحکوم کرد»

14بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

آیت الله العظمی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامه آمریکایی پل تایمرسان):درحکومت اسلامی چه پست هایی به زنان داده خواهدشد؟

«انشاءالله حکومت اسلامی بوجودبیایدومناسب تقسیم شود،آنگاهببینیم چه پست هایی به زنان می رسد!».

آیااین درست است که زنان نمی توانندقاضی شوندودرپست قضاوت کارکنند؟

«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی است ومخصوصادریک جامعه اسلامی اهمیت آن زیاداست.وبه نظرماچنین پستی برای زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد...آیانماینده دادستان که بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیاج به پزشک یا قاضی داشته باشدمی توانددرچنین پستی کارکند؟زنان بارقت قلب ولطافت جسمی وروحی که دارنداینکارباطبیعت جسمی روانی آنهاسازگارنیست واین مطلبی است بسیارروشن که زن طبیعتا موجودی است لطیف وسریع التاثیرونه تنهادرپست قضاوت نمی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمین مشکل وجوددارد...ازشما که اهل آمریکا هستیدسوال می کنم درمملکت خودشما تاکنون36یا37رئیس جمهوری داشته ایدچندنفرازآنهازن بوده است؟یااکنون درایالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارویافرماندارورئیس شهرداری ورئیس کلانتری وغیره زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان که زیربنای یک جامعه اسلامی است».

14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«من دولت تعیین می کنم-خمینی».

نخستین دادگاه شرعی درتبریزتشکیل شد:

«اولین دادگاه شرعی درتبریزتوسط آیت الله عبدالحمیدواعظی وآیت الله هاشمی حکم آبادی وحجت الاسلام وحدت تشکیل شدازکشته شدن 3تن ازاهالی قریه چله خانه جلوگیری شد.این 3تن متهم به ایجادخانه فسادبودواهالی قریه تصمیم به قتل آنان گرفته بودند».

15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره تقش زن درحکومت اسلامی:

آیادرسیستم حکومت اسلامی زنان حق شرکت فعالانه دراموراجتماعی دارند؟

«فکرنمی کنم درمساله مربوز به حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان درمشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست....ولی فکر نکنید که مفهوم این سخن آن است که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند....»

بعضی می گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح می دهیم حکومت اسلامی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟

«حجاب اسلامی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی برای زنان ما بخود گرفته است.هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادرآنگونه که بعضی گمان می برندنه عیب است ونه مانع کار».

درمورد تعددزوجات بعضی هامی پرسند آیادرسیستم حکومت اسلامی باردیگر به دوران تعددزوجات وتشکیل حرم سرابرای مردان بازمی گردیم؟

«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست که مردان به عنوان هوس دویاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».

آیازنان می توانندمجله مربوط به خودداشته باشند؟

«چرانمی توانند؟منتهامجله ای که آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخودنگیرد...مجله ای که فکرزنان رابالاببرد ..کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آنهامی گوید:«ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»یعنی زنان به همان اندازه که درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مهدی شجاعی)

15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

آیت الله خمینی:

«اگرمردم قبول کردند،رژیم جمهوری خواهدشد».

16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

آیت الله شریعتمداری:اختلافات جزئی بزودی حل می شود!

«آیت الله شریعتمداری دیروزدراقامتگاهش درقم اظهارداشت:بین آیات عظام اختلاف اساسی وجودندارد.نکات جزئی که مورداختلاف است،طی بحث وگفت وگوهایی که دروزهای آینده خواهیم داشت،حل خواهدشد».

آیت الله طالقانی:«قطع درختان وتصرف اراضی به جنبش خلق لطمه می زند!

«دیروزازسوی آیت الله طالقانی اطلاعیه ای انتشاریافت:...1-ازسراسر شمال، خصوصانواحی مرکزی شمال گزارش می دهندکه عده ای فرصت طلب که هیچ احساسی درمقابل نهضت وانقلاب خلق ستمدیده ایران نمی کنندبججن جنگل افتاده مثل اسلاف تاراجگرخودبسرعت بقطع اشجاروتصرف اراضی پرداخته اند...».

17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

آیت الله طالقانی(درمصاحبه باخبرنگاران داخلی وخارجی):حکومت اسلامی درانحصار هیچکس نیست!

«...آنگاه خبرنگارفرانسوی سوال کرد:درجمهوری اسلامی بهر برداری ازسرمایه آنچنانکه درسیستم های سرمایه داری متداول ومطرح است آیامجازاست،یاخیر؟»

«ج:دراسلام نه استعماراست،نه استثمارونه استحمار».

«س:بنابراین منظورتان این است که تمام بهره احتمالی باید بطورمساوی تقسیم شود؟».

«ج:هرکسی به اندازه کارش،زحمتش،استعدادش،ودرجای خودش واین معنای همان قسطی است که قرآن به آن تکیه می کندکه مسلمانهاموظفنداقامه قسط کنند».

«س:آیامی توانیدنمونه ای ازحکومت اسلامی راکه وجودداشته،یابایدداشته باشد،یا وجودداردذکرکنید؟».

«س:نمونه کاملش درعصرپیغمبراکرم بوده وتاحدودی درعصرخلفابوده وبازکاملترش در چندسال حکومت علی بوده است...».

17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«آیت الله خمینی: به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».

 امام خمینی:

«احتیاجی به رفراندوم نیست؛لیکن برای آنکه بهانه هاتمام شوداین کاررامی کنیم».

 امام خمینی:

«مخالفت بابازرگان مخالفت باشرع است وجزایش بسیارزیاداست...مجلس موسسان که تشکیل شد،جمهوری اسلامی رابه رفراندوم می گذارد.مهندس بازرگان مردی است فاضل،متدین،وامین به دولت».

 18بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

استبداد،اتهام بزرگ روز!(یادداشتی ازآیت الله مکارم شیرازی):

«چرادشمن مارامتهم به استبدادمی کندوچه کنیم تابه استبدادمتهم نشویم؟».

19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

بیانیه آیت الله العظمی خویی:عدم التزام به قانون اساسی اوضاع اسف بارامروزی راسبب شد!

«آیت الله خویی طی بیانیه ای ازدولت خواست که ازتجارب تلخ گذشته وحال استفاده کرده ودرمقابل خواسته های مراجع تقلید تسلیم باشند».

«امام خمینی:قدرت مردم پیروز خواهدشد».

21بهمن ماه1357روزنامه کیهان

م.مجتهدشبستری:انقلاب اسلامی ایران،(مقاله):

«جمهوری اسلامی باید عدالت سیاسی واقتصادی رامتجلی کند...دوگروه بایدحتما درتفکرشان تجدیدنظرکنند:یکی آن گروه مسلمان که تصورمی کنندجمهوری اسلامی یک نسخه ازپیش نوشته شده داردودیگری آن گروه که معتقدندتاجزئیات یک سیستم حکومتی روشن نباشد،نبایدمردم رابدان دعوت کرد؛به هردوگروه می گوئین توقع معلوم بودن جزئیات یک سیستم حکومتی یک طرزتفکرتقلیدی است؛اسلام مردم رابه آفرینندگی،یعنی اجتهاددعوت می کند....».

21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

آیت الله طالقانی:

«مردم ایران نمی تواننددرباره فلسطینی هابی طرف باشند».

«آیت الله خمینی من هیچ سخنگویی ندارم».

22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

آیت الله خمینی:

«به اعلامیه حکومت نظامی اعتنانکنید...تعرض غیرانسانی گارد را محکوم می کنم... تصمیم آخررامی گیرم ومسئولیت آن بامتجاوزین است».

«آیت الله طالقانی ازجنگندگان خواست به سربازخانه ها بازگردند».

«روزجمعه به دعوت حجت الاسلام شیخ علی اکبرمکارم رضوانی یک راه پیمایی مسلحانه درفیروزآبادبرگزارشد».

23بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

آیت الله العظمی شریعتمداری دربیانیه ای که ازرادیو وتلویزیون انتشاریافت اظهارداشت:

«غیرنظامیان ایرانی حامل اسلحه نباید ازسلاح هایشان بدون اجازه رهبران مذهبی استفاده ک

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]