چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
محمد شوری

 

 از زمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعینا از روزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

درشماره بعد حرفهای تلفنی مردم  منتشر می شود

محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)بهمن1394

16دی ماه1357روزنامه کیهان:

بختیار:

«امیدوارم آیت الله خمینی این افتخارر ابمابدهندکه هرچه زودتربه ایران بازگردند...

به اسرائیل وافریقای جنوبی دیگر نفت نمی فروشیم...

ساواک وچند وزارتخانه منحل می شود...

درصورت عدم وابستگی به خارج،سازمان های سیاسی ممنوع می توانند فعالیت کنند...».

17دی ماه1357روزنامه کیهان

شاه:

«اگربرای استراحت به خارج بروم،شورای سلطنت تشکیل می شود...

کلیه زندانیان سیاسی تاهفته آینده،آزادمی شوند...

 مردم فکر می کنندباکناره گیری من همه چیزدرست می شود؛بدون شاه اروپا 3ماهه می میرد...».

بازرگان:

«گلوی استبداد،دردست کارگران نفت است...دشمن سعی می کند ستون پنجم درداخل کشور ایجادکند».

دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:

«ژنرالهایی که فرمان گلوله باران بیماران وکودکستان هارادادند...مامُصرانه مجازات سریع کسانی راکه در ایجاد فجایعی نظیرقزوین ومشهدوکرمانشاه وشیرازو سایر شهرهادرسمت فرماندهی دست داشته اند خواستاریم».

حسین مکی(مصاحبه):

«س:نظرتان درباره دولت غیرنظامی آقای دکترشاهپور بختیار چیست؟

ج:اولا درکابینه جدیدافرادی که سوابقی درمبارزات ملی وآزادی خواهانه مردم ایران داشته باشند،اسم وقیافه آشنایی وجودندارد. ثانیا:آقای دکترشاهپور بختیارگفته اند از همکاران نزدیک آقای دکتر محمد مصدق و از اعضای جبهه ملی بوده اند،تا آنجاکه من می دانم درآن جبهه ملی که عضو و دبیرآن بوده ام،ایشان عضویتی نداشتند. حال این چه جبهه ای بوده است که آقای دکتر بختیار عضوش بوده اند،من آنرا نمی شناسم. این وضع شعرو مثلی را برای من تداعی می کند که خشت اول چون نهدمعمار کج،تاثریا می روددیوارکج».

«دکترسیروس آموزگار،وزیرمشاوروسرپرست وزارت اطلاعات که عضوسندیکای نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات است،برای نشان دادن انضباط سندیکایی،قبل از رفتن به وزارتخانه به روزنامه اطلاعات رفت».

سنجابی:«تکرار28مردادبرای همه زیان دارد».

نامه دکترخلیل آذر به شاهپوربختیار:آخرین حرف باملت!

«برادرعزیز آقای دکترشاپوربختیار،ملت وکشورایران درمخوف ترین پرتگاه تاریخی خودقرارگرفته است.دراثرکوچکترین اشتباه امکان دارد اشغالگران واردکشور و میهن و ملت راتجزیه ومتلاشی نمایند.تائیددوباره وتمایل مجلس وحتی تائیدارتش ایران و آمریکاوسازمان سیاضامن موفقیت دولت شما نخواهد بود».

دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:

«آقای بختیارشماواسطه اعاده دوباره آن تسلط جهنمی نشوید».

نامه غلامرضانیک پی(شهردارسابق تهران)اززندان،به نخست وزیر،بختیار:

«معاون حکومت نظامی به زور از من استعفاگرفت».

خسروداد،درمصاحبه بافیگارو:

«اگربختیارمانع خروج اعلیحضرت نشودقبرخودش راکنده است».

کیسینجر(وزیرخارجه سابق آمریکا):

«اوضاع ایران به کشورهای اسلامی سرایت می کند».

درطول دوماه:«13میلیاردتومان ارز توسط 175فرازکشورخارج شد.درمیان خارج کنندگان ارز،نام چندتن ازافرادخاندان سلطنت وبسیاری ازشخصیتهای سیاسی دیده می شود».

هاشمی،دادستان سابق تهران:

«دولت نطامی مانع انتشارلیست خارج کنندگان ارز بود».

«دادستان تهران،خروج ارزغیربازرگانی از سوی 102تن ازشخصیت های  عالی  رتبه مملکت به خارج ازکشورراموردتائید قراردادواین گروه ازخارج کنندگان ارزراممنوع الخروج اعلام کرد».

«افشای لیست175تن ازمقامات مملکتی-که درطی ماه های شهریو ومهر سالجاری هریک حداقل ده میلیون تومان ارزغیربازرگانی به خارج منتقل کرده بودند-ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی صورت گرفت...دراین لیست نام بسیاری ازشخصیت های مهم سیاسی،اجتماعی واقتصادی آمده بودوهم چنین اضافه شده بودکه درطی این دوماه17اعتباربارمزسیاسی به حساب های اختصاصی دربانک های کشورهای سوئیس،فرانسه وآمریکا به ارزش 3750میلیون تومان حواله شده است.دراین لیست پرویزثابتی«مقام امنیتی»135میلیون تومان ارز ازکشورخارج کرده است.دراین لیست اسامی:شهریار،شهرام،وشهزادپهلوی نیا(ازخانواده سلطنتی)که جمعا1085میلیون تومان ارز خارج کرده انددیده می شود. دکترآزمون،وزیرمشاوردولت شریف امامی، رسول رحیمی،منصوریاسینی وحبیب القانیان نیزازجمله خارج کنندگان ارزغیر بازرگانی هستند.دراین لیست نام ارتشبدغلامعلی اویسی فرماندرنظامی سابق تهران نیز 280میلیون تومان ارزخارج کرده است،دیده می شود».

اسامی منتشرشده کارکنان بانک مرکزی درزیر آمده است:

احمدمقدم(54)،رسول رحیمی(82)،مهندس سیروس ارجمند(95)،غلامعلی سیف ناصری(23)،سبهبدخسروانی(57)،دکترسیدحسن امامی(21)،ابوالحسن دیبا(182)، حبیب لاجوردی(52)،دکترجهانشاه صالح(37)،دکترمحمدحسن دیبا(44)، سبهبد دکتر ایادی(270)،نوری اسفندیاری(80)،احمدکاشانی(85)،علی نیک پور(221)،احمدبنی پور(26)،جعفرمنصوریان(21)،فاطمه خزیمه اعلم(37)،دریادارظللی(37)،هوشنگ اربابی(32)،مهندس حسن رمزی عطایی(35)، اصغرطلایی(35)،مینایی(15)، مصطفی قلی رام،(23)،دکترضیاءالدین امینی(27)،احمدوهاب زاده()،هوشنگ ثابتی(17)،سرتیپ مجیداعتمادمقدم(22)،شهریاررضایی(186)،احمدعلی خرم(79)، منصوریاسینی(78)،مهندس فاروق فرمان فرمانفرمائیان(47)،فرشید اسفندیاری(32)،محموداخوان(47)،مهردادپهلبد(223)،محسن رها(21)،محمدتقی برخوردار(21)،حسن سمیعی(41)،دکترمنوچهرشاهقنی(51)،جعفراخوان(62)،علی رضایی(374)،محمدعلی مفرح(5/172)،سیدمحمدلاجوردی(152)،حسن نمازی(71)، دکترطاهرضیایی(52)،رضانیازمند(12)،محمدخسروشاهی(459،علی ایزدی(28)، حبیب القانیان(192)،عنایت بهبهانی(21)،فرخ غفاری(17)،رضاشیخ بهایی(82)، سپهبدعلی محمدخادمی(64)،دکتررکن الدین سادات تهرانی(22)،ارباب رستم گیو(22)،فتح الله ستوده(17)،علی اصغرهدایتی(16)،دکترهوشنگ رام(42)، باقرعاملی(19)،ایرج مبشر(39)،هدایت الله ذوالفقاری(21)، امیر متقی(120)، هرمزقریب(57)،خزیمه علم(45)،فریدون اعلا(49)،مصطفی قلوه(82)، هژبر یزدانی(540)،ابونصرعضد(75)،محسن آزمایش(41)،حبیب اخوان(178)،بدرالدین مرعشی(5/42)،دکتر ایران اعلم(44)،هوشنگ تجدد(21)،همازهدای(41)،ایرج آریان پور(28)،احمدافخم ابراهیمی(20)،حسن کورس(28)،علی تقی علیخانی(21)، محسن رها(14)،اهپورشهبازی(21)،محمودجعفریان(19)،ابوالقاسم خرجو(37)، غلامرضاافخمی(139،سبهبداسماعیل ریاحی(27)،محمدعلی شیبانی(28)،عباس گیلان شاه(22)،امیرناصردیبا(51)،منوچهرآزمون(21)،داریوش همایون(18)،هوشنگ انصاری(480)،عبدالعظیم ولیان(62)،رستم امیربختیاری(42)، داودامیرقاسمی(21)، سیف الله رشیدیان(185)،مریم پاشابهادری(5/47)،جمشیدبزرگمهر(48)،مصطفی فاتح(419،جمشیدخبیر(42)،ایرج وحیدی(41)،محمدهادی قوامیان(21)، غلام رضا کیانپور(37)،محمودخیامی(240)،سبهیدمحسن هاشمی نژاد(48)،ارتشبدحسن طوفانیان(280)،تقی مصدقی(57)، منصور روحانی(68)، ارتشبدغلامعلی اویسی(121)، سرلشگرمنوچهرمزین(370)، شجاع الدین شفا(70)، پرویز ثابتی(135)،خدادادفرمانفرمائیان(116)،شهریارپهلوی نیا(370)، پرویزصفاری(145)، آذرابتهاج(85)،یوسف خوش کیش(219،رضاقطبی(85)،منوچهرگنجی(36)،حبیب لاجوردی(210)،دکترجهانشاه صالح(42)،دکترشیخ الاسلامزداه(48)،ابوالفتح آتابای(72)،خسرواکمل(51)،ابوالحسن دیباج(34)،عزت الله یزدانپناه(33)، پرفسورانوشیروان پویان(53)،عبدالله ریاضی(45)،بهرام بهرامی(22)،دکترداود کاپمی(18)،شاهین برخورداریان(35)،همایون جبابرانصاری(29)،غلامرضانیک پی(52)،عبدالحسین سمیعی(38)منوچهرتسلیمی(27)،محمدظهیری  (28)، کامبیز اتابای(329،سبهبدبدره ای(38)،ارتشبدمحمد نصیری(380)،شهرام پهلوی نیا(430)، به تومان.بررسی لیست اعلام شده ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی ومقایسه آن با لیست تائید شده از سوی دادستان تهران نشان می دهدکه بیشتر آنانکه نامشان رادادستان اعلام کرده درخارج بسر می برند».

صرافی شیراز منفجر شد:

«معروف ترین صرافی شیراز متعلق به رجبعلی هوایی دیروز منفجرشد.صرافی هوایی که درابتدای بازاروکیل شیراز واقع است درتمام روزهای اخیر که شیراز در اعتصاب بسرمی برد،باز بود».

17دی ماه1357روزنامه آیندگان

متین دفتری:

«زندانیان سیاسی بدون هیچ قید وشرط باید آزادشوند...به جرم قتل دکترنجات اللهی،علیه شمس الدین مفیدی اعلام جرم می شود».

18دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«بختیاردریک گفت وگوی تلفنی بااطلاعات اعلام کرد:

«تکلیف فاسدان،جنایتکاران وکسانی که ملت مارا25سال هم ازنظرجسمی وهم از نظرروحی شکنجه کردند،همین هفته روشن خواهم کرد».

18دی ماه1357روزنامه آیندگان

متین دفتری:

«تعقیب شکنجه گران ساواک،بادادگستری است».

پژوهش محمدتقی دامغانی،احمدصدرحاج سیدجوادی وهدایت الله متین دفتری،درباره کشتارهای نجف آباددرتاریخ 21تا23آذرماه:

«ماموران عده ای چماقدارازدهات آورده وخوددرجلووعقب آنها تیراندازی می کردند...هرچه غارت کردید،مال خودتان!...شخصی مراتهدیدکردکه ازداوطبان خوت بگیرم،پرسیدم ازکجادستورآورده ای؟دوقبضه اسلحه کمری به من نشان داد وگفت:اینهادستورداده اند...نبی اللهی پاسبان،یکی زراکه می کشت،اسلحه ی خودرامی بوسید...به اهلی گوشزذمی شد که باید بین دین وامنیت یکی راانتخاب کنند».

19دی ماه1357روزنامه اطلاعات

نخست وزیر:

«200افغانی مسلح دستگیرشدند».

نخست وزیرگفت:

ا«عدام گروهی قطعی است».

20دی ماه1357روزنامه کیهان

اعلامیه دکترعلی امینی:

«شرایط درکشوربسیاروخیم واتحادلازم است»

«شرایط شرکت سنجابی درحکومت ملی».

بختیار:

«خروج شاه شرط نخست وزیری من بود».

20دی ماه1357روزنامه اطلاعات

سولیوان سفیرآمریکادرتهران طرفدارروش خشونت آمیزاست:

«مخالفان ویلیام سولیوان به این مساله اشاره می کنندکه سولیوان دیپلمات حرفه ای طرفداراعمال روش های خشونت آمیزدرجریان جنگ های هندوچین بودو هم اوست که پیوسته ازرژیم های دیکتاتورمورد حمایت آمریکاجانبداری کرده است».

پیام انسانی امام خمینی به ملت ایران:

«قتل وغارت اشخاص بنام ساواکی توطئه علیه نهضت است».

بختیار:

«جلوی خروج گروه کثیری ازرجال راگرفتیم.من نمی گذارم عاملان فساد از مملکت بگریزند».

«درصورتیکه ملت پیشنهادکندوموردتائید حضرت آیت الله خمینی قرارگیرد؛ «سنجانی:«حاضرم حکومت موقت راتشکیل دهم».

20دی ماه1357روزنامه آیندگان

سنجابی:

«تنهاراه خروج شاه ازکشوراست».

21دی ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«من به خودم اجازه نمی دهم بانظرات آیت الله خمینی مخالفت کنم».

داریوش فروهر:

«مردم هر کودتایی را به ضد کودتابدل خواهندکرد». 

21دی ماه1357روزنامه آیندگان

بختیار:

«ازارتش اطمینان گرفته ام؛کودتای نظامی بدترین راه حل  است».

23دی ماه1357روزنامه آیندگان

ونس:

«آمریکااحساس می کندشاه دیگر نقش مهمی درآینده ایران نخواهدداشت».

سرگردذوالفقاری:

«درحادثه نجف آبادمن مسئول نبودم».

24دی ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«بارفتن شاه مخالفت بامن کم می شود...اکثررهبران مذهبی داخل ایران ازمن پشتیانی می کنند.ولذامعتقداست که به محض رفتن شاه،مخالفین جضرت آیت الله العظمی خمینی ونیزجبهه ملی کاهش خواهدیافت».

سیدجعفربهبهانی:دولت بختیاربرای انحراف انقلاب ایران است!(مصاحبه):

«سیدجعفربهبهانی چهره ی سیاسی قدیمی ایران خواستار رسیدگی به شکایت، جنایات وخرابکاری هاوشکنجه هایی که طی سالیان درازدرایران صورت گرفته است،شد...بهبهانی که «مرد همیشه مخالف»دولت های25سال گذشته ایران لقب گرفته است،معتقداست دولت بختیار وشایعه کودتای نظامی تمهیداتی است که رژیم روبه زوال ایران به منظور انحراف مسیر انقلاب مردم مابکارمی برد...بهبهانی می گوید:نهضت ایران یک نهضت مادی نیست.بلکه قیامی است که برای رفع تحقیر و مذلت ملت دربرابراشغالگران خارجی ونوکران آنهابپاشده است.سید جعفربهبهانی درمصاحبه امروز خودبه جمهوری اسلامی اعلام شده از طرف امام خمینی اشاره کرد وگفت:قوانین مدنی،جزائی واقتصادی وقانون اساسی این رژیم تماماقوانین منطبق ومنبعث ازقوانین اسلامی می باشد».

کیهان وشما:305172

14بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«برای منافقان تبلیغ نکنید:من ازجوانان زمان ملی شدن صنعت نفت وروزگار زمامداری دکترمحمدمصدق هستم.اگرسن وسالی داشته باشید، می دانید که درآنزمان افرادی مانندشمس قنات آبادی،سیدجعفربهبهانی،کاشانی وحسین مکی وچندتن دیگربه انقلاب مردم پشت کرده وباگرفتن پول ازاربابان خارجی  ازپشت به مردم خنجرزدند.من به آزادی معتقدم بااین همه تبلیغ برای این افرادراجایزنمی دانم.زیرااین هامنافق هستندوبعیدنیست بازچهره شان را نشان بدهند و از نو انقلاب ملت ایران رادچارتزلزل کنند. منتظری».

24دی ماه1357روزنامه آیندگان

عبدالکریم لاهیجی:

«دادگاه خلق فقط یک سرگرمی است...رژیمی که خودغارتگرحقوق ملت است،نمی تواندعناصروعوامل خودرابه تجاوزمتهم کند...دادگستری یعنی مرجعی که نیکسون را ازقدرت پائین کشید...اگرنهضت مامبتنی بردواصل ایمان وایثارباشد،نه کودتاپیش خواهدآمدونه شبه کودتا!».

اخطاربختیار:

«نمی گذارم مسکودرایران اغتشاش کند».

25دی ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«رستاخیزی هادستم راشکستند».

ارتشبدقره باغی:

«پس ازرفتن شاه،ارتش کودتانمی کند...ملت،درکناربرادران ارتشی قراربگیرد. ما در شرایط جنگ داخلی بسرمی بریم».

بختیاردرمصاحبه رادیویی که درپاریس پخش شد،گفت:

«من سنگین تر ازآن هستم که بشودجاروبم کرد!».

دکترشمس الملوک مصاحب:

«من درلیست پرهیاهوی بانک مرکزی نیستم».

25دی ماه1357روزنامه اطلاعات

بختیار:

«دولت مراشورای انقلاب نمی تواندجاروکند».

26دی ماهر1357روزنامه کیهان

نامه سپهبدپرویزخسروانی:

«جناب آقای دادستان محترم تهران!چون براثرتراکم مسئولیت تاکنون فرصت نفرموده ایدکه باعطف توجه به تقاضاهای مکتوب مکرراینجانب نتیجه تحقیق ماموران دادستانی رانسبت به صحت وسقم مورد مذکوردرلیست منشرشده مربوط به صادرکندگان ارزهای غیربارزگانی درباره سپهبدخسروانی اعلام بفرمایند.وتازمانی که نظرمرجع رسمی ابراز نگرددهرزکس حثق داردبدلیل وسلیقه واستنباط شخصی شایعات راموردتعبیروتوجیه قراردهد».

زاهدی:

«شاه سه ماه دیگربازمی گردد».

بختیار:

«باآیت الله خمینی درتماسم!».

26دی ماه1357روزنامه آیندگان

ارتشبدقره باغی درگفتوگوی مطبوعاتی اطمینان داد:

«ارتش هرکودتایی راسرکوب خواهدکرد».

بختیار:

«به ارتش احترام بگذارید...آیت الله خمینی نقش«پیشوا»خواهدداشت».

27دی ماه1357روزنامه آیندگان

«ولیعهدایران رضاپهلوی که 18سال دارد،دیروزگفت:

«فکر می کند که پدرش به ایران بازگردد».

طارق عزیز،وزیرخارجه عراق،دیروزگفت:

«جریاناتی که درایران می گذردیک مساله داخلی است.مابه خواست مردم ایران احترام می گذاریم.خواهیم کوشید باهرقدرت قلانونی درایران همکاری کنیم».

27دی ماه1357روزنامه کبهان

شاه:

«مدت سفربستگی به حالت مزاجی من داردم.

27دی ماه1357روزنامه اطلاعات

نامه یک سرهنگ(ب.حامدی)به اطلاعات:کودتایی ممکن نیست

سپهبدبازنشسته حجت کاشانی:

«درایران می مانم تابه اتهام هایم پاسخ دهم».

 28دی ماه1357روزنامه کبهان

ولیعهد:

«اگرمردم بخواهندحاضرم کشور رااداره کنم».

دکترلاهیجی(سخنگوی جمعیت حقوقدانها):

«دربرخوردخونین اهوازحداقل 80نفرشهیدومجروح شده اند».

نامه ای ازسپهبدبازنشسته علی حجت کاشانی برای آگاهی ملت شریف:

«چندی است دربعضی ازجرایدبه مناسبت انتشاراشخاصی که مبالغی ازارز از کشورخارج کرده اند یاسو جریاناتی درسازمان های ورزشی اسمی هم ازاینجانب برده می شود...من درتمام این مدت سکوت کرده ونه چیزی می گفتم ونه نوشتم به تامیداینکه مراجع ذی صلاح قانونی».

کارترازامام خمینی خواستابه دولت بختیارفرصت بدهد:

«کارتردر کنفرانس مطبوعاتی گفت:آمریکاباآیت الله خمینی هیچگونه تماسی ندارد.وی گفت:مانظرخودراآشکارابیان می کنیم.آمریکاازطریق دوستانش درداخل وخارج باحضرت آیت الله خمینی تماس دارد».

28دی ماه1357روزنامه آیندگان

رضاپهلوی:

«اگرکردم بخواهندجانشین پدرم می شوم».

30دی ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«باسقوط من ارتش کودتا می کند...حاضرنیستم قدرت رابه آیت الله خمینی واگذارکنم».

شاه:

«اوضاع ایران روبه بهبوداست».

دکترابراهیم یزدی؛شرط برقراری رابطه بااسرائیل:

«تل آیو،خبرگزاری فرانسه-ابراهیم یزدی،یکی ازاطرافیان آیت الله خمینی دیروز درمصاحبه ای که بادونماینده روزنامه های اسرائیلی درفرانسه به عمل آوردگفت که رهبرشیعیان ایران دو ایرادعمده را براسرائیل واردمی آورد.یزدی گفت:که پیش ازهرچیز ازشاه حمایت کرده وساواک راتعلیم داده است.درجواب دوروزنامه نگاراسرائیلی که می گفتند هیچ شاهدی مبنی برتعلیم دادن ساواک بدست اسرائیلی هاوجود ندارد، ابراهیم یزدی جواب داد روزنامه های امریکایی این رانوشته اندوهمین شاهد کفایت می کند.ایراددیگر آیت الله نسبت به اسرائیل این است که فلسظینی هارا از سرزمین خودرانده است.دوروزنامه نگاراسرائیلی ازقول یزدی می نویسند:که اگر اسرائیل حقوق حقه فلسطینی هارابه آنها برگرداندما روابط عادی بااین کشوربرقرارمی کنیم».

30دی ما1357روزنامه آیندگان

امیرشاهی:

«مقصراصلی بحران پولی کشور،بانک مرکزی است.«مدیرعامل شرکت پس انداز وام مسکن درگفت وگوباآیندگان:مقصربحران بی پولی وبانکی که درچندماه اخیربه اوج خودرسیده است،بانک مرکزی است».

1بهمن ماه1357روزنامه کیهان

بازرگان:

«توافق ضمنی بین بختیارورهبران مذهبی وجوددارد».

بختیار:

«شاه قانون اساسی رانقض کرده است».

فاروق قدومی:

«سازمان آزادی بخش فلسطین باآیت الله العظمی خمینی تماس گرفت».

 

بختیار:

«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».

1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

قطب زاده:

«پس ازرفراندوم،جمهوری اسلامی تشکیل می شود».

1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

قطب زاده:کشکمش میان مذهبی ها وغیرمذهبی هاجزئی است!

«...اطرافیان آیت الله العظمی ازسوی دیگردرباره گزارش های رسیده ازتهران دایربراینکه مناقشه  هائی دربین مخالفان شاه بین غیرمذهبی هاومدهبی هابروزکرده است،تاکیدکردندهمبستگی جنبش مردمی همچنان به استواری گذشته وکشمکش های گزارش ده حوادث اخیرجزئی هستند».

وزیربهداری:

«درکدام مملکت برای خرید کامپیوترصدمیلیون دلارپرداخت می کنند».

«وزیربهداری ازمیلیاردهاسوأاستفاده پرده برادشت».

2بهمن ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«موضع نخست وزیری رارهانمی کنم».

 رمزی کلارک(وزیرسابق دادگستری آمریکا):

«آمریکاباید دست ازحمایت بختیاربردارد».

پیام شاپوربختیار،نخست وزیر:

«من سنگرراخالی نمی کنم».

مدیرعامل جدیدرادیووتلویزیون(امیرمسعودبرزین):

«قصدداریمورودحضرت آیت الله العظمی خمینی راازطریق رادیووتلویزیون مستقیماپخش کنیم.امااین بخش مستقیم موکول به همکاری کلیه کارکنان اعتصاب است».

تلفن دکتریزدی به کیهان:

«تلفنی ازپاریس به کیهان انگلیسی5/12شب گزارش ازطرف خبرگزاری فرانسوی تحت عنوان برقراری رابطه بااسرائیل درکیهان روزشنبه30دی ازقول اینجانب دکترابراهیم یزدی نقل شده بودموردتکذیب است.مصاحبه ای ازطرف هیچ روزنامه اسرائیلی بااینجانب نشده،هم چنین بیاناتی ازطرف اینجانب باهیچ خبرگطاری دیگرعنوان نشده است».

«ارتشبدجم:آینده ایران تاریک وخونین است».

وزیرخارجه:من باقطبی وجعفریان هرگزهمکاری نکره ام:

نامه زیرازطرف احمدمیرفندرسکی،وزیرخارجه امروزبه کیهان رسید:

«روزنامه محترم کیهان درسماره3266مورخ27دی ماه1357روزنامه آیندگان قسمت دهم مقاله ماجراهای پشت پرده سانسورایران تحت عنوان تربیت سانسورچی و هنرمندازاینجانب احمدمیرفندرسکی به عنوان همکارآقایان رضاقطبی ومحمود جعفریان،به عنوان موسس سازمان انتشارات سروش وهمکاری بانامبردگان درچاپ وانتشارکتاب درموسسه مزبوراسم برده شده است.اینجانباحمدمیرفندرسکی بدین وسیله اعلام می دارم که درهیچ مورد بااقایان رضاقطبی ومحمودجعفریان همکاری نکرده وهیچ وقت درموسسه بنام موسسه سروش هماکریاموسس نبوده ام».

توضیح مهندس بازرگان:

«درمورد مطلب شماره اول بهمن آن روزنامه شرحی ازقول اینجانب نقل ازخبرگزاری فرانسه گفته شده است که:توافقی ضمنی میان رهبران مذهبی و شاپور بختیار وجوددارد..درزمینه مطلب اول بنده گفتم بودم فکر نمی کنم آقای دکتر بختیارکه مرد صاحب تشخیص ووطن دوستی است دربرابرآیت الله خمینی ودولت موقت مقاومت نمایدوکاربه دخالت ارتش وخشونت بکشد».

2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

بختیار:سنگرقانون اساسی راخالی نخواهم کرد!

«شاپوربختیاردی شب درحالی که بعضی ازروزنامه هارا مزدوزران 25ساله دولت های فاشد خوانده وآنهارابه انگیزه ازدیادتیراژمتهم  به تحریک احساسات ومسموم کردن افکار عمومی دانست وباقاطعیت گفت:درهیچ صورتی سنگر قانون اساسی راخال نخواهدکرد.وی به عنوان آخرین اخطار به مطبوعات خاطرنشان ساخت که ادامه اهانت واتهام بع ارتش یاافراددیگر کشوربدون پاسخ نخواهدماند».

3بهمن ماه1357روزنامه کیهان

ناصرقشقایی:«درخدمت آیات عطام هستم».

«ناصرقشقایی دریک اجتماع 50هزارنفری درشاه چراغ شیزاز این شایعه راکه وی برای تصاحب املاک بازگشته اسن راتکذیب کزدواظهارداشت که من دراین مکان مقدس سوگندمی خورم که درصف مردم بوده ومنتظراوام خمینی می باشم».

قطب زاده:

«اسرائیل وصهیونیست هاباانقلاب ایران مبارزه می کنند...اگرآیت الله خمینی به قدرت برسدفسیاست مادرباره اسرائیل این خواهدبود:نه نفت،نه تماس،نه معامله تجارتی».

3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

قطب زاده

«امام خمینی برای مقابله باکودتابه ایران می آید».

4بهمن ماه1357روزنامه کیهان

مهندس بازرگان اعلام کرد:

«نحوه تشکیل شورای انقلاب ودولت موقت اسلامی:بهنرین راهی که دربرابر بختیار است،استعفاست..به جمهوری اسلامی صفت«دمکراتیک»راباید اضافه کرد».

بختیار:

«همه وزیزان دی شب می گفتند:یامی میریم،یاازقانون دفاع می کنیم».

بنی صدر:

«اگردولت خواستاربرخورداست،امام خمینی آماده است..بازگشت امام خمینی بری جلوگیری ازتوطئه آمریکاست...».

4بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

بازرگان:

«عاقلانه ترین راه بختیار،استعفااست».

بختیار:

«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».

5بهمن ماه1357روزنامه کیهان

مهندس حسیبی:

«نفاق علت شکست28مردادبود».

بختیار:

«قتل عام نخواهدشد.اطمینان می دهم».

سیدجلال تهرانی:

«مخالفان استعفای من،جاهلند».

8بهمن ماه1357روزنامه کیهان

کریم سنجابی درمصاحبه بابی.بی.سی:

س:به چه دلایلی ازهمکاری بادولت بختیارخودداری کرده اید؟

ج:ترتیبی راکه بختیارانتخاب کرددرست جهت مخالف نهضت ملی ایران بود.درواقع این ترتیب ناشی ازتوطئه شومی بودکه درآن عوامل سیاست بیگانه،عوامل سازمان امنیت وعوامل دستگاه استبدادی دست بدست هم داده بودند.مااین عوامل رامی شناسیم.اینهاقبل از بختیارکوشش داشتندشخص مرا وارد کنند،ولی این اشتباهی بودمثل دیگر اشتباهات»

8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

شاه:

«روزی که بخواهم،سکوتم راخواهم شکست».

10بهمن ماه1357روزنامه کیهان

علی امینی:

هفته آینده هفته مهمی است».

بنی صدزرآخروقت امروزاعلام کرد:

«امام امشب حرکت نمی کند».

10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

بختیار:

«رژیم ایران می تواندجمهوری شود.این کارقاعده ورسمی داردکه باید ازآن راه واردشویم».

11بهمن ماه1357روزنامه کیهان

توسط نزیه رئیس کانون وکلا اعلام شد:3اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی».

 

 

 

12بهمن ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«من دستورقطع پخش تلویزیون راندادم».

حسن نزیه:

«اصول مندرج دراعلامیه جهانی حقوق ببشردراین قانون منعکس می شود»

14بهمن ماه1357روزنامه کیهان

امام:

«کاری نکنیدکه مردم رابه جهاددعوت کنم...ملاقات بابختیاررادصورتی می پذیرم که استعفادهد..دولت رابزودی معرفی خواهم کرد...اعضای شورای انقلاب تعیین شده اند».

شاه درمصاحبه باروزنامه پاریسی فیگارو:

«...پس ازآن درپاسخ سوال مربوطه به قانونی بودن رژیم سلطنتی خاطرنشلان کردکه پدرم می خواست درسال های 1920ازایران یک جمهوری مدرن بوجودآورد..اماماین آیت الله های قم بودندکه خواستندژنرال رضاخان خود راشاه اعلام کند».

14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

سروان سابق ژاندارمری «منوچهراصغریان»؛دریک یادداشت:

«اویسی غارتگرچراستوان یکم(عباس)رایقیان رااعدام کردی؟».

15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

بختیار:

«جواب کوکتل مولوتف راباکوکتل می دهیم...دولت اسلامی درخودشهرقم آزاداست.وماهم یک واتیکان پیدامی کنیم.

ارتشبدفریدون جم:

«تنهاراه حل بحران سازش مذهب وارتش است».

15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

بختیار:

«کسانی راکه جنگ داخلی راه بیندازند،تیرباران می کنم».

16بهمن ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«هرکس اکثریت داشت،حکومت کند».

16بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

بنی صدر:

«عامل ورشکستگی اقتصادی کشور،سیستم مالی رژیم یود».

بختیار:

«جمهوری اسلامی برای من مجهول است.تاکنون نشنیده ام مسلمان علیه مسلمان جهادکند.حکومت من رژیم دیکتاتوری شاه ولیبی نیست.من ازکسی فرمان گرفته ام که دکترمصدق ووزاری او هم گرفته اند».

رئیس سازمان سیااعتزراف کرد:

«ناکامی سیادرایران جدی بود...هیچ سازمان جاسوسی جهانی یاسیاستمداریاروزنامه نگاری فکرنمی کردن که شاه مجبوربه خروج ازایران باشد».

16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

ارتشبدفریدون جم درلندن اعلام کرد:

«سازش ارتش باجناج مذهبی،بحران راخاتمه می دهد».

بختیار:

«اگرمابخواهیم برگردیم به 1304بایستی برویم فامیل قاجاریک سلطانی بکوبیم.یابه قول ایشان یک جمهوری ابلاغ کنیم.جمهوری اسلامی برای من به تمام معنا مجهول است.وتابحال کتابی نخوانده ام وچیزی ندیده ام که مراروشن بکند».

17بهمن ماه1357روزنامه کیهان

بختیار:

«دولت موقت تاشوخی است،می پذیریم»

امام خمینی:

«اسلام دین سیاست است».

بارزگان:

«ازدستگیری وتهدیدنمی ترسم؛اگردستگیرشوم،ممنون می شوم.چون راحت خواهم شد».

17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

امام خمینی:

«اگردولت کناربرود،آشفتگی راحل می کنیم».

بازرگان:

«کابینه من کابینه خیالی نیست».

18بهمن ماه1357روزنامه کیهان

شاه:

«به من انتقادوارداست».

جم:

«به قانون اساسی وفادارم».

17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

قطب زاده:«ماکمونیست نیستیم».

«دراجتماع 2هزارتن ازکارکنان پالایش گاه تهران:...قطب زاده بارد این اتهمام که اووسایرنزیکان آیت الله ازطرفداران کمونیست هستندمحکوم ودشمن را به تجات شاه متهم کردوگفت:درحالی که مارابه طرفداری ازشوروی متهم می کردند،رهبرشوروی پیام های تبریگ برای شاه می فرستادند.اوگفت زمانی که مابه هواداری ازچین متهم می شویم که هواکوفنگ راجسادمردم ماگام می گذاشت».

بختیار:

«تنهایک حکومت وجودخواهدداشت...اگربازرگان واردعمل شود،وضع فرق خواهدکرد».

قذافی:«انقلاب ایران منطقه رالرزانده است».

18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«ارتشبدجم:به قانون اساسی وفاداریم».

 «میرفندرسکی:برکناری زاهدی به اطلاع دولت آمریکارسید».

«تیمسارربیعی:من یک فرمانده ام ودرسیاست دخالت نمی کنم».

«بختیار:دربرابرقانون شکنی ها می ایستم».

«دکتریزدی:طرح اشغال وزارتخانه هابررسی می شود».

19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«شاه:اگرگفت وشنودرابپذیریم همه چیزممکن خواهدشد».

«سخنگوی وزارت خارجه:اگربگوئیم ماموریت هویزرکاملا رضایت بخش بوده،ابلهانه است».

21بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

کسینجر:

«بی تصمیمی کارتربعث سقوط شاه شد».

21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«بازرگان:باانتخاب روئیس جمهوری استعفامی دهم».

«بختیار:بابازرگان باعنوان رئیس دولت مذاکره نمی کنم

بختیار:

«آیت الله خمینی بیش ازشاه به ایران صدمه زده...بعضی اعتصاب هارا به زور خواهیم شکست..اعضای دولت موقت رابازداشت می کنم».

22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«بختیار:به هرقیمتی که باشدایستادگی خواهم کرد».

24بهمن ماه1357روزنامه کیهان

دکترسنجابی:

«جمهوری اسلامی دمکراتیک است».

نصیری رئیس سابق ساواک درمصاحبه نلویزیونی:

«من تازشکنجه های ساواک اطلاعی ندارم».

هویدا:

«سیستم مقصربود،نه من».

سپهبدرحیمی و«سپهبدربیعی:

«بختیاردستوربمباران مرکز تهران راداد».

 امیرانتظام،معاون بازرگان:

«تمام یکان های نظامی«انقلاب را برسمیت شناختند».

«امیرانتظام که46ساله فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه ونیزیکی ازدانشگاه های کالیفرنیاست تصریح کردفعلاهیچ تغییراتی درپست هاوسازمان های دولتی کشورداده نخواهدشد...وی تاکید کرد:شاپوربختیارخودکشی نکرده وهنوززنده است ودرجایی خودراپنهان کرده است».

 

24بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

قره نی:

«درارتش تصفیه دامنه داری می کنم...ارتش چون بی آرمان بود،چندساعته متلاشی شد».

24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

 امیرانتظام معاون بازرگان:

«تمام یکان های نظامی«انقلاب»رابه رسمیت شناختند».

«انتظام که 46ساله فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه ونیزیکی ازدانشگاه های کالیفرنیاست تصریح کرد فعلا هیچ تغییراتی درپست هاوسازمان های دولتی کشورداده نخواهد شد.. وی تاکید کردشاپور بختیارخودکشی نکرده است و هنوز زنده است و درجایی خود را پنهان کرده است».

25بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«درحمله گروه های مسلح که امروز درتهران صورت گرفت:سفارت آمریکا سقوط کرد؛تفنگداران دریایی پس ازچندساعت تیراندازی تسلیم شدند.کارکنان سفارت ازگروه های مسلح درخواست مذاکره کردند.درحدودساعت30/10صبح امروزیک گروه به سفارت آمریکاحمله کرده اقدام به تیراندازی نمودند...».

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!  [2020 Jul] 
*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]