چند سروده کوتاه
خالد بایزیدی

 
1-
آه...!
گهواره ها ازچه شرمگین اند
بگمانم داعشیان
کودکی را
جلودیدگان آئینه
سربریده اند؟!؟!
2-
من خدا را دیدم:
که ازکودک جنگ زده ای
عذرخواهی می کرد
وپیمبران فرستاده ی دروغین اش را
نفرین می نمود؟!؟!
3-
دردوغم واندوه کودکان جنگ زده
چه استحکام ای دارد
کاش می توانستم:
آن دردوغم واندوه را
درسینه ی جهان می کاشتم
بی گمان الان
منفجرشده بود؟!؟!
4-
دیگرهیچ خدایی نمانده
که پرستشش کنم
همه خدایان را
داعشیان کشتند؟!؟!
5-
اگرخداوند
روی زمین می بود
بیگمان 
داعشیان آن را
انتحارمی کردند؟!؟!
6-
من خدارا
درنگاه معصومانه ی کودک
جنگ زده ای دیدم:
که هردوپاهایش را
ازدست داده بود
وآئینه درغم واندوه اش
کمرش خم شده بود؟!؟!
7-
«نفت»
لبخند دهکده ی جهانی
فقط درپربودن
بشکه های نفت است
چهره دهکده اما
ازمهرتهی است
آنگاه که بشکه ها
خ...
ا...
ل...
ی..
ا...
ن...
د...؟!؟!
8-
«جنگ افروز»
تسلیحات نمی گذارد
لحظه ای حتی
لبخندی برچهره جهان بنشیند
هم ازاین روست
که تابوت خنده
برشانه ی گریه ی جهان
حمل می شود

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]