چند شعرتازه
خالد بایزیدی

 
1-
مدتهاست!
خودراگم کرده ایم
ریشه ی اباءواجدادیمان رانیز...
که دوهزارسال پیش
باسیمای گم شده مان
مناره های کلیساهاومساجدهارا
به عرش آسمان
قدبرافراشتند
درچنین روزی
انسان بودنمان زنده بگورشد؟!؟!
2-
این روزها
هیچ چیز
جای تعجب نیست
حتی!
لقمه نان مردم راقاپیدن
سرمایه مردم رادزدیدن
بی احترامی به نان 
بی اخترامی به انسان؟!؟!
3-
تقویم!
تااین ساعت
هزاران هزاربار
ورق خورده
امابرای یک بارنیز
به دلخواه مستمندان ورق نخورده
آی...راستی
روزی خواهدرسید
که تقویم
بادستان همه فقیران جهان
ورق بخورد؟!؟!
4-
به آن دزد قدکوتاه 
سرزمینم می اندیشم
که چگونه؟
جلوچشمان همه ی مردم
بایک متروسی سانتیمتر
تمام دارایی مملکت رادزدید؟!؟!
5-
که شهیدشد
من ماندم و
اتاقکی تنهاوتاریک
چراغی خاموش 
شبی بدون چراغ و
چندپروانه ی بی هوش
درتنهایی اتاقکم؟!؟!
6-
گاه که می گویند:
الله اکبر...الله اکبر...الله اکبر
دلم عجیب شورمی زند
ئاه...که مبادا!
قاتلان آفتاب
منتظران خوریان
شهردلنشین ام را«انتحار»کنند
7-
امروز!
شعری را دیدم:
بی رحمانه
زیرپاهاشهیدشده بود
اما دزدی را
که مهربانانه
روی کولشان گذاشته بودند؟!؟!
8-
سرزمین من!
جابرای همه دیکتاتوران
بازکرده
بغیرازخود؟!؟!
9-
چیزی عجیب!!
درسرزمین من
همه دزدان
پیشواونماینده ی پارلمان اند
امادرکشورهای پیشرفته ومتمدن
تحت تعقیب ودرزندان اند؟!؟!
10-
درسرزمین من!
ژنرالها
سربازهارا
به کشتن می دهند
تاکه بعدازمرگشان
بازنهایشان
 
 

نوشته :خالدبایزیدی(دلیر)
ازآنجایی که بیشترشعرهایم درقالب طرح اندولازم دانستم که درباره این قالب شعری توزیع ای بدهم که اصلاطرح
چیست؟
طرح قالبی ازشعراست که تقریبامی شودگفت:نوپاوتازه به عرصه ی ادبیات امروزایران وحتی جهان پیوسته است
بعضی هاآن راهایکو می نامندکه طرح باهایکوتفاوت چشمگیری داردوتفاوت هایکووطرح دراین است که هایکومعمولا
یک زاویه ی یک عکس رانشان می دهدودرنهایت یک لحظه راتنهاقادرخواهدبودکه به تصویربکشدوزاویه دیداش ازیک
لحظه فراترنمی رود.هرچندطرح ازلحاظساختاروقدواندازه مثل هایکواست اماازلحاظ موضوع لحظه هاراشاعرانه تروتفکر
برانگیزتربتصویرمی کشد.ونگاهی ژرف تربه مسایل اجتماعی وپیرامون خودداردودوربین نگاه اش بسیارفراترازهایکو
است .هایکودرابتداشعرکوتاه نبودوخودمقدمه شعرهای بلندژاپنی بوده است که «هاکا»نام داشته ودرادامه خودبه
قالبی مستقل تبدیل شده است چیزی مانند:اتفاقی که برای غزل افتاددرقبال قصیده.هایکوشعری است 17هجایی
که درسه سطراول وسوم هرکدام پنج هجایی وسطردوم هفت هجایی اند.هایکونه وزن داردنه قافیه وآرایه های
کلامی درآن به ندرت به کارمی رودحدوددوهزارسال پیش هایکوجزوی ازیک فرم شعری 31هجایی به نام ـ«تانکا«
بودکه به معنی شعرکوتاه است..اماشعرطرح حداکثراز20واژه تشکیل می شودوهرچه تعداداین واژه هاکمترباشد
البته هیچ الزامی نیست.برزیبایی اثرافزوده می شود.شاعرانه وخیال انگیزاست.مفهوم عمیق درآن نهفته است.
به نکته وموضوع خاص ومشخصی اشاره می کند.وامااینهمه خصوصیات بارزدرشعرطرح به هیچ وجه درهایکویافت
نمی شودواگرهم دربعضی هایکوهایافت شودبسیارکم رنگ است .همکنون خوانندگان شعرناب رافرامی خوانم به
چندازطرح های شعرم.
 
چندطرح از:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
طرح
پیری ات را
بیش ازجوانی ات
دوست می دارم
چون ازجوانی
به پیری رسیده ای
نه ازپیری
به جوانی؟!
...................................
2-
طرح
آسمان گریان
پیرهن سیاه
برتن ماه
موج .موج ستارگان
سوخته برسقف آسمان
......................................
3-
طرح
پنجره که به تپش می افتد
درمی یابم که یار
درانتظار
درقاب پنجره نشسته است
.............................................
4-
طرح
گفتند:شاعری
راه راگم کرده است
گفتم:راه که خودرا
گم نمی کند!
..............................................
 

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]