چند سروده کوتاه
خالد بایزیدی

چندسروده ی تازه از:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
خوشه گندمی!
رویای گرسنه ای رامی دید
صبح که بیدارشد
کارگران سیلورادید
که به سیلومی برنداش؟!؟!
2-
عاشقی شوریده حال
خودرا
به پاهای «باد»بست
تاکه اورا
به پیش دلداده اش ببرد؟!؟!
3-
پیرمردی!
روی نیمکت پارک
موهای سپیداش را
به«باد»می سپرد
ودست درکمرمرگ
تانگومی رقصید؟!؟!
4-
کبوتری پروازش را
به تعویق انداخت
گاه که دید:
آسمان بارعدوبرقی
عطسه زد؟!؟!
5-
عطردرکیف اش
نفس می کشد
گل دریقه ی پیرهن اش
شکوفه می زند
«باد»درزلفهایش درازمی کشد
من نیزدرحسرت عطروگل وباد
به خواب می روم
تاکه شاید...
تورابخواب ببینم؟!؟!
6-
گاه که خنده برلبانت می شکفد
گل درگلدانی تنها
قهه قهه به بهارمی پیوندد؟!؟!
7-
رودخانه ای گل آلود
درزلالی نگاهش
دوش گرفت
وسپس به دریاپیوست
وآنگاه
دریا...
دریا...
ماهی درنگاهش
شنامی کرد؟!؟!
8-
درجبهه ای گریلایی
کفش های ماه رامی پوشید
تاکه تاریکی راه را
فتح کند؟!؟!
9-
شاهینی مرد
کوه بغض کرد
بهارتصمیم گرفت
درسوگ اش
تابهاری دیگرریش اش را
اصلاح نکند؟!؟!
10-
اناری به زردی گرائید
گاه که دید:
مرگ چاقویش را
تیزمی کند
تاکه سرخی دانه دانه هایش را
به زردی افق بسپارد؟!؟!
11-
دیکتاتوری!
آنقدرزیست تاکه
صندلی اش بوگرفت
تاکه نفرت وننگ
تابوت اش شد؟!؟!
12-
صندلی ای!
خودرابه آتش کشید
گاه که دید:
دکتاتوری می خواهد
رویش بنشیند
آنگاه جنگل همه درختهایش را
به نام اش کرد؟!؟!

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]