چندشعر نوروزانه
خالد بایزیدی

 
1-
«ای اهورامزدا»
ای اهورامزدا بیا عاشقان را
درین میخانه عشق می ناب ده
پیرمیکده را دلی شباب ده
جرعه ای ازاین می ناب ده
چه خوش مست ومی زده درخیالت
آهورابیاازاین شراب ده
نوروزاست وگل هاشکفته اند
بیاباغ هاراباغچه هاراآب ده
ماهیان همه افسرده وغمگین اند
بیارقص ماهیهاراپیچ وتاب ده
آتشکده عشق وروشنایی رابرافروز
بیابتاریکی شب نشانی ازمهتاب ده
2-
«نوروز»
دورآتش نوروزخلقه ببندیم
باشوروشادی وهلهله بخندیم
غبارغم هارازروی هم بتکانیم
درهمه دم مونس ویارهم بمانیم
یادآریم جشن نوروزباستانی را
بخوانیم:باهم سرودیاردبستانی را
چون آهورا با خورشیدباشیم
سرشارازعشق وامیدباشیم
ای آریایی هرروزات نوروزباد
همچنان هرنوروزت پیروزباد
آتش نوروزات هرگزخاموش مباد
عشق ات ای ایران ام هرگزفراموش مباد
آتش عشق ات هماره فروزان باد
سرزمین آهورایی هماره جاودان باد
3-
«سال نو»
سال نو سال غبارغم هاراتکاندن
سال کبوتران دربندرا پراندن
سال عشق ودوستی ومهربانی
سال بوسه ازگونه هاراستاندن
سال پیوندهمیشگی عاشقان
سال عاشق رابه معشوق رساندن
سال تولد.غرق درشکوفه های خنده
سال عاشفانه ترین سرودراخواندن
سال تلاش وکوشش وپیکار
سال تنبلی راازخود راندن
سال به کاروان رفته رسیدن
«این خرک لنگ رازجویی راندن»
سال گفتارنیک
سال پندارنیک
سال کردارنیک
1«الهام گرفته اززنده یاد:مهدی اخوان ثالث»
4-
«ای نوروز»
ای نوروز
ای آتش ات جان سوز
توشادی آوردی
توآزادی آوردی
درآن روزبود
یکی ازاین روزهای نوروزبود
ضحاک خون آشام نابودشد
هرچه ظلم بودآتش ودودشد
کاوه آهنگرپیروزشد
هرروزمان نوروزشد
آتش عشق برافروختیم
همه دورهم حلقه بستیم
همگی بادلی خندان وپرشور
گفتیم:بروگم شوای خفاش دشمن روشنایی ونور
آهورا بماند آن آتش «زردشت»جاودانه
آن خنده ها.آن نغمه های عاشقانه وشادمانه
زردی من ازتو
سرخی توازمن
5-
«قدیمی ها»
چه خوب بود قدیمی ها
همه مونس وهمدم بودیم
رفع یاس واندوه وغم بودیم
شادی به ارمغان داشتیم
درفراق هم موجی از
غم واندوه وخرمان داشتیم
چه زودبه هم دیگرسرمی زدیم
فرقی نمی کردفامیل ودوست
به هرخانه ای در می زدیم
همه باهم آشنابودیم
اهل عشق وصفابودیم
درسینه هایمان مهربانی بود
رابطه هایمان انسانی بود
همه باهم سلام سلام می کردیم
همدیگررادعوت به شام می کردیم
به نوای خوش «سوسن»گوش می کردیم
هرچه غم داشتیم فراموش می کردیم
فارغ ازدروغ وکینه و ازبودیم
همه باهم همگام وهم آوازبودیم
نه جنگ بود
نه دل به جای سنگ بود
عشق ودوستی بود
شوروشوق ومستی بود
سایه عشق ومحبت
درتمام هستی بود
همه دورهم حلقه می بستیم
باشادی وهلهله می نشستیم
عشق وصفاداشتیم
کاش قدرآن روزهارامی دانستیم
الان اینهمه فاصله هارانداشتیم

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]