چندهایکواز:قبادجلی زاده(شاعرمعاصرکرد)

 
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
 
1-
ارمیان دوشاخه درخت گیر کرده
می ترسم گردن اش درز بردارد
ماه
2-
نام روشنایی راآوردی
باهم روشن شدند
چراغ ها
3-
ازاین که برای توگوشواره شان نکردم
خودراکشتند
دوستاره
4-
چقدرگریست
که توچترخریدی
باران
5-
نگاهی انداخت به چشمهایت
پنجه هایش سیاه وسپید بودند
پیانو
6-
صدای توراکه شنید
تبدیل به پنجره گردید
دیوار

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران