اطلاعیه رضا پهلوی در مورد دروغ‌پردازی‌های فخرآور ر باره حضور وی در کنگرهء آمریکا

اخیراً شایعاتی مبنی بر حضور شاهزاده رضا پهلوی در جمعی از ایرانیان در کنگره آمریکا به منظور پیشنهاد طرحی در باره قانون اساسی آینده ایران قوت گرفته که بی اساس و عاری از هر گونه حقیقت است. از آنجاییکه تنظیم و تدوین قانون اساسی باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان مملکت که نمایندگان آن از طریق دموکراتیک انتخاب میشوند انجام پذیرد، اینگونه جلسات آنهم به منظور جلب حمایت تنی چند از نمایندگان یک کشور خارجی نمی تواند مقبول و برخوردار از اعتبار لازم باشد

منبع:پژواک ایران