چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
محمد شوری

 
خمینی پاریسی؛این لقبی بودکه ابوالحسن بنی صدر بعدازخروج ازایران در پیام خودبه رهبر جمهوری اسلامی ایران داد.
شخصیت ورفتارخمینی وهرانسان دیگرمتاثر از تربیت خانوادگی و بیش ازهمه، متاثر از تربیت اجتماعی ومحیط اوست.
خمینی تاهنگامی که درعراق می زیست باعده ای محدود ازجنس خودوبدون اطلاع کافی از داخل ایران،عمری سپری کرد. ساختاراصلی شخصیت ایشان_که بعدهابروزکرد_درهمان دوران شکل گرفت. 
خمینی درمدت اندکی که ازیک فضای بسته ودگم حوزوی وخفقان سیاسی رژیم بعث عراق،پابه دایره ی بسیاروسیعی ازنیروهاو گفتمان وآزادی واطلاع رسانی گذاشت به سرعت خودنیزازجنس آنهاشد.فقط متاسفانه زمانش زودبسرآمدواگرکمی طول می کشید شایدچشم وگوش خمینی بازترمی شد.او وقتی هم به ایران آمدکانالیزه شد.ودردام انحصارافتاد.
تفاوت فاحش گفتمان خمینی درپاریس با گفتمان وی پس ازورودبه ایران آنقدرملموس است که درمیان عام وخاص زبانزدشد.
همه خمینی پاریسی را دوست دارند.
مااین تفاوت واختلاف وی باهم صنف خودش را_که درایران درسال های مبارزه و زندگی درمیان توده مردم،زندان وتبعید بودند_می بینیم.مثل تفاوت ایشان با آیت الله طالقانی و منتظری که بعداعوارض آن آشکارشد.
آیت الله منتظری _که وی مریدخمینی بود_نمونه این تفاوت فاحش است.وهمین اختلاف،خودسبب شکاف عمیقی شدکه فی المثل درجریان افشای قتل عام سال ۶۷زندانیان سیاسی که به صراحت آیت الله منتظری درهمان سال،درمقابل هیات مرگ خطاب به آنهامی گویدکه تاریخ ازشماوخمینی  به عنوان جنایتکارنام خواهدبرد،ماآنرامی بینیم.
علاوه براینها،ماهمین اختلاف وهمین نوع تربیت اجتماعی واثرگذاری محیط رادرمورد کسانی که باعقایدمختلف(اعم ازچپ مارکسیسم تامسلمان)درزندان های رژیم پهلوی   باهم حشرونشرداشتند_که همانجاوهمانهامنشا اختلاف بعداززندان درپس ازپیروزی انقلاب شد_مشاهده می کنیم.
اسدالله لاجوردی عضوجمعی گروه موتلفه که دربازاردکان کسب داشت،ودرزندان افتاده بود،ازجمله ی آن است.وی پس ازپیروزی انقلاب می بینیم که به شغل دادستانی انقلاب می رسد.وفجایعی که ازوی نقل محافل شده،حاصل تراوشات  شخصیت درونی وی است.
ازیک طرف،مابااسلام روحانیتی روبروبودیم که درصددحکومت اسلامی بودو واژه "جمهوری" راوارداتی وغرب زدگی ومخالف روح اسلام می دانست؛واتفاقااین بخش از روحانیت_که جزوقاعدین بودندودرمبارزه ی سیاسی فعال نبودند_توانست بعدازپیروزی سوارحکومت شود.
ویک اسلام هم،اسلام مسعودرجوی ست  که جزوبازماندگان سازمان مجاهدین خلق بود.
سازمانی که دیگر جز افرادی دست چندم تشکیلاتی،نیرویی نداشت،اماباتوهمات یک جوان بقول آیت الله طالقانی۳۰ساله ی احساساتی،و براثر جو زمان،توانست بخشی زیادی ازجوانان ونیروهای خوشنام وبخش روشنفکری رابدنبال وحمایت ازخودوادارد. مسعودرجوی نه تنهادرقدوقواره بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق  نبود،بلکه یک نیروی  کاریزماو دارای اندیشه هم نبود.اوموج سوارخوبی بود.بااینکه سوابق اونشان می دادکه وی بشدت خودگرا،ترسو وخیانت پیشه است،ولی بدلیل قحط الرجالی درسازمان، توانست ازخودبرای جوانان ناآگاه،چهره ای موجه بسازد.
اسلام مسعودرجوی چیزی شبیه همان گفتمان ولایت مطلقه فقیه  است.
سطلنت فقیه وسلطنت مسعودتفاوتی در رفتار وعمل ندارد.فقط درگفتمان واژه ها یکی سنتی ست ودیگری آمیخته باعلم روز...
سازمان مجاهدین خلق که هم اکنون  ازآن مجموعه ای از افرادپیر،فرتوت وعلیل باقی مانده،ازمنفورترین گروه هادرمیان خلق خود است وهمواره برای ادامه حیات آویزان این وآن است.چه صدام.چه ترامپ وچه آل سعودو...
همیشه  ازاین تشکیلات_به شکل  یک  لبه ی قیچی_بیگانگان وایضا جمهوری ولایت فقیه برای منهدم کردن افرادوجریان ها،بهره وری بهینه دلخواه خودراکرده ومی کند!
واسلام دیگراسلام نیروهای باصطلاح امروزی ملی _مذهبی،اعم ازتشکیلات نهضت آزادی  بازرگان،شریعتی،سروش وجبهه  ملی هوادار مصدق  وروشنفکران فرنگ رفته ای وفرنگ دیده ای مثل ابوالحسن بنی صدراست.
جهان بینی اسلامی که ازآن انواع قرائت و شناخت برای اداره ومدیریت جهان تبیین و تحریرشده ومی شود.که ازمیان همه ی اینها، شوربختانه نصیب انقلاب۵۷قرائت ولایت مطلقه فقیه شدوقریب۴۰سال وضعیت موجودرارقم زد! 
ومهم ترازهمه،جهلی بودکه عده ای جهال را سوارکارکردوهیزم آن هم تخم اختلافی بودکه توسط خناسان بی چهره ولی باتعددنقاب بذرش پاشیده شد.و تاالآن هم مثل علف هرز، هرزه های عالم سیاست هم هست....
انقلاب درچندماه مانده به پیروزی اش مرکز ورودوخروج جاسوسان موساد،سیا وکا.گ.ب شد.وآنهاباساماندهی نیروهای کارکشته ی ساواک وبابذرافشانی تخم نفاق ضربه ی کاری راواردکردند.
هنری کیسینجر(وزیراسبق امورخارجه آمریکا) درهمان سال نخست،چنین امری را پیش بینی کردوگفت:
"چنانچه آیت الله خمینی حکومت ایران را بدست گیردظرف دوسال آزادی درایران کمتر خواهدشد،ثروت آن کاهش خواهدیافت،وهم چنین همکاری  این کشورباغرب برای احیاء ضعیف ترخواهد شد".
(نقل ازروزنامه اطلاعات۱۷بهمن۱۳۵۷)
وهمان ۷خوانی شدکه دکتربنی صدردرکارنامه خودبانقل قول ازکیسینجرنوشت.
دلیل ریشه دارش این بودکه دربین نیروهای کیفی،صحه صدر،تسامح وتعامل کم بودودر بین مردم عادی،ناآگاهی وجهل  بیدادمی کرد؛لذا ازآنان(مردم عوام) قاصرینی ساخت که بدست خود وضعیت موجودراساخت!
گفتنی ست مطالب داخل[کروشه]استنتاج بنده ازمتن ونظرشخصی ست.
این مجموعه قسمت بعدی هم دارد.
محمد شوری
نویسنده وروزنامه نگاربیکار
 تیرماه۱۳۹۶
 
[فتنه ی ولایت فقیه]
(نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران
رویدادهاوتحلیل،ش۱۷)
به نقل ازروزنامه آیندگان۶خرداد۱۳۶۰
هاشمی رفسنجانی:
اوایل انقلاب اختلافاتی به این شکل وجود نداشت.(اختلاف نظری گروه هاواشخاص با روحانیت)حتی درمجلس خبرگان نیزآنچنانی وجودنداشت.امابه محض اینکه اصل ولایت فقیه درمجلیس خبرگان به تصویب رسید ناسازگاری باروحانیت آغازشد.
[توجه!
فتنه وانشقاق ازهمینجاشروع شد.
انقلابی که همه درآن حضورداشتند.وقرائت های متفاوت ومتضادی که ازاسلام برداشت می شد،منتهی به این شدکه یک نفربرای همه به عنوان نایب امام زمان وخلیفه الله تصمیم بگیرد!]
 
 
[ماازهمه ی چپ هاچپ تریم!]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
نقل سخنان ابوالحسن بنی صدر
دراجتماع نمازگزاران تبریز
۲۷اردیبهشت۱۳۵۹
اگرحرف حساب داریداین میکروفون ورادیو تلویزیون ومطبوعات.
بجای اینکه  برویددروغ وتهمت بنویسیدو برچسب بزنیدواسلحه بگیریدوتوطئه کنید،اگر راست می گوئیدبیائیدبحث کنیم.واگرنیامدید بدانیدکه شماابوجهل های زمان هستیدو ابوجهل های این زمان سرنوشتشان هم مرگ درقلمرواندیشه وفکر  است وهم مرگ تن است.
مابرای بحث آماده ایم به شماگفتم اگرچماق را زمین بگذاریدازاین طرف کسی چماق بر نخواهدداشت.خیر!اینهاحزب اللهی هستندو اینهاهستندکه چماق  بدست می آیندو اجتماعات رابرهم می زنند.
گفتم:اتاق های دانشگاه راازچماق کی پرکرده بود؟...شمابایدبدانیدآن ارباب آمریکایی که آن نقشه هاراکشیده اندبدانندکه چپ ترازما هیچکس دردنیانیست.آن چپ واقعی ماهستیم که مسلمانیم.راست هاآنهایی هستندکه یاازاین نظرازابرقدرتهافرمان می بردویاازآن ابرقدرت دیگر.مسلمان هاکه می خواهندنظام جهان نه شرقی باشدونه غربی.
 
 
[کشف بزرگ!]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
قسمتی ازگزارش این مجله:
توضیح ضروری:
درپی تشدیداختلاف نظرآقای بنی صدررئیس جمهورباشورای عالی قضایی ومجلس شورای اسلامی ودولت وشورای نگهبان قانون اساسی که باخلع ایشان ازفرماندهی کل قوااوج بیشتری گرفت،سرویس سیاسی مجله جوانان ضمن بررسی همه جانبه گفته هاونوشته های ایشان وباتوجه به مواضع متخذه به جستجوی ریشه های اصلی واولیه این اختلاف پرداخت وضمن کنجکاوی دراسنادومدارک مربوط به مجلس خبرگان به سندی دست یافت که نشان می دهدآقای بنی صدراصولابه قانون اساسی رای نداده وطبعاآنراقبول نداشته است تابه موجب سوگندریاست جمهوری حافظ قانون اساسی باشدوطبعاآنچه که ایشان ازآن بنام قانون یادمی کنندبدون شک منطبق بر متن قانون اساسی نیست که دردسترس همگان قرارداردوتمام نهادهای انقلابی وارگان های دولتی موظف ومکلف به اجرای آن هستند.
[توجه!
طبق این کشف،امضای بنی صدردرسندارائه شده وجودندارد،ایشان به قانون اساسی رای نداده ولذاهیچ تعهدی هم به آن ندارد!!]
 
 
[من انقلابی ام]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
نقل از:سخنان بنی صدر:
(خطاب به قضات دادگستری)
من انقلابی هستم وانقلاب یعنی اجرای قانون.درجامعه ای که قانون اجراء نشود،هیچ است.
 
[شورای نگهبان؛فصل الخطاب!]
روزنامه کیهان۲۱خرداد۱۳۶۰
دکتربهشتی:
قانون اساسی برای مسائل مورداختلاف راه حل های روشن دارد.
دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورپیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون مسائل جاری مملکت باشرکت خبرنگاران داخلی وخارجی شرکت کرد.
رئیس دیوانعالی کشوردرجواب به پیشنهادتشکیل جلسه ای باحضوررئیس جمهور ومسئولین سه قوه برای رفع اختلافات وتداوم انقلاب گفت:
ماهمانطورکه مکرراعلام کردیم بیاری خداوند، میان دولت ومجلس وشورای عالی قضایی اختلافی مشاهده نمی کنیم.هریک ازاین سه نهادبارعایت حدودوظایف واختیاراتشان برای خدمت به مردم وپیشبردانقلاب اسلامی می کوشند.کوشش آنهاازهماهنگی مطلوبی برخورداراست.دراین میان آقای رئیس جمهورراه وشیوه خاصی درمقابل دولت و مجلس وشورای عالی قضایی دارندومکررابرای اینکه ایشان هم بااین سه نهادهماهنگ شوند گفتگوهای مفصلی به عمل آمده ولی به نتیجه نرسیده،زیراهمانطورکه ایشان درکارنامه، سخنرانی ومصاحبه هایشان گفته اند،معتقدند که مجلس وشورای عالی قضایی بایدخودرا با ایشان هماهنگ کنند بنابراین دررابطه باریاست جمهوری ونقش آن برداشتی دارندکه مجلس وشورای عالی قضایی وبخصوص شورای نگهبان وبطورکلی کسانیکه درمجلس خبرگان تهیه کننده قانون اساسی بوده اندقالباچنین نظر وبرداشتی راندارند.خوشبختانه این مساّل راه حل های روشنی دارد.درقانون اساسی وظایف واختیارات رئیس جمهوری مشخص شده است...بنابراین رئیس جمهوربایدتسلیم مصوبات مجلس وقوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کنندباسندوهرجادرفهم وبرداشت قانون اساسی نظراتشان بامجلس مغایرباشد،طبق قانون اساسی رای شورای نگهبان قطعی است ودیگرنبایدایشان بامجلس روی رای خودپافشاری کند.
[توجه!
ومشکل هیچگاه حل نشد؛بلکه بانظارت استصوابی هرکه راخواستندقانونی حذف وازدایره ولایت فقیه به بیرون پرتاب وسپس سربه نیست...!]
 
 
[قانونی که بنده ی  خدارابجای خدابرگرده مردم سوارکرد]
روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰
نوشته ی سیدمحمد خاتمی
یادداشت روز:
آرای عمومی
قسمت اول
رای مردم درکشورهای غربی آلتی است در دست سیاست های حاکم که ازطریق جوسازی وتبلیغات گسترده هرچه بخواهندبااذهان انجام می دهندوتصمیم مردم رابجانبی که مورد خواست سیاست بازان حرفه ایست هدایت می نمایندوتزویررادربدترین شکل آن،وسیله استقرارحاکمیت زوروزرمی کنند.ولی آراء عمومی دراین کشوروبه برکت انقلاب اسلامی بدون اینکه گرفتاربازی های رایج دردنیای سیاست روزگارگردد،درعین آزادی به تحقق "جمهوری اسلامی"تعلق گرفته است واین بدان معنی است که به مدداسلام وارزش های اسلامی جایی برای بازیگری های خیانت بارسیاست بازان نماند.
اگردرغرب روال آنچه دمکراسی نامیده می شودبرآنست که حتی آراء عمومی وسیله استقراراستبدادمرئی ونامرئی گردد،اسلام وقانون اساسی برخاسته ازآن به هیچ وجه اجازه چنین سوء استفاده ای رابه هیچ انسانی وهیچ جریانی نخواهددادومی بینیم طبق همین قانون اساسی مصوب مردم عنصرامامت برسرنوشت امت،استقرارقانون اساسی و جریان امورنظارت واشراف داردتاخدای نخواسته انقلابی که برای حاکمیت دین خدا صورت گرفته است به بیراهه محکومیت مجددمردم به استبدادی دیگرنیفتدو بنده ناتوانی بجای خدابرگرده  بندگان تازه  ازبندرسته اوسوارنشود. 
[توجه!
زمان ثابت کردکه نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب ولی فقیه بنده ی خدایی رابجای خدابرگرده مردم سوارکردورای مردم آلت دست۶فقیه منصوب ولی فقیه شد!
واین همان استبدادنامرئی ست که استمراریافت؛ولی آقای خاتمی اکنون سکوت پیشه کرده وهمچنان مردم راتهییج می کندکه برویدپای صندوق رای...!]
 
 
[خیاط درکوزه!]
روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰
نوشته ی سیدمحمدخاتمی 
یادداشت روز:
آراء عمومی
اگراختلاف نظرناشی ازابهامی باشدکه درقانون اساسی وجودداردمگرخودهمین قانون اساسی مصوب مردم،شورای نگهبان وفقط شورای نگهبان راصالح برای تفسیرقانون اساسی نمی دادندواگرافرادوگروه هایی دراثرخودخواهی تفسیرشورای نگهبان رانپذیرندبه آراء عمومی مردم دهن کجی نکرده اند؟...باری هنگامی که اختلاف ناشی ازابهام درقانون اساسی باشدبحکم همین قانون وبه استنادرای مردم وتصویب امام تنهاشورای نگهبان است که باتفسیری که بدست می دهدمی تواندتکلیف راروشن کندوهیچکس وهیچ مقام دیگرحق صدورحکم دراین باره نداردواگرحکمی ازسوی شورای نگهبان صادرسدهیچکی نبایدازآن سرباززند...
[توجه!
وتفسیرشورای نگهبان ازقانون اساسی وازحق ایشان مبنی برنظارت برانتخابات،نظارت استصوابی بوددواینچنین بودکه خیاط ها درکوزه افتادند!]
 
[درباورخودتجدیدنظرکنید]
روزنامه کیهان۱۶خرداد۱۳۰
نوشته سیدمحمدخاتمی
یادداست روز
ازقسمت سوم:
هنگامی مردم شهیدپروروانقلابی ایران به برکت رشدوبیداری که درپرتواسلام ورهبری های امام بدست آورده اندازمسیرانتخابات آزاداولین دوره مجلس قانونگذاری راایجادمی کنند،چون نتیجه انتخابات مردم صددرصد مطابق آنچه مامی اندیشیم ومی خواستیم نیست،بجای اینک دراندیشه وباورخود تجدید نظرکنیم،بدون کوچکترین وسواس واحتیاط، ازتقلب وتزویرسخن به میان می آوریم....
 
 
[پیروزی بنی صدرمرهون ماست!]
روزنامه کیهان۱۷خرداد۱۳۶۰
نوشته سیدمحمدخاتمی
یادداشت روز
آراء عمومی
قسمت چهارم
مسلماآقای رئیس جمهوردرمیان بسیاری از مردمی که ایشان راانتخاب کرده اندازمقبولیت ومحبوبیت برخوردارندولی ازآغازانتخاب ایشان تاکنون بدون کوچکترین تردیدی جابجایی هایی درطیف طرفداران ومدعیان طرفداری ایشان پدیدآمده است.
برای دوستداران اسلام ومقام ریاست جمهوری اسلامی سخت تاسف انگیزونگران  کننده است وقتی می بینندکه بسیاری ازچهره های مومن وصادق که آقای بنی صدرپیروزی خودرا درانتخابات تاحدزیادی مرهون تلاش وبی قراری این فرزندان برومندانقلاب اسلامی در هرگوشه وکنارمملکت یاازآقای بنی صدرجدا شده اندیادیگرآن شورواشتیاق دیروزرانسبت به ایشان ندارندوتاسف بیشتراینکه بسیاری کسانی که امروزسنگ طرفداری ازرئیس جمهوررابرسینه می زنندچهره های غیرسالم ورانده شده ای هستندکه آقای بنی صدرنیز چون دیگرشخصیت های دست اندرکارامور نمی پسندندوبه ایشان رای هم ندادندولی بدین وسیله بهانه ای برای حضورشوم درصحنه وانتقام گیری ازنیروهای اصیل مسلمان وانقلابی یافته اند.عناصری که بخاطرسوء پیشینه سیاسی ویااجتماعی وبه علت حضور نیروهای مومن یعنی همانهاکه درپیروزی اولین رئیس جمهورنقش تعیین کننده داشته اندبه انزواکشیده شده بودندوامروزبه بهانه طرفداری  ازنهادقانونی ومورداحترام ریاست جمعوری بازبه صحنه آمده اندهم رئیس جمهور راقربانی مطامع پلیدخودکنندوهم جمهوری اسلامی راازمسیراصلی منحرف نمایندوآیا نزدیکی بیشترآقای رئیس جمهوربادیگر نمایندگان منتخب ملت مانع بروراین دردهاومشکلات نمی شد؟
 
 
[عده ای درحال مشکل تراشی ]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدر
درمصاحبه باروزنامه اطلاعات
۱۹خرداد۱۳۵۹ 
ازلحاظ مجلس،من نه گرفتاری دارم نه نگرانی.
نمایندگان مجلس رامردم انتخاب کرده اند.اگر مجلس خوب بایدعمل کرد،داوری آن بامردم است.نگرانی وقتی است که عده ای بخواهند مجلس راوسیِله کاربکنندوشب وروزبدوندکه مجلس به میل آنهاعمل کندوجوبرایش درست کنند.دراین صورت بله برای مجلس مشکلات بوجودخواهدآمد.چنانچه برای خودمن نیزمشغول مشکل تراشی هستند.
 
 
[مجلس آلت دست]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدر
درمصاحبه با ردزنامه اطلاعات
۱۲بهمن۱۳۵۸
کسی نبایدخودراجانشین مجلس کند.مجلس، مجلس است.
رئیس جمهور،رئیس جمهوراست.آقای بهشتی،آقای بهشتی است وغیرآقای بهشتی غیرآقای بهشتی.
ایشان ومن نبایددراظهارنظرجانشین مجلس بشویم.مجلس بایدخودش آزادانه اظهارنظر بکند.اگر قرارشددیگری دراظهارنظرجانشین اوشود آنوقت می شودمجلس آلت دست. مجلس آلت دست نمی تواندکشورراباوضعیتی که اینک داردحفظ کند.من حق دارم این حرفها رابه عنوان یک ایرانی بزنم.
سوال:آیاشمانامزدهائی که باآنهاتوافق فکری وهمگامی داریدجهت مجلس معرفی خواهیدکرد؟
جواب:
من نامزدبه مردم معرفی نخواهم کرد.مردم خودشان بایدببینندچه کسانی باکسی که اخیرا به اورای داده اندتوافق دارند.
باقانون اساسی که ماداریم اگرمجلس بخواهد نقطه مقابل رئیس جمهوری باشدکارهافلج خواهدشد.پس مجلس ضمن آنکه کنترل اموررا داردبایدترکیبی داشته باشدکه بارئیس جمهوری همگام باشد.بایدازابتداقانون اساسی راطوری می نوشتندکه حساب قوه مجریه جدامی شد.نتیجتااگرمجلس رای دیگری هم می داداختلالی درحکومت ایجادنمی کرد.در حالی که عملاوضع ما مثل فرانسه هم نیست. یعنی رئیس جمهوری ومجلس خیلی بهم چسبیده اند.اگرهماهنگ نباشندامورفلج خواهدشد.
توجه!
باتثبیت واعمال نظارت استصوابی توسط منصوبین ولی فقیه درشورای نگهبان،عملامجلس آلت دست تاسیس شد!]
 
 
[دریک اقلیم سه پادشاه نمی گنجد]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
قانون اساسی وحفظ رعایت آن
ابوالحسن بنی صدر
۱۹خراد۱۳۵۹
مردمی که به قانون اساسی رای داده اندخود بایدضامن اجرای قانون اساسی باشندودر حدودقانون اساسی به همه گروه هاامکان و اجازه بیان واجتماع بدهند.بدیهی است که اجتماع بایددرحدودقانون باشدووقتی مقامات اداری اجتماع راممنوع می کنندبه لحاظ رعایت مصالح عمومی است وموقتی است و بایدهمه این ممنوعیت رامحترم بشمارندو اگرهم عده ای حریم قانون راشکستندمردم بایدخونسردباشندتابتوان اجراء قانون رابه کسانی که آنرااجرانکرده اندتفهیم وقبولاند. امروزبرهمه مردم ماست که باچشمان باز مراقب اوضاع کشورشان باشندوباتصمیم استواروخونسردی مانع ازآن بشوندکه حوادثی به وجودبیاید.
رئیس جمهورسپس به نقش دوستان نادان انقلاب درتضعیف اشاره کردوگفت:
این تنهااختصاص به ایران ندارد.درهمه جای دنیارژیم های انقلابی که ازپادرمی آینددوستان نادان دارندواین دوستان نادان بیشترضررو زیان می زنندبه پیشرفت کارحکومت انقلابی. مثلااین عده به عنوان انقلابی خیال می کندکه وظیفه مقدم آنان این است که حمله بکندبه مسئولین امور.چون اگرنکنند،مخالف حمله می کند!
وقتی که به اومی گویندکه آقاشماطرفدارحکومت هستیداین حملات راکه کردیدچی بود؟
می گوید:اگرمن نمی کردم کارمی افتادبدست فدایی خلق!
خوب،بگذاربیفتدیاآن فدایی خلق حق می گویدویاناحق.که اگرحق گفت ماآن حق راعمل می کنیم وازناحق دست می کشیم واگرناحق می گویدچراتوبااومسابقه می دهی وحکومت راتضعیف می کنی که نکندکاربدست اوبیفتد؟ولی اعتقادکن به رهبری.خیال نکن که اینها گوسفندهستندکه اگرهرکسی انتقادکرداینها می افتندودست وپای آنهامی لرزدوفوری سنکوب می کنند؟نه،اینهاهم بشرهستندوناحق راجواب می دهندوماهفته آینده نشان می دهیم درموردگنبدکه یک دولت انقلابی هنوزده درصدازقاطعیتی که بایدبکارمی ببرددرآنجا بکاربرده است.بایدبیشترازاینهاقاطع عمل بکنندواین رابرای افکارعمومی روشن می کنم. ولی بناّبراین  دیگرنبایدبرای تضعیف دولت بااومسابقه داد.
دراصل۱۱۳قانون اساسی  گفته است که رئیس جمهوری بایداجرای قانون بکند.مفهوم  آن این است که می خواهیم درکشوراسلامی ایران قانون حکومت بکندومجری قانونی من هستم. این یک اختیاروسیع،لکن سازنده است.
اختیاردرتخریب نیست.من نمی توانم مآنع اجرای قانون بشوم.من اگرقانون اجرانشدیا خلاف قانون اجراشد،ساکت بمانم_اگرمراقب اجرای قانون نباشم می توانندطبق یک اصل دیگرمحاکمه ام کنندوبگویندتوصلاحیت ریاست جمهوری نداری،زیرادراین موردقانون اجرانشده.آنجاقانون اجرانشده ومقصرتو هستی.پس این نقشی که قانون اساسی به من داده وبه معنی کلی اش انقلاب داده اینست که من مجری قانون اساسی باشم ومن بایدخودرالایق این معنی به جامعه نشان دهم.
[توجه!
معضل قانون اساسی دراداره ی کشورهمچنان اثرات مخرب خودرامی گذارد.
آنزمان بایدنخست وزیری می داشتیم که می بایست بارئیس جمهوری تفاهم داشته باشد.اماوقتی بامجلسی که بایدازآن رای اعتمادمی گرفت واین مجلس به شخص مطلوب رئیس جمهوی رای نمی داد،ونخست وزیری راتحمیل می کرد،که بارئیسش درتضاد وتفاهم نبود،خب معلوم است که همان سرآغازفتنه ای شدکه سرانجامش این بودکه اولین رئیس جمهوری کمترازدوماه دوام نیاورد.
امادعواواین فتنه تمام نشد؛بین میرحسین موسوی نخست وزیروخامنه ای رئیس جمهوری هم ادامه پبداکردوحتی باتغییرقانون اساسی درسال۶۸وحذف نخست وزیری وتجمیع قدرت درشخص ولی فقیه هم که اکثرعزل ونصب هابرعهده ی اوست،وعملارئیس جمهوری شدتدارکاتچی(بقول سیدمحمدخاتمی)این روندادامه پیداکرد!
واتفاقاهمین تناقض،خودش دستاویزی شد تاهرکژی وفسادی که پیش بیایدهیچکس طبق همین قانون اساسی،راس های قدرت مسئولیت آنرابرعهده نگیرندوآنرابه یکدیگرپاس دهند!!واینگونه یک ملت رابازی داده ودرخفاهم به ریش این ملتی که درهردوره بیش ازدوره ی قبل برای رای دادن درپای صندوق انتخابات صف می کشدبخندندوبگویند:مردم برای تثبیت قدرت مطلقه ولی فقیه که سالهاست متکلم الوحده است،رای داده اند!!] 
 
 
[سپاه وقدرت مطلقه] 
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
نقل از:ابوالحسن بنی صدر
۳مهر۱۳۵۹
اگرازآن روزنخست،زورمداری وقدرت طلبی واین حس تفوق  وحاکمیت رادرافراد بوجودنمی آوردیم،خصوصادرسپاهیان بوجودنمی آوردیم،اینگونه عوارض راببارنمی آوردواین چیزی است که مابایدباآن مبارزه کنیم.
[توجه!
سپاه پاسداران وقدرت مافیایی این  نهاد نظامی  درپناه وحمایت ولی فقیه به اینجارسید.نهادی که طبق قانون اساسی می  بایست ازماهیت واصل انقلاب۵۷دفاع کند.
اصل انقلاب آزادی،استقلال وعدالت اجتماعی بودکه اینک باتجمیع ثروت وبه اضافه قدرت،حریم خصوصی عده ای خاص شده است]
 
 
[خورده کاری های سپاه]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدر
دراجتماع نمایندگان سپاه
۱۸اسفند۱۳۵۸
شماسپاهی هستیدبرای جلوگیری ازتوطئه های این دودسته(شرق وغرب)این کاراصلی شماست که بقیه دربرابراین کار،خورده کاری بحساب می آید.
شمااگربخواهیدبه خورده کاری مشغول شویدازکاراصلی بازمی مانیدوهم چنین خورده کاری برای شماموافق ومخالف درست می کند. واینهاجوراخراب می کنندوموقعی که جوخراب شدسپاه ازوزنش درافکارعمومی کم می شود.دیگرموقعی که خطرپیش آمدنمی تواندموثرواقع شود.چون سپاه اصل کارش اینست که موردحمایت مردم باشدتابتواند کارهارادرست انجام دهدوپیش ببرد.خود دشمن هم که شب وروزتبلیغانش راصرف خراب کردن سپاه کرده وشمااین رامی دانیدهر کجاکه می روندمی بینیم که می گویندسپاه نباشد،خوب چرانباشد؟معلوم است چرامی گوئیدسپاه نباشدبرای اینکه اومی خواهدتوطئه اش رابکند.
 [توجه!
این خورده کاری ها سپاه الان به بنگاه های بزرگ اقتصادی تبدیل شده وبقول همان رئیس جمهورموردحمایت ولی فقیه _که نظرش به نظرات اونزدیک بود_(یعنی احمدی نژاد)برادران قاچاقچی خودمان!!]
 
 
[۷خوان کیسینجر؛خوابی که تعبیرشد]
روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰
نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدردریک مصاحبه مطبوعاتی:
لابدشماهم شتیده ایدکه آقای کیسینجردر بازگشت ازخاورمیانه درانجمن یهودیان واشنگتن صحبتی کرده،اوگفته است برای اینکه انقلاب ایران  صادربشودبایدازموانع بسیاری عبوربکند.این موانع بحران های سیاسی واقتصادی است که درهمین مصاحبه مادرباره آنهابحث کردیم:
منازعات قومی ومذهبی است که ازاول انقلاب مارابدان گرفتارکرده اند.
منازعات مرری باعراق است.یعنی همین جنگ. واگرایران ازاین دوران ها بگذرد،تازه مسائلی باهمسایگان خویش درخلیج فارس داردواگربه حل آنهاهم موقق بشودوقتی خواهدبودکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده است.
خیلی صریح وآشکارمی گویدکه برای انقلاب اسلامی ماهفتخوان درست کرده،بطوری که ما ازاین هفتخوان جان سالم بدرنبردیم،معنای روشن حرف های اوباصراحت تمام است.
این است که پیروزی انقلاب مابه نیات آمریکابا عنوان سلطه گرواسرائیل به عنوان زائده سلطه امریکاصدمه جدی می زنند.پس دشمن هم می داندکه مادرکجای تاریخ قرارگرفته ایم. خودماهم بایدبدانیم که دراینجاقرارگرفته ایم. کمی ازتلاش برای ویران کردن یکدیگرصرف نظرکنیم.وهمه همت هاوکوشش هایمان را یکجامتمرکزکنیم واین انقلاب رابه پیروزی برسانیم.
 
 
[کودتای خزنده]
روزنامه انقلاب اسلامی۱۷خرداد۱۳۶۰
کارنامه ی  رئیس جمهور
۱۹تا۲۶اردیبهشت ماه ۶۰
قسمت ششم:جنگ عجیب
واماجنگ عجیب،ماجنگی رابرعهده کرفتیم در روزاول برآوردمی شدکه ازنظرنظامی مقاومت مابیشترازچهار،پنج روزطول نخواهدکشیدو اینک نه ماه است.
درهمان روزهای سخت این جنگ که هرکس ازهرسو،خطابه ونطق وشعر آماده می کردتا گناه شکست آنرابرعهده ی من بگذارد،من آنرایک حماسه ی بزرگ این نسل خواندم و مسئولیت کامل آنرابرعهده گرفتم.حالاهم نمی خواهم راجع به این حماسه بزرگ، این ایستادگی واستقامت که افتخاری جاویداز نسل امروزاست وبهترین ترجمان اراده ی  حیات مستقل دراین ملت است صحبت  کنم و این رابه بعدمی گذارم.می خواهم نسل امروز ونسل فردابداندبجای آنکه به کسی  که مسئولیت عملی این جنگ رابرعهده داردکمک بشود؛تمام عوامل  به ضداوعمل می کنند...این  هفت خوانی که کسینجربرای ماتعبیه کرده است همانسان که مانع رسیدن رستم به مقصد نشدمانع ازرسیدن نسل امروزبه هدف های بزرگ  اسلام نیزنخواهدشد.این جنگ براستی ازشگفتی هاوازعجیب ترین عجایب است.با اینحال یک شگفتی دیگر نیزداردوآن اعتماد عمومی است.تااین زمان آنهاکه می خواستند کودتای خزنده کننددرگرفتن مردم ازبنی صدر شکست خورده اند.دربرانگیختن امام به مخالفت نیز شکست خورده اند.وازشگفتی های این جنگ است که مردم این همه وباتمام توان مارادراین جنگ یاری رساندند.
[توجه!
اماسرانجام کودتای خرنده ازجهل وجنگ کار خودش راکرد.واولین رئیس جمهوری جمهوریک انقلاب رامجبوربه هزیمت ازایران نمود.جنگی که به اقاریرفرماندهانی چون شمخانی بنی صدرراخائن ندانست؛ولی جنگ جهل مردم همیشه کارسازتراست؟...] 
 
 
 
[عجله کردید!]
نشریه امت(ارگان جنبش مسلمانان مبارز.دکترحبیب الله پیمان)سال سوم،ش۱۱۲
دوشنبه۲۵خرداد۱۳۶۰
اطلاعیه جنبش مسلمانان مبارزراجع به حوادث اخیرکشور
سرانجام همچنانکه ازمدت هاقبل پیش بینی می شد،تضادجناح لیبرال درراس قدرت با دولت،بنابه ماهیت آن ونیروهای اجتماعی که ازآن حمایت می کردند(بطورعمده سرمایه داران،اقشارمرفه،وگروه های وابسته وطرفدار سرمایه داری غرب)به تضادباانقلاب وتوده های محروم هوادارآن ورهبری انقلاب امام خمینی منجرگردید.توهم این جناح به برخورداربودن ازحمایت وسیع توده هاسبب شدکه درجبهه بندی علنی  بارهبری انقلاب تعجیل کنندوهمین حرکت موجب افشای ماهیت آنهابرای توده های وفاداربه انقلاب گردید.حادثه ۱۴اسفندو پیامدهای آن،جبهه متحدلیبرالی راازاین توهم خارج نساخت وهمچنان خیره درسراب پایگاه توده ای خود،پیروزی رادردسترس می دیدند. 
 
 
 [خمینی پاریسی]
پیام بنی صدر :
۲۷تیر۱۳۶۰
ایشان(امام)گفته بودندکه اگربه نابودکردن آزادی هااعتراض نکنم وباباندحاکم ازدرسازش درآیم وبرتصرف نهادهای قانونی چون شورای قضائی وشورای نگهبان ومجلس وهیات وزیران وروزنامه هاورادیوو تلویزیون و...صحه بگذارم،رئیس جمهور وفرماندهی کل قوارا هنوزهم حفظ می کنم واگرچنین نکنم تاهمه جاایستاده اند...آمریکابانفوذهمه جانبه که دارد،بدست حاکمان کنونی مخالفان واقعی رژیم دلخواهش راازمیان نمی برد...این رژیم درزمینه اسلام وآزادی هادچارچنان دگرگونی شده است که رژیم شاه سابق آرزو کردنی گشته است...یک سخن همیشگی این جانب به آقای خمینی این بودکه مردم شمارامرجع دینی می شناسندونه یک سیاستمدارمتخصص قطع ووصل های داخلی وخارجی.جای تاسف بسیاراست که وی این سخن رانشنیدوبااسلام وکشوروشخصیت خودآنچه که کردومی کند... باکمال میل حاضرم ازده هاگناه کرده ونکرده توبه کنم به شرط آنکه آقای خمینی،آقای خمینی پاریسی بشوند.
(نقل ازنشریه فترسیاسی سپاه پاسداران، رویدادهاوتحلیل،ش۲۳)
 
 
[جوسازان]
مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم
متن نامه آقای بنی صدرخطاب به مردم مسلمان
بسمه تعالی
مردم مسلمان ایران!
شمابارای قاطع خودمرابه ریاست جمهوری انتخاب کردید.اینک می توانیدازخودبپرسید اگراینجانب باتوقعات قدرت گرایان هماهنکی می کردم آیادروضعی  که مرادرآن قرارداده اند،قرارمی گرفتم؟
اگرزبان شما نمی شدم واعتراض نمی کردم،اگروضع کشورراروزانه به شماگزارش نمی کردم،اگرهرچه واقع می شدراقانونی می شمردم،اگر....بامن اینطورمی کردند؟
به دین خودورای واعتمادشماخیانت نکردم وتا جایی که توانستم کوشیدم بسیاری جریان ها رابه موقع مطلع شدم وهشداردادم صدایم را درقیل وقال های جوسازان گم کردند واینک نیزمثل جدم حسین بن علی(ع)آنچه ازخطرها که می بینم برای شماپیش بینی می کنم...
۲۲خرداد۱۳۶۰ 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]