دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه
کورش کبیر

دراین مطلب بدون پرداختن به حاشیه ها به سراغ دلایل اصلی مخالفت وکارشکنی خامنه ای و مافیای قدرت و ثروت همراه وی با قراردادفوق می رویم.
 
1- دلیل اول باج دادن حسن روحانی وتلاش برای دیدن دم " کدخدای داخلی" برای پیشبرد برنامه های اصلاح طلبانه وی است وتا زمانیکه روحانی خود ونیزوزرای وی ازاین رویه دست برنداشته ویک سیاست تهاجمی متکی به افکارعمومی را درپیش نگیرد همین آش است وهمین کاسه ونهایتا نیزوی نظیرخاتمی مجبورخواهد شد که ادعا نگذاشتند یا ریاست جمهوری تنها یک تدارکاتچی است !
 
2- روی کارآوردن احمدی نژاد توسط خامنه ای بخشی ازبرنامه تحقق اهداف حکومت اسلامی ومبسوط الید بودن ومطلقه بودن قدرت ولایت فقیه می باشد که درآن ثروتهای عمومی ودولتی ملک لایطلق ولی فقیه یا خلیفه محسوب می شود برهمین اساس تمام منابع وثروتهای عمومی ودولتی بالادستی ازنفت وگازگرفته تا مخابرات وتکنولوژی اطلاعات، معادن وفلزات گرانقمیت وپروژه ها وقراردادهای کلان باید ارزش افزوده خود را به خزانه ولایت فقیه ونه دولت (بانک مرکزی یا وزارت اموراقتصادی ودارایی) واریزنمایند درهمین راستا بود که بگفته مقامات طرازاول کشور( هاشمی، روحانی، جهانگیری، نوبخت) حدود 950 میلیارددلاردرآمدهای ناشی ازنفت وگازوصادرات فراورده ناپدیدوتااین لحظه هیچ مرجعی جدولی ازاین درآمدها وهزینه آن منتشرنکرده است درخصوص سایرمنابع وامکانات زیربنایی کشورنیزبا استناد به اصل 44 قانون اساسی بیش ازهزارمیلیارددلار را به قول روحانی ازدولت بی تفنگ گرفته وبه دولت با تفنگ وشرکتهای زیرنظررهبری منتقل کرده اند لذا دلیل دوم این مخالفت تداوم سیاست خامنه ای برانتقال کلیه قراردادهای مهم وارزش افزوده ناشی ازآن به حوزه رهبری ونه دولت است.
 
3- جلوگیری از تثبیت موقعیت اعتدالیون (راست میانه) واصلاح طلبان دراین دولت وزمینه سازی شکست آنها وروی کارآوردن یک دولت کاملادست راستی با ویژگیهای دولت احمدی نژاد درسال 1400 می باشد والبته طی دوره دوم دولت روحانی نیزبیشترین تلاش را برای پرونده سازی ووادارکردن وی به انتقال ثروتهای عمومی وقراردادهای کلان بعمل خواهند آورد نمونه آن واگذاری دوقرارداد کلان به ستاداجرایی فرمان امام وقرارگاه خاتم الانبیاء به ارزش بیش ازده میلیارددلاری می باشد که چندین ماه قبل بعنوان باج به این دونهاد زیرمجموعه رهبری داده شد تا روحانی بتواند شرکت توتال را بعنوان صف شکن تحریم های بین المللی وارد مبادلات اقتصادی با ایران بنماید.
 
4- همراه کامل خامنه ای با دوهمتای صیهونیست خود یعنی بنجامین نتانیاهو و دولت افراطی ترامپ برای پیشبرد اهداف نهایی خود بطوریکه همزمان با مخالفت های داخلی نیز دونالد ترامپ با همتای فرانسوی خود تماس گرفته تا ازعدم تداخل سیاست خارجی دولت فرانسه و قرارداد توتال با سیاستهای آتی خود اطمینان حاصل نماید.  
 
5- درطی حاکمیت نزدیکترین دولت به دیدگاه های رهبری  وزارت نفت که ستون فقرات درآمدهای کشوررا تشکیل می داد بعنوان بی ثبات ترین وزارتخانه دولت 8 ساله احمدی نژاد شناخته می شد سپردن مدیریت وسرپرستی این وزارتخانه به افرادی که نهایتا تعداد آنها به 8 نفرمی رسید (متوسط سالی یک وزیروسرپرست) وگماشتن دهها نیروی وابسته به مافیای قدرت وثروت درراس بخش های مختلف این مجموعه وتاراندن وخانه وحاشیه نشین کردن مدیران پاکدست تحت عنوان مجعول وموهومی برخورد با مافیای نفتی وهمزمان واگذاری قراردادهای نفتی به اعوان وانصارخود ویا صدورمجوزات مختلف به بنیاد مستضعفان، دلالان متصل به بیت رهبری نظیربابک زنجانی، نیروهای نظامی وانتظامی و... برای فروش نفت همگی بخشی ازاین سناریو بود.
 
 
 
دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه - بخش دوم
 
درمقدمه بخش دوم ناچاربه ذکرآمار و ارقامی بوده تا استراتژیک بودن درآمدهای نفتی را برتغییرساختارقدرت سیاسی درداخل کشوربه ثبوت رسانده واینکه چرا خامنه ای وباند مافیایی قدرت -ثروت همراه وی ننگ غارت چندصدمیلیارددلاری را دریک دهه یعنی 1392-1382 (مطابق با 2013-2003 میلادی) برخود پذیرفته تا به قول خود نظام ورهبری آینده آنرا برای دههاسال آینده بیمه کنند.
کل درآمدهای نفتی ایران ازابتدای آن یعنی 1287 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در1357 یعنی 70 سال اول خود به زحمت به 140 میلیارد دلارمی رسد که عمده این رقم یعنی حدود113 میلیارددلارآن طی پنج سال 57-52  ومابقی آن یعنی 27 میلیارددلارآن مربوطبه دوره زمانی 65 ساله بوده است.
 
این امردرحالی است که طی حدود 40 سال ازعمرنظام سیاسی جدید حاکم برایران وعلیرغم تمام بحرانهای طبیعی وساختگی درآمدهای نفتی ایران به ده برابر آن درقبل ازانقلاب می رسد یعنی دقیقا چیزی درحدود 1/4تریلیون دلار یا 1400 میلیارددلار
برای اینکه بازهم تصویردقیق تری ازاین 1400 میلیارددلاردرآمدهای نفتی که نقش مهمی را درتثبیت رژیم نه چندان مطلوب فعلی داشته باشیم سهم هریک ازدولتها را به شرح زیرنشان می دهیم دوره دولتهای مستعجل بازرگان، بنی صدر ونهایتا دولت مستقرخامنه ای وموسوی 68-58 حدود 150 میلیارددلار، دولت هاشمی 76-68 حدود 125 میلیارددلار، دولت خاتمی 84-76 حدود 225 میلیارددلار، دولت احمدی نژاد 92-84 حدود 700 میلیارددلارودولت روحانی تا کنون 96-92 حدود 200 میلیارددلار
 
با رجوع به این جدول تقریبی که برای راحتی وسپردن به حافظه ها اعداد وارقام روند شده است بخوبی تاثیردرآمدهای نفتی را برحفظ وپایداری نظام سیاسی موجود با همه اشکالات ساختاری وازجمله حاکمیت نالایق ترین وغیرکارآمدترین قشراجتماعی یعنی روحانیت برارکان سیستم می بینید همین امراست که خامنه ای وباند همراه وی درآمدهای نفتی را ملک لایطلق خود قلمداد وهرفعالیت وعملیات که خارج ازدسترس آنها به سود حاصله باشد را عقیم خواهند گذاشت.
خامنه ای با استقرابرادرکوچک وناشناخته خود بنام سیدحسن دربخش بازرسی وزارت نفت ازابتدای دوره ریاست جمهوری هاشمی برقراردادها وروند فروش نفت نظارت داشته ودارد وبالاخص ازدوره خاتمی با تشکیل ستادی نیمه مخفی-نیمه علنی دربیت خود درجراین جزییات قراردادهای نفتی می باشد بطوریکه بدون اذن وی هیچ امری کلانی درصنعت نفت به اجراء نمی رسد واما اکنون ادامه ماجرا
6- همانطوریکه گفته شد دردوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که برای اولین بار امتیاز فروش نفت درقالب قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران به مدیریت سیف الله جشن سازبا حروف اختصاری س-ج (یکی ازمتهمین پرونده بابک زنجانی که بعدا نیزبه پاس خودش خدمتی خود به ریاست شرکت بین المللی نیکو یا نیوجرسی درسویس رسید) با بنیاد مستضعفان به مدیریت محمد فروزنده به امضاء رسید وعملا سنگ بنایی برای سایرارگانهای زیرنظررهبری ازسپاه وستاداجرایی فرمان امام تا نیروی انتظامی گردید تا با واسطه (ازطریق افرادی نظیر بابک زنجانی ورضاضراب و…) یا بی واسطه اقدام به فروش نفت نمایند البته بغیرازحدود 4 وزیر دولت ازحمله سرداررستم قاسمی یا مسعود کاظمی و محمود بهمنی و شمس الدین حسینی افرادی دیگرازبیت رهبری نظیرسردار احمد وحید دستجردی با حروف اختصاری الف-و- د (برادر وزیربهداشت دولت احمدی نژاد) نیزدراین پرونده بوده اند اینکه بارها وبارها ازبابک زنجانی ودرجریان دفاعیات خودشنیده اید که وی یک عنصرویترینی برای پوشش دادن به دهها بابک زنجانی دیگردرپشت صحنه وایجادحاشیه امن برای آنها می باشد پربیراه نمی باشد.
7- یکی دیگرازدلایل نگرانی ومخالفت خامنه ای با قرارداد توتال روشنتر شدن وضعیت قراردادهای نفتی ازحیث کیفیت وکمیت درجریان رقابت های داخلی وبین المللی دراین سالها می باشد که میزان خسارات وارده اعم ازخسارت مستقیم وغیرمستقیم ( عدم درآمدها) را نیزبه نمایش گذاشته وتصورواضحی ازیکدهه " شخم زدن صنعت نفت" را به معرض قضاوت عموم می گذارد.
 
8- درموضوع مشخص پروژه گازی پارس جنوبی که ازبرداشت برابری ایران 80 میلیونی با قطر3 میلیون نفری درسال پایانی دولت خاتمی که بگذریم متوجه می شویم که سرعت برداشت طرف قطری ازمیادین مشترک 3 برابرایران وبرابر با 5 میلیارددلاردرسال بوده است درحالیکه درطرف ایران ودولت نزدیک به دیدگاه رهبری صنعت نفت درانفعال کامل ناشی ازسوء مدیریت وبعد هم تحریم های بین المللی بوده است که البته نقش تحریم ها دراین خسارتها بدلیل جوان بودن تحریم ها به 20% هم نمی رسد حال اگردوباره این روال به دوره خاتمی برگردد چهره کثیف باندهای مافیایی یا همان کاسبان تحریم بهترنمایان می شود.
 
ادامه دارد

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی
*آقای خامنه ای خر خودتی
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق
*هاشمی واپوزیسیون
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم
*مهدی شمس‌زاده کیست؟
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم)
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود
*حق‌ الناس یا حق نسناس
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم
*ریزگردهای اتمی
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت
*شورای رهبری یا شورای سلطنت
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد
*دروغ های راست حسین نتانیاهو
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم)
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی
*منگوریسم رهبری این بار در یمن
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود!
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​)
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو)
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه
*حبیب آرگو
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم)
*روزی روزگاری‎
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران
*آقای خاتمی شرم کنید!
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​!