تسلیت به کارگران،تبریک به سرمایه داران
رضا رخشان

پس ازهرانتخاباتی وسرکارامدن فرد یا جریان پیروز،بخصوص درانتخابات ریاست جمهوری که مبتنی بر اجماع عمومیست ،معمولا رسم برین منوال است که دراولین روزهای بعد از پیروزی ،اقدام به تصویب ویا اجرای طرحهایی میزند که مورد موافقت و رضایت کسانی باشد که درپیروزی او نقش موثری داشته اند ویا افراد و احزابی که ازاو حمایت کرده اند را در مناصب مختلف به کارمیگیرد. درکشورما متاسفانه بدلیل شرایط خاص سیاسی ،احزاب واقعی با بدنه وسیع اجتماعی ملاحظه نمیشود بلکه معمولا احزاب وجریاناتی حضور دارند که کمترتمام وقت فعال بوده ،یعنی فقط درزمان انتخابات چندنفری دورهم جهت شده وبنام حزب از یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری حمایت میکنند یا درانتخابات شوراها از لیستی خاص اعلام حمایت میکنند تا شاید درصورت پیروزی و در بازی سیاست که مبتنی بر مولفه های قدرت وثروت است دست بالا پیدا نمایند.

بدون انکه ثمرات این پیروزی در پایین دست جامعه ملاحظه شود.تشکیل حزب میبایست ازپایین ترین سطح افرادجامعه،یعنی کارگر.کشاورز.دانشجو.روستایی.پرستار.معلم.باسوادوبیسوادتشکیل شودچون هرفرد،با هر جایگاه اجتماعی درانتخابات ،تنها یک رای دارد. اما برگردیم به ایران و پیروزی جریان دولت روحانی که بشدت طرفدار مناسبات سرمایه داریست،گویا کارگران درین انتخابات در طیف جریان بازنده قرار گرفته اند که این چنین ،با طرح لوایح و بخشنامه هایی  ، طبقه کارگر مورد عتاب وتنبیه قرار می گیرد.شاید فکر می کنند که گفتمان جریان رقیب که مبتنی بر حمایت از دهکهای پایین جامعه بود ،اقبال کارگران را بیشتر به همراه خود داشته است و این چنین باید  مورد تنبیه قرار گیرند.جدا از بحث خصوصی سازی های گسترده وغیر کارشناسانه ،بخوانید خانه خراب کن برای کارگران ،اجرای طرح ضد کارگری کارورزی از جمله این مصیبتهاست .

اما چرا ما با طرح کارورزی مخالفیم؟اولا این طرح بهیچ وجه موجب کاهش بیکاری نمیشود و در آن کارفرما الزامات قانونی در فردای پس از کارورزی ندارد.بعدش هم وجود این طرح فی نفسه موجب تضعیف جایگاه قانون کار می گردد .یعنی عملا موجب تضعیف آن بخش از قوانین محدودی که در راستای منافع کارگر است ،می گردد . همانطور که در مسئله قراردادهای سفید امضا قانون کار دور زده شد.مشکل دیگراین طرح عدم انجام تعهدی است که دولت برای خود ایجاد کرده است وان پرداخت حق بیمه کارورزان توسط دولت به تامین اجتماعیست.درصورتی که دولت نتواند تعهدی که برای خودایجاد کرده را پرداخت نماید ویا مثل روال گذشته که بجای پرداخت تعهدخود به این سازمان، شرکتهای ورشکسته رادرقالب اصل ۴۴به تامین اجتماعی واگذارمیکرد این بار فاجعه عظیمی اتفاق خواهدافتاد وسازمان تامین اجتماعی هم باکمبود بیمه گذارمواجعه شده وتناسب بیمه گذار به مستمری بگیرهم بهم خواهد خورد لذا بدلیل کمبود منابع مالی عملا فلج خواهد شد. اگرسازمان تامین اجتماعی با این سیاست دولت مخالفت جدی نمیکند بدلیل این است که رئیس این سازمان توسط دولت انتصاب میشود طبقه کارگر در ایران  اقدامات ضد کارگری و مصیبت بارمرتضوی درسازمان تامین اجتماعی در زمان دولت های نهم ودهم رافراموش نکرده اند واثارمخرب سیاستهای غلط ایشان هنوزبرطرف نشده که دولت روحانی با طرح کارورزی و دیگر طرحها درحال تیشه به ریشه زدن این سازمان هستند.

از سوی دیگر، ازدانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاهی که درانتخابات اخیر ، در جهت کمک به جریان دولت فعالیت می کردند،  انتظارمیرفت با عطف به اینکه قانون طرح کارورزی ازبرنامه های اتی دولت روحانی است  واگرایشان مجددا انتخاب شود و طرح فعلی را پیش ببرد موجب تحقیر و ازدست رفتن فرصت زندگی خواهد شد این مطالبه یعنی حذف این طرح را در صورت پیروزی از دولت خواستار شوند که متاسفانه این چنین نشد.با این حال ،درین سالهای اخیر ،وجود قانون کار فعلی، خاری در چشم واستخوانی در گلو ،هم برای دولتها وهم برای کارفرماها بوده است. سعی وتلاش فراوانی در جهت تغییرات قانونی در ان شده است که با مقاومت جامعه کارگری ،تاکنون ره بجایی نبرده است.اما گویا اینبار جهد و تلاش نه در جهت تغییر ،بلکه دورزدن این قانون است.وجود  طرح کارورزی را میتوان  در همین راستای دور زدن و تضعیف قانون کار بحساب اورد.

البته شاید یکی ازدلایل ویا حتا مهمترین دلیل اجرای چنین طرحی ، حرکت شتابان دولت روحانی بسمت مناسبات سرمایه داری که قطعا در این مسیر توصیه ها و فرامین سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول از جایگاه ویژه ای برخوردارمیشوند را میتوان ذکر کرد.تا نیروی ارزان کار را برای نظام سرمایه داری فراهم کند. ایجادشغل بهانه است شغلی که در آن  یک سوم حقوق ثابت به کارورز پرداخت شود وهیچ تضمینی در رابطه با کارفرما و پس ازپایان دوره کارورزی وجود نداشته باشد  تا فردمذکورراجذب نماید شغل نیست .بلکه بردگی وتحقیر آدمیت است. و جامعه کارگری یک باربرای همیشه میبایست تکلیف خود را با این گونه اقدامات فریبکارانه  و هماهنگ شده، بین دولتیان وکارفرمایان را مشخص کند چاره کار در برخورد با چنین طرحهای ضد کارگری همانا تشکل یابی و سازمان یابی مستقل کارگریست که باعث همبستگی بین کارگران در مقابل چنین طرحهای ظالمانه ای می گردد.

تجربه ثابت کرده اززمان انحلال یک جانبه سندیکاهای کارگری وایجادشورای اسلامی کارو وجودافراد مهندسی شده بعنوان نماینده کارگرنمیشودبا این اقدامات دوجانبه که دردولت طرفدار سرمایه داری روحانی تشدید شده است ، مقابله کرد.متاسفانه درلوای اجرای اصل۴۴شرایط بگونه ای رقم میخورد که اصل هدف فراموش شده وهم نحوی واگذاریها جای حرف وحدیث دارد که یا خصولتی است یاخودمانی سازی (رانتی)وهم اجراان باعث شکاف عمیق طبقاتی بین جامعه شده .هر چی هست خصوصی سازی نیست.اگر هم هست که برای ما ،بازهم مصیبت است.

با آرزوی بهبودی شرایط زندگی طبقه کارگر در جهان

رضارخشان

فریدون نیکوفرد

از کارگران نیشکر هفت تپه

24/4/1396

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب رضا رخشان در سایت پژواک ایران 

*سخن یک کارگر با عباس آخوندی وزیر راه وشهر سازی [2018 Feb] 
*خانه کارگر، شما متهم هستید  [2018 Feb] 
*چه کسی مسبب سرنوشت تلخ مردم عفرین هست؟ [2018 Feb] 
*سهام عدالت یا تحقیر زحمتکشان؟ [2018 Jan] 
*پشیمانی موقوف [2017 Dec] 
*فرصت طلبی های آزار دهنده [2017 Dec] 
*شبح خوفناک برنامه وبودجه در ایران  [2017 Dec] 
*وقتی زن بی پناه است [2017 Nov] 
*خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم [2017 Sep] 
*از ژن برتر تا بابای بند باز  [2017 Jul] 
*تسلیت به کارگران،تبریک به سرمایه داران [2017 Jul] 
*تلاش جهت شرکت در اجلاس ای ال او با چه هدفی صورت می گیرد؟ [2017 Jun] 
*این انتخابات متفاوت است  [2017 May] 
*همدردی کارگران هفت تپه در غم فاجعه معدن یورت [2017 May] 
*جهان با سرعت به راست میتازد [2017 Jan] 
*رفیق فیدل هم رفت [2016 Nov] 
*آقای روحانی معیار شما در شرمسار خواندن وقایع چیست؟  [2016 Nov] 
*طبقه کارگر در امریکا و پدیده ترامپ‎  [2016 Nov] 
*کوروش و برخی از چپ ها [2016 Nov] 
*باز هم طومار، بازهم درخواست  [2016 Oct] 
*آقای روحانی دست شما درد نکند [2016 Oct] 
*نبرد حلب وبازیهای پیرامون آن [2016 Oct] 
*مصیبتی بنام اصلاح طلبان  [2016 Sep] 
*چرا من به روحانی رای نمی دهم؟ [2016 Sep] 
*ارتجاع تروریستی محصول سرمایه داری است: در باره حوادث تروریستی فرانسه [2016 Jul] 
*باز هم درباره اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده، پاسخ به برخی انتقادات [2016 Jul] 
*ادعاهای بزرگ,با دستاوردهای کوچک [2016 Jul] 
*تبریک بخاطر ازادی عظیم زاده  [2016 Jul] 
*به این دوعدد نگاه کنید: ٤٥هزار تومان،٢٥٠میلیون تومان  [2016 Jun] 
*کارخانه ارج تعطیل شد  [2016 Jun] 
*جز تشکل کارگری راهی نیست  [2016 Jun] 
*وقتی کارگر شلاق میخورد [2016 Jun] 
*ترکیه وبازیهای شکست خورده [2016 Feb] 
*کارگران وانتخابات [2016 Feb] 
*نقش نفت در توافق هسته ای [2016 Feb] 
*کاهش قیمت نفت وبازیهای پیرامون آن نفت [2016 Jan] 
*نکاتی پیرامون اخراج خبرنگاران بخش کارگری ایلنا [2015 Jul] 
*از جنگ نیابتی تا چماقی بر سر زحمتکشان [2015 Apr] 
*آیا نسل ما سوخت؟ [2015 Feb] 
*همچنان ایستاده ایم [2015 Jan] 
*شارلی ابدو بودن افتخاری ندارد [2015 Jan] 
*من شارلی ابدو نیستم [2015 Jan] 
*در کوبانی ،انسانیت را می کشند [2014 Oct] 
*سخنی با آقای منصور اسانلو [2014 Jun] 
*کارگران بازهم فقیرتر میشوند [2014 Jun] 
*نگاهی انتقادی به نظریۀ سرمایه داری انگل تجاری، و نکاتی درباره جهانی شدن وامپریالیسم [2013 Nov] 
*اینبار عدالت پیروز است [2013 Aug] 
*روز جهانی کارگر روز ماست [2013 Apr] 
*وقتی کارگر خود را تحقیر می کند [2013 Feb] 
*کارگر، آزادی ، سرمایه [2012 Sep] 
*نامه دوم به دوست گم شده ام [2012 Sep] 
*یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی [2010 Dec] 
*نگاهی به زندگی اکبر خوش كوشك یکی از عناصر امنیتی نظام  [2010 May] 
*مایک خانواده هستیم [2009 Dec]