دیوان سید روح‌الله موسوی خمینی بروایت تصویر- ۶
ن - مرآت

 

دیوان سید روح‌الله موسوی خمینی بروایت تصویر- بخش ششم- دیالوگ فرج انقلاب

منبع:پژواک ایران