نامه خانواده مهدي خزعلي به رياست زندان اوين

 

 رياست محترم زندان اوين؛

دكتر مهدي خزعلي در روز ٣٠مهر ماه بازداشت و به زندان اوين برده شد از آن تاريخ تا امروز شانزده روز ميگذرد 
در طي اين مدت علاوه بر منع تلفن اجازه ملاقات را هم كه حق هر زنداني است از ايشان دريغ كرده ايد .

دكتر مهدي خزعلي از لحظه ي بازداشتش اعلان كرد كه اعتصاب خشك خواهد بود. خبرهاي رسيده از اوين حاكي ازوخامت حال ايشان  داردو دركمال ناباوري مطلع شديم كه ايشان در دستشويي سلولي انفرادي در بند ٤در شرايطي سخت و غير بهداشتي محبوس شده است!

روز سه شنبه روز ملاقات حضوري است و خانواده نگران از وضعيت جسمي ايشان، لذا دستوري اتخاذ فرموده كه شرايط ديدن پدر فراهم شود تا كمي بر نگرانيها ودردهايمان التيام بخشد و در صورت منع از ملاقات مجبور به تحصن خواهيم شد تا ديدار ميسر شود .
والسلام 
و من الله التوفيق
خانواده دكتر مهدي خزعلي

منبع:پژواک ایران