آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟
مژگان پورمحسن

از فردای روی کار آمدن آخوندها تا به امروز، ايران شاهد هزاران شورش و قيام و اعتراض و جنبش مردم بر عليه رژيم منحوس آخوندی بوده است و باز آخوندها سر کارند. از کردستان و کرمانشاهان و آذربايجان و خراسان تا گيلان و مازندران و اصفهان و فارس و خوزستان و کرمان و سيستان و بلوچستان تا استان مرکزی و تهران و همهٔ استانها و شهرهای بزرگ و کوچک ايران در این قريب به چهل سال قدرت مطلقهٔ آخوندی شاهد اعتراضات بحق مردمی و جاری شدن بناحق خون بخصوص جوانان اين مملکت بوده است.

از ديد من هيچ وقت مشگل، نبود آلترناتيو رژيم آخوندها نبوده است، زيرا مفهوم ادعای بر عکس آن اين است که مردم نمی دانند بدستور و بخواستهٔ چه سمبلی از جا کنده شده و رژيم را سرنگون کنند. مدعيان اين تز بلافاصله سال ۱۳۵۷ را مطرح کرده و مدعی میشوند که بدون وجود خمينی و تشکيلات آخوندی انقلاب اسلامی ايران  غير ممکن بود. در اين صورت مردم انقلاب نکردند بلکه خمينی ايران و ايرانی را « انقلابيد». 
قاعدتاً مردم در اثر نارضايتیهای عميق صنفی ـ اقتصادی ـ سياسی مبارزه با رژیم را از سطح نق و قرزدن به تقديم فحش و کلمات سزاوار رژيم میرسانند و با وجود آگاهی و نسل جوان اين نارضايتی ها به خيابانها و شهرها کشيده ميشوند و در اين نقطه بيکباره با کشته ها و مجروحين و دستگيری های فراوان بازداشته ميشوند تا موقعی ديگر و موقعيتی ديگر.
مشگل حتی اين نيست که برخی مدعيند که مردم ايران می دانند چه نمی خواهند اما نمی دانند چه می خواهند!
پس از زندگی طولانی در کشورهای غربی و ديدن سطح شعور و آگاهی مردمشان، بعيد می دانم مردم عزيزمان را که قرنهاست زير اختناق فکری ـ فرهنگی آخوندهای ضد آزاد انديشی و ضد فرهنگ ايرانی بسر برده و بجز ظلم و جنگ و غارت و عدم امنيتِ جان و نوامیس و اموالشان و وطن فروشی ازاکثريت حکام ايران در تاریخشان چيزی نديده اند بشود به نا آگاهی و بی هدفی متهم کرده ، دلیل شکست مبارزات را در بلا جانشينی رژیم جستجو کرد.

مطمئنم بسياری از خوانندگان اين سطور که سالهايی را در ايران از سال ۱۳۵۷ تا به امروز بسر برده اند از نزديک  شليک رژيم بسمت مردم، جوانها، دانشجويان، مجاهدين، پيشمرگه ها ووو را بچشم حداقل يکبار و يکی از موارد نامبرده را ديده اند. اين يادآوری کوتاه بدين خاطر بود که حداقل آنها که شاهد بوده اند در آن لحظه به چه هدفی يا فردی یا سمبلی يا وسيله ای فکر میکردند، خاطراتشان را مرور کنند.
برخی آدمهای معمولی جامعه بمن گفتند « فقط دلم می خواست مسلسل داشتم و سينهٔ پاسداران جنايتکار و لباس شخصيها را نشانه می گرفتم. آخر با دست خالی به مصاف اين بی صفتها نمیشود رفت.» تعدادی ديگر بخصوص از خانمهای فعال گفتند « جای موج جمعيت خالی بود؛ جای جمعيت متراکم که سد حمله و شليک لباس شخصيها و مأموران و پاسداران رژيم به مردم شود». برخی ديگر که سن و سالی از آنها گذشته و بقول آمريکاييها در سنين طلايی و پلاتينی هستند( ۶۵ تا۹۰ سال ) گفتند « جای پيوستن پلیس و ارتش بمردم خاليست، جای پيوستن بسيجيان و پاسدارانِ بدنهٔ بسيج و سپاه به مردم و اعتراضاتشان و حمايت آنها از مردم دست خالی بجاست.»

عليرغم اينکه من با همهٔ کمبودهای فوق موافقم ولی بنا بر اصل « حساب کردن روی خود» که واقع بينانه ترين راه حل بنظر می رسد به کليهٔ هموطنانی که روی « راه حل» فکر و بحث می کنند، مخلصانه و بدون هيچ ادعايی عرض می کنم، در تجربهٔ من هميشه راه حل خودش را حين عمل نشان داده. 
مثلاً بر عکس مبارزين بزرگوارِ در صحنهٔ سياسی ايران و بها پرداخته گان در زندان های رژیم من به مبارزهٔ مدنی در برابر رژيمی که ازابتدا تا به امروز از مدنيت بويی نبرده و رسماً و در کلام و در عمل، مردم را هیچ میداند را رد می کنم. شما عزيزان، به تظاهرات مردم در فرانسه و انگليس و آلمان نگاه می کنيد و میخواهيد همانند آنان باصطلاح سيويليزه يا متمدنانه اعتراض کنيد؟ مگر جمهوری اسلامی ايران يا دقيقتر بگويم نظام ولايت فقيه حاکم در ايران را با جمهوری فرانسه يا آلمان يا نظام سلطنتی انگلستان يکی می گيريد؟

برخی می گويند « با مبارزهٔ مدنی چون مردم می آيند هم تجربهٔ فعاليت مدنی و روند سياسی شدن مردم بالا میرود و هم هزينه پايين تر می آيد » . تقريباً چهل سال است با تحليلهای مختلف و نام گذاريهای مختلف « مدنيت و رفتار مدنی» با رژيم ملايان تجربه شده. با مدنيت ما و سبعيت رژيم ميليونها ايرانی کشته شدند يا دق کردند، چندين ميليون ايرانی از کشور فرار کردند، چند ميليون ايرانی فاضلاب خواب و گورخواب و کارتن خواب و هست و نيست از دست داده و بيکارشدند، همهٔ صنعت ايران را آخوندها بر باد دادند، طبيعت را ويران و آب را کمياب کردند؛ کشاورزی در روستاهای آباد را خراب و حاشيه نشينی ذليلانه در حاشيهٔ شهرها را رواج دادند؛ در اوج وحشيگری همهٔ حرمتهای فرهنگی ـ دينی تمام قوميت ها و اديان و مذاهب موجود در کشورمان را شکستند و به فرزندان وطنمان تجاوز کردند. بر جسم و روح و روان هر ايرانی هر رذالتی خواستند کردند، باز هم می فرماييد مبارزهٔ مدنی با هيولا ؟

مژگان پورمحسن
۱۶ ژانويه ۲۰۱۸

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]