اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!
محمد شوری

 

طبق اصل یکصدویازده قانون اساسی،درصورت فوت یاکناره گیری یاعزل رهبر،مجلس خبرگان رهبری موظف است دراسرع وقت نسبت به تعیین ومعرفی رهبرجدیداقدام نماید.وتاهنگام معرفی رهبر،شورایی مرکب ازرئیس جمهوری،رئیس قوه قضائیه ویکی ازفقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه ی وظایف رهبری رابطورموقت به عهده می گیرد.

این شورا درخصوص وظایف رهبری دراصل یکصدوده دربندهای ۱و۳و۵و۱۰وقسمت های (د)و(ه)و(و)پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانداعمال قانون کند.

ویکی ازوظایف رهبری دراصل۱۱۰فرمان همه پرسی ست؛وطبق اصل۱۷۷بازنگری وتعمیم قانون اساسی نیزمنوط به اجازه ی رهبری ومعرفی شورایی مرکب از اعضای شورای نگهبان(که همه ی آنها منصوب رهبری هستند)وروسای سه قوه،که ریاست قوه قضاییه هم منصوب رهبری ست واعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل۱۱۲اعضای ثابت ومتغیرش بازمنصوب رهبرند،به همراه ۵نفرازاعضای مجلس خبرگان رهبری وده نفربه انتخاب مقام رهبری وسه نفرازهیات وزیران وسه نفراز قوه قضائیه وده نفرهم ازنمایندگان مجلس شوراوسه نفرهم ازدانشگاهیان (که قید نشده این سه نفرچگونه انتخاب می شوند؟)

جمهوری اسلامی ایران بدون اصل ولایت فقیه یعنی مرگ مغزی!

 بنابراین برای دوام وادامه،بایدیکی را پس از خامنه ای تعیین کند.

یا همانطورکه هاشمی رفسنجانی پیشترگفته بودمجلس خبرگان رهبری دراین مورداقدام هایی انجام داده  وافرادویافردی رابه عنوان پیش فرض درچنته دارد.ویا اینکه هنوزبه مورد یاموارد ایده آل نرسیده است.

همانطورکه قبلا در یادداشت"مشکل خامنه ای بحران رهبری ست"نوشتیم، درشرایط عادی انتخاب رهبربه سادگی میسور نیست. بدلیل آنکه برخلاف گذشته رسانه های آزاد وشبکه های اجتماعی ناگفته هاواسرارمگوها رابه سرعت برق اطلاع رسانی می کنندودراین زمان  آگاهی  سیاسی مردم بسیاربالارفته ونمی توانند به همان  راحتی گذشته همچون انتخاب خامنه ای(که درفیلم ویدئویی اش افتضاح آن آشکارشد)مردم را فریب دهندو کسی راقالب  وغالب کنند!!

و از طرفی همه‌ی جناح های انحصارقدرت(جناح اصولگرایعنی راست اسبق وجناح اصلاح طلب همان چپ اسبق باتمامی زادوولدهایشان)اگردرجنگ قدرت گوشت هم را بخورند،بخاطربقای خوداستخوان همدیگر را دور نمی ریزندو بشدت برای حفظ نظام که  در راسش فقط بایدولی فقیه باشد،اتحاد دارند.

آنها بخوبی می دانند در جمهوری اسلامی بدون اصل ولایت فقیه  و در یک انتخابات آزاد، دیگر محلی از اعراب  نخواهند داشت؛چون بوفور ومکرر در مدیریت و قدرت سیاسی و رسانه ها دائم تکرارشده اند و الآن  در دوران پیری نیز سعی دارند با تمامی توان و رمل و اسطرلاب آقازاده ها و  نزدیکان سببی ونسبی وسیاسی خودرادر عرصه مدیریت ورسانه تثبیت کنند.یکی بدلیل آنکه نقاب هابرداشته نشودوپرده ها کنارنرودودیگری حفظ  ثروت های بادآورده!

حال فرض کنید فرداخامنه ای فوت کند،چه اتفاقی می افتدوگزینه های رهبری چه افرادی می توانندباشند؟

طبق اصل۱۱۱شورای موقت به غیرازرئیس جمهوری که بارای مستقیم مردم انتخاب شده است،بقیه اعضاوازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروعیت خود را از وجودرهبری دارندکه الان نیست! آیا آنهابعد ازفوت رهبر، همچنان اعتبار حقوقی  وقانونی  خواهند داشت؟

گفتنی ست  دراصل۱۱۱ قانون اساسی سابق قیدنشده بوددرفقدان رهبری، شورای موقت می تواند کشور را اداره کندو دیدیم مجلس خبرگان رهبری باتوجه به همین ضعف وخلاء قانونی در خفا و مخفی کاری و برخلاف اصول مسلم قانون اساسی فردی را رهبرکرد که به اقرارخودش صلاحیت نداشت ومی بایست خون گریست؟

وسوالی اینجابه ذهن می آیدکه  اولاآیاممکن است این  شورای موقت طولانی شود؟

و ثانیادرصورت مشروعیت  حقوقی وقانونی  شورای موقت رهبری،آیا آنها می توانند همه پرسی راه بیاندازندودر قانون اساسی تغییراتی بوجودآورند؟وسپس آنرا طبق روال همیشگی در یک نمایش انتخاباتی و با"غش درمعامله" همچون انتخابات گذشته برای  چندمین بار مردم رافریب دهندوآنرابه تصویب برسانند؟!!

ویااینکه آیامحتمل نیست بدلیل فقدان رهبری کاریزماو مورد اتفاق، درهمین حین و بین بخواهند باخلق بحران درجامعه وایجادهراس ازسوریه ای شدن وتجزیه کشور،سپاه پاسداران نخواهد هوس کند به اعتباراصل۱۵۰قانون اساسی که  وظیفه نگهبانی وحفظ دستاوردهای انقلاب رابرعهده اش گذاشته شبه کودتاکند و بدین شکل باز با یک قیام وقعود فرمایشی درمجلس خبرگان فردمطلوب خود را تحمیل کنند،همانطور که بافریب مجلس خبرگان توسط مثلث سیداحمدخمینی وخامنه ای وهاشمی رفسنجانی،خامنه ای رهبرشد.

به اضافه ی یک رضاخان سپاهی درمقام ریاست جمهوری!؟

امایک  احتمال دیگر هم هست.

حاکمیت ومدیریت جمهوری آخوندی ولایت فقیه بخوبی می داند فساد مثل سلول  سرطانی همه جا رشدکرده وتبعیض ونابرابری وبی عدالتی،بروز بحران های متعدد رانشان می دهد.آنهابخوبی می داننداگر دیربجنبندوکاری نکنند فروپاشی حتمی ست؛هرچندکه درکلام وشعارخلاف آنرادرسانه های خودسخنسرایی کنندو آمار غلط وگمراه کننده هم بدهند.

آنها می دانند بعداز خامنه ای به سادگی انتخاب خامنه ای کسی را نمی توانند رهبر کنندوفرد مورد نظربایدآنچنان جامعیتی داشته باشدکه بشود باآن مردم رافریب دادواین فردکسی نیست جزسیدمحمد خاتمی.

باتوجه به اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است.

وتزریق توهم یک ولی فقیه خوب برای مردم!!

 (همین جادرپرانتز بگویم که یک قانون نانوشته واجماع در حاکمیت هست که ولی فقیه حتما باید از سادات و هم چنین ملبس به لباس روحانیت  باشدتا وصل به  امام زمان،مهدی موعود شوند!؟!).

حال اگر خاتمی رهبر شد،چه اتفاقی می افتد؟

سیدمحمدخاتمی یا باید آن روی خامنه ای خود را نشان دهد_که رگه هایی هم در برخی گفتار و نوشته هایش هست_یاباید همان چیزی که الان می گویدو پیشترها در دوران ریاست جمهوری خود،مثل ایجاد جامعه مدنی وساماندهی اقتصادی گفته شدراالان باداشتن اختیارات کامل _که دیگر تدارکاتچی هم نیست_به سرعت انجام دهد.

اگر بخواهد آن روی خامنه ای خودرانشان دهدکه تیرخلاص را برجمهوری اسلامی زده است.ومرگ مغزی اینبارباقطع دستگاه،کامل می شود.

و اگربخواهد آنچنان که هست وشعارمی دهدباشد،مجبوراست همچون گورباچف (آخرین رئیس جمهوری اتحادجماهیر شوروی)پروستریکای خودر ادرامراقتصادوگلاسنوست فرهنگی  راه بیاندازدکه این نیزسرانجامی چون  اتحادجماهیرشوروی نخواهدداشت و فقط باتاخیر،کمی عمرجمهوری آخوندی ولایت فقیه رازیادخواهدکرد.*

*گِلاسنوست (به روسی: гл́асность  (اصطلاحی روسی است که به یکی از سیاست‌های میخائیل گورباچف که در ۱۹۸۵ و پس از به رهبری رسیدن او در اتحاد شوروی شروع به کار کرد اشاره دارد. این کلمه را در فارسی "فضای باز" یا "شفّافیّت" ترجمه کرده‌اند.

*پرسترویکا (به روسی( перестро́йка  اصطلاحی روسی است که به یک سری از اصلاحات اقتصادی که در ژوئن ۱۹۸۷ توسط رهبر وقت شوروی، میخائیل گورباچف، معرفی گشت اطلاق می‌شود.

دوم بهمن1396

 محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]