پروپاگاندای احمدی نژاد
محمد شوری

ظاهرا از آشپزخانه بیت رهبری بوی کباب شنیده می شود!

احمدی نژادمجری اپوزیسیون بیت رهبری ست که فکرفردایشان رامی کنند!
نادیده انگاری بیت رهبری درسناریوو بحران سازی  های کشور،ساده لوحی ست؛بیت رهبری خامنه ای نیست؛خامنه ای خودنیزتحت فرمان وسربازبیت رهبری ست!وگرنه درچنبره ی حمایت آنچنانی ازاحمدی نژادگرفتارنمی شد!
هیچ اتفاق وحادثه ای برای جمهوری آخوندی ولایت فقیه،خطرآفرین تراز بحران جانشینی رهبری نیست!
مدیریت چنین بحرانی،آمادگی می خواهد واحمدی نژادبخشی ازمدیریت پیشگیری ومدیریت بحران است!
احمدی نژادبخشی ازپروژه ی پروپاگاندای  بیت رهبری ست تادرآینده ازخطربجهد.
احمدی نژادمجری بخشی ازبیت رهبری علیه بیت رهبری  ست وهم چنین از مجموعه ی  سیستماتیک دولت سایه ای ست که به شکل هرمی سلطه برکشور دارد.
احمدی نژادلیدر خط سوم جعلی و برآمده ازخودسران پنهان درسایه است که در آشفته بازار انفجار اخبار و اطلاعات و سردرگمی عوام،به مدد لمپنیسم(که خواص وعوام دوستش دارندو آنرا ابزار سرعت و جهش خودمی دانند) می خواهد سراب اصلاح طلبی اصلاح طلبان حکومتی در جمهوری آخوندی ولایت فقیه رالباسی نو بپوشاند وعجوزه ی عفریفته راعروس خلق الله کندتا عوام فراموشکار را پشت سر داشته باشد و روشنفکران خود شیفته را در پافشاریشان در ایدآلیسم تخیلی شان مصمم ترکندو سیاستمداران کاسه بدست راچاکر؛و تکنوکرات هارافریب؛که در سودای سود سهام سیاست سهم ارزش افزوده ی خودرا ببرند!!
احمدی نژادتوبه نکرده کاتولیک ترازپاپ شده است.واپوزیسیون تر ازاپوزیسیون!!
احمدی نژاد مصداق آن دزدی ست
که خودرا درمیان جمعیت تعقیب کننده ی دزدمخفی کردوگفت:
آی دزد! آی دزد!بگیرید آن دزد نابکاررا!
اگرحسنی  برای احمدی نژاد باشد(که نیست)فقط قبح ایشان است که حسن ایشان هم  هست!!
حسن احمدی نژاداین است که اصولگرایان حامی خودراسکه ی  یک پول کرد!
وقبح احمدی نژاد،نان اصلاح طلبان حکومتی شد؛که درضمیرپنهان وناخود آگاهشان زمزمه کنند:
"آخ جون یک مرحله به ابراز محبت ولی فقیه نسبت به خودشان نزدیک ترشده اند!!وعنقریب است که  آقای خامنه ای بایک چرخش درپیچ جاده سقوط نظام، سکان قدرت رابرای نجات کشوربدست آنهابسپرد.چون که ایمان دارندآقای خامنه ای هرچقدرهم که کینه به ایشان(اصلاح طلبان)داشته باشدوقتی پای مرگ و زندگی درمیان باشدبه آنهارجوع خواهد کردوزن سه طلاقه ی خودرابامحللی، دوباره به عقدخود در خواهد آورد!!"
آنها تاریخ راگواه می آورند ومی گویند:
"شاه هم لاجرم به بختیاررجوع کرد".
وچون حفظ نظام جمهوری اسلامی،حفظ یک عمرحیثیت وآبروی(نداشته ی)همه جناج های انحصاردرعرصه رسانه و مدیریت است،لذانان اصلاح طلبان حکومتی درروغن خواهدبود،نانی که خمیرش ازقبح احمدی نژادتهیه شده است!! 
پروپاگاندای بیت رهبری بایدتمام پیش فرض هارافرض بگیردوهمان فریب دمکراسی دینی رابه تزویری دیگر،در صندوق رای یارفراندوم؛وبازی همیشگی به مرگ گرفتن وبه تب راضی کردن مردم راتکرارکند،تاازخطربحران جانشینی وسقوط جان سالم بدربرند.
احمدی نژادهرچند تف سربالای حضرت آقاو جمهوری آخوندی ولایت فقیه است، اما گاهی آدمی مجبوراست تف وخلط خودراهم ببلعد!
احمدی نژاددرانتخابات ریاست جمهوری ردصلاحیت شدچون می دانستندرای نمی آوردورای نیاوردن اویعنی پایان تاریخ مصرف.و بازی فعلی وی را ناممکن می کرد!
احمدی نژادازجمله تربیت شدگان نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه است که از هیچ به همه چیزرسیدند.
سابقه احمدی  نژادراکه جستجوکنید ویژگی یاویژگی های درخشانی درآن نمی بینید.
نه سابقه ای ویژه درقبل ازانقلاب ونه درجنگ ونه درعلم واندیشه.
احمدی نژادنمادوسمبل لمپنیسم است؛و جمهوری اسلامی هم فقط باهمین لمپنیسم توانسته ادامه حیات  دهدو باتسلط بر جهل قاصرمردم سواربرمردم شود...
احمدی نژاد درتوهم ارتباط بااجنه وجن گیری می خواهدعوام را شیداوشیفته ی  لمپنیسم جنی خودکند! 
او از کسانی دفاع می کندکه اخراجی های "واجا"هستند. اخراجی هایی که خارج از سیستم،برای سیستم،سلطه می آورند و سهم می برند.
احمدی نژاد پوشش پول کثیف افرادی  ست که در لابراتوار جمهوری آخوندی ولایت فقیه به پولشویی مشغولند وهیچ چیزدرنظام سلطه،مهم ترازحفظ اقتدار و سیطره برعالم نیست؛وپول سرمایه ی این سیطره ی همیشگی تاریخ است که شیران راهم می کندروباه مزاج.
 احمدی نژادمجری تئوری آخوندیسم است که دردرس های خودیادگرفتند ویاد دادند:
"نظم دربی نظمی"ست.
احمدی نژاد وسیله‌ی خامنه ای ست برای کناره گیری و کنار رفتن سلطه ی خاندان لاریجانی؛که با۴۰سال لنگرانداختن در اسکله‌ی قدرت،می دانند که اگر بحران فقدان رهبری درست مدیریت نشود علاوه براینکه سنگ روی سنگ  بند نخواهدشد، دستشان هم از قدرت کوتاه خواهد ماند!
خامنه ای در چنبره ی خاندان لاریجانی ها هم گرفتارشده است.
همه ی جنگ قدرت کنونی سر لحاف ملا، یعنی تصاحب قدرت ولایت فقیه است؛که برخی ازاین منازعه ها،یک جنگ ملانقطی خودساخته است؛تاهر کس که درنبرد، پیروز و پرقدرت بیرون آمد تمکین بقیه را هم از آن خود کند.
هیچکس دربازی سیاست،شارلاتانی احمدی نژادراندارد؛و او فردمناسب نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه برای تثبیت پروپاگاندای چندمنظوره است!
وتنهاازاوبرمی آیدکه باهزینه همان پول های باصطلاح بربادداده،امابادآورده ی خزانه ی حکومتی،عده ای رادورخودجمع وهوراکش حرفه ای درست کندوبا پشتیبانی بخش اپوزیسیون بیت رهبری ورسانه هایش،همچون آمدنیوز و نیوزهای دیگر،دراین آشفتگی،سوار شوند وسواری بگیرند! 
پروپاگاندای احمدی نژاددر شارلاتانیسم رانتی خود،جاانداختن خط سوم است!
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار بیکار
پنجم اسفندنودوشش

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]