همیشه پای یک روحانی درمیان است!
محمد شوری

 

درهرجاکه بنگری پای یک روحانی درمبان است؛وپاچه خوارانی در طواف آن؛سالوسان ریاکاری که دریی سوادی علمی،درپُست های مدیریتی روزگار خلق الله راتیره وفسادرا به فرهنگ عمومی تبدیل کرده اند.

چهل سال است که روحانیت درمدیریت خُردوکلان کشورحرف اول رامی زند.و انقلاب۵۷"باآنهم آرزووآرمان،تبدیل به «جمهوری آخوندی»شد.

"جمهوری آخوندی"تعبیری ست که مرتضی مطهری بکاربرد.اوبااستدلال خودمنکرآن شدوگفت:ممکن نیست چنین شود؛ولی چنین شد.

درتقویم۱۲فروردین،روزجمهوری اسلامی ست؛وازآن به عنوان جشن ملی،ونماد تغییر"سلطنت"به"جمهوری" یادمی شود.

ایضااین روزباتاسی ازواژه ی ایام الله"درقرآن،«یوم الله»معرفی شده است.

روحانیت به پشتوانه ی رهبری خمینی،باسوء استفاده ازناآگاهی توده های عوام وبابهره بری منافقانه ازعواطف مذهبی آنها،وبافریب روشنفکران وسیاستمداران، به مروردرراس قدرت اجرایی قرارگرفت وبرخرمرادسوارشدو سیاست،اقتصاد، فرهنگ وثروت کشور(نفت)رابه تملک خوددرآوردوتاالآن باانواع رمل واسطرلاب وبامددازخُرافه گرایی(بطورمثال اخیراراه اندازی تاسیساتی بنام آژیرظهورامام زمان)وباصطلاح امدادهای غیبی وصدورانواع فتاوی،(از جمله جوازبهتان زدن به افرادخاص)حاضربه پیاده شدن نیستند.ودراصل،بجای اینکه ۱۲فروردین،یوم الله باشد،یا"ملا"شد!!

خمینی بازندگی کوتاه خوددرمهد دمکراسی(فرانسه)،برای مردم جهان شناخته شدوازاتفاق،بهترین حرف هاو افکارایشان زمانی ست که درنوفل لوشاتودرمواجه باافکارعمومی و خبرنگاران ملزم به پاسخگویی به ایده های خودوآینده ی ایران شد.کاری که البته بابدست آوردن حاکمیت وتغییرنظام هیچگاه تکرار نشد،همانطورکه خلف وجانشین وی(خامنه ای)نیزباییش ازربع قرن سلطه ی یک نفره،حاضرنیست خود رادرمعرض پرسش افکارعمومی وخبرنگاران قراردهد.

به مروروباوقوع جنگ ودرکنارآن،تصفیه وحذف نیروهای سیاسی،آن ایده ی قلبی وحدیث نفس روحانیت(تبدیل"جمهوری اسلامی"به"حکومت اسلامی)علنی شد.

بطورمثال:حزب موتلفه_که پشتوانه ی رانت بازاروحمایت روحانیونی چون طیف مصباح یزدی رادردنبال خوددارد،ضمیر ومافی ضمیرخودرادرنشریه ی"شما"ارگان رسمی خود،(ش۷تاریخ۲۱ فروردین۱۳۷۶)آشکارمی کندوازمجمع تشخیص مصلحت نطام می خواهدتاباکسب اجازه ازمقام معظم رهبری،چنانکه اجازه فرمایند،درباره موضوع نحوه ی وصول نظام ازجمهوری اسلامی به نظام حکومت عدل اسلامی"اقداماتی انجام شود!

آنهایی که دربحبوبه ومیانه ی انقلاب وتظاهرات وشعارهای مردم علیه سلطنت، بودندیادشان هست که شعار:"استقلال،آزادی،حکومت اسلامی"،ناگهان تغییروجایش رابه شعار:"استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی" دادواین خودمتاثرازاین بودکه واژه ی  "حکومت اسلامی"درمیان نخبه گان، سیاستمداران،روشنفکران و قشر تحصیلکرده ی دانشگاهی ودانشجویی،واژه ی مطلوبی نبودوبوی دیکتاتوری مذهبی وفردی می داد(همان ولایت مطلقه فقیه که امروز گریبان ملت و کشورراگرفته ودرحال خفه کردن و اضمحلال کشوراست)ازاین رو برای حفظ حمایت  این قشرعظیم_ودر واقع موتورانقلاب_لازم بودشعارفوق تصحیح شودوجایش را به"جمهور"و "جمهوری"_که اطلاق برحضورواشتراک تمامی مردم در سرنوشت خودشان رادارد،بابرچسب اسلامی که درواقع نشانه ی فرهنگ رسمی وعامیانه وتاربخی مردم بود،بدهد.

با پیروزی آنی مردم دربهمن۵۷،وبدون آنکه فرصت اندیشه کردن ومطالعه ومناظره دررسانه هارابه مردم وگروه هابدهندو حداقل۶ماه آنرابه محاق بحث ومناظره بگذارند،توسط "راس"ها،"رای"هابه صندوق ریخته شد!

جدای از"کلمه الحق"هایی که '"یرادبهالباطل"هایی راداشتند(وزمانی هم بایدبه روانشناسی وپی بردن به نهان آراوسخنان افرادوگروه هادرابتدای سال نخست پیروزی انقلاب پرداخت)اجبارو الزام مردم به اینکه فقط بایدبه "آری یا خیر"درعنوان"جمهوری اسلامی"رای دهند،بامخالفت هایی هم روبروشد.

بازرگان که سیاستمداری ملی ومذهبی بودوبه همین خاطرمورد اطمینان وقابل اعتماد؛ولذاازطرف خمینی ریاست دولت موقت رابدست گرفت،درانتقادبه این شیوه وبخاطرآنکه می دانست ازاسلام قرائت های مختلفی هست، به خمینی پیشنهادکردواژه ی"دمکراتیک"به اسلامی اضافه شود.

هرچنداگراین واژه هم اضافه می شد،باز هم اختلاف ها وشرایط فعلی پیش می آمد،ولی بااین وجودموردمخالفت شدید خمینی قرارگرفت وبااعلان اینکه"نه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیاد"این پیشنهاد ردشد.

دکترابوالحسن بنی صدر_که دراندکی پس ازپیروزی انقلاب،اولین رئیس جمهوری ایران شد،درمصاحبه ای ودرپاسخ به این پرسش خبرنگار که پرسیدنظرتان درباره این گفته آقای بازرگان چیست که مردم بایدفقط نظربدهندجمهوری اسلامی می خواهندیاسلطنت؟گفت:

"این نظرایشان است.کسانی هستندکه جمهوری رامی خواهند،ولی ممکن است صفت اسلامی رانخواهند.تکلیف چیست؟آیااگررای ندهند،معنایش اینست که سلطنت رامی خواهند؟می شوداین پرسش راتفصیل داد.چندتاصفت برایش گذاشت،تاهرکس خواست به هرکدام ازآنهارای بدهد.به این ترتیب هم دمکراسی لازم رعایت شده هم ایرادی واردنیست وهم اینکه ماخیال می کنیم اکثریت مردم رای خواهنددادبه اینکه یک جمهوری اسلامی باشد.

(نقل از روزنامه اطلاعات۶اسفند۱۳۵۷)

دکتر مصطفی رحیمی نیزدرنامه ای به خمینی،با این عنوان که"چرا با جمهوری اسلامی مخالفم"؟نوشت:

«...آیا می توان ادعاکردهمه شهیدانی که درسال های سیاه باخون خود نهال انقلاب راآبیاری کرده اند،طرفدار جمهوری اسلامی بوده اند؟...عنوان کردن جمهوری اسلامی درزمان ماباروح دمکراسی گونه ای که درزمان حضرت محمد(ص)وخلفای راشدین برقرار بود،منافات دارد».

(نقل ازروزنامه  آیندگان۲۴دی۱۳۵۷)

جووهیجان غالب آن زمان بدون شک،رای به جمهوری اسلامی می داد،ولی بااین  وجودخمینی چنین ریسکی نکردونه تنهااجازه ندادانواع حکومت به رای گذاشته شود،بلکه بازودبرگذارکردن رفراندوم مانع فرصت مطالعه برای مردم شد.

درهمان سال نخست وباتوجه به برتری روحانیت دربه اختیارگرفتن قدرت سیاسی،مرتضی مطهری درمصاحبه ای_که ازتلویزیون آنزمان پخش شد_گفت:

«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خوددررأس دولت قراربگیردوعملا حکومت کند.نقش فقیه دریک کشور اسلامی،یعنی کشوری که درآن مردم ،اسلام رابه عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم ومتعهد هستندنقش یک ایدئولوگ است.نه نقش یک حاکم...تصورمردم آنروز- دوره مشروطیت-ونیز مردم ماازولایت فقیه این نبوده ونیست که فقهاحکومت کنندواداره مملکت رابدست گیرند...اساسا فقیه راخودمردم انتخاب می کنندواین امرعین دمکراسی است...آیا اسلام دین طبقه روحانیت است؟آیااسلام ایدئولوژی روحانیون است؟یاایدئولوژی انسان بماهو انسان؟آیاواقعاروشنفکران ما،آنگاه که با مفهوم جمهوری اسلامی روبرو می شوند یا این کلمه رامی شنوندجمهوری به اصطلاح آخوندی درذهنشان تداعی می شود که تنهافرقش باسایرجمهوری هادراین است که طبقه روحانیون عهده دارمشاغل وشاغل پستهاهستند؟حقیقتااگرنمی دانستندوچنین تصوری راداشتند،جای تعجب است و اگرمی دانستندونعل وارونه می زده اند،جای تأسف.»

(نقل ازکتاب پیرامون انقلاب اسلامی،ص85)

امادرعمل وتجربه وحوادث بعدنشان دادکه روحانیت قصدبازنشستگی وپیاده شدن ازقدرت سیاسی راندارد.تاجایی که نوچه های آنان،درتوهُّم وصل جمهوری اسلامی به حکومت مهدی(امام زمان)گفته اند:

درصورت هراتفاقی زمین سوخته تحویل می دهند!!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)

دهم فروردین1397

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!  [2020 Jul] 
*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]