چندکوتاه سروده ی تازه
خالد بایزیدی

 

1-
برطناب زندگی
آویزانم...
ازآخرین طناب دارزیستن
بوی امید 
بوی رویش دار
بوی آمدن بهار
به مشام می رسد
2-
شعرهای زیادی را
من درچشمان تو سروده ام
ازاین رو...
من همه ی شعرهارا
بنام تو می خوانم
3-
از زندگی خسته ام
کاش زندگی...
تنها لیوان آبی می بود
تاکه من
درخستگی ظهرتابستانی
آن را برای همیشه
سرمی کشیدم
4-
آه ...این چه زیستنی است
که نان!
مرگ را می سراید
ومرگ نان را
5-
همیشه مرگ!
می رقصددرچشمانم
یک پلک بهم زدن مانده
تادست درکمراش بگذارم و
با آن تانگوبرقصم
6-
چه زود هنگام
فصل حاصلخیزی خزانم
فرا رسید
درین اندوه حاصلخیزی
باید درو کنم
خوشه خوشه عمرم را
اززندگی ای که...
هیچ گاه نزیسته ام
7-
درسرزمین مادری ام
دارم به دنبال
آشنایی می گردم
که مرا بشناسد
آه...دراین غریبی مام میهن
چقدر!
غریب وتنهایم
8-
هیچ گاه نزیسته ام
توبیا...
یک روز
بامن باش
می خواهم؟
زندگی را
تجربه کنم
9-
هیچ واهمه ندارم
که جهان برای همیشه
درتاریکی فرورود
می ترسم...
تودرتاریکی جهان
گم شوی

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]