تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی
محمود طوقی

 

دو سند از اسناد ساواک۱

سند اول

معدوم شدن یک تروریست فراری در تهران

در تحقیقات معموله از کمال پولادی کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که اخیراً بعلت عضویت در گروه چریک های به اصلاح فدایی خلق باز داشت گردیده است مشخص شد که این فرد با حمیدالله مومنی کارمند سابق کانون مزبورکه از سال ۱۳۵۱ پس از الحاق به گروه تروریستی موصوف متواری گردیده و برابر اطلاعات واصله از چندی پیش مسئولیت شاخه انتشاراتی گروه را عهده دار بوده است در ارتباط می باشد.

بر این مبنا پس از انجام اقدامات عملیاتی لازم و جلب همکاری متهم قرار ملاقات بین او وفرد متواری برای روز ۲۳ بهمن ۵۴ در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجیدیه در حوالی ۴۵ متری سید خندان گزارده شد .

پس از استقرار مامورین کمیته مشترک ضد خرابکاری در منطقه ومحاصره محل در ساعت۱۸۰۰همان روز خرابکار مزبور به قصدمراجعه به منزل متهم به صحنه وارد و هنگامی که مامورین در صدد دستگیری مشار الیه بر آمدند با مقاومت وی مواجه گردیده،لیکن قبل از آن که موفق به استفاده از سلاح کمری و نارنجکی که در اختیار داشت بشود با تیر اندازی مامورین معدوم گردید

در بازرسی بدنی از خرابکار معدوم اقلام زیر بدست آمد:

۱-یک قبضه سلاح کمری

۲-۱۴ تیر

۳-یک خشاب  با ۲۰ تیر

۳-یک عدد نارنجک دستی

۵- وسایل کمک های اولیه

۶- یک قبضه کارد سنگری

۷-مقداری جزوات ومدارک چریکی

۸-یک عدد کپسول سمی

۹-یک جلد شناسنامه جعلی بنام مستعار محسن بهرامی

۱۰-مبلغ ۵۷۲ تومان پول

 

سنددوم

از مرکز

به کلیه ساواک ها(غیر از اردوگاه شمال)

حمید الله مومنی که چندی پیش مسئولیت کار های انتشاراتی و ایدئولوژیک گروه چریک های به اصطلاح فدایی خلق را به عهده داشته است در سر قرار در خیابان مجیدیه معدوم شد .

 

حمیدمومنیکهبود

نام پدرش کریم بود ودر سال ۱۳۲۱، درروستای بید سرخ در ۵ کیلومتری شهر صحنه بدنیا آمد . دیپلمش را در دانشسرای مقدماتی گرفت و معلم شد د رمسجد سلیمان  ،بابل و قم مدتی درس داد.در همین دوران با محافل چپ مرتبط شد و در سال ۵۱ توسط  بهمن روحی آهنگران به عضویت سازمان چریک هادر آمد .

مومنی در این سال ها با نام مستعار م. بیدسرخی  می نوشت و ترجمه می کرد بعلت قابلیت هایش چه در ترجمه متون مارکسیستی و چه درتوضیح و توجیه مقوله های مارکسیستی ،مسئول شاخه انتشارات و ایدئولوژیک سازمان شد .

بحث های در خشان او با مصطفی شعاعیان ،شورش نه؛گام های سنجیده در راه انقلاب که در نقد کتاب انقلاب شعاعیان نوشته شد و بحث های مستدلش با اتحادیه کمونیستی در پروسه تجانس از کار های ماندگار اوست .

کمال پولادی یکی از زیر جمع های او بود . کمال فوق لیسانس علوم سیاسی بود و در کانو پرورش کار می کرد حمید او را مسئول ترجمه کتب مارکسیستی کرده بود .کمال در سال ۵۴ دستگیر شد وساواک در زیر شکنجه پی به هویت و موقعیت حمید برد. و در قراری که پولادی با حمید داشت ،توانست او را به شهادت برساند .

مومنی هم چنان که برای چریک ها مهم بود برای ساواک هم مهم بود بهمین خاطر ساواک در سند دوم کشته شدن او را به تمام واحد هایش اعلام می کند و پیراهن خونی او را چون پرچم پیروزی بالا می بر د .

حمید مومنی در محاصره واحد های عملیات ساواک در حالی به شهادت رسید که تمامی دار و ندار او بعنوان مسئول ایدئولوژیک چریک های فدایی خلق ۵۷۲ تومان بود. تمامی دار وندار یک چریک.

ارثیه معنوی حمید مومنی

بورژازی دار و ندار آدم ها را به ثبت دفتر و آن هم سند سیم سرب دار سیاهه می کند .ساواک در سیاه ای که برای بالا دستی ها فرستاده شده است دارایی های اصلی مومنی را از قلم انداخته است . هر چند برای بورژازی دارایی معنا و مفهومی دیگر دارد .

این هم سیاهه ما از دار و ندار یک چریک:

۱-پاسخ به فرصت طلبان،در مورد مبارزه مسلحانه،هم استراتژی و هم تاکتیک

۲-در باره روشنفکر:بحث قلمی او با مصطفی شعاعیان

۳-شورش نه ،قدم های سنجیده در راه انقلاب:نقد کتاب انقلاب شعاعیان

۴-پیدایش انسان

۵-در باره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن

۶- رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی

۷-ترجمه و پیش گفتارکتاب دولت نادر شاه

۸-گرایش به راست در سیاست خارجی جمهوری خلق چین

۹-مقدمه ای بر تاریخ

۱۰-مختصری از تاریخ جامعه برای نوجوانان

۱۱- در باره مبارزات کردستان

۱۲-طرح بررسی ساخت اقتصادی-اجتماعی

۱۳-شعر ،نامه، و داستان بانام های مستعار ،م . بید سرخی

۱۴-و جز این ها نسلی که با آموزش های مستقیم و با واسطه او شکل گرفت .و برنا شد.

———————————————————————————————————

۱-چریک های فدایی خلق به روایت اسناد ساواک

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب محمود طوقی در سایت پژواک ایران 

*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و دوم  [2019 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیست و یکم  [2019 Aug] 
*زندگی مجال کوتاهی ست [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه بیستم  [2019 Aug] 
*زیر باران آبان ماه ‏ [2019 Aug] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه نوزدهم ‏ [2019 Jul] 
*خاموشی شاعر  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Jul] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده نامه هفدهم ‏۱‏  [2019 Jul] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم قسمت پایانی  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان ‏/ فصل هشتم؛ ضمائم قسمت نخست  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان / فصل هفتم قسمت دوم  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل هفتم قسمت اول  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛ قسمت پنجم نامه‌ها  [2019 Jun] 
* مصطفی شعاعیان محمود طوقی فصل ششم؛قسمت چهارم نامه‌ها ‏ هدف انقلاب ارضى چه بود گروه در ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ مى ‏داد كه هدف انقلاب [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت سوم نامه‌ها  [2019 Jun] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل ششم؛ قسمت دوم [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل ششم؛قسمت اول نامه‌ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت چهارم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم قسمت سوم جدال اندیشه ها  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل پنجم بخش اول  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان فصل چهارم بخش دوم  [2019 May] 
*مصطفی شعاعیان / فصل چهارم بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛ بخش چهارم [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل سوم ؛بخش سوم دفتر دوم: خرده‏ گيرى ‏ها [2019 Apr] 
* مصطفی شعاعیان / فصل سوم بخش دوم  [2019 Apr] 
*شعاعیان، فصل سوم / بخش اول [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان/ فصل دوم؛بخش سوم كودتاى جنگل: حادثه ملاسرا [2019 Apr] 
*مصطفی شعاعیان / فصل دوم؛بخش دوم  [2019 Mar] 
* باز خوانی تاریخ معاصر: مصطفی شعاعیان  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصر ایران  [2019 Mar] 
*باز خوانی تاریخ معاصرایران مصطفی شعاعیان [2019 Mar] 
*پرنده خیس  [2019 Mar] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده ‏ نامه نهم ‏۱‏  [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛حمید مومنی و مصطفی شعاعیان (قسمت دوم ) [2019 Mar] 
*سامورایی ها؛ حمید مومنی ، مصطفی شعاعیان (قسمت اول ) [2019 Feb] 
*پرنده و باد [2019 Feb] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Feb] 
*رویای خوش کودکی  [2019 Feb] 
*یاد داشت هایی از یک تقویم قدیمی [2019 Feb] 
*جدال سنت و مدرنیسم قسمت هشتم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت هفتم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت ششم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت پنجم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛قسمت چهارم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت سوم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم:قسمت دوم اسلام و ایران  [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*شرحی بر«حدیث بر دار کردن حسنک وزیر»۱‏  [2018 Dec] 
*فرقه دموکرات دفتر دوم بخش سوم  [2018 Dec] 
*روشنفکران در آراء و اندیشه های جلال آل احمد بخش پنجم [2018 Dec] 
*فراز و فرود یک نهضت؛فرقه دموکرات آذربایجان/ دفتر دوم / بخش اول [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری بخش سوم  [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت ؛در ترازوی داوری قسمت دوم نهضت دمکراتیک آذربایجان [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری  [2018 Nov] 
*علی و محمد تربیت؛مجاهدان صدر مشروطه  [2018 Oct] 
*نامه‌هایی برای فصل‌های نیامده قسمت چهارم [2018 Oct] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده قسمت سوم  [2018 Oct] 
* محمود اعتماد زاده؛به آذین ووصیت نامه اش  [2018 Sep] 
* فرقه دمكرات آذربايجان  [2018 Sep] 
*پرنس موناکو؛ پرنس احمد آباد؛پرنس سرخ [2018 Sep] 
*مروری کوتاه به خاطرات مهدی خانبابا تهرانی  [2018 Sep] 
*آذربايجان‎ ‎در‎ ‎آستانۀ‎ ‎تشكيل‎ ‎فرقه [2018 Sep] 
* نگاهی به زندگی مهدی خانبابا تهرانی [2018 Sep] 
*فرقه دموکرات فراز و فرود یک نهضت ‏ بخش نخست  [2018 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده [2018 Aug] 
*دو اعلامیه و دو شاه [2018 Aug] 
*کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) [2018 Aug] 
*مزدک بامدادان [2018 Aug] 
*یازده تز فوئر باخ و موش های جونده تاریخ [2018 Aug] 
*کودتای ۲۸ مرداد؛ جبهه ملی و حزب توده روز شمار کودتا [2018 Jul] 
* نگاهی به آرا و اندیشه های پوپر [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*آواز میهنی؛باز خوانی یک شعر  [2018 Jul] 
*شمه‌ای در مورد تاریخ انسان [2018 Jul] 
*راز ماندگاری [2018 Jul] 
*شعر کودتا [2018 Jul] 
*تنقیح متن؛ عارف‏نامه ایرج میرزا  [2018 Jun] 
*نفثه المصدور [2018 Jun] 
*نامه های نیما به لادبُن؛برادرش [2018 Jun] 
*داستان یک شعر؛جهانگیرخان صوراسرافیل [2018 Jun] 
*تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی [2018 Jun] 
*بیژن جزنی ومهدی اخوان ثالث در خوان هشتم  [2018 Apr] 
*تاریخ را درست بخوانیم ودرست هم بنویسیم [2018 Mar] 
*پدیده ای بنام امیر حسین فطانت [2018 Mar]