ما و «دینخویی»
کورش گلنام

این واژه را از استاد و فیلسوف گرامی آرامش دوستدار(1) وام گرفته ام. این واژه به سادگی ریشه گرفتاری های فرهنگی ای که در چهارده قرن گذشته و مسلمان شدن مردم ایران، بیشتر ما را گرفتار کرده و در آن دست و پا می زنیم را در خود نهفته دارد. چرا "بیشتر" زیرا بنا بر آنچه استاد آرامش دوستدار در بررسی ارزنده و بی همتای خود در کتاب "امتناع تفکر در فرهنگ دینی" با تیز بینی و با ژرف نگری به تفصیل بررسی نموده است، دینخویی ریشه در تاریخ پیش از اسلام نیز دارد که مورد بحث این نوشته نیست.

"...دینخویی چنانکه نامش نیز نشان می دهد، در اصل از دین می آید و در منشأش به پارسایی به معنای پرهیز کردن از اندیشه ها و پرسشهایِ "ناباب" برای جامعه موروثی و ارزشهای آن می رسد. یعنی بمنزله آبشخور معنوی اش[،] همیشه تکیه گاه و مرجع می خواهد و از نزدیک شدن به هر پرسش و بغرنج ناسازگار با دستورالعمل های فرهنگ مستولی در جامعه به شدت پرهیز دارد..." درخشش های تیره، برگ 129، استاد آرامش دوستدار

به معنای ساده تر، دینخویی به باورمندان می گوید هر چه دستورالعمل دینی و سنتی می گوید، چشم بسته فرمانبرداری کن و هرگز در باره آن نیاندیش و پرسش مکن!

***

هدف این نوشته ولی بر خورد با دین و باور کسی نیست که آن امری شخصی، ویژه و درونی است. هدف نوشته ولی برخوردش با کاسبکاریِ آخوندی با دست آویز دین است که به باور من چهل سال حکومت آن ها نشان داده است که به آن دین و اسلامی که یک بند از آن می گویند و نعره سر می دهند نیز ایمان و اعتقادی ندارند. از دید من، آنکس که خدا باور است، نیازی به "واسطه" آن هم واسطه ای چون آخوندِ ریاکار ندارد. این نوشته به دوران چهل ساله ای برخورد داردکه آخوند هایِ فاسد، بر مسند قدرت نشسته و درونمایه حقیقی آن ها برای بیشترین شمارمردم ایران افشا شده است. آخوندی که تا پیش از دسترسی به قدرت، برای ساده دلانی که هرگز پرسش گر نبوده اند، چهره پاک و مؤمنی از خود نشان داده بود، اینک چنان فاسد، نیرنگ باز، دزد، مالِ مردم خور، خونخوار، دروغ پرداز، فتنه گر و در یک واژه"تبه کار" چهره نموده است که مورد نفرت و بیزاری مردم قرار گرفته است. بیزاری از آخوندهایِ فاسدِحاکم چنان گسترده است که آنان در میان باورمندان گذشته خود، هرگز به جایگاه پیشین باز نخواهند گشت.

 دینخویی ولی بدون آخوند هم، در جان و روانِ جامعه ما ریشه ژرف و سختی دارد و باید برای رهایی از آن با تلاش و سماجتی پی گیر، کوشش نمود.

***

رفتار های روزانه ما آلوده به دینخویی است

زندگی ما از صبح که از خواب بر می خیزیم تا شب که به بستر می رویم، خواسته یا ناخواسته آلوده به این"دینخویی" ویرانگر است که ما را به جایی کشانده است که مشتی آخوندِ بی خرد، شکم باره و ریا کاردر این دوران پیشرفت و تمدن، بنام خدا و با تکیه بر همین دینخویی ریشه یافته در ژرفنای اندیشه و فرهنگ و رفتار ما، بر ما حاکم شده اند و اینک در برابر چشم ما آدم می کشند، حق مردم را زیر پا له می کنند، دزدی و غارت می کنند، دروغ می گویند، نیرنگ بکار می برند و بر مسند قدرت چنان مست شده و تا آنجا پیش رفته اند که امروز حتا می گویند در برابر ما که نمایندگانِ خدا بر زمین هستیم، شما "اُمت اسلام زده" حق حتا حرف زدن و اعتراض به سیاست های ما را ندارید و این ما هستیم که برای شما تصمیم می گیریم. و شگفت انگیز تر این است که  ما برای رهایی از چنگالِ این آدم خوارانِ خدامحورِ حقه باز، همچنان "انشا الله، ماشاالله، خواست خداست، بامید خدا درست می شود "می گوییم! کار آلودگی ما به فرهنگ دینی چنان شده است که حتا سازمان های چپ و کمونیستیِ خدا ناباور، جانباختگان خود را"شهید" نامیده اند! واژه ای که بار دینیِ روشنی دارد. حتا شاعران و نویسندگانی خدا ناباور نیز از "شهید یا شهیدانِ راه آزادی" سخن گفته اند نه جان باخته یا جان باختگانِ راه آزادی!

"سوگند خوردن" بیمه ای برای دروغ گویی های ما 

این دینخویی، فرهنگ ما را هر چه بیشتر آلودهِ سوگند خوردن های مذهبی و تو خالی "به خدا، به قرآن، به پیغمبر، به علی، به محمد، به امام حسین و.." کرده است تا تضمینی برای دروغ گویی هایمان ایجاد شده باشد. دینخویی ما را به ظاهر سازی، ریا کاری، چاپلوسی، تعظیم کردن و دست بوسی های نفرت انگیز عادت داده است. آخوندها برای کاسبی همیشگی خود و خالی کردن جیب مردم به ویژه لایه های پائینی و تنگ دستِ جامعه که به سبب تنگناهای زندگیِ سختِ خود، پایه های ایمانی بیشتری دارند، زیارت امام زاده های ساختگی را به یک"نیاز" مبدل ساخته اند تا نیازمندان با ریختن پول و زینت های گرانقیمتی که شاید تنها دارایی با ارزش آنها باشد، دردها و بیماری هایشان دوا شده و خواسته هایشان بر آورده شود! این آخوند مُفتخوار ولی اینک که به قدرتی رویایی دست یافته است، خود به هنگام بیماری و نارسایی جسمی، نه تنها به این زیارتگاه های بی بهره ساخته "اندیشهِ بیمارِ خود"پناه نمی برد تا بهبود یابدکه اکنون بسیار علاقه مند شده است که حتا به پزشکان اروپایی رو کند نه به این امام زاده ها. داستان سفر پُرهزینه "آقا زاده" مجتبا خامنه ای و همسرش به لندن برای درمان نازایی و یا همین تازگی ها سفر آخوند شاهرودی به آلمان برای درمان که با افشاگری هم میهنان در آنجا به فرار مفتضحانه او از آنجا انجامید را همه شنیده و فیلم و گزارش آن را دیده ایم.

نذر و نیاز، یا حسن و یا حسین

آخوند ها مردم ما را به نذر و نیاز، سفره ابوالفضل و شله زردِ حضرتِ عباس و سمنوی حضرت زهرا، غذای نذری و...عادت داده اند. وقت و زندگی مردم را به جای خواندن، پرسش و جُست و جو و بالا بردن درک و دانش خود، به نوحه خوانی، حسن و حسین گفتن، بر سر و مغز خود کوبیدن، سینه زنی و قمه زنی، گوش دادن به یاوه ها و روزه خوانی های خود در مسجدها به باد داده و می دهند. کاسه گدایی آخوندی را به شکل های گوناگون در درون جامعه جا انداخته اند. از خُمس و زکات و سهم امام گرفته تا بخور بخور سُفرِه های گوناگونِ آیین های سوگواری، زیارت و برگشت از سفر حج تا صندوق های صدقه و گدایی. به هر وسیله که بتوانند جیب مردم را خالی می کنند. شما اکنون حتا هیچ برنامه تلویزیونی را که اندکی هوادار داشته باشد(برای نمونه مسابقه های ورزشی) نمی توانید بینید که این ها با گذاشتن جایزه ای در آغاز برنامه و تکرار چند باره آن، در اندیشه گدایی و سر کیسه کردن مردم نباشند. برای نمونه در همین روزها که مسابقه هایِ ورزشکاران آسیایی در جاکارتا در جریان است، یکی از تبلیغ های آن ها در ویدئوهای ورزشی تهیه شده این است که بینندگان، شماره ای به کُدی بیافزایند و ای/میل بفرستند برای این که در منطقه زلزله زده آموزشگاه بسازند! سرمایه های ایران، در آمدهای سرشار فروش نفت و گاز، اندوخته به دست آمده از مالیات های مردم، یا میلیارد میلیارد وسیله دزدان و وابستگان حاکم غارت می شود و یا برای سلطه حکومت در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و... بباد می رود.

جوانان ما 

جوانان ما که جوانیشان به راستی بر باد رفته، به سبب آینده ساز بودن خود، با درس گیری از اشتباه های ما نسل های گذشته، بار و مسئولیت سنگین تری بر دوش دارند. چاره ای نیست جز اینکه همه به ویژه این جوانان آینده ساز، در اندازه توان خود برای برون رفتِ جامعه از این "دینخویی" ویرانگر و سد راه پیشرفت جامعه، کوشش کنیم. مبارزه با دینخویی را نیز می باید از خود آغاز کرد. نخستین گام پرسش است و پی گیریِ و اندیشه بر "چرایی" وضع خفت بار کنونی جامعه ایران. چرا ما به این جا رسیده ایم؟ نگاه به بیرون و مقصر دانستن دیگران در بیرون از مرزهای ایران، ندیدن و پنهان کردن نارسایی هایِ درونِی خود ما و جامعه ِ ما است. تا پرسش نکنیم و آن را ایجاد نکنیم و به "خرد ورزی" و اندیشیدن نپردازیم، این حکومت نیز برود به گونه ای دیگر همچنان گرفتار دین خویی خواهیم بود. بنیانِ این فرهنگ را می بایداز ریشه یافت و سلطه آن را در جامعه از میان برد. در این زمینه کتاب های ارزشمند استاد آرامش دوستدار با وجود گاه پیچیدگی ها، سنگینی و دشواری موضوع ها که پی گرفتن آن ها  بُردباری گاه زیادی می خواهد، می تواند از مهمترین راه گشایی ها باشد. کتاب هایی که به راستی می باید در خانه هر ایرانی اهل اندیشه و پرسش گر یافت شود.

آن چه ما ایرانیان می باید با خوددر میان گذارده ویادآور شویم :

ـ ایرانی، برای فرزندت نام مناسب و ایرانی بر گزین! شاید ما از نادر مردمانی در جهان باشیم که نام متجاوزان به سرزمین و گذشتگان خود را بر روی فرزندان خود می نهیم! گذشته از نام های مذهبی/اسلامی همه  ایرانیانی را با نام های چنگیز، تیمور و اسکندر دیده و یا می شناسیم.  

ـ ایرانی، وقت و پولت را برای زیارت این امامزاده ها به باد مده و به آن ها دخیل نبند. کاری از این امامزاده ها ساخته نیست. امام رضا اگر می توانست دردی دوا کند، نخست خودش را دوا می کرد و از مسموم شدن خودش جلوگیری می کرد. اگر این امامراده ها شفا می دهند پس چه نیازی به پزشک و بیمارستان داریم؟

ـ ایرانی تو که مالیات به دولت می دهی، پرداخت خُمس و زکات و سهم امام (که شاید در زمان پیدایش اسلام به سبب نبود سیستم مالیاتی و نبود دولت به معنای امروز، می توانست فهمیده شود)، در دنیای امروز چه معنایی دارد؟ این ها امروز همه کیسه هایِ دوخته شده آخوند برای خالی کردن جیب تو است. چیستی خُمس و زکات را به نقل از "مرکز ملی پاسخ به سؤالات دینی" بخوانید و با عقل خود بسنجید که آیا در قرن بیست و یکم چه نامی باید بر این دستور های دینی نهاد؟

"در هفت چیز خمس واجب مى شود:

 1 منفعت کسب ; یعنى مالى که انسان از طریق تجارت یا صنعت و یاکسب هاى دیگر به دست مى آورد, ازمخارج سال او و عیالش زیاد بیاید.

 2 گنج ; مالى است که در زمین یا درخت یا کوه و یا دیوار پنهان باشد کسى آن را پیدا کند.

 3 معدن ; اگر از معدن طلا یا نقره یا مس یا سرب یا آهن یا نفت یا زغال یا سنگ یا فیرزه یا عقیق یانمک و یامعدن هاى دیگر چیزى به دست آورد و به مقدار نصاب باشد.

 4 مال حلالى که مخلوط به حرام باشد. اگر مال حلال به گونه اى با مال حرام مخلوط شود که انسان نتواند آن هارا از یکدیگر تشخیص دهد, باید خمس تمام مال را بدهد.

 5 جواهرى که به واسطهء فرورفتن در دریا به دست مى آید.

 6 غنیمت ; اگر مسلمانان به امر امام با کفّار جنگ کنند و غنایمى در جنگ به دست آورند.

 7 زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد. کافر ذمّى به کافرى گفته مى شود که به صورت اقلیت در کنار مسلمانان زندگى مى کند و شرایط ذمّه را پذیرفته است..

 8 خمس (یک پنجم ) چیزهایى که ذکر شد, مال امام است که باید تحویل او گردد. در عصر غیبت تحویل فقیه جامع الشرایط مى شود.

خمس دو نصف مى شود: نیمى به عنوان سهم سادات که با اجازهء فقیه مى توان به سادات فقیر داد و نیم دیگر به عنوان سهم امام که فقیه جامع الشرایط طبق صلاحدید براى ارتقاى حوزهء علمیه و امور خیریهء دیگر مصرف مى نماید.

زکات بر نُه چیز واجب است:

گندم , جو, خرما, کشمش , طلا, نقره , شتر, گاو و گوسفند.

اگر کسى مالک یکى از این نُه چیز باشد, با شرایطى باید مقدارى را که در اسلام معیّن شده , به یکى ازمصرف هایى که دستور داده اند برساند.(2) براى اطلاع بیشتر به رساله هاى عملیه مراجعه شود."(2)

ـ ایرانی، پولت را در صندوق های صدقه یعنی کیسهِ آخوند مریز. اگر می خواهی به گرفتار و دردمندی یاری مالی برسانی، خودت این کار را بکن.

ـ ایرانی، در ثبت ازدواج هیچ نیازی به آخوند نداری. با دو شاهد در دفتر اداره ثبت و یا در شهرداری و یا دعوت کارمند اداره ثبت به خانه خود، آیین ازدواج را رسمی کن. پول در کیسه آخوند مریز.

ایرانی، به وقت سوگواری و خاک سپاری هیچ نیازی به آخوند نداری. یکی از بستگان، دوستان و آشنایان می تواند به کوتاهی در باره آن که در گذشته  است، سخنی بگوید. نیاز به بازی ها ساخته مغزِ آخوند و برای گرم کردن کاسبی دینی او، نداری.

ایرانی، هر جا آخوند هست، آن جا مباش و هر جا آخوند دیدی ازآن رویگردان شو و راهت را دیگر کن.

ایرانی سفره دلت را برای آخوند ریا کار باز مکن و اجازه نده آخوند در زندگی خصوصی تو دخالت کند زیرا از آن موزیانه بر ضد خودت سود می برد.

ایرانی تا تا با کوشش وسرسختی جامه دینخویی از تن بدر نبری و راه بر آخوندِ کاسبکار و اندیشه ویرانگر، ضد آزادی و ضد انسانیش نبندی و آنرا زمین گیر نکنی، همچنان خودت زمین گیر و گرفتار خواهی بود.       

 

کوروش گلنام

چهارشنبه شنبه 31 مرداد 1397 ـ 22 اوت 2018

 

پا نویس:

1 ـ کتاب های استاد آرامش دوستدار آیینه ای است در برابرِ ما برای شناخت هر چه بیشتر خود و فرهنگ "دینی و دینخویی" گرفتار آمده در آن. در باره کارهای درخشان استاد، باید جداگانه نوشت. بخش ویژه دینخویی را می توان در کتابِ "درخشش های تیره"، برگ های 128 تا 134 خواند.

2 ـ در وب سایت زیر:

http://www.pasokhgoo.ir/node/822

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]