من فقط سرنگونی طلبم
شمی صلواتی

 
جمهوری اسلامی یک وصله بد فرومیست که به جامعه ما دوخته شده است. در واقع اگر بخواهم درست تصویرش کنم یعنی لمپنیزم دوران فئودالی حاکم بر جامعه ما / قرون وسط.
 
از ابتداد سرکار آمدنش با اتکا به کشتن و به دارآویختن و قوانین بربریت همچو سنک سار و قطع کردن …دست و پا و تبعض جنسی/ جنگ خانمان سوز هشت ساله بود که برجامعه حاکم شد.. هر روز که گذشت بیشتر جامعه مرا در فقر و تنگدستی فرو برد و بقای حکومتش را با ترور و آدمربایی و کشتن و به دار آویختن ادامه داد
 
شاید بشی گفت!  تنها حکومتی است که با کشتن انسان سر پا است. رهبران و ایده لوگهایش آخوند مفت خور و انگل همراه با سخنگو یان بی کلاس و چاپلوسان سینه چاک سرمایه/ ناسیونالیست ایرانی که گا به دنبال شاه و افتخارات کورو ش هستند و گاه به دنبال امام حسین و پیرشان امام خمینی و یا حضرت منتظری هستند و گاهی موسوی یا خاتمی چی می شوند در تمام زمنیهای سیاسی بی خاصیت بودن خودش را نشان داده اند و در پلومیک ادای لیبرال شدن را در می آورند. در واقع ته مانده فرهنگ تاچریسم و جورج بوشند . و قهرمانش رضاخان است و سخنگو یان و مدافعان جنگ هشت ساله ایران و عراقند هنوز نمی توانند بفهمند که جنگ ایران و عراق از ابتداد قرار نبود یکی برنده یا بازنده باشد. جنگ عرب و فارس نبود جنگی برای فتخ کربلا بود جنگی برای فتخ اسرائیل بود و ساختن جهان اسلام. ناسیو نالیست نادان و حقیر که از روی حقارت گاه عرب را مانع پیش رفت خود معرفی می کند و گاهی انگلیسی ها را، به جای انتخاب یک سیاست درست . حالا مشکلشان نامهای عربی است در واقع جمهوری اسلامی نام خلیج فارس را هوا می کند و اینها چون فوتبالیستهای پیر و زاور در رفتۀ «دی بدو»
 
وقتی بحث مبارزه با اعدام، یا. سرنگونی جمهوری اسلامی می شود تازه در فکر فرو می روند و با تعجب سوال می کنند» آقا ببیخشید شما کمونیستی ؟» و بعد از چانه زدن زیاد / تازه متوجه خواهی شد که پیروان اعظمت ایران آنقدرها هم اهل خطر نیستند. فقط همه چیزشان ادا است/ ژست است./ می خواهند «منی» باشند در مجلس ( البته مجالس خودشان) اما نتیجه اینکه ما» باید فقط به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی باشیم»  تنها راه درست برای پاک این طاعون از جامعه  است .
 
اما نکاتی در مورد جنگ ایران و عراق! ///
 
جنگ لازم نبود اما جمهوری اسلامی به جنگ احتیاج داشت. سران جمهوری اسلامی در اوج بی شرمی بارها بصورت علنی گفتند که جنگ نعمت است و جنگ برکت الهی است. و صد البته برای جمهوری اسلامی یک برکت بود چون جنگ اگر نبود عمرش به دراز کشید نمی شد. چرا که اگر به بهانه جنگ نبود ده ها هزار انسان فرهیخته و دانشمند را نمی توانست در گوره های دسته جمعی جا دهد. در آن زمان که حزب الله یها با شور و شوق جهالت به استقبال مرگ شتافتند در همان زمان انسانهای رشید و دانانی هم بودند که در مخالف با جمهوری اسلامی در زندان ها توسط هیئت مرگ اعدام شدن //// دفاع از جنگ/ دفاع از جمهوری اسلامی است. و مسئولیت آن اعدام های 61 تا 67 به گردنها آنها یست که جنگ را تقدیست و از آن دفاع می کنند.جنگ هشت ساله را که باعث کشتن و نابودی هزاران انسان و ویرانه ها فراوان و از همه مهمتر تقویت جمهوری اسلامی شد .
 
 لیبرالی که قهرمانش رصاخان باشید عاقبت سر از دفاع مقدس در میاورد و به دنبال شعارهای انحرافی که جمهوری اسلامی به وسط زمین پرت می کند باید بدود /// » خلیج فارس/ فارس است/ یانوروز  مال ماست؟نه مال افغانها …و الی آخر…
 
 اما من فعلا و فقط به سرنگونی فکرمی کنم و نه چیز دیگر…… سر نگون باد جمهوری اسلامی……. شمی صلواتی

منبع:پژواک ایران