ارعاب و خشونت محصول نظام سرمايه داري است

 

🔴ما معتقدیم کسیکه دست به خشونت می برد ،می ترسد. کسانیکه در اين دوره متوسل به اسلحه میشوند نه تنها مشروعیتی ندارند بلكه مخالف آزادي و رسيدن زحمتكشان به حقوق خود هستند، تفنگ در دستان سركوبگران است و زحمتكشان سلاح اشان در كارهاي جمعي و بطور مشخص اعتصاب و کارهای مدنی است. كسانيكه ارعاب و وحشت توليد مي كنند مي دادنند عدالت و آزادی خارج از تفنگ و گلوله أشان بدست مي آيد و اينها تنها پیام رسانان مرگ و نابودي هستند كه وقتی با منطق تفنگ بدنبال تغییر شرايط بنفع خودشان هستند بواقع تن به قانون جنگل میدهند مانند  تنازع بقا در جنگل كه هيچگاه پیروز نخواهند شد و مي خواهند ضعفا را بدرند كه دستگيري هايی که بهمراه خواهد داشت خود شاهدي است بر اين ادعا.

حمله نظامي امروز ياد آور خالد اسلامبولي و ترور سادات بود که فقط خون بسياري ریخته شد چه بیگناه و باگناه فرقی نمی کند‌ اما نه تنها تغییری حاصل نمیشود بلکه نتیجه معكوس دارد و بواقع دشمنان اصلی زحمتكشان مي خواهند سو استفاده كند و مطالبه گری و حق و حقوق کارگران و زحمتکشان و اقوام را از بين بيرند طبقه اي که دارای یک سری حقوق طبیعی و انسانی است. ما ضمن محکوم کردن حادثه ی فجیع و غیر انسانی اهواز ،اعلام می کنیم  زحمتکشان و طبقه کارگر در خوزستان علیرغم تمامی تفاوتهای نژادی و قومی_مذهبی ، اما به یکسان مورد ستم و نابرابری های طبقاتی قرار دارند چونکه شکاف طبقاتی، بيكاري، گرسنگي وفقر ،نژاد و مذهب و جنسیت نمیشناسند.

با آرزوی دنیایی عاری از هرگونه اشکال خشونت

رضارخشان

فریدون نیکوفرد

از اعضای شاغل هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                         31/6/1397

منبع:پژواک ایران