ی یک مصوبه جنجالی: سی‌اف‌تی در سه دقیقه

 

منبع:پژواک ایران