سرکوب، شکنجه و زندان دیگر اثر ندارد!‏ ‏

 

درپی اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه، برای رسیدن به خواستها و مطالبانشان، اسماعیل بخشی وسپیده قلیان دستگیر و همچنان دربازداشت نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار وغارتگر جمهوری اسلامی بسر میبرند. در پی فشارها برفعالان کارگری، علی نجاتی عضو سندیکای هفت تپه نیز توسط ماموران امنیتی با برخوردهای خشونت آمیز بازداشت شد. طبق اخبار و گزارشاتی که از هفت تپه رسیده است، اسماعیل بخشی زیر شدیدترین شکنجه های قاتلان وجنایت پیشه گان امنیتی این حکومت فاشیستی قرار دارد. اسماعیل، عضوی از یک خانواده میلیونی کارگریست، که زیرسایه شوم حکومت غارتگر سرمایه داری اسلامی، درفقر وگرسنگی به سرمی برد. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، اتنا دائمی، محمد بهشتی، اسماعیل عبدی، محمد کریمی و....برای نجات از زندگی جهنم وار برپا شده توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی فریاد می زنند. آنان صدای هفت میلیون بیکار، بیست ودو میلیون دخترو پسر مجرد، شصت وهشت درصد مبتلا به بیماری افسردگی، شش میلیون معتاد، فروش سیزده هزار کلیه درسال، چهل ودو درصد زیر خط فقر و بیست درصد فقر مطلقه جامعه استبداد زده ایران هستند. دزدان وغارتگران حکومتی، تمام ثروت وسامان عمومی دارای جامعه  را غارت و تاراج کرده اند. فقر و فلاکت و تنگدستی به اوج خود رسیده است. این رژیم درطول چهل سال حاکمیت نکبت بارش، به جز فقر، گرسنگی، اعتیاد و فساد برای جامعه چیز دیگری را به ارمغان نیاورده است.

براساس اخبار وگزارشات ازادامه اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه وفولاد اهواز و دیگر زحمتکشان، که برای رسیدن به خواسته ها ومطالبات به حقشان به پا خواسته اند، حمایتهای گسترده ی بخشهای کارگری و مترقی در ایران و جهان را به خود جلب کرده اند. اینک خوزستان به مرکز شکل گیری و اتحاد طبقاتی علیه فقر و نابرابری، تبدیل شده است.

فعالانه باید با حمایت گسترده با جنبش کارگری و تلاش برای پیوند جنبشهای اجتماعی، کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را از زیر تیغ جلادان حاکم نجات دهیم.  برای ازادی فعالان کارگری وکنشگران اجتماعی اتحاد وهمبستگی طبقاتی خود را گسترش دهیم.

 

ماضمن محکوم کردن هرگونه شکنجه، بازداشت، زندان واعدام، حمایت بیدریغ خود را از مبارزات کارگری و تمامی کنشگران اجتماعی که برای رهائی از هرگونه  ستم و نابرابری به پا خاسته اند اعلام می داریم. خواهان آزادی بدون قید وشرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و تمام فعالان وکنشگران جنبشهای اجتماعی  زندانی هستیم.

 

دسامبر 2 2018

کانون کارگران سوسیالیست

 

 

منبع:پژواک ایران