سه پیشنهادی که به شاه برای مهار انقلاب شد، چه بود؟

212e781d.jpgبالاترین - شاه در آخرین دیدارش با سفیر انگلستان میگوید: سه پیشنهاد مختلف به او شده است

یک: بماند و با قدرت و شدت عمل کند.

دوم: به بندر عباس برود و دست ارتش را در غیاب خود باز بگذارد.

سوم: کشور را ترک کند و کار را به دولت بختیار بسپارد.

شاه نظر سفیر را در یاره این پیشنهادها پرسید و سفیر انگلیس گفت که ترجیح می دهد در این مورد اظهار نظری نکند، زیرا هر چه بگوید شاه آنرا یک توطئه انگلیسی تلقی خواهد کرد.

پس از اصرار شاه در دانستن نظر سفیر انگلیس، پارسونزمی گوید که این نظر شخصی وی است که در هر سه حالت، شاه بازنده است

وی می افزاید هر روز که شما بیشتر در کشور بمانید دولت بختیار بیشتر تحلیل خواهد رفت. اقدام نظامی نیز بی ثمر است. شاه در پاسخ می گوید که اگر موضوع مربوط به خود او بود تا ده دقیقه دیگر حرکت می کرد. اما تا پیش از تایید دولت بختیار از طرف پارلمان نمی تواند از کشور خارج شود. شاه در پایان این دیدار گفت: هنوز نمی تواند جواب قانع کننده ای برای این پرسش خود بیابد که چرا مردم پس از این همه کار که برای آنها کرده است، علیه او شوریدند؟ سفیر انگلیس پاسخ می دهد: علت اصلی این دگرگونی این است که شاه می خواست مردم ایران را به چیزی بدل کند که نبودند و این تعارض سرانجام آنها را به طغیانی تحت رهبری پیشوایان مذهبی که رهبران سنتی چنین حرکت هایی بودند وادار ساخت.

سفیر انگلیس سپس ازاتحاد ملاها، بازاری ها و طبقه روشنفکر در شورش علیه ناصرالدین شاه بر سر مسئله تنباکو و انقلاب مشروطه سخن گفته و با اشاره به رویدادهای اخیر و سیر انقلاب ایران می گوید که هرگز مردم ایران را دارای چنین روحیه و شجاعت و اعتقاد و انضباطی ندیده بوده و نمی تواند حالت اعجاب و تحسین خود را نسبت به آنها کتمان کند. شاه آنچه را که سفیر انگلیس در باره حرکت انقلابی مردم ایران و خصوصیات برجسته آنها بیان کرد تصدیق کرد ولی قیاس خود را با سلاطین قاجار نپذیرفت و گفت: من بیش از هر شاه دیگری در دو هزار سال گذشته برای ایران کار کرده ام، شما نمی توانید مرا با چنین اشخاصی مقایسه کنید. پارسونز می گوید، سپس وقت خداحافظی فرا رسید و شاه سفیر را تا دم در اتاقش بدرقه کرد.

حدود سى سال پس از اين واپسين ديدار، آنتونى پارسونز در يك مصاحبه گفت، كافى بود كه شاه فضاى سياسى را باز نمى كرد تا انقلابى رخ ندهد. و در آن صورت، اينك فرزند وى پادشاه بود و ايران نيز يكى از نيرومندترين كشورهاى جهان

منبع:پژواک ایران