ایران به خانواده کشته های فلسطینی ۷ هزار دلار میدهد

 این مبلغ با دلار ۱۳هزار تومنی چیزی بیش از ۹۰ میلیون تومان میشود
 این در حالیست که به سیل زدگان قول ۵ میلیونی داده اند

منبع:پژواک ایران