يک کوه درد و يک دريا اشک
مژگان پورمحسن

اگرتابستان فصل گرما و تعطيلی مدارس و شادی و نشاط و گردش و مسافرت و تفريح و پيک نيک و پارک و جنگل سبزو تَن داغ را به آب دريا و درياچه و آبشارسپردن است و بسياری از ما چنين خاطره های دل انگيز و روحبخشی از تابستان های کودکی و نوجوانيمان در ايران زمان محمد رضا شاه پهلوی داريم، اما با آمدن  خمينیِ هيچ احساس، آن هيولای جوان کُش که هر چه بيشتر کودک و نوجوان معصوم و جوان شاخ شمشاد مردم ايران در سرکوب های ضد بشريش ويا جنگ با عراق به قتل رسيده و کشته ميشدند، اين جانورخونخوار احساس نشاط و سرزندگی بيشتری می کرد.​

امکان استثنائی وبزبان فرانسه اُپُرتونيته کم پيش می آيد اما بايد اذعان کنم که در مورد بجهنم نفرستادن خمينی چقدرمن شخصأ احساس گناه می کنم. گناه را براساس اديان و آئينها نمی گويم بلکه برای من موضوعی وجداني و اخلاقيست.​
درنظربگيريد دريک طرف اهريمن ايرانسوز و مردم کُش که از روز اول ورودش مملکت، امنيت،آرامش و آسايش ملتمان را از بين بُرده و از سوی ديگرتمامی ايران و تمامت ايرانی. پاسخ نتنها برای من که برای هرميهن دوست و مردم خواهی روشن بود اما حيف که همهٔ آگاهان نظير من بُزدل بوديم و هيچ کدام شجاع ترين دخت ايران در آن دوران ـ گوهر ادب آوازـ نبوديم که خمينی را دود کرده ومستقيم به بهشتِ خيالی اش و در واقع به قعرخاک بفرستيم. متأسفانه ديگردرميهن مَرد هم نداشتيم که ازناموس ايرانيان چون آرش دفاع کند. ​
چند روز پيش باخواندن اخبارايران باز به تابستانهای خمينی ساخته  بخصوص ازسی خرداد سال   ۱۳۶۰بازگشتم و دمپاييهای رنگی و سياه پخش کفِ خيابان فردوسی، اتوبوسهای پُرازبچه های نوجوان دانش آموز که به پنجره های اتوبوس با دست های​
کوچکشان می کوبيدند وفرياد ميزدند ولی صدايشان شنيده نميشد. هيچ انقلابی يا چريکی در صحنه نبود و اتوبوسهای پُر ازکودکان دبستانی و راهنمايی بخصوص دخترناشی از اين بود که همانطورکه به دوستانم گفتم آنروز بچشم ديدم که در ايران مَرد مَرگی آمده. نه چريکی جلوی اتوبوسها را گرفت و اسيران را آزاد کرد نه انقلابيون بنزهای پاسداران را دود کرده و به هوا فرستادند. بچه های ناداری که حتی کفش نپوشيده بودند که موقع حملهٔ پاسداران که محرز و هميشگی بود بتوانند بدوند و فرار کنند. دستورات خمينی را که درمورد برخورد با اين تظاهرکنندگانِ عمدتأ کوچولو و نحيف و معصوم خواندم ( من تحمل ديدن قيافهٔ خمينی و شنيدن صدايش را نداشتم)، با وجود اينکه نه انقلابی و نه چريک ونه مجاهد و نه فدايی ونه پيشمرگه وو نبودم اما پاسخ مناسب را وجدانم داد: بايد بلافاصله خمينی و پسرش و رفسنجانی و بهشتی و گلهٔ سران رژيم يکجا  آنچنان دود ميشدند که حتی استخوانی هم از آنها باقی نمی ماند. اما درايران ما انقلابی نداشتيم، چريک نداشتيم و اصطلاحات بازمانده ازسال  ۱۳۵۰نظير« چريک فدايی خلق» و« چريک مجاهد خلق» تعارف بود نه واقعيت. ما نه همچون مردم آمريکای جنوبی بوديم نه مردم آفريقا و نه ويکينگها، نه جنگجويان اروپا و نه آمريکا. سنت تاريخیِ غيرتِ وطن پرستی و جان  دادن بپای حفظ ناموس و هرآنچه از ما ايرانيان ـ مرد و زن ـ يلی می ساخت را هم از دست داده بوديم پس نسل گلهای مرواريد و شمشادهای سبز را از دست داديم. بسياری ازجان بدربردگان از کشتارهای آندوره ديگرنتوانستند زندگی کنند حتی دردورترين نقاط جغرافيايی نسبت به ايران زيرا چه زندانيان آزاد شده و چه خانواده های بقتل رسيده گان در سراسر ايران بخشی از وجود خويش را آنچنان دردناک از دست دادند که جبران پذير نيست. راستی وقتی عشقمان را مظلومانه و معصومانه و با خشونت و سبعيت منحصربفرد​
می کُشند و نابود می کنند ديگر چه می ماند؟ وقتی حکومت با انسان ميليون ها مرتبه بدتر و زشت تر از رفتارهرنوع حيوانی که درنظر بگيريد رفتار می کند چه بايد کرد؟ بايد رژيم جمهوری اسلامی را بر انداخت و بياد آن عشقها به زندگی سلام کرد وبه زندگان عشق ورزيد، وگرنه ما نيز با  يک کوه درد ويک دريا اشگ فقط ميميريم و نظام اهريمن همچنان برسرقدرت ميماند.​
جاويد ايران​

۳۱ ژوييه ۲۰۱۹

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*يک کوه درد و يک دريا اشک [2019 Aug] 
*سرنگونی جمهوری اسلامی دردرون وطن است! [2019 Jul] 
*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]