اطلاعیه گروه «بیانیه 14» یا همه با هم به زندان می رویم یا همگی آزاد خواهیم بود

هموطنان عزیز،
بدینوسیله در حمایت از محمد مهدویفر و کمال جعفری یزدی این دو امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر، اعلام میداریم و اخطار میکنیم، چنانچه روند پرونده این عزیزان همچنان بناحق و با عدم استقلال و عدالت و وجدان و شرافت طی شود، یقینا ۱۲ نفر دیگر امضاکننده بیانیه و گروههای ۱۴ نفره بیانیههای دیگر و جامعه ایثارگران و ملت سرافراز ایران سکوت نخواهند کرد و بهر طریق ممکن در حمایت از عزیزان دست به اقدامات مدنی و پیگیریهای حقوقی و حقوقبشری خواهند زد.
ما خواستار آزادی بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی که به دروغ وجود آنان را در اوج وقاحت انکار میکنند، و بالاخص این دو عزیز هستیم.
تاکید میکنیم چنانچه حاکمیت به خواست بحق مردمی و مطالبه ملی آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و این دو عزیز تن ندهد، حتما به روشهای مدنی و مسالمتآمیز با استفاده از هر تریبونی حرف خود را به جامعه جهانی خواهیم رساند.
یکشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۱ صبح همراه با برادرمان #کمال_جعفری و به اتفاق جمعی از ایثارگران و جانبازان و خانواده معزز شهدا در مشهد مقابل دادگستری مرکزی خراسان رضوی واقع در بلوار شهید ساجدی مشهد، تجمع کرده، و اعلام خواهیم نمود؛ حرف ما هم حرف ایشان است، یا همه با هم به زندان میرویم و یا همگی آزاد خواهیم بود، زیرا آزادی اندیشه و آزادی بیان و قلم حق مسلم هرانسانی در جوامع بشریست.
جواد لعلمحمدی
سخنگوی گروه "بیانیه 14"
16 مرداد1398 8 اگوست 2019
**** تکثیراز" کمیته حمایت" از 14 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور

 

منبع:پژواک ایران