لائيسيته !
عباس رحمتی

مقدمه:

چندي پيش كليبي در كانالها و شبكه هاي اينترنتي دست بدست مي چرخيد، لائيسيته در سه دقيقه!  خلاصه همين لينك سه واژه اي و سه دقيقه اي كلي از وقت مرا گرفت اين بحث را براي جامعه ايراني مفيد ديديم تا اما اين را باز كنم طول كشيد تا  در اختيار شما دوستان و مخاطبين عريز  قرار دهم. ما از اين سري مطالب و اين گونه  موضوعات  رابايد بيشتر مطالعه كنيم و به بحث بگذاريم . از اينگونه بحثها نتيجه گيري كنيم و راه حل پيدا كنيم .  بايد دقت كنيم و جوابي براي جامعه ايراني كه گرفتار يك رژيم تماميت خواه و فاشيستي (مذهبي )شده است!  با اسلامي كه  مي گويد؛ «هيچ ديني به اجباروتحميلي قابل قبول نيست» اجبار در دين نيست ( لااكراه في الدين ) حال  بايد گفت  اين از چه نوع  اسلامي اش است؟ تندرو و يا اسلام ناب محمدي و يا ميانه روليبرال ؟!جامعه اي  كه داراي  اقليت هاي مذهبي است و از اقوام مختلف تشكيل شده است .پس از انقلاب اسلامي،مردم با پوست و گوشت خود اسلام از  رئوفيت اش را چيزي نديدند هرچه  بود خشونت و كشتار بود! بيش از چهل  است كه مردم ايران سركوب عريان و كشتار را با چشم ديده اند،  هر روز كه از حاكميت  رژيم ج اسلامي ميگذرد، مردم به  تجاوزگري شيخان بيشتر پي مي برند.در ايران  امروز آنچه  ميگذرد زندگي نيست يك بردگى مدرن است و مردم  به تدريج با عمل كرد و تفكرات مذهبون ، مذهب گريز تر و حتا مذهب ستيز تر شده و آنكه  در توان دارد از كشور مي گريزد در صد بالايي از  مردم به جايي رسيده اند كه آمالهايشان را در مذهب ديگر و يا لامذهبي جستجو مي كنند.عده اي براي رسيدن به اين آمال از كشور مي گريزند و مذاهب كاتوليك و پروتستان ، و...را انتخاب مي كنندو يا لائيك ميشود. تجربه اي ديگر با ديني ديگر و يا بي ديني !  اخيرن يكي از دوست خودم كه مثل بيشتر ايرانيان  مادر زادي مسلمان هم بود  به اروپا آمده است و مسيحيت را بعنوان دين خود بر گزيده است  او  حالا در سطح  يك كشش خود را بالا كشيده است و چنان آداب و رسوم مسيحيت را بجا مي آورد كه هركس نداند فكر نمي كند كه نام او از اول حميد قلي زاده بوده است .  يكشنبه ها مرتب  به كليسا ميرود و دعاي يكشنبه ها را همچون دعاي كميل شبهاي جمعه بجاي مياورد! بسيار خوب امما افراط قدغن! البته وقتي مطلب زير  را بخوانيد (لائيسيته) ديگر به خود اجازه نمي دهيد از اين موضوع  دلگير شده  به نظر اين دوستمان ايراد بگيريد! مطالعه  اين  مطلب را براي همه مفيد ميدانم ، شماهم مي توانيد نظر خودرا بنويسد.  احساس كردم اين سري مطلب و اين  گونه قوانين بدرد كشورهاي مانند ايران و افغانستان و ... ميخورد.خصوصن ايران كه پيش از ميلاد مسيح بنيانگذار حقوق بشر در دنيا  بوده است و امروز خود گرفتار هيولايي بنام جمهوري اسلامي شده است ! كشوري كه بيماران رواني اش  در صد بالايي را تشكيل مي دهد،آمار خودكشي جوانان روبه  افزايش است. فقر گريبان بيشتر مردم را گرفته است جوانان براي معيشت خود و خانواده  ارگان هاي خودهايشان را به فروش مي گذارند. كشوري كه دين را اجباري كرده است ، اقليتهاي مذهبي ، يهوديها و بهايي ها حق و حقوقي در ايران ندارند تا جايي كه فرزندان آنها از ادامه تحصيل محروم شده اند و بيشتر فعالان مذهبي طر زندان بسر ميبرند ، دراويش را به سركوب مي كنند، به زندان مي برند! كمونيستها را مجبور به نماز خواندند مي كند زندانها پر از دختران بد حجاب و بي حجاب و آرايش كرده است زنداني هاي سياسي بقدري زياد شده است كه ديگر جاي نگهداري  براي آنها وجود ندارد! از كشته هاي پشته ها ساخته اند! از فروش نفت و گاز براي صدور تروريست  كمك مي گيرد و منطقه را با شيعه گري به آشوب كشانده است.  هلال شيعه را هر روز گسترش ميدهد از كشتن فرمانده تروريست ها اسطوره مي سازد و از مظلوميت اسلامي اش بيشترين سود را مي برد و جالب است بدانيد ، دانش آموزان را مجبور به نوشتن انشاء براي قاسم سليماني مي كنند! در قرن بيست و يكم  پس از مرگ قاسم سليماني  (أخيرن )، بانوان باردار را به مركزي دعوت كرده اند و  براي آنها روضه خواني براه انداخته و مي گويند بايد« ورد» براي شكم باردارتان بخوانيد تا بچه هايي را كه بدنيا مياوريد مثل قاسم سردار( سليماني / بّنا)  شود، بچه هايتان را طوري تربيت كنيد كه مانند سردار شود!!رژيمي اسلامي كه بيشتر  كارهايش  را با مطرح كردن اسلام و با فريب و نيرنگ بيش  ميبرد كشور را  به كجا مي برد؟!  مانور  نظامي و داعش سازي براه مي اندازد و در مانور اشتباهن داعش نمادين را با سلاح جنگي به رگبار مي بندد تا اسلامي بود يك نظامي فاشيستي را به خورد جامعه دهد. هردم از اين باغ بري مي رسد تازه تر از تازه تري ميرسد! براي همين  خواندن اين مقاله را به همه  پيشنهاد مي كنم .

لائيسيته و بحث اصلي:

درسال 1801 دولت فرانسه قراردادي با وإتيكان منعقد كرده بودكه  با كليسا طرف مراوده بود. اين وضعيت در طول قرن ١٩ مردم فرانسه را به دو بخش كرده بود. آنهائيكه خواستار تسلط كليسا برجامعه بودند و نيز طرفداران جمهوري كه نسبت به اعتقادات مردم بي طرف بودند. در اين مبارزه طرفداران جمهوري پيروز شدند در سال 1882 مدارس لائيك را تاسيس كردند كه از نظارت مذهبيان آزاد بود.

أميل كومبيسEmil Combes يكي از جمهوري خواهان بود كه موضع گرفته بود و خواستارنظارت دولت بود. وقتي او در سال 1902 به مقام نخست وزيري رسيد، تقريبن ٢٥٠٠ مدرسه كاتوليك را تعطيل كرد و در واكنش به اين در سال 1904 وإتيكان قرارداد خود را قطع كردو قرارداد 1801 بدين ترتيب متروك شد ، اين بحث تنش هاي ديگري در فرانسه ايجاد كرد وأوضاع به مرحله انفجار رسيد.

درسال 1905 طرح قانون جدايي دولت از مذهب در فرانسه باعث تشنج  در مجلس شد او و همكارانش لائيسيته اي مي خواستن كه مذهب را از فضاي عمومي بيرون كند و آنهارا تحت نظارت بگيرد . برخي ديگر از نمايندگان جمهوريخواه تحت رهبري اسپيپليان طرفدار قانوني بودند مبتني بر اعتدال، كه آزادي فردي را محترم بشمارد ودولت را جدن از هر مذهبي جدا كند. در نهايت طرفداران اسپيپليان پيروز شدند  و در سال 1905 مجلس  قانون جدايي دولت از مذهب را تصويب كرد.

اين قانون بر زخم دشمني مرهم نهاده  به يك قرن اختلافات خاتمه داد.امروز جمهوري لائيك بر چهار پايه بنا نهاده شده است،قانون 1905اعلاميه حقوق بشر و شهروند كه درقانون اساسي پنجم منبعث است .اين چهار پايه عبارتند از :

١- آزادي : شهروندان آزادند كه هر مذهبي داشته باشند و يا مذهبي نداشته باشند، مذهب خود را عوض و يا لامذهب بشوند و وابستگي مذهبي خود را در خانه نشان دهند، بشرطي كه نظم عمومي را مختل نكنند، يعني آزادند كه در خيابان صليب به گردن بياويزند و  يا از حجاب استفاده كنند يا در مترو عمامه سيك بر سر گذارند!

٢-جدايي دولت از مذاهب: مذاهب در اداره  دولت دخالت نمي كند و دولت فقط منبعث از ملت است و در مقابل ،دولت ، در سازماندهي مذاهب دخالت نمي كند.

٣- بي طرفي دولت : اين امر در واقع كارمندان  دولت و بنگاههاي عمومي را در بر ميگيرد و ارباب رجوع و بهره برندهگان  از خدمات را شامل نمي گردد. بعنوان مثال استاد ، مأموران شهرداري و آموزگاران نبايد وابستگي مذهبي خود را به نمايش بگذارند. ولي بي طرفي معناي بي اعتقادي را ندارد. وزارت كشور ارتباط خويش را با نمايندگان مذاهب مختلف حفظ مي كند.

٤- برابري : شهروندان صرف نظر از اعتقاداتشان در برابر قانون و ادارات دولت برابرند. در نهايت لائيسيته به همه اجازه ميدهد كه به شرط احترام گذاشتن به قانون و ديگران، آزادانه عقايد خويش را ابراز كنند. با اين وجود جمهوري لائيك بسيار و به انحرافات بنيادگرايانه مذهبي كه با قانون منافات پيدا ميكند و نيز نسبت به نفرت پراكني پيروان  و مذاهب مختلف حساس است .مسئله تقريبن آسان است ولي دو قانون كه اخيرن تصويب شده است گاهي أسباب اغتشاش فكري مي شود.

در سال 2004 قانوني تصويب شد كه دانش آموزان را از حقوق مذهبي منع ميكرد ولي به آنها اجازه مي داد نشانه هاي تعلق مذهبي خود را كه چشم گير نباشد، حمل نمائيد! هدف از تصويب اين قانون  چشمگير، محدود گذاشتن جوانان  از فشارهايي است كه توسط همكلاسي هايشان بر آنها اعمال مي گردد. اصل مطلب اين است كه به آنها اجازه داده شود كه اعتقادات خود را در اين زمينه آزادانه انجام دهند كه مدارس خصوصي مشمول اين ممنوعيت نمي شوند. دانشگاهها به دليل اينكه به سن بلوغ رسيدنداز شمول اين  قانون معافند، والدينِ شاگردان وكساني كه از خارج براي سخنراني و سخن گفتن با بچه ها به دبستانها و دبيرستانها دعوت ميشدند. مثلن اعضاي  بنياد  هاي خيريه به پدر پير و صليب سرخ،  مشمول اين قانون نيستند.

در سال 2010 قانوني تصويب شد كه پنهان ساختن چهره را مثلن با بُرقه و يا كلاه موتور سواري يا سرپوش كامل و غيره در ملاء عام را ممنوع اعلام ميكرد، ولي اين قانون بر پايه اصل لائيسيته تصويب نشده است. هدف از تصويب آن تنظيم ، نظم عمومي است. 

لائيسيته يك عقايد خواص نيست ، چهار چوبي است كه به  تفكرات  و عقايد مختلف ميدان ميدهد، لائيك بودن يعني قبول يك رشته قوانين و اصول! مي توان هم مسيحي بود و هم لائيك! هم لامذهب بود و هم لائيك! هم مسلمان بود و هم لائيك! هم يهودي بود و هم لائيك!!شما چه فكر مي كنيد؟!   

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]