نخستین بیانیه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

خطاب به وجدان های بیدار مردمان شرافتمند ایران

ملت ایران در ادامه نهضت مشروطه، آرمانهای نهضت ملی، با دیدگاهای فکری گوناگون و همینطور در ادامه حکومت ملی مصدق که حاصل آن پیروزی بر استعمار انگلیس و بریدن دست استعمارگران از منابع ملی ایران بود، بالاخره در بهمن ۱۳۵۷ تومار نظام ديكتاتوري سلطنتي را برای تحققِ آزادی، دموکراسی و استقلال برچید؛ اما در به انجام رساندن آرمان‌های انقلاب شکست خورد. چرا که خمینی و اسلامی های طرفدار کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با شعار "همه باهم"، دیکتاتوری دینی جمهوری اسلامی را بر کشور ما مسلط کردند. رژیم جمهوری اسلامی رزمندگان آزادی را به جوخه‌های اعدام سپرد و دسته دسته از آنان را زندانی یا وادار به تبعید کرد. 

۴۲ سال است که حکومت اسلامی همه‌ی موازین حقوق بشر را زیر پا گذاشته، از آزادی اندیشه و بیان و دین و مسلک جلوگیری بعمل آورده  و با حاکمیت تمامیت خواه خود و دشمنی با جهانیان، به گسترش فقر، استبداد و حاکمیت دینی پرداخته است.

ما به دلیل نبود آزادی های سیاسی و اجتماعی به عدم مشروعیت کامل این رژیم باور داشته آن را شایسته مردم ایران نمی دانیم و در راه از بین بردن این رژیم ضد ایرانی کوشش می کنیم. 

ما بر این باوریم که اتخاذ سیاست های مبتنی بر سوسیال دموکراسی لائیک مناسب ترین راه برای مبارزه علیه فقر و استبداد و پایان دادن به حاکمیت دینی است. 

ما در باور نامه خود به چرایی همسازی ملی، اصول و موازین همسازی ملی سوسیال دموکرات های جمهوریخواه و لائیک ایران پرداخته، اهداف آن را بیان کرده و همینطور مراحل عملی آن را برشمرده ایم. 

این سند را در نشانی زیر می توانید ببینید.‌

https://rangin-kaman.net/?p=124943

ما باور داریم برچیدن رژیم اسلامی و ساختن ایران آباد، مستقل، آزاد، مرفه و دموکراتیک نیازمند همسازی همه‌ی گروه ها، سازمان ها و حزب های جمهوری خواه و لائیک و مدافع دموکراسی و مشارکت آنها در برپایی یک حکومت ملی، آزاد، دموکرات، لائیک و مستقل از نفوذ بیگانگان است.

ما از جمهوری‌خواهانی که خواستار جایگزینی جمهوری اسلامی با یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی و لائیسیته - جدائی دین از سیاست و اداره مملکت -  در ایران هستند، برای رایزنی در برپایی کنفرانس همسازی ملی جمهوریخواهانی که طرفدار دموکراسی و لائیسیته در ایران هستند دعوت به عمل می آوریم.

گروه راهبردی: تقوی بیات، منوچهر - خلف، اسفندیار - قاسمی، فرهنگ - قائم مقام، کامبیز

تماس با ما: hamsazimelli@gmail.com 

 

منبع:پژواک ایران