PEZHVAKEIRAN.COM همکاری و اتحاد تنها راه ممکن برای پیروزی است
 

همکاری و اتحاد تنها راه ممکن برای پیروزی است

در هفته گذشته خبر فاصله گیری شاهزاده رضا پهلوی از شورای همبستگی شش شخصیت اپوزیسیون ایرانی و سپس خبر کناره گیری آقای حامد اسماعیلیون را از این شورا شنیدیم و تاسف خوردیم. مخالفین این شورا و منشور آن از این خبر دلشاد و به پای کوبی پرداختند و با افتخار اعلام کردند که پیش بینی شان در مورد سر نوشت این شورا درست از آب در آمده و این منشور از ابتدا مرده به دنیا آمده است.
این مخالفان، از فعالین رسانه ای امپراطوری دروغ در جمهوری اسلامی تا متعصبین سر سخت متعلق به گرایشات متفاوت سیاسی در اپوزسیون را شامل میشوند. این واکنشهای همسو در بین اپوزیسیون با تبلیغات و خواست رژیم جمهوری اسلامی، بار دیگر نشان داد که اولویت این متعصبین خشک مغز، نه نجات ایران از دست تباهی و کشتار نظام جمهوری اسلامی است و نه کسانی از اعضای شورای همبستگی از خویشتن داری، انعطاف و درایت سیاسی لازم برای ایفای نقش حساسی که بر عهده گرفته بودند برخوردار بوده اند. این حوادث هم چنین نشان داد که چه شکاف عمیقی بین انتظارات جنبش انقلابی حاضر در صحنه درون کشور و بخشی از اپوزیسیون در خارج از کشور وجود دارد که تا زمانیکه پر نشود جمهوری اسلامی همچنان بر سر جای خود باقی خواهد بود
حقیقت ساده این است که هر حرکتی که در جهت بنای پُلهای اعتماد و همکاری در بین نحله های مختلف اپوزیسیون دموکرات برای پاسخ به نیاز مبارزان داخل کشور و مقابله متحدانه با سیاست های ایران بر باد ده نظام حاکم نباشد، از سوی هر شخصیت و رسانه و سازمان و حزبی که صورت گیرد باید مورد مخالفت قرار گرفته و رد شود. تا زمانیکه چنین رویه ای بر فضای سیاسی اپوزیسیون حاکم نشود، راهی به سوی نجات کشور گشوده نخواهد شد. اتحاد و همکاری بر مبنای منافع مشترک حداقلی در مقابل نظام حاکم بر ایران، تنها سیاست اخلاقی و ملی و رهایی بخش در شرایط کنونی است، این است آن انتظار و خواستی که مبارزان درون کشور از میهن دوستان واقعی مقیم خارج از کشور دارند.
هم ا کنون چند روزی است که اعتصابهای گسترده کارگری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ... آغاز شده.  ادامه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در طی چند ماه اخیر تا به امروز و تشدید سرکوب و فشار برای تحمیل حجاب اجباری  و موارد متعدد دیگر، همگی ما را به پرهیز از حاشیه سازی، و دوري از سخنان و اقدامات تفرقه جویانه و مخرب و درعوض همکاری برای حد اکثر حمایت ممکن از مبارزه و مقاومت مردم درون کشور در مقابل جنایات جمهوری اسلامی فرا میخوانند، به وظیفه خود عمل کنیم.
ما تصمیم اعضای تشکیل دهنده "منشور مهسا" را برای ادامه مبارزه در پرتو انقلاب زن ، زندگی ، آزادی ارج نهاده و از آن ها حمایت میکنیم. مردم ایران عزم بر عبور از جمهوری اسلامی کرده اند و این اپوزیسیون و مخالفین آن هستند که باید با خود در این مورد  تعیین تکلیف کرده و به جای تشدید تفرقه و خدمت به ماندگاری جمهوری اسلامی، با شروع همکاریهای ممکن با یکدیگر به پشتیبانی از مردم بپا خواسته در درون کشور برخیزند.
دگرگونی برای ایران فردا
26/04/2023

منبع:پژواک ایران