بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی!
تقی روزبه

مبادرت به جنگ همواره ازمظاهربرجسته وحشی گری و وجه  حیوانی وبدویت انسانها بوده است. وجود چنین سرشتی اگر زمانی درمراتب آغازین رشد وتکوین بشرازالزامات تنازع بقاء برای تأمین نیازهای اولیه سرچشمه می گرفت، اما به موازات رشد وتؤسعه امکانات تولیدی وزیستی تداوم آن بیش ازپیش با چگونگی مناسبات اجتماعی وامتیازات طبقاتی گره می خورد.درحقیقت شکاف بین نوع مناسبات اجتماعی با سطح توانائی ها و امکانات رو به افزایش جوامع بشری (قدرت تولید وخلاقیت)، توسل به جنگ-حتی با ابعادی مهیب تر- را به ابزاری مهم برای دست یابی به منابع ومنافع بیشتر همراه کرده است.انسان موجودی است درحال شدن و  فرا رفتن که بسته به نوع  مناسبات اجتماعی که که درآن قرارمی گیرد  ودرتناسب با  دست آوردهای  تاریخی اش  نشان داده است  که درعین  داشتن  بیشترین  ظرفیت  وتوانائی  برای گسترش  روح همبستگی  وتعاون   انسانی وشکوفائی  استعدادها وخلاقیت  ها،  درهمان حال  دارای چنان  ظرفیت های  بالقوه ای ازپلشتی  وفروکاهیدن و  سقوط به ورطه  وحشی گری و"وجه  حیوانی"  است که  قادراست(باپوزش ازاین جانوران بی زبان که آسیب اشان به هم نوع حقا ازآسیب انسان به هم نوعش کمتراست) گوی  سبقت را از درنده  ترین درندگان  هم برباید.درچنین  حالتی  درندگان وحشی  درقیاس با وی موجودات  معصومی  بشمارمی آیند.  انباشت  سلاح  های هسته ای وانواع ادوات  کشتارجنگی واختصاص  نفرات و  سرمایه و  بودجه های  سرسام آوربرای  کشتن یکدیگر درکناروسائل  عظیم فرهنگی قرارگرفته درخدمت  تولید نفرت  وکین توزی،همه  وهمه نشان  دهنده آنست که  جوامع انسانی  هنوزکه  هنوزاست  دروضعیت نیمه  وحشی ونیمه  متمدن خود  بسرمی برند.هنوزما  انسان-حیوانیم.هنوز  به نقطه ای  ازتمدن که  نشانه پشت  سرگذاشتن عصر  نیمه انسان ها- ونیمه وحشی ها  باشد نرسیده  ایم.هنوزبه دورانی  که درآن  نیازها  وشکوفائی  هرکس شرط  آزادی  وشکوفائی  دیگری باشد  وارد نشده ایم. تامادامیکه  سیاست به معنی  پیشبردمنافع  انحصاری،طبقاتی ویاملی  این یا آن کشورودولت-ملت  باشد ونه به  معنای تعامل  وتعاون بیشتر  برای تأمین نیازهای  مشترک  وشکوفائی  مشترک به  مثابه انسان،این  جنگ است که  حرف آخر را می  زند و بالهای  شوم خود را  بحرکت درمی  آورد .

درجوامع کنونی  مبادرت به جنگ وخشونت  بخشی ازسازوکارهای  نظام سلطه طبقاتی بشمارمی رود که بویژه وقتی چاقوی سیاست درمعنای اخص خود درپیشبرد هدف ها ومنافع اخص توسط صاحبان ثروت وقدرت  کندمی شود، جایگزین آن می گردد(مگرنه این که جنگ ادامه سیاست است به زبانی دیگر؟). امروزه جنگ بخشی ازهستی نظام سرمایه داری ودرخدمت جهان گستری و فتح بازارهای جدید وتثبیت آنها است. جنگ فقط برای تصرف قلمروهای سیاسی-اقتصادی وبدست آوردن منافع جدیدنیست بلکه سویه وحشتناک دیگری هم دارد: با تخریب ونابودی بخش مهمی ازثروت ها و سرمایه های اجتماعا تولیدشده ازِقبل دسترنج زحمتکشان،اعم اززیرساخت ها وادوات انباشته شده ونظایرآن ونیزاتلاف سرمایه های انسانی، به مثابه محرکی برای مقابله با بحرانِ اجتناب ناپذیر رکود در نظام سرمایه داری  وجهت تحریک تقاضاهای جدید و بازارهای مصرف جدید سودمی جوید. آری این واقعیت دارد که سرمایهِ دستخوش بحران با توسل به نوعی ازخودویرانگری ونابودی ثروت های اجتماعی تولید شده راهی برای خروج ازبحران و دوام خود می جوید.امروزه جنگ های موضعی جایگزین جنگهای سراسری وجهانی گشته اند و بخش مهمی ازمأموریت جهانی سازی سرمایه وفتح قلمروهای جدید را بردوش دارند.سرمایه برای فتح بازارها وقلمروهای جدید وگسترش سلطه خود همواره بر خون وکشتار وجنون استواربوده وجنگ به مثابه قابله مادام العمری درخدمت آن بوده است . با این همه جنگ افروزان وفربه شوندگان ازِقبل جنون کشتاروویرانی، برای پوشاندن ماهیت انسان خوارانه خود، همواره تلاش می کنند که باصورتک فریبنده برروی صحنه ظاهرشوند. آنها بازدن ماسک دروغ وریا هم چون "دخالت بشردوستانه" ومبارزه بااستبداد ویا سلاح های کشتارجمعی ونظایرآن برچهره خود می کوشند تاسیمای مهیب واهداف انسان خوارانه وسودجویانه  را بیارایند.

 برای مقابله با پی آمدهای ناگواروفاجعه آمیزغلیان توحش و جنون جنگ که عموما  دارای ابعاد  فراکشوری وفرامنطقه ای  وچه بساجهانی است ودارای تأثیرمخرب برزندگی وحق زیست آزاد شمار وسیعی ازمردمان گیتی، جنبش جهانی ضدجنگ  باید بقدری نیرومند بشود که امکان واختیارجنگ افروزی را ازهمه نهادها ودولتها که باتوجیه واتلاق منافع خود به نام منافع همگانی وصلح وآزادی و... به آن مشروعیت می بخشند  برگیرد.بطوری که هیچ دولتی ونهادی تحت هیچ شرایطی هیچ گونه حق ومشروعیتی برای اعلام جنگ نداشته باشد. هیچ چیزمهمل تروبی معناتر از برسمیت شناختن حق جنگ وتهاجم نظامی توسط این یا آن دولت، درپوشش اراجیفی چون منافع ویا امنیت ملی ونظایرآن نیست.با بستن راه جنگ وحذف آن ازجامعه انسانی،برخلاف تصورابتدائی کسانی که به آن دخیل می بندند راه های پیشرفت  دموکراسی وتحت فشارقراردادن دیکتاتورها وتقویت وزن و حقوق واقعی بشربیشترمی شود.چرا که فضای جنگی والزامات آن خود ازعوامل مهم بازتولید استبداد وسرکوب ونقض خشن حقوق بشر است.بی شک همانطورکه گفته شد نهایتا این تغییراساسی  مناسبات اجتماعی انسانهاست که خواهد توانست باتلاق جنگ را بخشکاند وبه دوران  "نیمه انسان-نیمه وحشی" مهرپایان بکوبد .اما حرکت بسوی آن ازمبارزه علیه جنگ ونامشروع اعلام داشتن حق اعلام جنگ جدانیست.

کلاف سردرگم بحران

در نشست سالانه سران "جی- 20 "، پیرامون ایران وحکومت اسلامی نیزگفتگوشد و رؤسای  دولت های آمریکا وانگلیس وفرانسه ازتفاهم وتصمیم خود مبنی براعمال فشاربی سابقه به رژیم اسلامی خبر دادند.فرازجدید بحران وسناریوی آن با ادعای دولت آمریکا مبنی بر کشف طرح ترورسفیرعربستان توسط سپاه قدس کلید خورد.آنها،همراه دولت عربستان،خواهان ارسال پیام هشدارآمیزو نیرومندی به ایران شدند وپرونده جدیدی را درسازمان ملل درکنارپرونده های دیگر گشودند و دراین رابطه  تبلیغات رسانه ای و تحرکات دیپلماتیک فشرده ای را دربالاترین سطوح مقامات از اوباما و کلینتون تامقامات امنیتی وسران حزب جمهوری خواه... به اجراء گذاشتند.گفتند که همه  گزینه ها دربرخورد با ایران  روی میزقراردارد.طبق این تبلیغات پیام ضمنی ومهم نهفته درکشف عملیات ترورسفیرعربستان ،درعین حال بیانگرگستاخی رژیم اسلامی در عبورازخط قرمزهای مقررامنیت جهانی درکشاندن اقدامات خود  به درون قلمروایالات متحده  وبه نوعی آغاز جنگ تازه بود. پیش ازآن سخنان تهدید آمیزسارکوزی درمورد حمله به ایران را دررابطه با برنامه های هسته ای آن بارها شنیده بودیم.ولی سخنان بی سابقه وزیردفاع اسرائیل وهم چنین رئیس جمهور این کشور  درمورد شمارش معکوس زمان حمله به تأسیسات هسته ای ایران وآزمایش(ضد) موشک هسته ای ودوربرد اسرائیل وهم چنین انتشارگزارشاتی ازآماده باش نیروی دریائی وهوائی انگلستان دررابطه با حمله به ایران توسط روزنامه گاردین، اوج تازه ای بود در روند افزایش تشنج وایجاد فضای ملتهب جنگی.سریال زمان بندی های دست یابی به بمب اتمی توسط رژیم ایران توسط دولت اسرائیل  به شش ماه رسید. برطبق این سناریو ضرب العجل شش ماهه نهایت  مهلت  زمانی مقرر برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دست یابی به سلاح هسته ای  است.بنابراین دیگرنباید دست روی دست گذاشت.البته وجه نظامی سناریو تنها یکی ازوجوه آن است.چراکه  به موازات وجه نظامی طرح تحریم های تازه وبیشتری  نیزدرراه است.این تحریم ها که پیشاپیش توسط آمریکا طراحی واجرا وبه دیگران تحمیل می شود،باهدف تمرکزروی بانک مرکزی، تحریم ویا تشدید اختلال در صنعت نفت ، مقابله با ورود به فاز جدید هسته ای  وتشدید فشاربه  سپاه ونیروهای امنینی ازطریق صدورقطعنامه جدید درشورای امنیت و جلب همراهی سایرکشورهای جهان درپیشبردآن را دردستورکارخوددارد.ارزیابی ازوخامت بحران اقتصادی درجمهوری اسلامی درپرتوتحریم های تاکنونی،بخصوص استناد به اعتراف های برخی ازدولتمردان رژیم نسبت به اثرگذاری آنها، انگیزه تحریم های بیشتروسفت وسخت تر را تقویت کرده است. به موازات این فعل وانفعالات،ودرکانون اصلی آن، ازمدتها پیش اخبارواطلاعاتی مبنی بر محتوای گزارش جدید آژانس دال بروجود نشانه هائی از سمت گیری نظامی برنامه های هسته ای ایران انتشاریافته است که بانزدیک شدن زمان اجلاس، بردامنه آن افزوده هم شده است. تبلیغات دولتهای بزرگ غربی وهم چنین اسرائیل سرمایه گذاری وسیعی را روی این گزارش به مثابه دلیلی بربه پایان رسیدن مهلت دست یابی حکومت اسلامی به بمب هسته ای و مجوزی قانونی برای حمله نظامی و ملهتب ساختن فضای جنگی وتشدید دامنه تحریم ها و فشارهای اقتصادی به عمل آورده اند. آنها حتی منتظرگزارش نماندند وپیشایپش تبلیغات وادها وآماده سازی افکارعمومی را آغازکردند.

اگرتحولات منطقه خاورمیانه وتجربه لیبی وبحران سوریه ونقش ایران درآن، وهم چنین خروج نیروهای آمریکا ازعراق ونگرانی روزافزون ازخلاء ناشی ازخروج این نیروها( واستقراربخشی ازآن درخلیج فارس)را به این مجموعه اضافه کنیم،باوضوح بیشتری روشن می شود که اولا ما بافرازجدیدی ازصعودبحران وافزایش  فشارهای اقتصادی وتهدیدهای  نظامی مواجهیم. وثانیا این فشارها بقول خودشان بی سابقه وچند وجهی بوده و درعرصه های متعددی بطورهمزمان پیش برده می شود.نگاهی به محورهای زیربرای فهم  روندهای پیچیده ای که هم چون کلاف سردرگمی دربرابرما قرارگرفته اند مفید بنظرمی رسد:

1-نخستین نکته آنست که که این تحرکات بیش ازآنکه ازتغییرفاکتورهای مشخص ومستند ومعنادار پرونده عملکرد خاص جمهوری اسلامی برخیزند،ازفاکتورها وتحولات عمومی واهداف کلان وباصطلاح استراتژیک ناشی ازآن  سرچشمه می گیرند.چنان که علیرغم تلاش های گسترده  برای بسیج افکارعمومی ونهادهای بین المللی، تاکنون نه درمورد ترورسفیرعربستان اطلاعات مستندی به افکارعمومی جهان داده شده است تا معلوم شود آیا واقعا جمهوری اسلامی مصمم به کشاندن دامنه عملیات خودبه خاک آمریکا شده است ،ونه حتی منتظرنتیجه دادگاه تشکیل داده شده توسط خودشان دراین مورد ماندند.درمورد پرونده هسته ای هم برطبق آنچه که درمطبوعات انتشاریافته دلایل ونشانه های ورودبه فازنظامی عبارتند از عواملی چون  عکسی ازیک محفظه فولادی درپارچین، وطرح مدل رایانه ای کلاهک هسته ای و زیرزمینی کردن تدریجی تأسیسات هسته ای. بی تردید ازمدتها پیش جمهوری اسلامی حرکت خزنده ای را برای رسیدن به آستانه توان تولید بمب هسته ای شروع کرده است.با این همه، نه این شواهد دلیل قاطعی برتحول مشخصی دراین پروسه هستند ونه حتی عمدتا تازگی دارند.بسیاری ازآنها ازسالها پیش مطرح بوده اند وآژانس هم هرگزنتوانسته است قطعی بودن صحت وسقم اسناد واطلاعات دریافتی خود ازمنابع گوناگون را تضمین کند.بهرحال بدلیل وجود همین تردیدها،ادعاها وگزارشات مربوط به آن سالهاست که درکشوی آژانس قرارداشته واکنون بافشارآمریکا ومتحدینش ظاهرا قراراست روی میزقراربگیرد. پس بنظرمی رسد بیش ازآن که فاکتها درمورداین ادعاها وماجراهای مشخص سخن بگویند،این سیاست های عمومی قدرت های بزرگ و ورویکردهای آنهاست که سخن می گویند والبته فاکتهائی را هم به پرونده حکومت اسلامی ضمیمه می کنند.

2-برخوردآمریکا ومتحدین اروپائی اش درمورد جلوگیری از اشاعه خطرسلاح های هسته ای درطی سالهای  اخیرازموضعی نبوده است که موجب تقویت احساس  امنیت  سایرکشورها ازتهدیدات متداول دولت های دارنده سلاح هسته ای نسبت به دولت ها وکشورهای ضعیف ترومخالف خود گردد. برعکس این رفتارها به گونه ای بوده است که بطوراجتناب ناپذیروسوسه نیازبه سلاح های هسته ای را  بجای  زایل کردن آن، دامن زده است.حتی رفتاربا قذافی وسرنوشت او علیرغم معلق کردن ودست شستن از پروژه تسلیحات هسته ای خود،ویا وجود استانداردهای دوگانه و تبعیض آمیزدربرخورد با کشورهای مختلف درمورد این مسأله، بدون آن که ذره ای مشروعیت برای تولید این نوع سلاح ها ازسوی هرکشوری وازجمله جمهوری اسلامی قائل شویم،اهداف ادعائی وباصطلاح بشردوستانه قدرتهای بزرگ را مبنی  بر جلوگیری ازتکثیر این سلاح ها، بیش ازپیش بزیرسؤال برده است.  

3-تحولات منطقه وآن چه که به بهارعرب مشهورشده است،موجب تغییرات وتأثیرات مهمی دراستراتژی هم اسرائیل به عنوان قدرتمندترین کشورمنطقه ودارای تسلیحات پیشرفته هسته ای  وصاحب نفوذ مؤثربرسیاست های آمریکا ازیکسو، وهم در سیاست ها وتاکتیک های قدرتهای بزرگ اروپائی وآمریکا درمنطقه ازسوی دیگرشده است.درمورد اسرائیل می توان گفت که با شروع جنبش بیداری توده های عرب و سرنگونی برخی حکومت های حامی غرب ونزدیک به اسرائیل(بویژه مصر)،وخروج آمریکا ازعراق وخطرخلأ حاصل ازآن، وچشم اندازخروج وی ازافغانستان وپی آمدهای آن، ...اسرائیل را دروضعیتی قرارداده است که پس ازیک دورغافلگیری و فرورفتن درلاک خود برآن شد تا ازدوقطبی شدن فضای منطقه  بین خود وفلسطین و اعراب ممانعت به عمل آورد.کانونی کردن خطرجمهوری اسلامی و قطبی کردن تضادبین خود و رژیم ایران تاکتیکی است که می تواند ازدوقطبی شدن تضاد بین اعراب واسرائیل جلوگیری کرده ومانع از ازبهم خوردن توازن نیرو درمنطقه به ضرراسرائیل گردد. سیاست کانونی کردن خطرهسته ای جمهوری اسلامی درعین حال بابخشی ازسیاست  دولت های غربی درمورد ایران وجمهوری اسلامی  هم پوشانی دارد.چراکه ازیکسو خلأ خروج آمریکا ازعراق لزوم  فشاربه دولت ایران را افزایش داده است ،همانطورکه مقامات آمریکا درعدم بهره برداری ازوضعیت به رژیم ایران هشدارداده اند،وثانیا درراستای خاورمیانه به اصطلاح جدید است که یکی ازعناصرمهم آن حذف وتضعیف جریان ها و حکومت های "یاغی" وکمترسربفرمانی هم چون قذافی وسوریه وایران وحزب اله لبنان وحماس می باشد.رؤیائی که با تجربه الگوی لیبی درسرنگونی قذافی وامکان وشانس تعمیم آن به سوریه وایران قوت بیشتری یافته است.  اگردرکنار سایرتحولات خاورمیانه سرکارآمدن جریان های اسلام گرا درتونس ولیبی هم به آن افزوده شود، آنگاه به نقش مجموعه عوامل دخیل دربرافروختن فضای جنگی وبحرانی درمنطقه بویژه توسط دولت اسرائیل وتأییدضمنی دولتهای بزرگ غربی ویا سکوت رضایت آمیزآنها درکانونی کردن بحران حول جمهوری اسلامی بیشترپی خواهیم برد.به عنوان مثال پس  ازلیبی گام بعدی درکنترل منطقه تغییرویا سرنگونی دولت سوریه است که تحقق آن ازجمله نیازمند تضعیف موقعیت ایران است.

4- بااین همه نگاهی به مجموعه این تحولات نشان میدهدکه درکل ازدوبخش تهدید نظامی وتشدید فشارهای اقتصادی تشکیل شده است.گرچه این دو  به موازات یکدیگرپیش برده می شوند،اما قرائن وشواهد گوناگونی حاکی ازآن است که تا آنجا که به رویکرداصلی قدرتهای بزرگ برمی گردد در شرایط کنونی تمرکزاصلی روی وجه اقتصادی و وضع تحریم های اقتصادی وامنیتی تازه است. دلایل وقرائن مزبورعبارتنداز: دشواریهای آمریکا درمنطقه ونگرانی ازورود به یک تنش ودرگیری بزرگ  وکنترل نشده  باپی آمدهای غیرقابل پیش بینی وازجمله افزایش شدید قیمت نفت آنهم درشرایط بحران حاد اقتصادی،دوره پیشا انتخاباتی کنونی که معمولا با عدم تصمیم گیری های قاطع رؤسای جمهوری همراه است واوباما می کوشد تا با بازگشت سربازان آمریکائی تصویرمثبتی  درخاطره رأی دهندگان برجای بگذارد ،حساسیت ها و فشارهای روزافزون افکارعمومی به سیاست های جنگ طلبانه وبویژه بحران اقتصادی درحال گسترش، ونیزملاحظات عملی مربوط به این که هنوزبسترهای لازم  برای اجرای موفقیت آمیز الگوی لیبی دراین کشورها فراهم نشده است( نظیرشکل گیری یک اپوزیسیون منسجم  ومطلوب ودارای نفوذ وپایگاه اجتماعی درخور،شکاف درارگانهای سرکوب ویا درمورد ایران خیزش جنبش توده ای که بتواند بسترمناسبی برای موج سواری باشد)،وبالأخره ضرورت جلب موافقت رقبائی چین وروسیه که هنوزبدست نیامده است ولازمه هرگونه اقدام مهم جهانی است.

بطورکلی بعیداست که اسرائیل بتواند بدون حمایت وچراخ سبزآمریکا وجلب  موافقت  قدرت های ناتو حمله مستقیمی را دردستورکارخودقراردهد وبخواهد و یا بتواند آن را به تنهائی انجام دهد ویا این دولتها را دربرابرکارانجام شده ای قراردهد. بااین همه تهدید نظامی بخشی ضروری ازکل پروژه  فشار وابزارلازم برای کنترل خاورمیانه و شکل دادن به صف آرائی های خاورمیانه جدید است.نه فقط درشرایط به بن بست رسیدن اهرم های متعارف سیاسی،معمولا این بانگ جغد جنگ است که ازبام سیاست به گوش ها می رسد،بلکه هم چنین توسل به آن  اهرمی ضروری  برای ایجاد اجماع جهانی و تمکین دولتها وقدرت های رقیب به سیاست تحریم های تازه ودراین مورد بخصوص خنثی کردن مخالفت ها  ویا وتوی روسیه وچین،آنگونه که درمورد سوریه بکارگرفتند، می باشد.بنابراین آویزان کردن شمشیرحمله نظامی برفرازجامعه جهانی حتی اگرصورت هم نگیرد باید بتواند درخدمت تحقق هدف های پائین ترباشد.

 

5-آیا رویکرد تشدید تحریم های اقتصادی، بدیل حمله نظامی است؟ هرگز!چرا؟: اول آن که نکته اصلی عدم تصدیق حق تصمیم گیری واقدام یک جانبه توسط دولتهای ماهیتا متجاوزی است  که خود را ارباب جهان می دانند وریش وقیچی دردست آنان است.دادن چک سفید بدون داشتن اهرم های لازم نظارتی وکنترل کننده  ودربهترین حالت صرفا حقوقی وبرروی کاغذ-همانطورکه درتجربه لیبی به نمایش گذاشته شد،چیزی جز دادن تیغ بدست مست عربده کشی نیست که عملکرد ویرانگرش بارها  آزموده شده است. ازاین رو حتی یک بورژوا- دموکرات و هرکسی که ریگی به کفش نداشته باشد نمی تواند چنین چک سفیدی به قدرتی که مثلا یونسکورا صرفا به  دلیل پذیرش عضویت فلسطین تحریم می کندوصدها شواهد مشابه آن موجودند،بدهد.  دوم آن که باین دلیل که  جنگ ادامه سیاست است به شکلی دیگر ولاجرم پیشبرد همان سیاست ها دراولین فرصت وبه محض مواجه شدن با دشواری ها وبا کوچکترین بهانه ای می تواند به سمت اهداف جنگی تغییرجهت بدهد.وسوم آنکه  خودگسترش تحریم های اقتصادی با چنین شیوه وابعادی(هم چون تحریم وسایل یدکی هواپیمای غیرنظامی که موجب سقوط پی درپی آنها می شود) درمان بیماربا داروئی است که بجای درمان موضعی بیمارودفع بیماری، کل بدن بیمار را ازرمق می اندازد وحتی می توان گفت که توازن نیرورا چه بسا بسود موقعیت ارتجاع داخلی وعلیه دموکراسی وفضای آزادتر  بهم می زند وغالباهم  راه را برای کشتارهای عمومی اعم ازنظامی وغیرنظامی ونابودی زیرساختها وفوران نفرت ها و جنگهای داخلی ویاشاید منطقه ای بی سرانجام می گشاید.ضمن آن که این گونه تعرضات نظامی  حتی اگربفرض موفق هم بشوند،دربهترین حالت حاصلی جزروی کارآوردن کارگزاران دست آموزتروسربفرمان تردربرابر دستورالعمل های سرمایه جهانی نخواهد بودکه چیزی جزتعویض پالان نخواهد بود.

6-بنابراین مسأله اصلی آن است که بطورمستقل ازهردوقطب ارتجاع داخلی وجهانی عمل کنیم.مسأله نه برسربی توجهی به نقش ارتجاع داخلی است که حتی یک لحظه تأخیردرسرنگونی آنهم جایزنیست ونه نادیده گرفتن اهمیت فشارهای بین المللی برای نیل به دموکراسی ورهائی.برعکس دقیقا برای نیل به همین هدف هاست که شیوه وچگونگی سرنگونی دردست یابی به اهداف تعیین کننده می شود. ازهمین رو صدا وقطب سوم ناگزیراست بطورمستقل باسیما وبا اهداف پایه ای خود وباافشاء هردوقطب ارتجاع،بابسیج وسازمان یابی پایگاه اجتماعی گسترده داخلی و جهانی وبامطالبات مشخص داخلی وجهانی -حتی آندسته مطالباتی که  قدرتها وشرکتهای جهانی برای تقویت مستبدین ورژیم  نباید انجام بدهند، حتی آندسته ازاقدامات مثبتی که برای حمایت واقعی  ازجنبش واهداف رهائی وآزادی لازم است  انجام بدهند وارد میدان شود.بدیهی است که دراین رابطه اهرم اصلی جزتقویت همبستگی با جنبش های اجتماعی وفعال ساختن افکارعمومی وتحمیل فشاربه نهادها وقدرت های بزرگ ازاین طریق نیست.هم چنین  درتحلیل نهائی باندازه ای که نیرو وقدرت بسیج وسازمان یابی داشته باشیم می توانیم عمل کنیم وتأثیرگذارباشیم وانتظارفراترازآن حاصلی جزازکف دادن کنشگری مستقل ودخیل بستن به کنش های ارتجاعی دیگرنخواهد داشت.اما نباید فراموش کنیم که اولا ظرفیت های نهفته دراین جنبش های جهانی بسیارنیرومنداست ونباید آن را دستکم گرفت وبنابراین دارای چشم اندازی امیدبخش است  وثانیا انتظاری فراترازظرفیت ها وتوانائی های واقعی خود نتیجه ای جزکشانده شدن به بازی درزمین قطب ارتجاع وازدست دادن امکان تأثیرگذاری مثبت وسازنده والبته بالنده و روبه رشد صدای سوم نخواهد بود.درهرحال هیچ راهی جزتقویت نیروهای مستقل وترقی خواه جهانی وامکان نظارت وکنترل توسط آنها  واعمال فشاروتحمیل مطالبات به حق خویش ازاین کانال برنهادهای رسمی نداریم.

 

7-سیاست های ارتجاعی ومیلیتاریستی جمهوری اسلامی نه فقط عامل افزوده ای برفقر وفضای سرکوب واختناق داخلی است،بلکه هم چنین درسطح بین المللی هم به  نوبه خود بخشی ازعوامل بازتولید فضای جنگی وجنگ طلبانه است که بهترین دستاویزها را برای سرکوب جنبش های منطقه وفرادستی نیروهای ارتجاع فراهم می کندوبهمین دلیل ضرورتا باید هرگونه تلاش برای تؤسعه پروژه  هسته ای وبطوراخص سلاح هسته ای وسایرسلاحهای کشتارجمعی ومیلیتاریستی توسط جمهوری اسلامی افشاء ومحکوم گردد و با آن بطورفعال مقابله شود. ودراین رابطه بویژه هرگونه ترفندهای مشمئزکننده  رژیم اسلامی  برای وصل خود به جنبش ضدسرمایه داری وضدامپریالیستی افشاء وطردشود.درواقع ما خواهان تشدید فشارهای واقعی وهدفمند داخلی وبین المللی برای درهم شکستن کامل رژیم سراپای ارتجاعی جمهوری اسلامی  هستیم ویک لحظه هم حاضرنیستیم بهیچ بهانه ای درکنارش قرارگیریم،اما سرنگونی را به برپایه اصول راهنمای خود و ازمنظر وراستای قطب رهائی وبرابری اجتماعی  ودرمقابله باهردوقطب ارتجاع پیش می بریم.

تجربه کرده ایم ومی دانیم که رشد فضای جنگی وخشونت جزبه دوقطبی کردن فضای بین دوارتجاع داخلی وبین المللی وقرارگرفتن جنبش های مستقل اجتماعی ومعطوف به  آزادی وبرابری درمیانه دوسنگ آسیاب نیست. ازهمین رو دخیل بستن به آن جزبه رشد جریان های ارتجاعی ازدوسووتضعیف گفتمان وموقعیت جنبش آزادی ورهائی نخواهد انجامید. دخیل بستن به قدرتهای بزرگ برای دست یابی به دموکراسی و یا دخیل بستن به رژیم به امید اصلاح درآن همانطورکه آزمون رفرمیست های  اصلاح طلب وجنبش سبزدرآن ناکام ماند،دوروی سکه یک رویکرد ارتجاعی هستند وتغییرات درآن صرفا به تغییردرشکل محدوداست. رابطه دوقطب ارتجاع داخلی وبین المللی هم چون رابطه  دوقلوهای بهم چسبیده ای است که ازیک بدن مشترک تغذیه می کنند وزندگی همدیگر را  بازتولید وتقویت می کنند.

 

8- امروزه سرمایه داریِ دستخوش بحران مثل همیشه درتلاش است که با سرریزکردن بارسنگین بحران برگرده خمیده زحمتکشان،خاطرخویشتن را آسوده کند. خوشبختانه این سیاست های ضدانسانی با برآمد اعتراضات عمومی ومقاومت روبه گسترش بخشهای گوناگون کارگران وزحمتکشان وجوانان بی آینده ومخالفت جنبش های گوناگون اجتماعی روبروشده است که به نوبه خود بسترمناسبی برای تقویت رویکرد سوم  هم علیه ارتجاع داخلی وهم ارتجاع بین المللی فراهم می کند. امروزه، سیاست های دیکته شده نهادهای مالی جهانی ویا جنگ افروزی ها قدرت های بزرگ به یکسان ومشترکا شهروندان آمریکائی واروپای وایرانی و نقاط دیگر را  مورد تهدید وتحقیر قرارمی دهد.هم برتشدید فضای سرکوب واختناق دولتها و سرسپردگی آنها به بانکها وشرکت های بزرگ وکارتل های  تسلیحاتی ونفتی وامثال آن می افزاید وهم ازطریق تبدیل شدن دولتها به کارگزاران صرف سرمایه و کاهش هزینه های رفاهی و اجتماعی دولتها.حضورسربازان قدیمی درجنبش های اعتراضی آمریکا نشانه خوبی است  ازنفرت مردم آمریکا وبویژه جوانان ازجنگ. بی تردید مهمترین عامل بازدارنده جنگ دروهله اول گسترش جنبش ضدجنگ ازیکسو وافزایش فشارافکارعمومی داخلی وبین المللی علیه جباریت وسیاستهای مافوق ارتجاعی  جمهوری اسلامی وازجمله برای دست برداشتن ازپروژه هسته ای ازسوی دیگراست.

 

نتیجه  گیری :پروژه  بحران آفرینی  جدید دولتهای  آمریکا و  اروپا  واسرائیل  وسایرمتحدین  آن،دراین  مرحله  ودرکوتاه مدت  اساسا معطوف  به تشدید  فشارهای سیاسی  واقتصادی به مردم  و حکومت  اسلامی است(سیاستی  که تروخشک را  باهم می  سوزاند .) آویختن  شمشیر جنگ  برفرازجامعه  جهانی، هم  اهرم فشاری است برای تمکین جامعه جهانی ودولتهای گوناگون به سیاست های قطب ها وبلوک مسلط واصلی سرمایه جهانی  وهم درصورت به  بن رسیدن،  بدیلی برای آن .هم چنین زمینه سازی  برای  هموارساختن  تعمیم  الگوی  سرنگونی قذافی برای حلقه های بعدی است.تشدید  این فشارها هم  چنین هدف  ممانعت ازسوء  استفاده رقبا  ی کوچک وبزرگ دیگر برای پرکردن خلأهای  ناشی ازخروج نیروهای نظامی  آمریکا  ازعراق(والبته نه ازمنطه) ودرمرحله بعدی افغانستان و...ازیکسو وبسترسازی  برای ایجاد  خاورمیانه  جدید برای ادغام بیشتربا بازارجهانی  وبخصوص ممانعت ازدست اندازی رقبای  تازه نفسی چون  چین وروسیه براین منطقه.اسرائیل  نیزدرجهت کنترل  تحولات  خاورمیانه وتغییرجهت آن  ازوضعیت دوقطبی بین  اسرائیل وفلسطین است.  جاشنی اصلی این تاکتیک کوبیدن  برطبل  خطرتسلیح عنقریب  جمهوری اسلامی  به بمب هسته ای  است.

صدا  و رویکرد  سوم اما بدون  آنکه وارد  میدان بازی ومنازعه  ارتجاع داخلی  وخارجی  شود،مبارزه  برای سرنگونی جمهوری اسلامی  اسلامی  را  ازموضع  مستقل خود ودرراستای آزادی،دمکراسی و وبرابری اجتماعی پیش  می برد. اکنون  برتک تک  کنشگران  مدافع آزادی  وبرابری اجتماعی  وحتی کنشگران  دموکراتی که   مایل نیستند  درزمین  هیچ یک از  دو ارتجاع  داخلی  وجهانی بازی  کنند، است که  مخالفت خود با  جنگ وجنگ افروزی  را بهرشکل  ممکن با فریاد بلند اعلام دارند   (والبته نه فقط فریاد)تاپژواک نیرومندی  باشد درپاسخ به سخنان  خانم کلینتون  مبنی برتشویق "اپوزیسیون" به طرح درخواست مداخله آمریکا وهم چنین برای آندسته ازمدعیان اپوزیسیون که در پشت عناوینی چون دخالت بشردوستانه ونظایرآن سنگرگرفته اند. هم چنان که پژواکی باشد علیه ارتجاع داخلی وآن کسانی که باسنگرگرفتن درپشت ناسیونالیسم ویا ارائه درک مسخ شده ای ازمبارزه "ضدامپریالیستی" ونظایرآن، بحران کنونی را فرصتی برای غیرعمده کردن مبارزه علیه ارتجاع داخلی و یا احیانا خزیدن به زیرچتر حکومت اسلامی می شمارند.

www.taghi-roozbeh.blogspot.com

2011-11-08  17-08-1390

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]