نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2)
تقی روزبه

 

خلاصه: دراین بخش اساسا به سه فراز بارز از استالینیسم درعین ادعای مخالفت با آن اشاره خواهم کرد. و درحاشیه آن اشاره ای هم دارم  به ماهیت برنامه نویسی های فرقه ای.

گرچه این نوشته ها از برخورد با کنش فردمشخصی شروع می کند، اما خوب می داند که چنین رویکردی فراترازموضع این یا آن فرداست. ازاین رو هدف اصلی فراتر رفتن از این یا آن فرد  و به ریشه ها پرداختن است. لاجرم هیچ فردی دراین نوشته ها مکان ویژه ای را بخود اختصاص نمی دهد و اشاره به فرد مشخص فقط ازباب تسهیل طرح مشخص مسأله است:

ر-حسن حسام در گفتارخود*1 از پول پوتیسم و استالینیسم پنهان سخن می گوید، اما بجای آن که  ریشه های  آن را بکاود آن را به فرد و یا افراد معین تنزل می دهد و شخصی می کند و از حضوربالقوه و پوشیده آن که می تواند درباورها و منش هرکدام ازما وجود داشته باشد غلفت می ورزد:

اگراستالینیسم را فقط درحادترین شکل خود یعنی ترورها و جنایات های صورت گرفته دراوج قدرت و حاکمیت خلاصه نکنیم، و اندکی آن را به خراشیم و به ریشه ها وبروز آن دراشکال خفیف ترهم نگاه کنیم، آن گاه به خویشاوندی برخی انگاره های خویش با آن پی برده و روشن می شود که چه بسا در درون هریک از ما ناخواسته یک استالین کوچک کارگذاشته شده است که اگربه خود نیائیم و به نقد ریشه ها نپرداریم، به همان اندازه ای که  آب برای شناکردن پیداکنیم سازخود را با همان روح نفرین شده کوک خواهیم کرد.

استالین یک شبه بوجود نیامد، بلکه محصول یک سیستم بود و با تکیه براهرم های چه بسا آشنا برای ما استالین شد و برتارک سیستم نشست. از آن جائی که اشکال خفیف تر و پوششی ترآن درمناسبات و باورها و عملکردهای ما همواره می تواند وجود داشته باشد، مسأله مهم شناسائی بسترهای عینی و ذهنی آن است. متأسفانه این بسترهای عینی و ذهنی را درهمان گفتار مورد نقداین نوشته هم می توان مشاهده کرد که دراین جا به سه مورد برجسته آن اشاره می کنم:

 

الف- کیش تبعیت!

این که امروز کسی با افتخار از تبعیت خود از نظری که مخالف آن است سخن به گوید و به توجیه و مشروعیت بخشیدن به آن تحت عناوینی چون نظراکثریت و نهاد رهبری و امثال آن برآید و آن را اوج وفاداری به پرنسیپ های حزبی و انضباطی عنوان کند، دانسته و ندانسته درهمان محدوده کوچک قلمرو خود دارد همان تسمه نقاله ای را تعبیه می کند که درمقیاسی بزرگ تر، استالین و استالین ها درمتن آن استالین شدند و با تکیه به آن ها به سکان رهبری نائل آمدند. کیش تبعیت، سال ها  پیش از انشعاب خودمان درنشست کلن به عنوان جلوه ای از نفوذ فرهنگ ولایت مأب درسازمان ما مورد انتقاد (من) قرارگرفت ودرمباحثات و مطالب پیش ازانشعاب نیزبازتاب یافت. آیا هیچ فکرکرده ایم که رهبر، رهبرزائیده نمی شود بلکه رهبرمی شود و توسط باورها و ساختارها وضوابط حاکم برمناسباتمان و نیزعملکرد ابژه وار (وکنش پذیر) تک تک ما. آیا هیچ اندیشیده ایم که چطوراستالین توانست حزب میلیونی را با آن همه سابقه و رزمندگی و باورهای عمیق به سوسیالیسم و برابری به ابزار سلطه و سرکوب جامعه و طبقه کارگر و تصفیه خونین درون حزبی تبدیل نماید؟ در حقیقت تحول رابطه آزاد و همدلانه و برابرانه انسان ها به رابطه های عمودی و مبتنی برآموزه هائی چون تبعیت از بالا و رهبران و یا اکثریت و امثال آن، ازمهم ترین سازوکارهای اصلی نضج و پاگرفتن ماشین هیولائی سرکوب استالینی بشمارمی رود. بنابراین اعلام وفاداری به کیش تبعیت بویژه علیرغم داشتن نظرمخالف، هیچ افتخاری ندارد و تنها می تواند بیانگر اوج بیگانگی انسان با خود و با دیگران باشد، و هیچ نیست مگر بسترمناسبی برای خاموش کردن اخگرسوزان گوهر انسانی دروجودمان و خشکاندن مبنای عمل آزاد وهمدلانه، خفه کردن خلاقیت ها و شکوفائی انسان ها برای ساختن جهانی برابرانه و عاری از سلطه! وهیچ نیست مگربرپاکردن نوردبانی برای بالارفتن شیادانی که چه بسا ورودشان به صحنه هرگزبه ذهنمان هم خطورنمی کند. هیچ فرد وفاداربه حقیقت و حرمت انسانی  وباورمند به رشد آزادانه هرفردانسانی به مثابه شرط شکوفائی جامعه، آن چه که گوهرمناسبات کمونیستی خوانده می شود، نمی تواند به خودش اجازه دهد- فرقی هم نمی کند که از روی رضایت باشد یا اجبار- که از دیگری بخواهد به عمل و اقدامی برخلاف باورهایش دست بزند. پس به هوش باشیم از توسل به چنین گزاره های ضدارزش و تبدیل کردن آن ها به مقولات ارزشی تحت عناوینی چون"سانترالیسم دموکراتیک" و "حزب انقلابی و تک صدائی" و کلیشه هائی از این دست، که بستر بازتولید و ظهور و عروج احزاب استالینی واستالین ها و تداوم آن دراشکال خفیف تر و پوشیده تراست. 

 

2- رابطه استالینیسم و حزب عمودی!

وقتی با افتخار وبه شیوه ارزشی از حزب عمودی و نظام هرمی و سلسه مراتبی دفاع می کنیم، و نه هم چون واقعیت های نامطلوبی که باید برافکنده شوند، دانسته و ندانسته داریم از بنیان های فرهنگی و ساختاری جهان طبقاتی و مناسباتی که درآن زیسته ایم و درونی شده و به غرائزثانوی تبدیل گشته است، علیرغم ادعای برافکندن مناسبات نابرابرانه دفاع می کنیم. و بجای  نقد نظری و عملی رادیکال ازنظام طبقاتی، ازمنظر سیستم جهان هرمی- طبقاتی و جزئی ازآن به کنش گری می پردازیم. صندلی ویژه ای را برای عروج و جلوس رهبرانی کبیرکه هرلحظه می توانند از راه برسند تدارک می بینیم  که چه بسا در سخن و لفظ هم سخت ازآنان بیراز باشیم. واقعیت آن است که امروزه حتی  بورژوازی نیزبا چنین صراحت و افتخاری از نظام عمودی و سلسه مراتب دفاع نمی کند که برخی چپ های ما! گوئی که می خواهند  گوی سبقت را از بورژوازی یعنی مالکان جهان هرمی و سلسه مراتب بربایند. فاجعه آن جاست که خود را کمونیست بدانیم و به جای مبارزه علیه نظم طبقاتی موجود و مبارزه برای ساختن جهانی عاری از این نوع مناسبات، به رطه "رئال پلتیک"افتاده و به دفاع از نظام سلسه مراتب به پردازیم. روشن است که با داشتن چنین انگاره هائی، دیگر نباید از بازتولید سرمایه داری و قوام و دوام آن حتی پس از پیروزی ، شگفت زده شد.

 ازجنبش هائی که برسردرخود نوشته اند، خوش آمدید به جنبشی بدون رهبر و بامناسبات افقی بگذریم، امروزه حتی نظریه پردازانی چون مایکل لبویتزدر تشریح نظرات خود پیرامون سوسیالیسم قرن بیست و یکم  آن را تقبیح کرده و درکتاب فراسوی سرمایه*2 در پی بحث کارگرجمعی و پی آمدهای سازمانی آن و ضرورت ایجاد تشکیلات و احزابی از نوع متفاوت که در آن کارگران به مثابه سوژه ها نقش آفرین باشند، چنین می نویسد:

 

"نقش ابزارسیاسی تسهیل مبارزات و خلاقیت ها است ونه سرکوب آن ها. ما باید باهرنوع نخبه گرائی و سلسه مراتب عمودی مبارزه کرده و آن را ازبین ببریم زیرا که این نخبه گرائی ابتکارات مردمی را درنطفه خفه می کند زیرا که مشارکت واقعی همگانی چیزی نیست که مطلوب و دلخواه بالادستی ها باشد. و دیگراین که درک شیوه ای که درآن ساختارسلسه مرابتی می تواند انرژی وشیره جان خلاقیت  و شورمندی های افراد متعهد و پای بند به مبارزه با حاکمیت سرمایه را به مکد برای رشد جنبش ضرورت دارد....به جای آن که اطلاعات و دستورالعمل ها به طورعمودی از بالابه پائین حواله شود، تقسیم ایده وتجارب و هم جواری آن ها با هم به طور افقی بهتر است.....درغیراین صورت چگونه می توان انرژی خلاق مردم را آزاد کرد و پراتیک انقلابی برای پرورش مردمی شایسته شکست دادن سرمایه را عملی ساخت؟ ما باید همواره آماده فراگیری دائمی ازپراتیک باشیم وهیچ تجربه ای از گذشته را به چیزی شیئی شده و مقدس تبدیل نکنیم. همانطورکه مارکس درپرتو دست آوردها و تجارب کمون پاریس نظرات خویش را تغییرداد ما نیزباید امروزه در قرن 21 بر تجارب قرن 20 اندیشه کنیم..."

چنان که ملاحظه می کنید، گوهرنهفته درمناسبات عمودی چه خوشمان بیاد و چه نه، و چه آن را در زروق سوپرانقلابی و کلیشه های پرزرق و برق بسته بندی کنیم یا نه، جزمکیدن شیره جان و خلاقیت و شورمبارزه ضدسرمایه داری و تقلیل مناسبات انسانی به روابط بین اشیاء نیست و با آن هرچه به بتوان به وجود آورد، آن چیزمسلما سوسیالیسم نخواهد بود. هیچ چیزباندازه دوگانه های دیالتیک رهبری و انقیاد، آزادی و بردگی و سوژه گی و ابژه گی، با سوسیالیسم و رهائی بیگانه نیست. به قول مارکس بزرگان بدان دلیل بزرگند که ضعیفی در برابرآن ها زانو زده است (نقل به معنی).

 

3-سودای یگانگی تاکتیکی و رابطه آن با استالینیسم پوشیده!

باراول نیست که ر.حسن از یک سازمان باصطلاح دو تاکتیکی اعلام برائت می کند و به دام فضاسازی ها و پرنسیب سازی های پیرامون آن می افتد و تلاش می ورزد که به سوء تفاهم ها و ناپرهیزی های کلامی خود در این باب پایان دهد وحتی کسانی را که باین اعلام برائت های او بی توجهند، تبه کارمی نامد. معنای چنین برائتی آن است که وی شیفته ایده یک سازمان و یک تاکتیک است که باهمه ادعاهای دموکراسی خواهانه و شعارهای"دوآتشه ضداستالینی اش" در تضاد آشکار قرارداد. اما او ضمن لعن و نفرین استالینیسم، ظاهرا غافل از آن است که از قضا یکی دیگر ازشاخصه های مهم استالینیسم و آن مکانیسمی که چنین فردی را در رأس هرم حزبی به عنوان رهبر کبییرنشاند و میلیون ها نفر را به صلابه کشید و بسیاری ازاعضاء حزبی را هم چون ابزارهای مطیع فرامین خود به کارگرفت، همانا پرنسیپ کردن انگاره"یک سازمان، یک تاکتیک، و یک سازمان و یک صدا "بوده است که درآن جائی برای گرایش های دیگر، که از قضا بحران و نهایتا انشعاب سازمان ما هم برهمان پایه شکل گرفت، نمی ماند. فراموش نکرده ایم که باور به تشکیلات چند صدائی و فاصله گرفتن ازانگاره یک سازمان یک تاکتیک، یکی از مجادلات و مباحثات مهم دوره قبل از انشعاب بوده است و انکار آن نه فقط به شهادت اسناد منتشرشده برخلاف واقعیت شکل گیری این دو جریان است، بلکه برخلاف اسناد پایه ای و اساسنامه مصوب پس از انشعاب هم هست. مدتی پیش دررابطه با همین موضوع و در نقد و معنای ادعای یگانگی تاکتیک توسط یکی دیگراز رفقا مطلبی نگاشته*3 و گفتم که: اگر براساس نص صریح اساسنامه موجود، اقلیت حق تبلیغ و ترویج مواضع خود را ولو برخلاف نظراکثریت و یا کمیته مرکزی هم آهنگ کننده دارد، و درآن اطاعت اقلیت از اکثریت ملغی شده است، چگونه می توان ادعا کرد که اقلیت حق اتخاذ تاکتیک مخالف را ندارد! این یک پارداوکس کامل است! از جنبه منطقی اگر حق تبلیغ و ترویج پذیرفته شده باشد، ادعای منع اتخاذ تاکتیک بی معنا و درتضاد با آن است. اتخاذ تاکتیک های متفاوت در سازمان چندصدائی دوگانگی نیست بلکه بسیارطبیعی و در انطباق ذاتی با چندگرایشی بودن آن است. در اصل این دوگانگی از منطق دوگانه کسی ناشی می شود که مدعی است اقلیت حق اتخاذ تاکتیک مستقل را ندارد و برای یگانه شدن وتک صدائی( استالنیسم؟!) می کوشد با فراافکنی دوگانگی ذهنیت خویش، حق گرایش های دیگر در داشتن تاکتیک منطبق با باورهای خود را از آن ها سلب کند. بدیهی است که چنین گفتمانی تنها می تواند متعلق به یک سازمان تک صدائی و استالینیستی باشد. با هیچ منطق دموکراتیکی نمی توان حق عدم تبعیت و عمل براساس باورهرفرد به آن چه را که درچهارچوب اصول و مبانی مشترک درمبارزه ضدسرمایه داری و برای سوسیالیسم درست می داند، سلب کرد. تعریف یک تشکیلات براساس نفی چنین حقی همانا مولد استالینیسم ولو در اشکال پوشیده آن خواهد شد.

 

بنابراین هی طومارافتخارات وحدت طلبی و ضدانشعاب گری در گذشته را به رخ بکشیم (حتی اگر درست هم باشد) ولی نقدا مروج یگانگی تاکتیکی و یکدست سازی در تشکیلات باشیم، تنها داریم دوگانگی و تناقض بزرگی را در رفتار و ادعاهای خود به نمایش می گذاریم. نباید فراموش کرد که هیچگاه درتشکیلات ما (نه درپس اندیشه این یاآن فرد) شعاریگانگی تاکتیکی با چنین صراحتی مطرح نبوده است وطرح چنین شعاری توسط برخی رفقا پس از آن همه تجارب بی واسطه و باواسطه چپ و باصطلاح خرابی های بصره، بیانگریک سیرنزولی و بازگشت به قهقراست که  آناتومی آن خارج ازحوصله این نوشته است. گوئی که همه آن افتخاراتی  که درگذشته خود به رخ می کشیم، نه مبارزه علیه سیستم تک صدائی و ریشه ها، بلکه علیه فرادستی فردی مشخص و"منیت"یک نفربوده است که اکنون با رسیدن به مشروط امان همه آن ها را به یایگانی می سپاریم. ناگفته نماند که آن "تنوع و چندصدائی" که حق حیاتش درگرو مهرتأیید اکثریت و یا گرایش فرادست باشد تنها شکل دیگری از تک صدائی بودن است: گرایش ها آزادند، و لی لطفا آن طورکه من می پسندم! هرجا و هرزمان که من مصلحت دیدم! چندصدائی وجود دارد ولی برطبق مناسک و آدابی که من مقررمی کنم!. اقلیت های تحت الحمایه همواره وجود داشته اند و باین معنا می توان گفت که در تاریخ هیچ گاه تک صدائی وجود نداشته است وهمه تک صدایان هم به نوعی مدافع پلورالیسم بوده اند!. با چنین تعبیری از چندصدائی می توان گفت که حتی استالین هم مدافع آن بوده است!. و البته باین اعتبار رفقای جداشده ماهم انصافا  طرفدار پلورالیسم بوده اند!*4. ناتمام

2013-05-26- 1392-03-05

http://taghi-roozbeh.blogspot.com / 

taghi_roozbeh@yahoo.com

 

*1-

http://radiobarabari.com/video/130331hassan-bijan.html

 

هم چنین می توانید بخش نخست این نقد را  درلینک زیرمشاهده کنید:

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/2013/04/normal-0-21-microsoftinternetexplorer4_18.html#more

 

*2-  برگردان  خانم فروغ اسد پور صفحه 344 فراسوی سرمایه

درمورد برنامه نویسی های فرقه ای:

درهمان صفحه و چند خطربالاتر از جملات نقل شده در بالا، عبارتی هم وجود دارد که برای فرقه ها و برنامه نویسان فرقه ای حاوی درس آموزنده ای است اگرکه گوشی برای شنیدن و مجالی برای اندیشیدن وجود داشته باشد: "هیچ چیز بیگانه تراز پراتیک (حزبی) نیست که خود را درموقعیتی والاتراز جنبش های اجتماعی دیده و تصورمی کند که توده های اعضاء از انضباطی درخور پیروی از تصمیمات کمیته های مرکزی خطاناپذیربرخوردارشوند. به عکس زمانی که ما برتأثیرات دگرگون ساز مبارزات مردمی تأکید می ورزیم، چنین می فهمیم که به جای مواجهه با جنبش های از پائین خود انگیخته از طریق برنامه های از قبل تهیه شده، مسأله اتفاقا یادگیری ازآن ها و انتشار و پخش این درک و فهم است".

 قاعدتا این عبارت نباید خوش آیند فرقه هائی باشد که خود را مرکزکائنات عالم می انگارند و جنبش ها را اقماری درگردش به دورخود، و هنوزهم پس ازده ها سال تجربه ومشاهده فرجام و خاصیت برنامه های از قبل تهیه شده و ازفرازسرجنبش ها، هم چنان اشتیاق دارند که حتی اگر دوسه نفری هم شده چون مشق آخرشب، برنامه ای "تازه و سرهم بندی شده" را رونویسی کنند و با زدن مهرعده ای برپای آن، آن را در ویترین نمایشات خود بگذارند. به تجربه دیده ایم که این نوع برنامه ها خود حجاب خویشند و تنها خاصیت اشان بلندترکردن دیوارهای فرقه گرائی و فاصله گرفتن ازجنبش های واقعی است که مشارکت فعال درآن ها و آموختن ازآن ها از یک دوجین برنامه نویسی های فرقه ای سودمندتراست و منبع واقعی زایش تاکتیک ها و برنامه ها.   

*3- انتقاد فرقه ای و دفاع فرقه ای پشت و روی یک سکه اند!

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2013/01/normal-0-21-microsoftinternetexplorer4_26.html#more

 

*4- اما جدا ازاین نوع سفسطه ها، تراژدی بی پایان چنین رویکردی درآن است که درهیچ یاخته زنده اجتماعی نمی توان یگانگی تاکتیکی را متحقق ساخت. حتی جدائی و تجزیه های متواتر هم چاره سازنیست. چرا که اگرقرارباشد حیات و زندگی جریان داشته باشد، بلافاصله جهان وهم ناک "یگانگی تاکتیکی" ترک می خورد و چندتکه می شود. به عنوان آخرین نمونه، نگاهی به برخورد با مسأله "انتخابات"ریاست جمهوری اخیردرمیان رفقای جداشده، و دوگانگی مشهود و اعلام شده تاکتیک بطورهمزمان، خط بطلانی بریاوه یگانگی تاکتیکی بوده و حاوی درس عبرت بزرگی است برای کسانی که هنوزهم بدنبال چنان سرابی روانند!. بگذریم از این که این نوع درک از تاکتیک، اساسا رنگ وبوی غلیظ فرقه ای داشته و از اساس چالش برانگیزاست.

   

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]