در معرفى و به احترام حقوقدانى كه در ميان ما نيست

 

جناب اسماعيل يغمائى سلام. آشنائى كه هرگز نديده ام محبت كرده فراخوانى تحت عنوان «به احترام حقوقدانى كه در بين ما نيست» را از طريق يك پيام الكترونيكى برايم فرستاد. آن فراخوان را دو نفر امضا کرده بودند که به هفت نفر رسید.

http://www.azadi-b.com/J/2015/01/post_344.html

شگفت زده  شدم زيرا مثلاً نوشته اند :

١- هوشنك عيسى بيگلو براى دفاع از حقوق شهروندى وانسانى فعاليت سياسى مى كرد. مى دانيم كه فعاليت سياسى با انگیزه تاثير گذارى، مشاركت يا تحصيل قدرت سياسى انجام مى گیرد. مثلاً وكيل ايشمن از حقوق شهروندى او دفاع مى كرد  نه از اعمال  ونظرات او . اى بسا به لحاظ سياسى در جبهه دشمنان او بود. استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزار فعاليت سياسى به موجب قسم وكلا خلاف شئونات آنان است. در چنين شرايطى ماهيت دفاع از حقوق انسانى در تعارض آشكار با انگيزه ها و سمتگيرى هاى سياسى است . شان عيسى بيگلو بالاتر از اين حرفها بود.

 ٢- نوشته اند «هوشنك عيسى بيگلو در زمانى كه آقاى محمد رضا روحانى عضو شوراى ملى مقاومت(ايران) بود، در مواضع متعدد ومشترك از حقوق ساكنين اشرف دفاع كرد ....»

اين خبر درست نيست. دفاع از حقوق انسانها براى شادروان عيسى بيگلو مقيد به عضويت محمد رضا روحانى در شورا نبود. مشروط به جغرافياى اشرف نبود. معطوف به دفاع از حقوق پناهندگى بود و بس. ملاك ديگرى نداشت مثال آنكه ٤٨ ساعت قبل از آخرين حمله به اشرف وقتل ٥٣ پناهجویان مرحوم به اتفاق دكتركريم قصيم و محمد رضا روحانى فراخوانى براى حفظ حقوق و حيثيت آنها را منتشر كردند. در آن زمان از استعفاى محترمانه آقايان دكتر قصيم و محمد رضا روحانى سه ماه گذشته بود.

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54773.html

دو نويسنده فراخوان از نامه هائى تحت عنوان «اى مردم شرافتمند وكلا داد كسترى را تنها نگذاريد » با خبرند. در متن نوشته خود به آن إرجاع داده اند . مى توانند در نامه شماره ٧ لينك پایین را بخوانيد كه آنها مصرانه از همه استدعاى كمك مى كنند زيرا عراق نا امن است ليبرتى امن نيست . انتقال تنها راه نجات آنان است .. «اين نامه كه از جمله به امضاى زنده ياد عيسى  بيگلو رسيده است ١٥ ماه پس از استعفاى روحانى امضا  شده است . 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-66533.html

 

آقاى يغمائى عزيز 

شما حقوق اسلامى خوانده ايد و از اصول صحت وبرائت با خبريد . 

دليلى وجود ندارد كه اين اشتباهات در آن فراخوان مبتنى بر سوء نيت باشد.

شايد مثلاً اولين اشتباه ناشى از تساهل و دومين آن از بى اطلاعى باشد. مرحمت كرده نامه مرا چاپ كنيد تا با خبر شوند و فراخوان به شكل فعلى را پس بگیرند.

سراپا دردم وعزا دار. براى آنكه زحمت مجادله را به كسى تحميل نكنند. بار افشاگرى به دوش كسى نگذارند، با نامى مستعار از زير تيغ در مى روم . وقت ، حال و حوصله جر وبحث ندارم.  سر افراز باشى. 

                                                                            با احترام . حقوقدانان 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران