معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک
تقی روزبه

به بهانه گزارش فیگارو به مناسب پیشرفت بیماری خامنه ای!*

 

برای درک بهتروضعیت کنونی عقب گردی (فلاش بگ) به گذشته، دوره خمینی و واپسین سالهای عمراو و مقایسه وضعیت این دو دوره خالی از فایده نیست. از همین رو این مطلب را در دو پرده به پایان می بریم.

سؤال این است که آیا رابطه ای بین تشدیدجنگ قدرت برای کنترل تمام عیارمجلس خبرگان و جانشینی خامنه ای و یا سرعت بخشیدن به روندمذاکرات و عقب نشینی های معنادارهسته ای برای به سرانجام رساندن بحران هسته ای و ... با ورودخامنه ای به سن کهولت و بطورخاص بیماری وی وجود دارد؟

 

پرده اول: مواجه خمینی با معضلاتی که در سالهای پایانی حیات خود با آنها دست و پنجه نرم می کند

در جمهوری اسلامی هم چون همه دولت های اقتدارگرا و رهبرمدار- بیماری رهبر در شماراسرارمهی است که با آن هم چون یک موضوع سیاسی-امنیتی برخوردمی شود. هر چقدر ثبات یک نظام به رهبروابسته ترباشد و هرچه چقدرنظام بیشتر دستخوش بحران باشد، بهمان اندازه مصلحت اندیشی در پنهان کردن بیماری رهبر بیشترمی شود. نمونه پنهان نگهداشتن بیماری خمینی به مدتی طولانی یک نمونه از آن است. او تا آنجا که می شد پنهان نگاه داشت، سعی می کرد که با حضور در صحنه سیاسی و سخن رانی های خود ثبات رژیم  را به نمایش بگذارد. علاوه بر آن با شروع شمارش معکوس خطرمرگ، این گونه رهبران  بدلایلی چون کهولت یا بیماری و درست در بجبوحه واپسین دم حیات، معمولا ناگزیرند برای حفظ ثبات نظام در دوره انتقال قدرت، خطیرترین تصمیمات را برای مهارمهمترین بحران ها اتخاذ نمایند. برخی مسائل و معضلات معطوف به دوره پسارهبر وجود دارند که تنها آن ها می توانند با تکیه براقتدار و جایگاه خود حتی در واپسین دم حیات خود، گره از این نوع معضلات حل نشده برگشایند. چنانکه وقتی خمنیی در بسترمرگ قرارگرفته بود، هاشمی رفسنجانی در آن زمان طی نامه ای به خمینی رسما از وی درخواست کرد تا در قیدحیات است به حل شماری از مسائل گره ای که تنها بدست او گشودنی است همت گمارد. و گرنه بدون چنان میراثی معلوم نبود که پس از او چه بلائی برسرنظام نازل شود. در آن زمان مشخصا مجموعه ای از مسائل خطیر و بحرانی و بعضا ساختاری وجود داشتند که تنها می توانستند به وسیله شخص رهبر فیصله پیداکنند که اهم آنها عبارت بودند از:

 

الف- معضل اول، که خود دارای چندوجه بود، ضرورت بازنویسی قانون اساسی با هدف حذف شرط مرجعیت از شروط رهبری و تبدیل آن به ردائی در تناسب با قامت عناصر کوتوله تر پس از خود بود. در پی حکم خمینی برای حذف شرط مرجعیت، سرانجام در بازنویسی قانون جدید "فقیه عادل" جایگزین آن شد. حل بحران جانشینی با تغییرشاخص های رهبری همزمان بود با پائین کشیدن منتظری از قائم مقامی خمینی که آنهم با مداخله مستقیم خمینی ممکن بود. با این همه  گرچه به لحاظ جرح و تعدیل حقوقی و عزل منتظری معضل جانشینی خمینی از جهات مهمی حل می شد، اما بدون ایجاداجماع نسبی حول رهبرکوتوله بعدی با بهره گیری از اتوریته خمینی، در آن شرایط سخت پس از جنگ و جراحی ناشی از عزل منتظری و مواضع مراجع سنتی که چندان هم سربفرمان خمینی نبودند، به لحاظ عملی برای حفظ ثبات نظام واجداهمیت بود. این کارمستلزم  ایجاداجماع نسبی در میان روحانیون و  کارگزاران دست اول نظام با استفاده از نفوذکلام خمینی بود. محلل ها هم  عمدتا رفسنجانی و احمدخمینی بودند که  قرار بود با پروژه تفویض قدرت به دوگانه رفسنجانی- خامنه ای به عنوان رئیس جمهور- رهبر، موقعیت سکانداران دوره پساخمینی را تقویت کنند. در این میان مأموریت انتقال نظرمساعدخمینی در موردشایستگی خامنه ای برای جانشینی وی توسط معتمدین محلل، عامل مهمی در گذار از مرحله خطیرفقدان خمینی و ایجادتمکین به رهبری بعدی خامنه ای بود. آن چه که پس از این بسترسازی ها می ماند، چیزی جز انجام تشریفات قانونی برای مشروعیت بخشیدن به این تصمیمات از طریق "انتخابات خبرگان" نبود. نباید فراموش کرد که مقوله رهبری در این گونه نظام های اقتدارگرا صرفا یک مقوله حقوقی نیست. در اصل رهبری واقعی وجود ندارد بلکه در فرایندپرپیچ و خم و طولانی ساخته و پرداخته می شود تا تبدیل به یک قدرت نهادی شده و کنترل کننده تبدیل شود. 

 

ب- معضل دوم حل فرجام جنگی طولانی بود که آشکارا از برآوردن اهداف اعلام شده خود (راه قدس از طریق فتح کربلا) ناتوان بود، و نه فقط حالت فرسایشی پیداکرده بود بلکه با گذشت زمان اوضاع جبهه ها به ضرررژیم ایران هم رقم می خورد که تداومش حتی می توانست به فروپاشی نیروهای نظامی اعم از سپاه و ارتش و اقتدارحاکمیت منجرشود. بهرحال با آن همه تلفات و ادعاها و شعارهای بلندپروازانه، عقب نشینی از آن کارساده ای نبود و نیازمندسرکشیدن جام زهری بود که کسی جز خودرهبر=پدرپیرامت- قادر به نوشیدن آن  نبود.

 

ج- و بالأخره معضل سوم برای حفظ و ثبات نظام را باید حل انبوه زندانیان سیاسی-که اساسا شامل اعضا و حامیان فعال سازمان های سیاسی چپ و مجاهدین بودند، که آنهم با حکم جنایتکارانه خمینی برای  پاکسازی زندان ها، فاجعه تابستان سیاه، فیصله یافت تا زمامداران کوتوله پساخمینی با سهولت بیشتری قدرت و موقعیت خود را نهادی کنند.

 

در طی 26 سال راه پیمائی بی وقفه و پرولع بسوی تبدیل شدن به رهبرمطلق العنان، اکنون باردیگر خامنه ای کمابیش در همان شرایط و وضعیت و معضلاتی قرارگرفته است که خمینی در پایان عمرخویش در برابرش قرارگرفته بود. بحران جانشینی، نگرانی از بهم خوردن ثبات نظام پسا خامنه  ای و شماری از معضلات بزرگ حل ناشده که تنها می توانند بدست رهبرمشرف به مرگ- چه به دلیل بیماری و چه با ورودبه سن کهولت-  و چه باسا با خوردن جام زهر حل و فصل گردند، و اکنون به دستورکارعاجل طبقه سیاسی حاکم تبدیل شده است. البته خامنه ای در قیاس با خمینی فاقدآن پایگاه اجتماعی و نفوذکلام است، و بهمین دلیل ابزارقدرت وی بیشتر به عناصرسخت افزاری یعنی اهرم ها و ارگان های مادی سرکوب  که تحت کنترل وی هستند، یعنی قدرت نهادی شده متکی است تا نفوذکلام و اقتدارباصطلاح معنوی. از قضا بهمین دلیل انتقال به دوره پساخامنه ای  از جهاتی دشوارتر و شکننده تر از دوره خمینی است.   

 

پرده دوم: بیماری خامنه ای

بالأخره پس از سالها پنهان کاری که روزنامه فیگارو آن را ده سال اعلام می کند اکنون دیگر نفس بیماربودن خامنه ای-صرفنطر از درجه وخامت آن – رازسر به مهری نیست. سال گذشته قبل از رفتن به بیمارستان برای عمل جراحی، برای جلوگیری از فرودبهمن شایعات و حدس و گمان ها، خودوی پیشاپیش آن را اعلام داشت، گرچه کوشید آن را کم اهمیت جلوه بدهد، اما برای شفای عاجل خود از همگان دعای خیر وعافیت طلبید. طبیعی است که با تبدیل شدن وضع سلامتی رهبر به اسراریک مملکت و با توجه به نقش و جایگاه تعیین کننده اش در ثبات نظامی که هر گوشه آن نت خود را می نوازد، انواع شایعات و خبرهای راست و ناراست شیوع پیدا می کند که تفکیک سره از ناسره به امری دشوار تبدیل می شود. این گونه شایعات و حدس و گمانها که با تمایلات و آرزوها نیز گره می خورد، همواره پیرامون این نوع رهبران با یک عطسه دامن می گیرد تا چه رسد که "حضرت آقا" در روزروشن به بیمارستان هم برود و معلوم هم بشود که عمل پروستات انجام داده و ایشان سابفه این بیماری و جراحی را قبلا هم داشته که پنهان نگهداشته اند.

 دو عامل تازه این بار توجه بیشتری را چه  در داخل و چه در محافل خارج  نسبت به این واقعه، به خودجلب کرده است:

 

نخست انتشاراخبارتازه ای مبنی برتؤسعه سرطان پیشرفته پروستات در وی. در این مورد مشخصا روزنامه فیگارو در گزارشی تازه مدعی شده است که ببماری سرطان پروستات رهبرجمهوری اسلامی واردمرحله پیشرفته ای شده که از نظرپرشکانش، حداکثر تا دوسال زنده خواهد بود. البته روزنامه فیگارو به منبع مشخص اطلاعاتی خود اشاره ای نکرده تا درجه موثق و ناموثق بودن آن روشن بشود و تنها به نقل از "چندین منبع اطلاعاتی غربی" اکتفا کرده است. بدیهی است که منابع اطلاعاتی غرب بیش از هر دستگاه دیگری بدنبال چنین اخباری هستند و منابع خود را نیز معمولا عیان نمی کنند و اساسا انتشاراطلاعات و ضداطلاعات در موردکشورهای مخاصم، مهم و دارای چنین رهبرانی یکی از وظایف روتین آنها را تشکیل می دهد و اطلاع از وضعیت کلی آنها از جمله وضع سلامتی اشان در برخورد های دیپلماتیک و غیردیپلماتیک و امتیازدادن و گرفتن درحوزه های گوناگون دارای اهمیت است. در طی سالهای گذشته هم شاهددرزاین این نوع اطلاعات در رسانه ها های مختلف و از جمله در اسنادویکی لیکس (توسط سفارت خانه های آمریکا وبه نقل از اطرفیان رفسنجانی) هم بوده ایم که البته چندوچون دقیق آن ها خیلی روشن نبوده است.

نکته دوم و مهم تر اما تشدیدمنازعات جناحی  بین دولتمردان رده بالای حکومتی پیرامون جانشینی خامنه ای است که خودمی تواند قرینه ای  در تأیید این خبرها باشد. این جدال ها هرچه که به انتخابات مجلس خبرگان نزدیک تر شویم بیشتر می شود. طبیعی است که هرچه درجه بیماری خامنه ای وخامت بیشتری پیداکند، دعوا برسرجنگ قدرت و برای تصاحب مجلس خبرگان و یا چگونگی تدارک جانشینی رهبری هم، افزایش پیداکند. مدتی قبل دری نجف آبادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان باب سخن در باره جانشین رهبری را گشود که بازتاب گسترده ای یافت. او گفت «خدا رهبری را حفظ کندو به ایشان طول عمر دهد. اما به هر حال باید برای بعد از ایشانبه فکر باشیم».  رفسنجانی نیز بارها در این مورد سخن گفته و آخرین آن گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی است. او ضمن تأکید همیشگی خود برضرورت نظارت خبرگان بردستگاه های تحت امررهبری، اظهارداشته است که اگر فردا رهبری فوت کنند چه کسی را داریم که هم چون ایشان به مسائل گوناگون اشراف داشته باشد و بویژه به اوضاع ارتش و نیروهای  مسلح آشنا باشد؟. در ادامه این گفتگو او باردیگر رهبری شورائی پس از خامنه ای را مطرح ساخته است. اخیرا سایت تابناک به درج خبری پرداخته است که برطبق آن تعدادزیادی از اعضای خبرگان در طی نامه ای به هاشمی رفسنجانی، باتوجه به شرایط حساس و خطیراوضاع کنونی از او خواسته اند که در مقابل فشارها عقب نشینی نکند و خود را برای ریاست مجلس خبرگان کاندید نماید.* رفسنجانی تا کنون به نحومبهم و مشروط در موردکاندیداتوریش برای ریاست مجلس خبرگان سخن گفته است. او تهدید کرده که اگر اشخاص معینی که بزعم وی صلاحیت ندارند کاندیدا شوند او هم کاندید خواهد شد. رقبای رفسنجانی سعی دارند که با پیش کشیدن محمودشاهرودی برای مجلس خبرگان که گفته می شود که هم به خامنه ای نزدیک است و هم موردقبول سپاه است و هم روابط کمابیش حسنه با خودرفسنجانی دارد، در تلاشند که او را از ورودبه صحنه رقابت بازدارند. بطورکلی رفسنجانی مثل موردانتخابات ریاست جمهوری سال92، تصمیم نهائی را به دقیقه90 و رصدکردن وضعیت آن لحظه ها موکول کرده است. ناگفته نماند که کنترل انتخابات مجلس خبرگان هم چون سایر"انتخابات" در دستان شورای نگهبان و شخص جنتی متمرکزاست که خود یک طرف دعوابوده و با رفسنجانی میانه خوبی ندارد. در حالی که جناح رفسنجانی و اعتدالیون و اصلاح طلبان سعی دارند که با زدن قید و بند به اسب چموش ولایت مطلقه، آن را  با "قانون" زین کنند و باصطلاح ولایت مشروطه برپادارند، اما درسوی مقابل اصول گرایان، سنت گرایان و سپاهیان و سایرباندها و ارگانهای وابسته به این طیف، در تلاشند تا با بی وظیفه کردن هرچه بیشترمجلس خبرگان در برابررهبری، برطبل مطلق بودن ولایت و تسلیم خبرگان در برابر وی بکوبند. چنانکه احمدعلم‌الهدی٬ امام جمعه دریده گوی مشهد و از اعضای مجلس خبرگاناظهارداشته است که ریاست مجلس خبرگان«مسأله چندان مهمی نیست و وظایف رییس مجلسخبرگان محدود است». او هم چنین در استدلال مشعشعانه ای! گفته است  که مجلس خبرگان رهبری نمی‌تواند بر ولی خود نظارت کند! (راست می گوید، برده و صغیر چگونه می تواند بر مولای خود اشراف داشته باشد). مشعشعانه تر از آن، یاوه های موحدی کرمانی از اعضای مجلس خبرگان و جانشین کنی در جامعه روحانیت مبارز است که درباره ضرورت نظارت مجلس خبرگان برعمل‌کردخامنه‌ای گفته است: «هیچ خبرگانی در مقابلرهبرمعظم انقلاب هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»!. هم او می گوید «افرادی که در خبرگان رهبری راهپیدا می‌کنند صد درصد وجودشان باید اطاعت از ولی امر مسلمین باشد» و با اشاره به دوره پساخامنه ای اظهار داشته است: «مساله ما بعد ازآقاست. خدا ان‌شاالله ایشان را حفظ کند و رهبری ایشان را به حکومت امامزمان متصل کند. اما اینکه بعد از ایشان چه می‌خواهد بشود مهم است». احمدخاتمی یکی دیگر از چند تفنگدارصاحب نام نمازجمعه و عضومجلس خبرگان در موردحساسیت این دوره مجلس خبرگان می گوید باتوجه به کهولت«آقا»، «خیلی ها یک خیالاتی به سرشان آمده که چه بسا خبرگان پنجم مسئولیت انتخاب رهبر را داشته باشد و بعضی ها با این انگیزه می آیند که این دوره شانس انتخاب رهبر بیشتراست».

2015-03-06- 15-12-1393

taghi-roozbeh.blogspot.com

 

فیگارو: علی خامنه ای به سرطان پیشرفته مبتلاست.

http://persian.euronews.com/2015/03/03/lefigaro-report-on-iran-leader-khamenei-health/

 

 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]