فیلم: سپهر محمد رحیمی از مادرش و مجاهدین می‌گوید...

برگرفته از صفحه فیس بوک Ali Alisadeh
سپهر رحیمی سخن میگوید: از خودش و درد بی درمان بی مادری، مادری که "اردوگاه رجوی " اورا مصادره کرده و سپهر را از محبت مادر داشتن محروم ؛امروز سپهر را با پدری رنج کشیده ،زندانی ده ساله نظام اسلامی ،خانواده ای با پنج اعدامی، مبارزی زخمی از گلوله های پاسداران و زخمی و مجروح از کینه های فرقه رجوی .... در کنار تخت پدر یافتم. او در باره نامه اش به خانم رجوی گفت... 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران