تولستوی و اسلام !!! هوشنگ اسدی
 

تولستوی و اسلام !!! هوشنگ اسدی

 
 
پژواک ایران: این مقاله در سال ۱۳۶۵ در زندان قزلحصار توسط هوشنگ اسدی نوشته شده و در روزنامه اطلاعات همان سال انتشار یافت. سپس در سال ۱۳۶۶ دوباره در کیهان هوایی انتشار یافت. اسدی در تاریخ یاد شده در زندان قزلحصار با حسین شریعتمداری و حسن شایانفر همکاری می‌کرد و پیش‌تر مقالاتی را نیز علیه روشنفکران ایرانی در کیهان هوایی به چاپ رسانده بود.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران