این امیرحسین فطانت همان شکارچی دانشیان و گلسرخی‌ست؟